Kan naboen kreve at skogeieren fjerner trær?
26. juli 2021
Rigide lover hindrer Værdalsbruket fra å utnytte ressursene fult ut
29. juli 2021

EUs skogstrategi frem til 2030

EU la 16. juli frem sin skogstrategi frem til 2030. Strategien er en viktig del av EUs grønne giv og planene om 55 prosent reduksjon i klimagassutslipp i 2030 og karbonnøytralitet i 2050.

Hovedpunktene er:

  • Kommisjonen legger til grunn at det er medlemslandene som har hovedansvaret for skogpolitikken, men understreker også at Kommisjonen må kunne delta i utviklingen av en politikk knyttet til skog som ivaretar skogens multifunksjonelle rolle.
  • Kommisjonen er skeptisk til bruken av skogprodukter til bioenergi og særlig dersom en bruker skogsmateriale av høy kvalitet. Det foreslås derfor strengere bærekraftskriterier knyttet til skogbruk og bioenergi.
  • Mot slutten av året 2021 vil Kommisjonen sammen med eksperter fra medlemslandene foreslå kriterier for primærskog og gammel skog som bør beskyttes.
  • Kommisjonen ønsker å legge til grunn kriterier for bærekraftig forvaltning basert på bestemmelser i «Forest Europe», men også sammen med medlemslandene utvikle nye kriterier knyttet til helse, biodiversitet og klimamål.
  • Styrkingen av det biologiske mangfoldet prioriteres høyt. Kommisjonen mener derfor at en kun bør bruke flatehogst i godt begrunnede tilfeller.
  • Innenfor EUs nye landbrukspolitikk vil det bli avsatt økte økonomiske midler til skogbruk.
  • Kommisjonen vil revidere sin skogstrategi i 2025.

 

Les mer her.