Webinar om solkraft – Presentasjoner og oppsummering
5. november 2023
Presentasjoner fra årets SKOGFORUM
10. november 2023

Tømmermarkedet høsten 2023

Tømmermarkedet for øyeblikket er spesielt, sier Knut J. Melum, Markedssjef i NORTØMMER. – Prisene på alle sortimenter steg inn i andre halvår – samtidig som lønnsomheten både hos sagbrukene og treforedlingsindustrien faller betydelig, opplyser Melum.

 

Norge og Sverige står i en særstilling med svak valuta. Dette gir et sterkt konkurransefortrinn, og vi ser at det tas produksjonsbegrensninger i land som har kostnadene sine i Euro.

 

Tømmermarkedet akkurat nå er spesielt, påpeker Knut J. Melum, markedssjef i NORTØMMER.

– Det har blitt investert kraftig på svenske sagbruk det siste året, over 4mrd. SEK. Mange norske sagbruk har også gjennomført betydelige investeringer de siste årene. Dette gir muligheter for et høyt tømmerforbruk, samtidig som vi ser at avvirkningsvolumet går ned både i Norge og Sverige, påpeker Melum.

 

Komplekst bilde

 

Årsakene til at avvirkingsvolumet går ned er flere og sammensatte:

 

  • Høyere tynningsaktivitet, uttak av biovirke og drifter med lav produksjon, drives av de kraftige prisøkningene på massevirke og biovirke, samt signalene om å fokusere på denne type skog ved inngangen av året, da det lå an til produksjonsbegrensninger hos sagbrukene.
  • Trolig er en del av driftene «på blokka» hogget, og det er færre tilgjengelige gode drifter, dvs. lengre kjøring, flere trær pr. m3, lavere m3/daa, på en del av det som hogges i dag.  
  • Reduksjon i avvirkningen hos Sveaskog i Midt- og Nord-Sverige på 1,5-2 mill m3 /år bla. som følge av konflikt mot reinbeitenæringen.
  • Et driftsår som begynte med en lang vinter, deretter skogbrannfare for så å bli en svært våt sommer og høst, har bidratt til å redusere produksjonen.
  • Billetømmeret i Sør-Sverige som har ført til økt avvirkning de siste årene, er nå «ferdig-hogd».

 

Disse faktorene fører til en økt interesse for norsk tømmer av alle slag. Særlig svenske sagbruk er interessert i norsk sagtømmer av gran og furu.

 

– Vi ser i dag svært lave bilveislagre i Norge og Sverige og sagbrukene har lite tømmer. Selv om en del av treforedlingsindustrien har tilfredsstillende lagre på tomt, er det stor usikkerhet knyttet til fremtidig råstofftilgang, da særlig den svenske energisektoren har begynt å forsyne seg betydelig av både massevirke og flis som tidligere kun har gått til treforedling, forklarer Melum.

 

Svensk energimiks består av 30% bioenergi, så denne sektoren vil utvilsomt ta sin del av råstoffet også i fremtiden. Importstoppen fra Russland og Belarus vil også vare lenge – markedet vil også merke at det «mangler» 9 mill m3 massevirke samt 10 mill m3 trelast og flere mill m3 flis årlig, i årevis fremover.

 

Hvor lenge varer bølgen?

 

Det store spørsmålet blir nå hvor lenge bølgen med høye tømmerpriser for alle sortimenter vil vare. Med synkende lønnsomhet hos industrien, kraftig økende rentenivåer i verden samt høy inflasjon – er det åpenbart at norsk og svensk tømmer går mot strømmen for tiden.

 

Det er eksempelvis vanskelig å peke på konkrete parameter som skal føre til at trelastmarkedet skal styrke seg betydelig på kort sikt. På lengre sikt er det allikevel ingen tvil om at driverne for bruk av alle typer tømmer er svært sterke. dette underbygges av de enorme investeringene som er gjort blant annet i Sverige og Finland de siste årene – både innen sagbruk og treforedling. Metsä startet for eksempel opp sitt nye anlegg i Kemi i Nord-Finland for en snau måned siden, med et årsforbruk på 7,5 mill m3 barr- og løvmassevirke.

 

Nortømmer jobber kontinuerlig for å balansere forholdene mellom pris og avsetning for å sikre best mulige vilkår for skogeierne. Vi har i tillegg til langsiktige relasjoner og leveranser til nær samtlige norske tømmerforbrukende industrier i hele landet, svært gode eksportkanaler for tømmeret. Dette gjør oss mindre sårbare for markedskonjunkturene, avslutter Melum.