Formuesskatten på investeringer i bedrifter bør fjernes
2. March 2016
Viktig! Nye skogeiere – gjennomsnittsligning.
9. March 2016

Finansdepartementet vil erstatte gjennomsnittsligningen med tømmerkonto

Av: Benthe E. Løvenskiold

 

Bakgrunn

Finansdepartementet har i dag sendt ut et høringsnotat som foreslår endringer i landbruksbeskatningen. For skogbrukets del er det to særlig områder som blir berørt. Endringene er tenkt gjennomført fra og med inntektsåret 2017. Høringsfrist  4.juni

Vi hadde først og fremst ønsket oss flat kapitalbeskatning. Det ville ha gjort alt regelverk betydelig enklere og i tillegg løst flere andre utfordringer.

 

Gjennomsnittsligning av skogbruk erstattes av «Tømmerkonto».

Departementet foreslår gjennomsnittsligningen erstattet med en «Tømmerkonto». Denne skal benyttes til fordeling av netto tømmerinntekter over flere år og føres etter samme mønster som dagens gevinst- og tapskonto. På denne måten kan skogeier jevne ut inntektene ved å inntektsføre minimum 20% av overskuddet hvert år. Dette vil gi mulighet for en tilsvarende fordeling som med dagens gjennomsnittsligning, men gir større valgfrihet for skogeier. Forslaget vil følgelig ivareta hovedhensikten, nemlig å jevne ut varierende inntekter som er svært vanlig i skogbruket. Skogbrukets store inntektsvariasjoner fra år til år, kombinert med et progressivt skattesystem, kan uten inntektsutjevning føre til at skogeiere skattemessig kan komme svært dårlig ut. Skatteyter vil med det system som er foreslått få en utjevning av inntektene og potensielt lavere trygdeavgift og trinnskatt, samt en skattekreditt. Dette har vi også med dagens gjennomsnittsligning, men virkningene blir noe annerledes.

 

Det foreslås at inntekter som er av mer årviss karakter, som  jaktinntekter, fiskeinntekter, leieinntekter, uttak fra skogfondskonto, og offentlige tilskudd ikke skal inn på tømmerkonto, men tas til inntekt det året de kommer. Kostnader til skogkultur, veier og andre formål dekket av skogfondsmidler skal heller ikke tas med i tømmerkontoen, men utgiftsføres direkte.

 

NORSKOG vurderer forslaget slik:

 

Ulemper

 • – Ordningen med dagens avbruddsligning opphører. Dvs. at alle inntekter kommer til beskatning ved et eierskifte. Ved god langtidsplanlegging har dette gitt mulighet for en skattefordel for avtroppende skogeier.
 • – Ordningen med dagens oppstartsligning opphrer. Dvs. at kostnader i forbindelse med oppstart for ny eier ikke kan kostnadsfrre belp enn selve kostnaden. Ved god planlegging og sterk likviditet, har det vært mulig å få en skattefordel for ny skogeier. Her har det med dagens ordning og dårlig planlegging også ligget inne en risiko for dobbeltbeskatning, som nå vil bortfalle.
 • – Det kan bli komplisert å vite hva som skal på tømmerkonto.
 • – Dagens regelverk er relativt enkelt å forholde seg til og godt innarbeidet hos skogeiere og regnskapsfrere.
 • – Systemet vil neppe være noe enklere enn dagens system.
 • – Skifte av system har i seg selv en kostnad.

Fordeler

 • – Forslaget forhindrer urimelig ny beskatning som kan oppstå for de som har manglende kunnskap om dagens regelverk, slik som dobbeltbeskatning ved oppstart.
 • – Man trenger ikke bruke så mye ressurser på skatteplanlegging i forbindelse med eierskifte, og heller drive skogen ut fra forstlige prinsipper.
 • – Skattekreditten kan bli vesentlig større.
 • – Muligheten til å regulere inntekten som kommer til beskatning det enkelte år blir større.
 • – Negativ tømmerkonto kan i sin helhet føres mot rets overskudd.
 • – Kostnader til skogkultur, vei ol kan utgiftsføres direkte det enkelte år.
 • – Noen vil oppfatte at det er enklere å holde oversikt over en balansepost enn over resultat de siste fem år.
 • – Ordningen er frivillig, slik at de som ønsker å ta hele inntekten til beskatning det året de har fått den, har mulighet til det.

 

Foreslått overgangsordning

– Man ser i den forbindelse på differansen mellom faktisk resultat og gjennomsnittsresultat de fire siste år.

 

– Overheng kan fradragsføres i sin helhet i 2017 eller senere hvis en ikke har tilstrekkelig inntekt til å føre mot.

 

– Underheng kommer til inntekt i 2017 i sin helhet, eller føres på tømmerkonto. Dette gjelder også inntekter som fra 2017 ikke skal inngå i tømmerkonto.

 

NORSKOG vil nøye vurdere det fremlagte forslag. Ingen vil gi fra seg goder man har, men vi må her se på totaliteten av hva vi mister og hva vi får.

 

Uttak av skogfondsmidler til skogbruksplan

Her foreslås det en liten detaljendring som gjør at ved bruk av skogfond til skogbruksplan (som aktiveres ved kostnad over kr. 15.000) skal ha samme skattefordel som andre uttak fra skogfondskonto med skattefordel.

 

Dette mener vi er endring med liten betydning for skogeier, men som bidrar til å forenkle regelverket.