Solkraft, naturfare og tømmermarkedet – velkommen til webinar-høst!  
11. september 2023
Informasjonsmøte om afrikansk svinepest 
13. september 2023

Klimasamarbeid med EU: – Ingen intensjon om å styre hogsnivået 

Regjeringen har ingen intensjoner om å styre hogstnivået i Norge, sier Pollestad.

Landbruks- og matminister Geir Pollestad svarte tidligere denne uken på hvordan klimasamarbeid med EU kan påvirke norsk skogbruk. 

 

Pollestad ble stilt spørsmål om hvordan EU-regelverket og målsettingene i LULUCF kan påvirke norsk skogbruk fra stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (FrP).  

 

Svaret fra Pollestad kan leses i sin helhet her. 

 

Innleder dialog om vilkår 

 

Pollestad ble her bedt om å svare på hvordan det strammere EU-regelverket, med skjerpede målsettinger som en del av LULUCF, kan komme til å påvirke norsk skogbruk. Strifeldt ba også Pollestad om å gjøre rede for hvordan han som statsråd vil jobbe for å ivareta norske skoginteresser i klimasamarbeidet med EU fremover.  

 

– Norge er i ferd med å starte en dialog med EU om de norske vilkåra for eventuell videreføring av klimaavtalen med EU på skog- og arealområdet. Her vil Norge også diskutere med EU hvordan vi kan oppfylle forpliktelsene for første periode. Vi vet ikke nå hva resultatet av denne dialogen blir, opplyser Pollestad i svaret. 

 

Ingen politikk for å gripe inn i omsetningen 

 

I svaret påpeker Pollestad at EU-regelverket ikke legger føringer for det enkelte lands bruk av virkemiddel overfor skog- og arealbrukssektoren, eller eventuelle aktiviteter som påvirker utslipp og opptak i sektoren. 

 

 – Hogsten blir styrt av etterspørsel og priser i det internasjonale tømmermarkedet. Regjeringen har ingen intensjoner om å styre hogstnivået i Norge, og vi har heller ingen politikk for å gripe inn i omsettingen av tømmer. 

 

Benthe E. Løvenskiold, næringspolitisk sjef i NORSKOG, er glad for Pollestads tydelighet på regjeringens politikk på området.  

 

– Et aktivt skogbruk og skifte fra svart til grønt karbon er viktig for å løse klimautfordringene vi nå står ovenfor. Norske skogeiere ønsker å ta sin del av ansvaret. Derfor er det nå viktig at regjeringen sikrer at EU-samarbeidet ikke begrenser skogens muligheter i klimasammenheng, sier Løvenskiold. 

 

Plan for bruk av bioressurser 

 

Pollestad understreker at et strammere EU-regelverk på klimaområdet, vil gi økt etterspørsel etter fornybar energi og byggeråstoff – både i Norge og EU-landene.  

 

– Regjeringen er opptatt av å bruke norske bioressurser som en del av klimapolitikken, slik det blant annet fremgår av vegkartet for grønt industriløft. Klimameldingen som blir lagt frem neste år, vil inneholde en plan for bruk av norske bioressurser, avslutter Pollestad.