Arealbruksendringer: Hvordan redusere klimagassutslipp?
13. april 2023
Bålforbud og skogbrannsesong: Kurs og retningslinjer
17. april 2023

Tilskudd til miljøtiltak i skog

Skogeiere kan nå søke tilskudd til miljøtiltak i skog.

Det er ikke gjort endringer i selve innrammingen av ordningen for 2023, melder Landsbruksdirektoratet.

 

All informasjon om ordningen og søknadsprosedyre finner du på Landbruksdirektoratets nettsider.

 

Søknader behandles av kommunen. Årets ramme til formålet er på omkring 5,5 mill. kroner. Det er ingen søknadsfrist på ordningen i 2023. Skogeiers søknad blir behandlet og kan godkjennes fortløpende.

 

Det kan gis tilskudd til:

 

 • Dekning av merkostnad eller tap ved å gjennomføre skjøtselstiltak for å ivareta og utvikle
  miljøverdier. Det kan gis inntil 70 % tilskudd av medgåtte kostnader til slike tiltak.
 • Delvis dekning av tap knyttet til langsiktig bevaring av spesielle miljøverdier
  (nøkkelbiotoper), der hensynet til disse krever at skogeier avstår fra hogst eller legger om
  skogsdriften. Det kan gis inntil 30 % tilskudd, fratrukket en arealavhengig egenandel til dette tiltaket.
 • Dekning av merkostnader ved skogsdrift for å unngå veibygging som vil redusere
  «villmarkspregede områder».

 

Skogeier kan søke på ordningen digitalt fra egen skogfondskonto i «Skogfond på nett» (med innlogging via Altinn). Søknadsskjema på papir finner du på Landbruksdirektoratets nettsider.

 

Om ordningen:

 

Ordningen har sin hjemmel i NMSK-forskriftens § 6 og forvaltes av kommunene etter reglene gitt i nevnte forskrift. Kommunen gir nærmere informasjon til skogeier om ordningen. Det er kun grunneier (skogeier) som kan søke om tilskudd.

 

Ordningen er begrenset til områder der det drives skogbruk. Verneområder og områder som gjennom kommuneplan, reguleringsplan eller tilsvarende er regulert til annet enn landbruksformål – hvor ordinært skogbruk ikke kan drives – faller utenfor ordningen.