Supplerende vern: Les NORSKOGS høringsinnspill 
9. august 2023
NORTØMMER søker ny virkeskjøper
11. august 2023

Ekstremværet «Hans»: Informasjon om sikkerhetstiltak og drift 

For NORTØMMER er regionene Midt og Øst sterkest berørt av ekstremværet. (Arkivfoto).

Ekstremværet Hans har ført til store ødeleggelser på Østlandet de siste dagene. NORTØMMER følger situasjonen tett, og har iverksatt en rekke sikkerhetstiltak i de berørte områdene. 

 

I flere områder er tømmertransporten stanset eller sterkt redusert som følge av ødelagte og stengte veger. Både private skogsbilveger og offentlige veger er sterkt berørt.  

 

Når det gjelder drift, risikovurderer NORTØMMER fortløpende avrenning og rasfare på alle pågående drifter. I enkelte områder har man lagt om drifter til mer bærekraftig mark, mens man i andre steder nå har full stans av drift. 

 

Redusert produksjon 

 

For NORTØMMER er regionene Midt og Øst sterkest berørt. Skogsdriften er begrenset i deler av Gudbrandsdalen, Mjøsregionen og Hønefossregionen. Her har enkelte maskinlag blitt sperret inne som følge av stengte eller ødelagte veger, og vannmengder/avrenning i terrenget.  

 

– Produksjonstakten i skogen blir redusert som følge av dette. Transporten av tømmer på veg er også kraftig redusert denne uken, samt neste uke. Vi jobber nå tett med våre samarbeidspartnere i verdikjeden for løpende å finne sikkerhetsmessige forsvarlige løsninger for videre drift, sier Knut Melum, markedssjef i NORTØMMER.  

 

Kartlegger kontinuerlig  

 

NORTØMMER vurderer løpende situasjonen på den enkelte drift og starter gradvis opp igjen når forholdene tillater det. I alle andre områder som er berørt av uværet oppfordrer vi alle til å vurdere forholdene. Er det usikkerhet skal man avvente til det har tørket noe opp. 

 

Når det gjelder området øst for Glomma er stans i transport fra tilgjengelige drifter hvor virket skal kjøres østover mot Sverige opphevet torsdag. I områdene vest for Glomma/øst for Mjøsa kan transport igangsettes der det er mulig av hensyn til skogsbilveg eller offentlig veg. 

 

  – For de øvrige flomberørte områdene er situasjonen fremdeles uavklart, og NORTØMMER jobber nå kontinuerlig med kartlegging av alle pågående drifter. Transport kan foregå på enkeltdrifter der flomsituasjonen tillater det. NORTØMMER har i alle berørte områder fokus på at man kun skal kjøre om skade på skogsbilveger og hindring av viktig infrastruktur kan unngås, sier Mariann Myklebust, logistikksjef i NORTØMMER. 

 

Viktig dialog 

 

NORSKOG deltok torsdag på teams-møte med Landbruks- og matminister Geir Pollestad. Pollestad hadde kalt inn til møtet for å orientere seg om situasjonen for landbruket og skognæringen. NORSKOG deltok på møtet sammen med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Mattilsynet, Landbruksdirektoratet og Skogeierforbundet. Temaet for møtet var ødelagt infrastruktur og stans av drift for våre næringer. 

 

 – Vi setter pris på anledningen til å gi Landbruks- og matministeren et totalbilde av hvordan situasjonen nå ser ut for oss. Tett dialog er viktig for å løse utfordringene vi står i akkurat nå på best mulig vis. Ikke minst må vi sammen finne gode og miljøvennlige løsninger med tanke på logistikk for vår næring på lang sikt, påpeker Benthe E. Løvenskiold, næringspolitisk sjef i NORSKOG. 

 

På møtet understreket NORSKOG viktigheten av god informasjon vedrørende naturskadeerstatning.  

 

– For våre medlemmer er det viktig med konkret og oppdatert informasjon om hva som dekkes av Naturskadeordningen. Her ble man på torsdagens møte lovet oppdatert informasjon fra Landbruksdirektoratet. Denne vil deles på våre nettsider så snart den er mottatt, avslutter Løvenskiold. 

Forløpig informasjon om flomskader fra Landbruksdirektoratet finner du her.