EU vil betale skogbrukere for klimatiltak
17. februar 2022
Mange EU-prosjekter til Nibio
18. februar 2022

Hvilke virkemidler har skogeiere for å bekjempe ulovlig aktivisme?

Kristine Jacobsen gir deg sine råd for hvordan du kan håndtere ulovlig parkering.

NORSKOG får en rekke henvendelser fra skogeiere som opplever pågående aktivister som ønsker å stanse ulvejakta. Hengelåser på veibommer fylles med lim, veier blokkeres og ordinær skogsdrift forhindres ved at skogsmaskiner og tømmerbiler ikke kommer frem på veiene. Vi antar at dette vil roe seg nå når SNO skal overta ansvaret for fellingen. Likevel vil vi gi følgende anbefalinger dersom aksjonene fortsetter.

 

Fjerning av biler

Hovedregelen om fjerning av parkerte biler er definert i vegtrafikkloven § 37. Her fremkommer det at det er politiet som kan kreve fjernet eller fjerne motorkjøretøy «som er plassert på privat eller offentlig eiendom til skade eller ulempe for eier eller bruker eller mot dennes forbud.»

 

Ta derfor først kontakt med politiet. Alltid.

 

Man bør vurdere en anmeldelse til politiet uansett, fordi man da også står sterkere med et erstatningskrav knyttet til økonomisk tap (f.eks. forsinkelse av tømmerdrift, samtidig som det blir lettere å rette krav mot et evt. forsikringsselskap ved skade på bommer, viltkameraer osv.)

 

Men, hva gjør man så om man kommer i en situasjon hvor politiet ikke har tid eller prioriterer å ta seg av en slik sak?

 

Det finnes en sikkerhetsventil.

 
I parkeringsforskriftens § 42 fremgår det at:

 

«Eier eller bruker av privat grunn kan fjerne og ta i forvaring motorvogn som er plassert ulovlig på privat grunn og som ikke omfattes av § 38 når følgende vilkår er oppfylt:

a) Motorvognen er plassert til fare for andre eller slik at eier eller bruker av grunnen utsettes for vesentlig skade eller ulempe,

b) fører/eieren av motorvognen er forsøkt varslet der dette kan skje uten vesentlig ulempe. Dersom kontakt med føreren eller eieren av motorvognen oppnås, skal denne gis en rimelig frist for selv å fjerne motorvognen og

c) det ved oppsatt skilt eller på annen måte klart fremgår at området er privat og at uvedkommende motorvogner kan bli fjernet for eiers regning og risiko og med opplysning om hvor en kan henvende seg for å få utlevert motorvognen som er fjernet. Dette gjelder likevel ikke når motorvognen er plassert på et sted hvor det etter omstendighetene er åpenbart at den vil kunne være til fare eller til vesentlig skade eller ulempe for andre.»

 

Vilkårene er her kumulative. Det betyr at både bokstav a, b og c må være oppfylt. Det tar oss til neste punkt om skilting.

 

Skilting

På veier som ikke er offentlige, kan den som disponerer grunnen som hovedregel regulere parkeringen selv. Før 1.1.2017 ble det benyttet såkalte private skilt, dvs. skilt som med tekst angir alle vilkårene. Nå er det krav om at normerte skilt skal benyttes, se parkeringsforskriftens vedlegg 1.

 

Når det kommer til annen skiltføring står grunneier fritt til dette, men skiltenes ordlyd og symboler må være juridisk korrekte og holdbare. Budskapet må være forståelig og entydig. For et privat område må en ha klart for seg om skiltingen skal håndheves, elles om den bare skal være for «å skremme».

 

Ordlyden er helt avgjørende for om en skal kunne håndheve skiltingen. Det anbefales at sanksjoner som beskrevet i parkeringsforskriften er med på minst ett infoskilt. Politiet er avgjørende skiltmyndighet for private skilt, så hold dialog med dem om hvilke skilt dere kan bruke og plassering av disse.

 

Vegtrafikkloven § 5 sier, «Offentlig trafikkskilt, signal eller oppmerking må ikke brukes på eller ved veg uten tillatelse av vedkommende myndighet. Det samme gjelder skilt, signal eller oppmerking som kan forveksles med offentlige. Dersom det uten tillatelse er satt opp skilt eller signal eller foretatt oppmerking, kan dette fjernes eller kreves fjernet av myndighetene.»

 

Det er ikke nok at bare en av forutsetningene er oppfylt. Det betyr at skiltet ikke kan forveksles med offentlige skilt i form, størrelse eller farge. Før lagde man private skilt i samme størrelse som offentlige skilt, men i sort/hvit. Dette tillates ikke lengre, og politiet og Statens Vegvesen arbeider nå med å fjerne slike skilt. Det finnes ingen skrevne regler for hva hvilke skilt som er tillatt, men det er utviklet en uskreven norm som er akseptert av myndighetene. Det finnes en rekke lokale skiltprodusenter skogeiere kan benytte seg av. Euroskilt er en av flere skiltprodusenter som lager skilter i tråd med de reglene og normene som er for private skilter.

 

For øvrig kan det være en investering å også ha kameraer som viser arealet foran bommer, og evt. kameraer som filmer viltkameraene igjen, om disse tas ned. Dette vil hjelpe dere i bevisspørsmålet.

 

Problemet med dagens skiltregler er at de legger opp til ganske vidtgående rettigheter for den som har feilparkert, og den skiller således ikke på en stakkar som ved en feil parkerte ulovlig og en som bevisst går inn for å hindre lovlig jakt og næring. Her må man nok for disse tilfellene ofte trekke frem straffelovens bestemmelser. Disse finner du nederst i saken.

 

NORSKOG vil som nevnt over, anbefale å anmelde disse som hindrer lovlig ferdsel. Spørsmålet vil bero på om det er «utilbørlig atferd» som kan straffes etter straffeloven, alternativt oppfordring til å «bryte loven» i straffelovens § 183 (videreføring av den gamle oppviglerparagrafen), men det er uomtvistelig at de hindrer lovlige vedtak og lovlige næringer og således er innenfor de erstatningsrettslige rammene for alle tilfeller. Straffelovens bestemmelser om ordensforstyrrelse og oppfordring til straffbar handling er som følger:

 

§ 181.Ordensforstyrrelse

Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som ved slagsmål, støy eller annen utilbørlig atferd forstyrrer

a) den alminnelige fred og orden,

b) lovlig ferdsel,

c) omgivelsenes nattero, eller

d) omgivelsene på et sted hvor han uberettiget forblir tross pålegg om å fjerne seg.

 

Det er her spørsmål om man ved «utilbørlig atferd forstyrrer lovlig ferdsel.» Magnus Matningsdal har i sin lovkommentar bekreftet dette: Som det fremgår av note 1198 kan slik forstyrrelser også skje på privat grunn. Ulovlig stenging av en privat atkomstvei vil etter dette kunne omfattes.

 

§ 183.Oppfordring til en straffbar handling

Den som offentlig oppfordrer noen til å iverksette en straffbar handling, straffes med bot eller fengsel inntil 3 år.

 

Ta kontakt på Kristine Jacobsen på e-post eller telefon om det skulle være noe.

E-post: kristine.jacobsen@norskog.no

Telefon: 41661267