Karbonavtrykket for bygget starter med materialene
18. May 2015
Skogeierne med felles innspill til Skogmeldingen
16. June 2015

NORSKOG purrer på Finansdepartementet for å få fjernet moms på jakt og fiske

NORSKOG prioriterer arbeidet med skatte og avgiftssystemet i skogbruk og naturbasert reiseliv. Fra før har organisasonen lyktes med å få innført matmoms på salg av jegergodkjent viltslakt, noe som har stor betydning for de som selger uberabeidet viltkjøtt.

 

NORSKOG har helt siden momsreformen 2001 også arbeidet for å fjerne merverdiavgiften fra slag av jakt og fiske. NORSKOG har siden den gangen sendt en rekke brev til Finansdepartementet, som på sin side så langt har respondert med anmodning om forståelse for at saken krever saksbehandlingstid.I dag har vi sendt nok en purring, da vi mener saken er overmoden.

 

Saken gjelder endringer i merverdiavgiftsloven slik at private grunneiere får fritak for merverdiavgift på salgsinntekter fra jakt- og fiskerettigheter på lik linje med FEFO, NJFF, bygdeallmenninger, statsallmenninger, og annen statlig grunn. I mangel av avklaring på spørsmålet, anmoder vi i dag nok en gang om Finansdepartementets engasjement i saken.

I utgangspunktet er omsetning av rett til jakt og fiske moms-pliktig. Departementet er imidlertid gitt hjemmel for å unnta jakt og fiske fra avgiftsplikten, og i forskrift til merverdiavgiftsloven er omsetning av rett til jakt og fiske på statens grunn og i bygdeallmenninger unntatt avgiftsplikt. Fritaket er en oppfølging av vedtak etter tidligere merverdiavgiftslov § 70, og innebærer i praksis at det kun er private grunneiere som omfattes av avgiftsplikt på slik omsetning. Statlig eie gir per i dag uten videre fritak. Dette gjelder også for salg av «ordinær elgjakt» fra Statskog SF’s skoger, bl.a. eiendommer som tidligere var eiet av Borregaard og som staten kjøpte i 2010.

 

NORSKOG har ved flere anledninger påpekt behovet for å likestille private grunneiere med statlig eierskap når det gjelder salg av jakt og fiske. Dagens regelverk legger opp til en konkurransevridning som i praksis gir private grunneiere et markedshandikap på 25% og hindrer dem den samme muligheten for utvikling av opplevelsesnæring innen jakt- og fiske som staten per i dag har. Det innebærer i realiteten at færre grunneiere tilbyr jakt og fiskemuligheter og derfor har svekket mulighet for å drive vilt- og fiskestell. På denne måten har mva-politikken en negativ effekt både på det samlede jakt- og fisketilbudet og på kvaliteten på det som tilbys.

Den allmenne rettsoppfatning taler også for at staten ikke skal få operere som markedsaktør med bedre vilkår enn de man konkurrerer med.

 

Spørsmålet om fullt fritak for merverdiavgift på jakt og fiske er tatt opp av opposisjonen flere ganger de siste årene, senest av Svein Flåtten den 10. mai 2013, hvor Finansminister Sigbjørn Johnsen besvarte dette den 16. mai 2013. Det vises også til brev av 13. januar 2012 fra representant Per Roar Bredvold, med svar fra Finansministeren av 23. januar 2012. Også i 2007 uttalte Finansministeren at spørsmålet om merverdiavgift i forhold til omsetning av jakt- og fiskekort trengte en gjennomgang, jf. svar til Svein Flåtten i Stortingets spørretime 14. februar 2007.

 

De politiske signalene mht. en endring har vært positive, men prioritering og gjennomføringsevne har uteblitt. NORSKOG ser frem til at saken prioriteres av Høyre og Fremskrittspartiet også nå når partiene har kommet i posisjon.

 

Vi har forståelse for at departementet må prioritere blant mange viktige arbeidsoppgaver. Det er imidlertid vanskelig å forstå at denne saken kan være av en så krevende art at saksbehandlingstiden må trekke over så mange år. Det antas at provenyet er relativt beskjedent, og videre at innføring av et fullt fritak for salg av jakt- og fiskerettigheter ikke vil by på store rettslige utfordringer. Fritak for merverdiavgift er allerede innført for staten og visse andre organisasjoner (se over). En utvidelse av fritaket til å gjelde generelt for jakt- og fiskerettigheter burde ikke by på utfordringer som skulle tilsi flere år med saksbehandling.