Christian Anker-Rasch gjenvalgt som styreleder i NORSKOG
21. juni 2020
Landbrukseiendom i dødsbo
24. juni 2020

Høring Nasjonal transportplan juni 2020

Skog- og trenæringen er en svært transportintensiv næring som drives i store deler av landet. Rammebetingelser for gode logistikkløsninger er avgjørende for næringens konkurransekraft, og det gjelder transport på både veg, jernbane og sjø. Logistikkløsninger må støtte opp om dagens industri og er dermed en viktig rammebetingelse for ny industriutvikling i Norge basert på skog som råstoff.

 

Reduksjon i utslipp av klimagasser må prioriteres høyt. Det betyr økt bruk av kostnadseffektive transportmetoder som jernbane og båt, økt bruk av biodrivstoff og økte totalvekter på kjøretøy.

 

Effektivisering av transporten og økt bruk av jernbane vil kreve betydelige investeringer. Det gjelder spesielt tiltakene i jernbanesektoren. Det er også viktig at det igangsatte bruprogrammet sluttføres i tråd med gjeldende NTP. Videre bør økt bruk av modulvogntog på en større andel av vegnettet fra industribedrifter og ut på hovedvegnettet prioriteres. Hensikten med dette er å styrke norsk konkurransekraft og sørge for mer kostnadseffektiv transport også på veg.

I tillegg til ulike investeringer er det fortsatt mulig å effektivisere transporten gjennom administrative tiltak i vegsektoren.

 

Her kan du lese NORSKOGs svar:  Innspill NTP juni 2020 NORSKOG