Eidsivating lagmannsrett 24. november 2021: beiterett, streifbeite og beiteskade i utmark
12. april 2022
Villsvinprosjektet inviterer til webinaret «Nytt fra forskningen» tirsdag 19. april
12. april 2022

Nasjonalpark i Østmarka – flere muligheter

– Vi mener det er mulig å etablere en nasjonalpark i Østmarka, og foreslår at det sendes tre alternativer på høring, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

 

Klima og miljødepartementet (KLD) ga i 2019 Miljødirektoratet oppdrag om å utarbeide et høringsforslag til verneplan med sikte på å etablere en nasjonalpark i Østmarka. Bruk av andre verneformer istedenfor eller kombinert med nasjonalpark skulle også vurderes.

 

Statsforvalteren i Oslo og Viken har forberedt et høringsforslag for verneplan som Miljødirektoratet nå oversender Klima- og miljødepartementet (KLD). Sammen med oversendelsen til KLD har Miljødirektoratet gitt overordnede kommentarer til verneforslaget.

 

Les mer om Statsforvalterens verneforslag her.

 

Alternativer for vern i Østmarka

På bakgrunn av Statsforvalterens forslag foreslår Miljødirektoratet at det høres på tre alternativer:

  1. Et område på 54,6 km2 med tre delområder adskilt av to kraftlinjetraseer vernes som nasjonalpark. Dagens Østmarka naturreservat foreslås vernet som del av nasjonalparken.
  2. Et sammenhengende område på 34,2 kmvernes som nasjonalpark, kombinert med vern av et naturreservat på 8.8 kmvest for den store kraftledningen som går gjennom Østmarka. Dagens Østmarka naturreservat foreslås også her vernet som del av nasjonalparken.
  3. Et område på 43,2 kmtilsvarende alternativ 2 vernes som naturreservat og det opprettes ikke en nasjonalpark i Østmarka.

 

Det første alternativet med noen justeringer er utredet i Statsforvalterens høringsforslag, og er alternativet som Statsforvalterens foretrekker. Det andre er Statsforvalterens alternativ 2, men i kombinasjon med naturreservat. I tillegg mener Miljødirektoratet at det kan høres på et alternativ med bare naturreservat som verneform.

 

Områder som vernes som nasjonalpark skal være uten tyngre naturinngrep, og kraftlinjer, veier og regulerte vassdrag setter derfor noen skranker for hvor stor en nasjonalpark i Østmarka kan bli.

 

For å ta vare på verneverdiene og også sikre arealer for friluftsliv kan et naturreservat være et alternativ som en kan vurdere i denne fasen av prosessen. Å vurdere slike løsninger er også en del av oppdraget som Miljødirektoratet har fått.

 

Videre prosess

Dersom KLD ønsker å gå videre med etablering av nasjonalpark og/eller andre nye verneområder i Østmarka, vil Statsforvalteren bli bedt om å sende verneforslaget med eventuelle justeringer på en bred, offentlig høring.

 

Etter høringen vil Statsforvalteren sammenstille alle høringsinnspill og sender sin tilrådning til Miljødirektoratet, som så gir en endelig tilrådning til Klima- og miljødepartementet.