Øremerkede midler til miljøtiltak i skog for 2020
15. januar 2020
BM 0120: Bankpalass i tre
16. januar 2020

Fylkesnytt fra Innlandet 1/2020

Fylkesmannen i Innlandet er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om stor aktivitet i Innlandsskogbruket viktig for et grønt skifte.

Vi legger bak oss et år som Oppland og Hedmark og går samlet inn i det nye året som Innlandet. Innlandet har blitt landets største skogfylke, med 30 prosent av landets produktive skogareal og 40 prosent av avvirket volum til industrielt bruk. Innlandets bioressurser, kunnskap og fagmiljøer vil bidra til å løse klima- og miljøutfordringene Norge står overfor. I Innlandet kan vi skape 25 000 nye arbeidsplasser og øke verdiskapingen med 20 milliarder innen bioøkonominæringene ifølge SINTEF-rapporten

 

Gull i grønne skoger.

Økt, bærekraftig skogproduksjon og god tilgang på bioråstoff fra skogen er avgjørende for å lykkes med å bli et lavutslippssamfunn og et grønt skifte hvor vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrenser.

 

Året 2019 var preget av høy aktivitet i skogbruket til tross for usikkerhet rundt avsetning av virket. Usikkerheten skyldes bl.a. de store mengdene billeskadet tømmer i Europa som har blitt avvirket. Det er avvirket rundt 4,5 millioner kubikkmeter tømmer til industrielt formål fordelt på 3 millioner i Hedmark og 1,5 millioner i Oppland. Av dette ble 18 800 kubikkmeter tømmer avvirket i bratt terreng, med til sammen 1,8 millioner kroner i driftstilskudd. Tømmerverdien samlet for Innlandet (Hedmark og Oppland) ble i fjor rekordhøye to milliarder kroner.

 

Bygger bedre bilveger i skogen

Det ble ferdigstilt 40 kilometer med nybygde skogsbilveier i Hedmark og Oppland, fordelt på 27 kilometer i Hedmark og 13 kilometer i Oppland. Det er generelt god veidekning i Hedmark og Oppland, som er en forklaring på en relativ lav aktivitet på nybygging av skogsbilveger.

 

I samme periode har det blitt gjort betydelig arbeid med det eksisterende skogsbilvegnettet i fylkene. Til sammen er 163 kilometer med skogsbilveger ombygd, tilsvarende strekningen Oslo-Lillehammer (via Gjøvik). Det er fordelt på 53 kilometer i Hedmark og 110 kilometer i Oppland. Det har vært en betydelig økning av ombygging i Oppland i 2019, mens Hedmark ligger omtrent på samme nivå som i fjor.

 

En av flere årsaker bak den økte ombyggingen i Oppland, er økt fokus på infrastruktur de senere årene. Statusrapporten om tilstand og behov for investeringer i vegnettet viste at 91 prosent av de kartlagte veiene ikke holder standarden til helårs landbruksveg. Rundt halvparten av de registrerte veiene ble klassifisert som ikke kjørbare.

 

Tilskudd til landbruksveger er en avgjørende faktor for å løse ut tiltak. Det ble i 2019 utbetalt til sammen 24 millioner kroner til ferdigstilte veier. Fordelt på 14,7 millioner i Oppland og 9,2 millioner i Hedmark.

 

Høy skogkulturaktivitet gir større skogproduksjon

Det ble i 2019 satset stort på å få gode foryngelser etter hogst. Tørkesommeren 2018 hadde gitt ekstra utfordringer med noe økt avgang, og behov for supplering. Vi bidro til å styrke og forenkle tilskuddsordningen for suppleringsplanting, noe som virkelig ser ut til å ha lykkes. Klimatilskuddene til tettere planting inkl. supplering har vært viktige for å få bedre foryngelser, med et historisk høyt plantetall på 18 millioner i nyplanting og 2,1 millioner i suppleringsplanting.

 

Det er også veldig positivt med en betydelig økt innsats i skjøtsel av ungskogen. Skogbruket i Innlandet har i et prosjektsamarbeid kommet fram til en felles standard for ungskogpleie, hvor både skognæringen, skogbruksmyndighetene og skogforskningen har vært involvert. Riktig utført ungskogpleie er et meget lønnsomt tiltak. Fylkesmannen har i samarbeid med skognæringen også kommet fram til en praktikabel definisjon og skille mellom ungskogpleie og forhåndsrydding. Sannsynlig har dette bidratt til å «flytte» mer areal over på forhåndsrydding, som har hatt en betydelig økning fra tidligere år.

 

Skogkulturtiltak Hedmark Endring Oppland Endring

Nyplanting 11 098 421 planter19 % 6 924 824 planter2 %

57 113 dekar 22 % 39 315 dekar 4 %

194 planter/dekar-2 % 176 planter/dekar-2 %

Supplering 1 4225 970 planter237 % 680 384 planter 88 %

Markberedning 43 963 dekar -3 % 18 202 dekar 67 %

Ungskogpleie 69 726 dekar 18 % 29 254 dekar 14 %

Forhåndsrydding 48 580 dekar 56 % 1 643 dekar 60 %

Grøfting 284 453 meter23 % 47 249 meter 24 %

Gjødsling 22 597 dekar -19 % 4 376 dekar -4 %

Kontakt :

Gustav Uhnger, tlf. 61 26 61 59, guuhn@fylkesmannen.no og

Torfinn Kringlebotn, mob. 90983308, fmhetkr@fylkesmannen.no