Les Naturbruksalliansens høringssvar på den nye regionsplanen for rovvilt
27. desember 2021
Naturbruksalliansen krever at jakttiden for ulv i ulvesona forlenges
3. januar 2022

Klimatilskudd til gjødsling er en suksess

Rapporten har heller ikke avdekket noen ny forsking siden 2016 som tilsier at den geografiske avgrensningen av hensynssonen, eller retningslinjene bør endres.

Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og NIBIO har undersøkt den geografiske hensynsonen, og effektene gjødsling har for miljø og klima, sett i lys av ny forskning og kunnskap.

 

Erfaringene fra 2016 viser tilskuddsordningen har virket etter hensikten, og at retningslinjene i stor grad føles opp, og at det finnes få avvik. Gjødsling blir fremdeles vurdert som et svært effektivt klimatiltak. – En kan altså forvente et samlet meropptak på ca. 2,6 tonn CO2-ekvivalenter per dekar om en gjødsler et bestand 10 år før det er hogstmodent. Med dagens aktivitetsnivå vil en kunne få et anslått årlig økt opptak på ca. 160 000 tonn CO2. Dette er i tråd med anslagene fra 2014, står det i rapporten.

 

Rapporten har heller ikke avdekket noen ny forsking siden 2016 som tilsier at den geografiske avgrensningen av hensynssonen, eller retningslinjene bør endres. Vannmiljøet og naturmangfoldet har blitt undersøkt, men det er ikke oppdaget noen faremomenter.

 

Alt i alt kan en konkludere med at tilskudd til gjødsling er en suksesshistorie, som bør fortsette. Nitrogengjødsling er i tillegg blant de klimatiltakene som vil gi størst effekt tidligst, og befinner seg i den laveste kostnadskategorien ifølge Klimakur

 

Les hele rapporten her.