Stortinget vil gi kommunene mer selvstyre angående ATV-kjøring i utmark.
21. mai 2021
FrP med gode samferdselstiltak for skognæringen
25. mai 2021

NORSKOGs innspill om mineralloven

NORSKOG har forfattet et notat til lovutvalget, basert på medlemmenes synspunkter.

Utvinning av mineraler er regulert av mineralloven som bl.a. setter et skille mellom mineraler som er underlagt eiendomsretten («grunneiers mineraler») og hvilke som tilhører Staten («Statens mineraler»), hvordan utvinning kan skje og mange andre momenter.

 

Regjeringen satte ned et lovutvalg for litt tid tilbake som har i oppdrag å evaluere alle sider ved loven og ambisjonen er at dette skal lede frem til en endringer av loven.

 

Norges Bondelag, Skogeierforbundet, Finnmarkseiendommen, Opplysningsvesenets Fond, Statskog og NORSKOG har et utstrakt samarbeid om overordnede næringspolitiske spørsmål. Dette grunneiersamarbeidet innehar samlet en vesentlig større kompetanse og kapasitet enn organisasjonene/eierne har hver for seg og samarbeidet gir derfor større gjennomslagskraft enn man kan oppnå hver for seg. Som en del av dette samarbeidet hadde organisasjonene et felles arbeidsmøte med lovutvalget i mars 2021.

 

For flere av NORSKOGs medlemmer er mineraler en viktig næring og det vil sannsynligvis bli enda viktigere for flere i fremtiden. Vi har derfor innhentet synspunkter og momenter fra flere medlemmer for å se om det er spesielle forhold som bør trekkes frem som og vurderes av lovutvalget. Resultatet er sammenfattet i et kort notat som er oversendt lovutvalget.

 

Utvalgets mandat finner du her: Mandat for lovutvalg

NORSKOGs innspill finner du her: Minerallovutvalget innspill 230521.