Ber om 1 milliard kroner til frivillig vern
13. mars 2024
Nasjonal transportplan 2025-2036 (NTP) fremlagt 
22. mars 2024

– Utbedring av bruer – viktig med øremerkede midler

Verdikjeden Skog og Tre, et samarbeid mellom Treindustrien, Skogeierforbundet, Treforedlingsindustrien, NORSKOG, Fellesforbundet, MEF, NoBio og Statskog har laget en oversikt over bruer som må utbedres for å effektivisere næringstransporten når det gjelder kostnader, klima og miljø.

 

Bruer er flaskehalser på veinettet som medfører omkjøring og som er til hinder for å frakte større lass pr. bil.

 

I gjeldende Nasjonal Transportplan lå det inne et eget bruprogram der forutsetningen var 300 mill. kroner fordelt på 6 år. Av dette er det er kun bevilget ca. 110 mill. For disse pengene er det til nå utbedret 39 bruer, såkalt «lavthengende frukter».

 

Nå gjenstår bruer som krever mer omfattende utbedringer. Verdikjeden Skog og Tre er særlig opptatt av at det videreføres et dedikert bruprogram med øremerkede midler som fylkene kan jobbe utfra i ny NTP. Det betyr mye for at Nasjonal Transportplan skal bli det verktøyet som trengs for å investere i industri og næringsliv i Norge. Forutsigbarhet er en grunnleggende forutsetning for å styrke norsk konkurransekraft.

 

Vedlagt finner du oversikt over prioriterte bruer i hvert fylke.