Drift og forvaltning

TJENESTER

Drift og forvaltning

En skog- og utmarkseiendom kan gi opplevelser, løpende avkastning og verdistigning. For å sikre en planmessig utvikling, må eiendommen underlegges en fornuftig og tilpasset forvaltning. NORSKOG har erfaring og kompetanse innenfor et bredt spekter innenfor skog og utmark og kan tilby tjenester innenfor alle disipliner innenfor forvaltning av eiendom. Kun en fagmessig forvaltning vil ivareta en eiendoms verdipotensial.

Jakt- og fiskeforvaltning

Jakt og fiskeressursene er viktige for mange eiendommer, og det er derfor viktig at disse forvaltes på en best mulig måte. I tillegg til å jobbe for best mulig rammevilkår innen jakt og fiskeforvaltning kan NORSKOG også bidra direkte i forvaltningsrettede spørsmål og aktiviteter. NORSKOG lager bl.a. forvaltningsplaner for fisk- og vilt, administrative modeller, avtaleverk osv.

NORSKOG har for øvrig gjennomført og er delaktig i ulike FoU prosjekter rundt jakt og fiskeforvaltning, og dekker fagspekteret fra kartlegging og planlegging til realisering og drift av vilt og fiskeområder.

Jakt og fiskeforvaltning krever initiativ og pågangsmot. Ved hjelp av våre konsulenter og et bredt kontaktnett kan vi skreddersy opplegg som styrker din forvaltning og dine produkter i forhold til andre i markedet. Bruk av ny teknologi står sentralt i virksomheten.

Relatert til utmark tilbyr NORSKOG tjenester innen bl.a.:

 • Prising av jakt / jaktprodukter
 • Digitale temakart (Jakt, fiske, vilt, m.m.) på PC, GPS og smarttelefon
 • Eiendomsutvikling og mulighetsanalyser
 • Markedsvurderinger
 • Prosjektutvikling
 • Nettverksbygging innen næringsutvikling i utmark
 • Forvaltning av vilt- og fiskeressurser
 • Forvaltningsplaner for fisk og vilt.
 • Kurs: Jakt- og fiskeguiding, salg av tilrettelagte opplevelser, økonomistyring m.m.
 • Utvikling av tilrettelagte jaktopplegg
 • Utvikling av innlandsfiske som næring
 • Markedsføring av utmarksprodukter, design av annonser og kampanjer

Regnskap

Økonomisk forståelse er en forutsetning for all næringsutøvelse. NORSKOG har derfor utviklet et sterkt økonomifaglig miljø som dekker fagfeltet fra skogøkonomi og skatt til regnskapsføring

Økonomifaget et viktig element i forvaltningen av skog- og utmarkseiendom, fordi produksjonen er langsiktig og næringen har en rekke ulike skattemessige og regnskapstekniske modeller.

Tilpasning av driften ved avslutning og oppstart av eierskapet, gjennomsnittsligning, skogfondsordning og gevinstbeskatning ved salg er noen eksempler som gir betydelige økonomiske fordeler hvis ordningene brukes riktig og i tide. Tilsvarende kan konsekvensen være unødvendig merbeskatning hvis de ikke brukes planmessig og riktig.

NORSKOG tilbyr regnskapsføring for eiendommer der vi bestyrer eiendommen på vegne av eieren. Når det gjelder skatterådgivning er dette et tilbud til både medlemmer og andre oppdragsgivere.

Benthe Løvenskiold

Næringspolitisk sjef

+47 91 87 80 54


Oppgaver og fagfelt:
Næringspolitikk og skatt

Skogforvaltning

Gode beslutninger i riktig rekkefølge og på rett tidspunkt, er styrende for avkastningen fra skog. Like viktig er oversikt over mulighetene i markedsmulighetene og skattemessig planlegging. NORSKOG tilbyr skreddersydde modeller for forvaltning av skog, enten kunden ønsker en totalforvaltning av eiendommen eller bistand i deler av arbeidet.

NORSKOG forvalter i dag skog for private skogeiere. Forvaltningsoppdragene er av varierende omfang, fra fullstendig bestyrelse med ansvar for budsjettering, skogsdrift, tømmeromsetning, eiendomsutvikling, regnskap m.m. til enklere modeller der vi utfører oppgaver som eier selv ikke ønsker å ha ansvaret for. Forvaltningen gjennomføres enten av egne ansatte eller gjennom underleverandører.

Knyttet til skogforvaltning tilbyr vi også tjenester på konkrete tema som:

 • Strategiutvikling for eiendom.
 • Lønnsomhetsvurderinger av ulike investeringstiltak i skogkultur eller veibygging
 • Hogstkvantumsanalyser
 • Utarbeiding av landskapsplaner

Erling Bergsaker

Skogsjef

+ 47 91 51 14 67


Oppgaver og fagfelt:
Skogsjef, konsulentoppdrag i Norge og utlandet.

FoU

Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU-arbeid) er viktig for utviklingen av skogbruket, og er en viktig del av arbeidet i NORSKOG. I tillegg til den viktige grunnforskningen ved de større forskningsinstitusjoner vektlegger NORSKOG betydningen av prosjekter, fordi de skaper praktiserbare løsninger for næringen.

Konsulentavdelingen i NORSKOG er til enhver tid involvert i ulike prosjekter, både nasjonalt og internasjonalt. Vi er opptatt av å utvikle skog- og utmarksnæringen i Norge, og bidrar med vår kompetanse gjennom flere FoU-prosjekter, oftest i samarbeid med de ulike forskningsmiljøer. Flere av prosjektene er internasjonale, organisert av Norwegian Forestry Group.

Grunnen til at NORSKOG deltar i slike prosjekter er primært for å ta aktivt del i utviklingen av bransjens fremtid.
Samtidig utvikler vi kompetanse gjennom betalte oppdrag og blir et attraktivt arbeidsmiljø for ambisiøse fagpersoner. Dette er viktig for å holde det faglige nivået skjerpet i organisasjonen. For næringspolitikken i NORSKOG er denne humankapitalen vår viktigste innsatsfaktor for næringsorienterte løsninger.

For beskrivelser og eventuelle prosjektrapporter fra disse prosjekter, se informasjon fra de ulike prosjektene her

Internasjonale tjenester/aktiviteter

Konsulentmiljøet i NORSKOG er spesialisert på operativ skog- og utmarksforvaltning, og er blant de største tilbyderne av slike tjenester i det internasjonale markedet. Oppdragene spenner fra verdsetting av arealer for kjøp og salg, til utvikling av forvaltningsverktøy og naturbasert reiseliv.

Skog er globalt sett en av våre viktigste miljøfaktorer. Samtidig er skog og skogprodukter viktig for lokal verdiskaping i mange verdenshjørner. Bærekraftig ressursforvaltning og verdiskapning er grunnleggende for reduksjon av fattigdom og bedring av menneskers levevilkår. Langsiktig anvendelse av skogressursene har vært viktig også for utviklingen av vår egen velferd og har gitt solide kunnskaper om forvaltning og utnyttelse av ressurser. Våre erfaringer og kunnskap er direkte overførbar til andre land i utvikling.

Bærekraftig ressursforvaltning er den grunnleggende filosofi for all virksomhet i NORSKOG både innen forvaltning, forskning og utvikling og næringsutvikling. En langsiktig ressursforvaltning der det tas hensyn til sosiale, økonomiske og økologiske forhold vil gi et godt livsmiljø for mennesker, dyr og planter. Dette gir muligheter for verdiskaping og utvikling.

Fagmiljøet i NORSKOG har sterk internasjonal forankring, og bidrar i prinsippet med to kategorier oppdrag utenfor landets grenser. Gjennom paraplyorganisasjonen Norwegian Forestry Group, der NORSKOG drifter sekretariatet, kanaliseres norsk skog- og utmarksfaglig spisskompetanse til bistandsprosjekter over store deler av verden. Erfaring viser at norske skog- og utmarkskonsulenter er både anerkjent etterspurt i internasjonal målestokk.

Når det gjelder NORSKOG’s kompetanse innenfor skogøkonomi og digital håndtering av kart- og ressursdata, retter virksomheten utenlands seg hovedsakelig mot kommersielle miljøer. Dette kan være aktører som ønsker å kjøpe skog, etablere plantasjer, lage forvaltningsplaner mm.

NORSKOG leverer tjenester med en skandinavisk tilnærming innen feltene naturressurs-forvaltning, skogforvaltning, miljøvurderinger, planlegging, GIS, næringsutvikling i utmark, skogpolitikk og organisasjonsutvikling, trebearbeidende industri og bioenergi.

NORSKOG har for øvrig gjennom en årrekke drevet forretningsvirksomhet utenfor Norge, og eier andeler av skog både i Europa og Sør-Amerika. Formålet med dette er å bruke det vi kan best, for å bidra til utvikling der vi opererer og samtidig sikre inntjening for organisasjonen. I tillegg utvikler vi erfaring som grunneier utenfor landet som er nyttig for våre kunder.

Medarbeiderne i NORSKOG har betydelig erfaring fra en rekke prosjekter, hovedsakelig i Russland, Baltikum, Balkan, Øst-Afrika og Mellom-Amerika.

For mer informasjon se www.norskog.org

Kontakt: Øystein Aasaaren

Øystein Aasaaren

Internasjonal konsulent

+ 47 91 35 48 10


Oppgaver og fagfelt:
Konsulentoppdrag og prosjekter i utlandet.

Kjøp og salg av skog

I løpet av eiertiden har eiere av skog ofte behov for å få en profesjonell verditakst av hele eller deler av skogeiendommen.  Verdivurderinger bygger på mange forutsetninger, og det er viktig at den som utfører arbeidet kjenner næringen, behersker skogøkonomisk tenkning og er rutinert i takstfaget.

Er du interessert i å kjøpe skog i Sverige? Les mer om Scandforest her.

Skog representerer store verdier, og detaljene i arbeidet kan gi store utslag. NORSKOGs konsulentavdeling har høy kompetanse og erfaring innen alle aspekter ved det å eie og drive en skog- og utmarkseiendom. Dette er en forutsetning for å tallfeste verdiene.

NORSKOG har håndtert en lang rekke verdifastsettelser for ulike formål, både i Norge og utenlands. Det være seg i forbindelse med kjøp eller salg, ekspropriasjon, vernesaker, erstatningsoppgjør, generasjonsskifte mm. Vi samarbeider med noen av landets fremste advokater, slik at våre kunder får den beste løsningen.

Eiendomsoverdragelse
Ved overdragelse av eiendom er det i alles interesse at verdiene er korrekt fastsatt. Forholdet mellom gammel og ny eier, eller øvrig familie, gjør det oftest nødvendig at en uavhengig tredjepart bidrar til en tillitsvekkende prosess. I tillegg til fastsettelse av verdier er det også viktig at konsulenten er løpende oppdatert på hvilke økonomiske og skattemessige skranker og muligheter som finnes, samt formelle og uformelle tilpasninger som er mulig for å gjennomføre en smidig overdragelse. Med sin lange erfaring har våre konsulenter alle forutsetninger for å bidra til en god håndtering av et eierskifte.

Ekspropriasjon
Offentlige prosesser av denne typen kan ofte være frustrerende for den som berøres. Dette gjelder ikke minst når man ufrivillig må avstå grunn og rettigheter til arealer som har vært i familiens eie over generasjoner. Stilt overfor en verdivurdering av evigvarende produksjon gir detaljene i takstgrunnlaget store konsekvenser for sluttsummen. Uten tung kompetanse i ryggen står man som skogeier overfor et sjansespill i slike sammenhenger.

Avståelse av rettigheter til verneformål
Ulike former for vern av arealer er miljøtiltak som er aktuelle over hele landet. I mange tilfeller skjer dette mer eller mindre mot skogeiers vilje, i andre tilfeller er dette et resultat av frivillig vern. I begge situasjoner er det viktig at skogeier har kvalifisert bistand i både verdsettingen og prosessen for å sikre vederlag som dekker det faktiske tapet.

Yngve Holth

Leder konsulentavdeling

+ 47 91 83 22 36


Oppgaver og fagfelt:
Eiendomsoverdragelser, ekspropriasjon, skatt, offentlige prosesser mm.

Planting

Nortømmer tilbyr planting. Vi har plantemannskap med stor erfaring og kunnskap, samt gode leverandører av plantematriale. Planting kan finansieres med midler fra skogfond.

Fremtidsskogen skapes av det vi gjør i dag. Det er mange funksjoner som skal ivaretas fra volumproduksjon til karbonbinding. Samtidig skal fremtidsskogen tåle utfordringer vi ikke ser i dag. Spesielt i forhold til endret klima, med økt fuktighet, høyere temperatur, mer vind og insekter. Riktig og resistent plantemateriale med optimal tetthet er beste sikkerhet for den langsiktigheten som er grunnmuren i profesjonell skogforvaltning. Dagens økonomiske virkemidler er utformet over samme tanke, og gjør det gunstig å gjøre det rette. NORTØMMER formidler det fremste av plantemateriale, gjør plantejobben og bistår skogeier i den økonomiske planleggingen. Vi er der for deg også når den siste tømmerbilen har dratt.

Aashild Bang

NORTØMMER


Tømmerhandel

NORTØMMER – på skogeierens side for økt konkurranse i markedet!

Avvirkning   Tynning   Planting og foryngelse   Ungskogpleie

NORSKOG etablerte NORTØMMER for å skape konkurranse i tømmermarkedet til skogeierens beste. Dette har skogeierne satt pris på og NORTØMMERs omsetning har økt fra under 300.000m3 på midten av 90-tallet  til ca 1,7 millioner m3 i 2017. Et klart bevis på at NORTØMMER er meget konkurransedyktig og foretrekkes av stadig flere skogeiere.

I dagens usikre marked hvor nye aktører i tømmermarkedet plutselig oppstår for så  forsvinne kort tid etter så utgjør NORTØMMER ikke bare et konkurransedyktig alternativ, men også et trygt valg. Vi garanterer at skogeier får sitt oppgjør til riktig tid. Det er vi som tar ansvar for dette oppgjøret uansett hva som måtte skje med industrien som kjøper virket. NORTØMMER kjøper alle sortimenter virke. Samtidig tilbyr vi alle typer skogtjenester, fra planting og ungskogpleie til gjennomføring av skogsdrifter.

Overskuddet fra NORTØMMER går tilbake til skogeier i form av næringspolitikk for å styrke eiendomsrett og lønnsomhet i skogbruket.

Avvirkning

NORTØMMER har ingen eierposter i industri eller sagbruk. Vår målsetting er utelukkende å gi skogeieren høyest mulig lønnsomhet på de oppdragene han eller hun gir oss. Gode avsetningskanaler mot kjøpergrupper innen treforedling og sagbruk, både nasjonalt og internasjonalt, gjør at vi klarer å holde konkurransedyktige priser. Vi er kreative og finner nye og gode løsninger som våre kunder nyter godt av. NORTØMMER tilbyr et velutviklet system for logistikk, et fungerende driftsapparat og garanti for oppgjør.

Tynning

Tynning av skog kan gi et forskudd på avkastningen og samtidig heve kvalitetstilveksten i det gjenværende bestandet. En gjennomtenkt tynning er et godt tiltak for å utvikle og forvalte skogen. Med variert utvalg av maskiner utfører vi den tynningsformen skogeier ønsker, kvalitetssikret av kyndige medarbeidere.

Planting og foryngelse

Planting gir gode resultat på de fleste granskogtyper. En vellykket planting gir det nye bestandet en rask start, og er særlig viktig i områder med kraftig konkurrerende vegetasjon. Markberedning er et godt tiltak både for planting og naturlig foryngelse. NORTØMMER svarer gjerne på spørsmål angående foryngelse, og har godt kvalifisert mannskap til å utføre arbeidet.

Ungskogpleie

Ungskogpleie er en investering som gir økt lønnsomhet ved tynning og hogst. Merinntekten mot slutten av omløpet forsvarer derfor investeringen i ungskogpleie.

En riktig avstandsregulert skog er alltid mer verdifull enn en skog som enten er regulert feil eller ikke pleiet i det heletatt. NORTØMMER har den kompetanse og erfarenhet som trengs for en effektiv og virkningsfull ungskogpleie.

 

Ulike produkter – en ting felles!

Drivkraften i NORTØMMER et glødende ønske om å levere tjenester slik at du som skogeier blir fornøyd. Vi vet at skogeiere har forskjellige behov. Desto viktigere blir det å ha dyktige medarbeidere som kan sitt fag, leverer riktige tjenester til avtalt tid og på gode betingelser. Vi selger virke til alt fra små lokale sagbruk i Norge til store internasjonale konsern. Dette gir NORTØMMER en unik innsikt i virkesmarkedet i både inn- og utland. Eksport av virke er et ledd i å sikre avsetning for tømmer i tider da norsk industri etterspør mindre råstoff, og for å skape konkurranse om det fantastiske produktet norske skogeiere produserer. Vi tror at årsaken til vår positive utvikling er at fornøyde kunder og leverandører er målsettingen for det vi gjør.

NORTØMMER er stor nok for de største oppdragene – men liten nok til å bry seg om den enkelte kunde!

Per Kveseth

NORTØMMER


NORTØMMER er stor nok for de største oppdragene – men liten nok til å bry seg om den enkelte kunde!

Gå til NORTØMMERs egne hjemmesider

Verdsetting

I løpet av eiertiden har eiere av skog ofte behov for å få en profesjonell verditakst av hele eller deler av skogeiendommen.  Verdivurderinger bygger på mange forutsetninger, og det er viktig at den som utfører arbeidet kjenner næringen, behersker skogøkonomisk tenkning og er rutinert i takstfaget.
Skog representerer store verdier, og detaljene i arbeidet kan gi store utslag. NORSKOGs konsulentavdeling har høy kompetanse og erfaring innen alle aspekter ved det å eie og drive en skog- og utmarkseiendom. Dette er en forutsetning for å tallfeste verdiene.
NORSKOG har håndtert en lang rekke verdifastsettelser for ulike formål, både i Norge og utenlands. Det være seg i forbindelse med kjøp eller salg, ekspropriasjon, vernesaker, erstatningsoppgjør, generasjonsskifte mm. Vi samarbeider med noen av landets fremste advokater, slik at våre kunder får den beste løsningen.

Eiendomsoverdragelse

Ved overdragelse av eiendom er det i alles interesse at verdiene er korrekt fastsatt. Forholdet mellom gammel og ny eier, eller øvrig familie, gjør det oftest nødvendig at en uavhengig tredjepart bidrar til en tillitsvekkende prosess. I tillegg til fastsettelse av verdier er det også viktig at konsulenten er løpende oppdatert på hvilke økonomiske og skattemessige skranker og muligheter som finnes, samt formelle og uformelle tilpasninger som er mulig for å gjennomføre en smidig overdragelse. Med sin lange erfaring har våre konsulenter alle forutsetninger for å bidra til en god håndtering av et eierskifte.

Ekspropriasjon

Offentlige prosesser av denne typen kan ofte være frustrerende for den som berøres. Dette gjelder ikke minst når man ufrivillig må avstå grunn og rettigheter til arealer som har vært i familiens eie over generasjoner. Stilt overfor en verdivurdering av evigvarende produksjon gir detaljene i takstgrunnlaget store konsekvenser for sluttsummen. Uten tung kompetanse i ryggen står man som skogeier overfor et sjansespill i slike sammenhenger.

Avståelse av rettigheter til verneformål

Ulike former for vern av arealer er miljøtiltak som er aktuelle over hele landet. I mange tilfeller skjer dette mer eller mindre mot skogeiers vilje, i andre tilfeller er dette et resultat av frivillig vern. I begge situasjoner er det viktig at skogeier har kvalifisert bistand i både verdsettingen og prosessen for å sikre vederlag som dekker det faktiske tapet.

Erling Bergsaker

Skogsjef

+ 47 91 51 14 67


Oppgaver og fagfelt:
Skogsjef, konsulentoppdrag i Norge og utlandet.

BEHOV FOR PROFESJONELL HJELP? RING OSS PÅ 48 17 10 00