Sertifisering

Sertifisering av skog

Miljøsertifisering av skogforvaltning er i Norge i dag en forutsetning for å kunne selge tømmer til en seriøs tømmerkjøper.
På verdensbasis er det to forskjellige systemer for sertifisering av skog, PEFC og FSC.

Norsk PEFC skogstandard

Levende Skog ble etablert i 1998 og revidert i 2006. Enigheten bak Levende Skog opphørte i 2010, men standarden videreføres uendret under navnet Norsk PEFC skogstandard. Skogstandarden ble revidert i 2014-2015.

Ny norsk PEFC skogstandard ble sendt til internasjonal godkjenning i 2015 og endelig godkjent i januar 2016.

ISO 14001

ISO 14001 standard for miljøstyringssystemer er en standard som, sammen med Norsk PEFC Skogstandard, brukes i forbindelse med skogsertifisering i Norge. ISO 14001 angir ikke absolutte krav til miljøprestasjon, men er basert på at bedriften skal jobbe for kontinuerlig forbedring. International Organization for Standardization (ISO) er en verdensomspennende sammenslutning av nasjonale standardiseringsforbund fra ca 170 land. ISO er i Norge representert ved Norges Standardiseringsforbund (NSF). Målet med ISO er å bidra til utvikling av standardisering for å lette utvekslingen av varer og tjenester mellom land.

PEFC

The Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) ble offisielt stiftet 30. juni 1999 på initiativ fra skognæringen. PEFCs målsetting er å etablere et internasjonalt anerkjent rammeverk for de ulike skogsertifiseringssystemer som er fremkommet i ulike land. Rammeverket vil gjøre det mulig å sammenlikne de ulike sertifiseringssystemene og gir kunden visshet om at tømmeret kommer fra skoger som er drevet i henhold til PEFCs kriterier. PEFC er basert på uavhengig tredjeparts sertifisering og er i dag det største skogsertifiseringssystemet i verden med over 244 millioner hektar sertifisert skog, hvorav 9 millioner hektar i Norge. PEFC ble i løpet av 2001 utvidet fra europeisk til internasjonalt nivå. Canada og USA ble de første land utenfor Europa som er tatt opp som medlemmer. Norge er representert i PEFC-rådet gjennom PEFC-Norge. Det finnes ikke egne PEFC-standarder i Norge, men Norges system med sertifisering gjennom ISO 14000 eller EMAS i kombinasjon med Norsk PEFC Skogstandard oppfyller kravene.

Chain-of-Custody

Sporbarheten til PEFC-sertifisert tømmer gjennom Chain-of-Custody sertifisering og bruk av PEFCs logo er en viktig og integrert del av PEFC-rammeverket. Chain-of-Custody-sertifisering betyr at den sertifiserte bedriften kan dokumentere opprinnelsen av tømmeret som brukes i produksjonen. Per mai 2013 er over 8000 bedrifter over hele verden tildelt PEFC Chain-of-Custody sertifikat og lisens for bruk av PEFCs logo til produktmerking.

FSC

Forest Stewardship Council (FSC) er en uavhengig, internasjonal medlemsorganisasjon med hovedkontor/sekretariat i Bonn i Tyskland. FSC skal oppmuntre til miljøtilpasset, samfunnsnyttig og økonomisk livskraftig bruk av verdens skoger. FSC arbeider for et frivillig akkrediteringsprogram for organisasjoner og foretak som sertifiserer skogbruk. FSC-standardene består av ti prinsipper med tilhørende underkriterier. I FSCs prinsipper og kriterier finnes overgripende bestemmelser som gjelder for hele verden. Utfra disse utvikler hvert land nasjonalt tilpassede standarder. Det er flere eiendommer i Norge som nå er FSC-sertifisert, foreløpig basert på den internasjonale generiske standarden. Det arbeides med å lage FSC-standarder tilpasset Norge.

Har du noen spørsmål? Ta kontakt med oss