Hjort i auke skadar skog
5. mai 2022
Regjeringen varsler lovendring – grunneiere slipper eiendomsskatt for grunn under kraftlinjer
6. mai 2022

39 millioner kroner mer til skogbruket i jordbruksoppgjøret

Regjeringen presenterte i dag sitt tilbud til bøndene. Mens bøndene ber om 11,5 mrd.kr., tilbyr regjeringen 10,15 mrd.kr.

 

Tilskuddsrammen til Landbrukets utviklingsfond er økt med 495 millioner til totalt 2 386 millioner kroner. 39 av de ekstra millionene skal gå til skogbruket.

 

– En vesentlig del av tilskuddsrammen for LUF er i 2023 avsatt til ordninger som skal stimulere til investering og bedriftsutvikling, næringsutvikling og gründerskap i landbruket, skriver Regjeringen.

– Skogbruk, og ordninger knyttet til klima- og miljøtiltak, utgjør en annen sentraldel av tilskuddsrammen til fondet. Statens forhandlingsutvalg prioriterer investeringstilskudd for å imøtekomme dyrevelferdskrav, ordninger med klima- og miljøinnretning, skogbrukstiltak og en distriktsrettet satsing mot nordområdene.

 

– Vi er godt fornøyd med at Regjeringen Støre reverserer det kuttet Solberg regjeringen foretok. Bevilgningen er nå løftet opp på tidligere nivå, kommenterer Arne Rørå, administrerende direktør i NORSKOG.

 

Vi hadde likevel forventet en større økning. Disse midlene burde ikke bare kompensert for fjorårets kutt, men også bidratt til å dekke inn økte gjødsels- og dieselpriser. I Hurdalsplattformen skriver Regjeringen at de ønsker en sterk satsing på skogkultur og planting. Det gjenspeiles ikke i denne bevilgningen.

 

LUF-midlene skal gå til blant annet skogsbilveier og skogkultur.

 

– Et godt skogsbilvegnett er nødvendig for å sikre lønnsomhet og verdiskapning i skogbruket. Skogkulturtiltak som planting og ungskogpleie er på sin side viktig for å sikre fremtidens tømmerkvalitet og karbonbinding. Tømmervolumet i Norge har tredoblet seg i løpet av det siste århundret og det har skjedd gjennom en langsiktig og kontinuerlig investering i skogen vår. Det er viktig at slike investeringer fortsetter, sier Rørå.

 

Les mer på Regjeringens nettsider HER.

Regjerings tilbud finner du HER.