Staten anker lagmannsrettens dom om felling av Letjennaflokken. NORSKOG erklærer partshjelp for staten.
15. september 2022
Hedda Ringnes og Fredrik Veggeland er praktikanter (interns) hos NORSKOG
20. september 2022

Naturbruksalliansen om statens anke: – En nødvendighet å få prøvet ulvesaken for Høyesterett

Naturbruksalliansen støtter Statens anke av dommen i Borgarting lagmannsrett, som konkluderte med at vedtaket om felling av alle ulvene i Letjenna-reviret i 2019 var ugyldig. – Det er avgjørende å få en endelig avklaring på prinsipielle spørsmål i ulveforvaltningen og det er dermed en nødvendighet at saken går til Høyesterett.

 

I sommer kom Lagmannsretten til samme konklusjon som Tingretten om at terskelen for å ta ut ulv i ulvesonen må være høyere enn hva forvaltningen la opp til i sine vedtak høsten 2019. Retten konkluderte med at befolkningen i ulvesona må forvente å leve med en større belastning enn folk utenfor ulvesona og at andre samfunnsinteresser ikke kan veie like tungt innenfor sona.

Dommen viser nok et eksempel på den årelange knivingen mellom juss og politikk om norsk ulveforvaltning. Det norske rettsapparatet gjør det nær umulig å forvalte ulvebestanden i Norge innenfor vedtatt bestandsmål. Det er begredelig å se hvordan Stortingets vedtatte bestandsmål uthules og forvaltningen av det problematiseres. Dette kan ikke fortsette og det trengs en juridisk opprydning.

 

Naturbruksalliansen forventer at Høyesterett kommer til en kjennelse som muliggjør forvaltning av ulvestammen i tråd med Stortingets vedtatte bestandsmål og intensjoner. Dersom avgjørelsen i Borgarting Lagmannsrett hadde blitt stående ville det være ensbetydende med at ulvesona blir et reservat og det er stikk i strid med Stortingets vedtak og intensjon.

 

Naturbruksalliansen er et samarbeid som er opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser til felles/koordinert arbeid for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge slik at den er i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner. Samarbeidet Naturbruksalliansen består av følgende organisasjoner: Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, NORSKOG, Norges Skogeierforbund, Glommen-Mjøsen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Oppland og Akershus.