Manglende planting etter hogst i kyststrøka, årsaker og tiltak.
31. januar 2023
Påmelding til tømmermarked i endring
3. februar 2023

Erfaringer med de fremforhandlede standardavtalene så langt

 

 

Gode erfaringer så langt
Erfaringene så langt er at disse er vesentlig bedre enn hva som fantes av tidligere avtaler og avtalegrunnlag, og at de balanserer hensyn og ivaretar grunneier på en bedre måte. Konfliktnivået er redusert.  Les mer om avtalene her.

 

En avtale kan imidlertid alltids optimaliseres, og noen av tilbakemeldingene vi har fått etter dette året er knyttet til kjøreskader i utmark, og «best practice».  

 

Kjøreskader i utmark og «Best practice»
Skogbruket sett under ett er ikke tjent med at nettselskapene operer på en måte som gir kjøreskader i utmark i et slikt omfang at det påvirker skogbrukets omdømme. Vi har derfor spilt tilbake til nettselskapene at vi ønsker tilført i veilederen til avtalene at skogbrukstiltak i utmark skal gjøres etter PEFC-skogstandard, og at  utmarkskjøring generelt bør søkes løst prinsipalt med føre-var vurderinger heller enn rene skadeopprettinger. Kavling, barlegging og midlertidige bruer er alle tiltak som vil være gode preventive tiltak, og som vi håper nettselskapene agerer positivt på. 

 

Når det kommer til såkalt «best practice», ser vi at mange grunneiere har en vesentlig større andel avtaler inngått før de nye standardavtalene trådte i kraft. Disse regulerer kanskje mindre, og gir nettselskapene større rettigheter enn hva de nye avtalene gjør. Nettselskapene står selvsagt fritt til å gjennomføre disse avtalene etter sin ordlyd, men det oppfordres til å be nettselskapene bedrive «best practice», etter deres nye avtaler. 

 

Krev skjønn om nettselskapet ikke vil benytte de fremforhandlende standardavtalene
Standardavtalene er fremforhandlet mellom Statskog, Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag, Opplysningsvesenets Fond, Finnmarkseiendommen og oss, NORSKOG på den ene siden, med REN og Energi Norge på den andre siden.
 

 

Energi Norge og REN kan ikke kreve at alle nettselskaper skal benytte seg av fremforhandlet standardavtale, men anbefaler nettselskapene å gjøre dette. Vi opplever at alle nettselskapene med unntak av Agder Energi, nå fusjonert med Glitre Energi til Å Energi, gjør dette. 

 

Grunneiere som kommer i inngrep med Agder Energi, nå Å Energi, knyttet til luftledningsanlegg, kabelanlegg eller nettstasjoner, anbefales derfor på generelt grunnlag heller å velge rettslig skjønn for å avgjøre erstatning. Dette fordi NORSKOG mener det både prinsipielt, men også konkret i hver sak, vil være bedre enn å tre inn i en avtale som ikke er den fremforhandlede standardavtalen. 

 

Standardavtalene bør ikke endres av noen parter

Det understrekes at standardavtalen ikke bør endres, verken av nettselskap eller grunneier.

 

Standardavtale med veileder for luftledningsanlegg finner du her
Standardavtale med veileder for kabelanlegg finner du her
Standardavtale med veileder for nettstasjon finner du her