SKOGFAGLIG RÅDGIVNING

FoU-prosjekter

Kontinuerlig forskning- og utvikling (FoU) er viktig for å holde en moderne skog- og utmarksnæring up-to-date. Derfor er FoU en viktig del av NORSKOGs arbeid. Vi støtter både den viktige grunnforskningen ved de større forskningsinstitusjoner, men også  målrettede forksningsprosjekter som skaper praktiske løsninger for næringen.

 

Konsulentavdelingen i NORSKOG er til enhver tid involvert i ulike FoU-prosjekter, både nasjonalt og internasjonalt, der vi  bidrar med vår kompetanse oftest i samarbeid med ulike forskningsmiljøer. 

 

NORSKOG ønsker med dette å aktivt ta del i utviklingen av bransjens fremtid.
Samtidig utvikler vi kompetanse gjennom betalte oppdrag og blir et attraktivt arbeidsmiljø for ambisiøse fagpersoner. Dette er viktig for å holde det faglige nivået skjerpet i organisasjonen. Denne kompetanse-kapitalen er også en viktig innsatsfaktor når vi arbeider med næringspolitikk.

 

Se prosjektbeskrivelser og rapporter under.

 

 

NORSKOG deltar i FoU-prosjekter både
i Norge og i utlandet.

Din kontakt

Erik Ødegård

Leder konsulentavdelingen

+4799359264


Oppgaver og fagfelt:
Konsulentoppdrag og prosjekter i Norge og utlandet.

Internasjonale tjenester/aktiviteter

Konsulentmiljøet i NORSKOG er spesialisert på operativ skog- og utmarksforvaltning, og er blant de største tilbyderne av slike tjenester i det internasjonale markedet. Oppdragene spenner fra verdsetting av arealer for kjøp og salg, til utvikling av forvaltningsverktøy og naturbasert reiseliv.

 

Fagmiljøet i NORSKOG har sterk internasjonal forankring, og bidrar i prinsippet med to kategorier oppdrag utenfor landets grenser:

 

  1. NORSKOG drifter sekretariatet og kanaliserer norsk skog- og utmarksfaglig spisskompetanse til bistandsprosjekter over store deler av verden gjennom paraplyorganisasjonen Norwegian Forestry Group (NFG). Erfaring viser at norske skog- og utmarkskonsulenter er både anerkjent etterspurt i internasjonal målestokk. 
  2. NORSKOG tilbyr kompetanse på skogøkonomi og digital håndtering av kart- og ressursdata, og retter seg her hovedsakelig mot kommersielle miljøer. Det kan være aktører som ønsker å kjøpe skog, etablere plantasjer, lage forvaltningsplaner mm.

 

NORSKOG leverer alltid tjenester med en skandinavisk tilnærming innen feltene naturressurs-forvaltning, skogforvaltning, miljøvurderinger, planlegging, GIS, næringsutvikling i utmark, skogpolitikk og organisasjonsutvikling, trebearbeidende industri og bioenergi.

 

NORSKOG har for øvrig gjennom en årrekke drevet forretningsvirksomhet utenfor Norge, og eier andeler av skog både i Europa og Sør-Amerika. Formålet er å gjøre det vi kan best, for å bidra til utvikling der vi opererer og samtidig sikre inntjening for organisasjonen. I tillegg utvikler vi erfaring som grunneier utenfor landet som er nyttig for våre kunder.

 

Medarbeiderne i NORSKOG har betydelig erfaring fra en rekke prosjekter, hovedsakelig i Russland, Baltikum, Balkan, Øst-Afrika og Mellom-Amerika.

For mer informasjon se prosjekter vi har deltatt i på våre engelske sider.

 

 

NORSKOGs innfallsvinkel i internasjonale prosjekter

Skog er globalt sett en av våre viktigste miljøfaktorer. Samtidig er skog og skogprodukter viktig for lokal verdiskaping i mange verdenshjørner.

Bærekraftig ressursforvaltning og verdiskapning er grunnleggende for å redusere fattigdom og bedre menneskers levevilkår.

 

Langsiktig anvendelse av skogressursene har også vært viktig for å utvikle vår egen velferd og har gitt solid kunnskap om forvaltning og utnyttelse av ressurser.

Våre erfaringer og kunnskap er direkte overførbar til andre land i utvikling.

 

Bærekraftig ressursforvaltning er den grunnleggende filosofien for all virksomhet i NORSKOG både innen forvaltning, forskning og utvikling og næringsutvikling. En langsiktig ressursforvaltning der det tas hensyn til sosiale, økonomiske og økologiske forhold vil gi et godt livsmiljø for mennesker, dyr og planter. Dette gir muligheter for verdiskaping og utvikling.

Din kontakt

Øystein Aasaaren

Internasjonal konsulent

+ 47 91 35 48 10


Oppgaver og fagfelt:
Konsulentoppdrag og prosjekter i utlandet.

NORSKOG drifter et skogplantings-
prosjekt i Etiopia gjennom NFG

Les mer her