Kan naboen kreve at skogeieren fjerner trær?
26. juli 2021
Rigide lover hindrer Værdalsbruket fra å utnytte ressursene fult ut
29. juli 2021

EUs skogstrategi frem til 2030

Hovedpunktene er:

  • Kommisjonen legger til grunn at det er medlemslandene som har hovedansvaret for skogpolitikken, men understreker også at Kommisjonen må kunne delta i utviklingen av en politikk knyttet til skog som ivaretar skogens multifunksjonelle rolle.
  • Kommisjonen er skeptisk til bruken av skogprodukter til bioenergi og særlig dersom en bruker skogsmateriale av høy kvalitet. Det foreslås derfor strengere bærekraftskriterier knyttet til skogbruk og bioenergi.
  • Mot slutten av året 2021 vil Kommisjonen sammen med eksperter fra medlemslandene foreslå kriterier for primærskog og gammel skog som bør beskyttes.
  • Kommisjonen ønsker å legge til grunn kriterier for bærekraftig forvaltning basert på bestemmelser i «Forest Europe», men også sammen med medlemslandene utvikle nye kriterier knyttet til helse, biodiversitet og klimamål.
  • Styrkingen av det biologiske mangfoldet prioriteres høyt. Kommisjonen mener derfor at en kun bør bruke flatehogst i godt begrunnede tilfeller.
  • Innenfor EUs nye landbrukspolitikk vil det bli avsatt økte økonomiske midler til skogbruk.
  • Kommisjonen vil revidere sin skogstrategi i 2025.

 

Les mer her.