Klimatiltak i Norge: Ny rapport fra Miljødirektoratet 
11. april 2024
Får vi bedre skogbruk av ny skogbrukslovgivning?
17. april 2024

Høring om Nasjonal Transportplan: – Suksesshistorien kan blekne 

Sigbjørn Gjelsvik, leder av transport- og kommunikasjonskomiteen, og Benthe E. Løvenskiold, næringspolitisk sjef i NORSKOG.

Forrige uke deltok NORSKOG på åpen høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité om Nasjonal Transportplan 2025-2036 (NTP). 

 

NORSKOGs innspill ble levert av næringspolitisk sjef Benthe E. Løvenskiold.  

 

 

– I denne utgaven av Nasjonal Transportplan pekes det på at tiltak som bidrar til mer effektiv og miljøvennlig tømmertransport er viktige. Det er derfor svært bra at det legges opp til videreføring av ordningen med tilskudd til utbedring av flaskehalser på fylkesvegene med 480 millioner i planperioden, påpekte Løvenskiold under høringen.  

 

Må samsvare med budsjetter  

 

Det såkalte “Bruprogrammet” har lenge fungert godt. I NORSKOGs høringssvar understrekes det dog at de gode hensiktene dessverre ikke har samsvart med bevilgningene i tidligere nasjonale transportplaner med bevilgninger i senere års budsjetter.   

 

Også i Hurdalsplattformen pekes det på aktiv bruk av skogressursene, og viktigheten av å legge til rette for å få mer gods over fra veg til bane.    

 

– Derfor er det svært viktig med samsvar mellom budsjetter og transportplanen i den kommende perioden, sier Løvenskiold.  

 

Sterk økning i kostnader 

 

Skognæringen er en stor bruker av jernbane, heter det i NORSKOGs høringsinnspill.   

 

– Vår næring skal frakte tunge varer med lav kilopris langt, og da er jernbane avgjørende. Transport av tømmer på bane har vært jernbanens suksess fram til nå, men denne suksesshistorien kan være i ferd med å blekne.  

 

- Vi ser nå en sterk økning i kostnadene ved å bruke jernbane, noe som er dårlig nytt. Det blir nå billigere å kjøre tømmeret med vogntog på veg over lengre strekninger. Dette er ingen tjent med, da konsekvensene er uheldige både for klima, trafikksikkerhet og økonomi, forklarer Løvenskiold.  

 

Gir Jernbanedirektoratet og BaneNOR myndighet 

 

I den nye nasjonale transportplanen er mange av tiltakene for jernbane – slik som krysningsspor og effektivisering av tømmerterminalene – oppført under «Mindre tiltak».  

Dette innebærer at politikerne har gitt Jernbanedirektoratet og BaneNOR myndighet til å prioritere når det gjelder disse tiltakene. For NORSKOG fremstår dette merkelig når man samtidig ønsker en sterk satsing på området. 

 

 – For NORSKOG er fortsatt terminalene på Kongsvinger og Hauerseter viktigst, i tillegg til tilsvinger i Kongsvinger, Elverum og Hamar. Det er også viktig med forståelse for at transport utgjør en stor kostnadsandel for tømmernæringen, og at det er normalt ikke lønnsomt med mer enn én omlasting. Under høringen understreket vi derfor at det er viktig med godt planlagte løsninger mellom veg, bane og kai, avslutter Løvenskiold.