Endrer ikke skatten for småkraftverk
20. desember 2019
Kort sagt, tirsdag 24. desember, Østmarka
30. desember 2019

Hvorfor må det hete nasjonalpark?

Winter forest

Diskusjonen om Østmarka bør bli nasjonalpark går. Noen mener skogen blir ufremkommelig, andre argumenter for friluftslivets kår. Og det snakkes om biologisk mangfold.

 

Tekst: Line Venn

 

At skogen blir ufremkommelig, tror ikke NORSKOG. Men tilgjengelig er en annen sak, når veier og dammer i følge lover for nasjonalparker, egentlig skal fjernes. Kanskje velger politikerne å bryte egen lov her, fordi man for enhver pris ønsker en nasjonalpark. Men for de to viktige miljøverdiene, biologisk mangfold og klima, er kombinasjonen av bruk av skogen og vern av spesielt artsrike områder den beste og mest bærekraftige løsningen, mener vi. Samtidig har friluftslivet gode rammer og det skapes verdier til en grønn næring. Dette er vinn – vinn for alle.

 

Biologisk mangfold: I Østmarka er de viktigste områdene for artsvern allerede fredet i to naturreservater. Samtidig kan enkelte mindre deler av Østmarka også gjerne vurderes fredet ved å utvide eksisterende reservater eller gjennom annet vern. Sammen med skogbrukets egne såkalte nøkkelbiotoper vil dette beskytte det biologiske mangfoldet i Østmarka.

Klima og verdiskapning:  Å samtidig ta ut tømmer andre steder i marka, som er fornybart råstoff til en grønn næring, bidrar positivt til klima og det grønne skiftet. Skog binder karbon og trevirke lagrer det i produktene vi lager. Og alt som kan lages av olje, kan lages av tre.

Friluftslivet: Friluftslivet i Østmarka er allerede i dag meget godt ivaretatt med stier, skiløyper og skogsbilveger. Skogbruket tar også hensyn til dette. Oslofolk får dermed oppleve og se grønn næring på tur i sitt nærområde. NORSKOG tror alle bør se og lære hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftigmåte, skal vi nå det grønne skiftet.

Og skogbruket i Østmarka driver bærekraftig og skånsomt i hht restriksjonene i markaloven og markaforskriften.

 

Alle disse behovene fungerer altså allerede i god harmoni. Hvorfor må det for enhver pris hete nasjonalpark?

 

Innlegget stod på trykk i Dagsavisen den 23.12.19