Norske skogmiljøer har inngått avtale om stort skogprosjekt i Etiopia

22 ulver tillates skutt i Sverige
29. desember 2017
De to ulvene som ble skutt i går er ungdyr
2. januar 2018

Norske skogmiljøer har inngått avtale om stort skogprosjekt i Etiopia

NFG (Norwegian Forestry Group) er en overbygning for felles salg av norsk skogkompetanse og driftes av NORSKOG. I november inngikk NFG en avtale med den norske ambassaden i Etiopia om et 3 årig prosjekt for skogreising i Etiopia. Prosjektet er på drøye 50 millioner kroner og så vidt meg bekjent er dette det største skogprosjekt noe norsk fagmiljø noen gang har utført utenfor Norge sier Øystein Aasaaren i NORSKOG. Aasaaren skal lede det omfattende prosjektet. Prosjektet finansieres av Klima- og miljødepartementet.

Andreas Gaarder (til venstre), Norges ambassadør til Etiopia, signerer kontrakt med Øystein Aasaaren, NORSKOG.

Etiopia har svært store mengder beitedyr, dette gir et sterkt beitepress som fører til at vegetasjonen beites helt ned. Trærne er allerede hugget ned og uten trær som beskyttelse tørker vegetasjonen ut og blir svært utsatt for erosjon når regntiden setter inn. Store mengder av jordsmonnet vaskes ut fra landbruksarealene og ender opp i vassdragene. Vår oppgave er å utarbeide arealbruksplaner, hvor lokale behov for både beiteinteresser og skogreising skal ivaretas. Flere norske miljøer er involvert i prosjektet. Sammen med NORSKOG deltar også NIBIO med sitt meget kompetente forskningsmiljø, Skogkurs med sin formidlingskompetanse og Det Norske Skogselskap med sin erfaring fra planteskoledrift. Det norske prosjektet inngår i en større satsing hvor også danske fagmiljøer innen bl.a. planteforedling inngår. Den samlede satsingen er på mer enn 800 millioner kroner.

 

Landbrukslandskap i Amhara regionen, med kraftig erosjon i åssidene.

Vi er i oppstarten av prosjektet nå sier Aasaaren. Vi har fått etablert god kontakt med Etiopiske myndigheter, samarbeidsavtaler med Etiopiske skogmiljøer, vi har valgt ut hvilke områder vi skal starte opp i og er i ferd med å bemanne opp prosjektet. NORSKOG vil ha en mann på permanent basis i Addis Abeba i tillegg til at andre av NORSKOGs konsulenter deltar innen deloppgaver.  Dette er en svært spennende og meningsfylt oppgave som vi gleder oss til å gjennomføre sier Aasaaren.

NFG og de tilknyttede organisasjonene har utført oppdrag i de fleste verdensdeler. I snitt har vi nok ligget på et arbeidsvolum på en 10-12 årsverk over tid. Dette er oppdrag som har vært viktige for mottakerlandene og som har bidratt til å bygge opp og vedlikeholde norsk skogkompetanse. Vi skal være stolte av at norsk skog kompetanse ligger på et meget høyt nivå og er etterspurt i andre deler av verden sier Aasaaren.

Dialogen med, og involvering av, lokale bønder har startet opp.