Landbruksminister Sandra Borch åpner seminaret
Meld deg på jakt og jaktopplevelses-seminar på Honne
2. mai 2022
Les NORSKOGs årsmelding for 2021
3. mai 2022

Forslag til revidert skogstandard ute på høring

Fugler og lukket hogst har fått mer oppmerksomhet i forslaget for revidert PEFC skogstandard.

Miljøorganisasjonene bidrar

Skogsertifisering er et svært viktig verktøy for å sikre bærekraftig skogbruk, og all norsk skog er i praksis PEFC-sertifisert. Norsk PEFC Skogstandard skal revideres hvert femte år, og nå er tiden inne for en ny revisjon. NORSKOG har som alltid fulgt prosessen nøye, og har gjennom seniorkonsulent Erling Bergsaker representert NORSKOG og skognæringen i forhandlingene i forkant av forslaget. Nytt for i år er at miljøorganisasjonene i større har vært involvert i prosessen. Representanter fra SABIMA, WWF Norge, Miljøstiftelsen ZERO og Natur og Ungdom har i likhet med skognæringen, friluftslivet og fagbevegelsen sittet i arbeidskomiteen.

 

–  Det at miljøorganisasjonene har involvert seg i større grad, ser vi på som utelukkende positivt, da det vil skape en bredere forankring for skogstandarden, sier Arne Rørå, administrerende direktør i NORSKOG.

 

– Samarbeidet i arbeidskomiteen har fungert godt, og viser at det er bedre å finne løsninger sammen, enn å arbeide hver for oss.

 

Større fokus på fugler og friluftsliv

I forslaget har rovfugler og friluftsliv fått et større fokus. Også lukket hogst har fått mer oppmerksomhet.

 

Det er blant annet foreslått at skogeier setter igjen et hensynsområde med radius på 40 meter rundt hekkeplasser for hønsehauk og vepsevåk, og deretter benytter seg av lukkede hogstformer innenfor en 100-meters radius. Et annet alternativ er å avsette et hensynsområde med radius på 80 meter rundt hekkeplasser.

 

– Dette betrakter vi som en god utvikling, da det er et fint eksempel på hvordan vi kan kombinere hensynet til rovfugl, og ønsket om å øke bruken av lukkede hogstformer, kommenterer Erling Bergsaker.

 

– Ved å sammenstille ulike hensyn, kan vi bedre ivareta det biologiske mangfoldet, uten å båndlegge et unødvendig stort areal.

 

Dersom arealet ikke er egnet for lukket hogst, har en fremdeles muligheten til å sette igjen et noe mindre areal, som er helt fritt for hogstinngrep.

 

Det er også også foreslått skjerpede krav til de største tiurleikene. For tiurleiker med 15 eller flere tiurer skal det samarbeid med en person med skogbiologisk kompetanse lages en forvaltningsplan for fuglenes dagområder. Også her skal lukkede hogstformer i større grad tas i bruk.

 

Høringsfrist 10. juni

Forslaget er nå ute på høring, og selv om NORSKOG har vært godt representert i arbeidskomiteen, planlegger vi selvsagt å sende inn vårt eget høringsinnspill på vegne av, og i samarbeid med, våre medlemmer. Ta kontakt med NORSKOG på firmapost@norskog.no for å dele dine tanker.

 

Medlemmer og andre med interesse kan også selv dele sine innspill ved å sende inn høringssvar til PEFC Norges sekretariat på mail@pefc.no.

 

Webinar og medlemsmøte

PEFC Norge planlegger et webinar om endringsforslaget torsdag 5. mai kl. 13.00 – 14.30. NORSKOG vil avholde et digitalt medlemsmøte med den nye standarden som tema etter at et forslag til revidert PEFC Skogstandard er vedtatt. Mer informasjon om dette vil tilsendes våre medlemmer senere.

 

Ikke medlem? Les mer om medlemskap i NORSKOG HER.

 

  • Høringsbrevet for revidert Norsk PEFC Skogstandard finner du HER.
  • Forslaget til revidert Norsk PEFC Skogstandard finner du HER.
  • Mer informasjon kan du finne på PEFC Norge sine hjemmesider  HER.