Oppsummering av debatten om våpenlovgivning på Skyttermessen 2020
1. februar 2020
Fagsamling om skogvern
2. februar 2020

Klimakur 2030

tekst av Arne Rørå

 

Rapporten Klimakur 2030 ble i dag presentert og overrakt klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Rapporten er en utredning av ulike tiltak og virkemidler som kan gi minst 50 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 sammenlignet med 2005. 60 ulike klimatiltak er analysert og disse kan til sammen kutte utslippene med 40 millioner tonn CO2-ekvivalenter i kommende tiårsperiode.

 

NORSKOG er godt fornøyd med at skog fortsatt har en sentral plass i verktøykassen for å forbedre klimaet. Likevel viser rapporten til at Norge kan komme i en situasjon hvor vi må bokføre utslipp fra skog og arealbruksområdet dersom det ikke gjøres tiltak for å øke skogproduksjonen fremover. Utslippene skyldes ikke skogbruket, men omdisponering av skogarealer til andre formål.

 

Det pekes på en rekke tiltak som skogbruket kan gjøre slik som tettere planting etter hogst, planteforedling, planting på nye arealer, gjødsling av skog, og unngå for tidlig hogst. Det vektlegges at tiltakene må gjøres raskt dersom langsiktig effekt skal oppnås. Det pekes også på andre skogrelaterte tiltak som økt bruk av biodrivstoff og innblanding av biokull i jord.
Rapporten fremholder at klimaendringene er en trussel mot skogen og viser til at ungskogpleie og tynning er tiltak som kan bidra til å skape en skog som er mer robust mot stormer og innsekter. En robust skog hindrer utslipp fra skogen.

 

Etter NORSKOGs mening gir Klimakur 2030 et godt grunnlag for en skog- og miljøpolitikk hvor skogbruket har en sentral plass.