Ny økonomimedarbeider 
8. september 2023
Solkraft, naturfare og tømmermarkedet – velkommen til webinar-høst!  
11. september 2023

Norsk tømmeromsetning og industri: En kartlegging av verdikjeden 

August Schultz er ny virkeskjøper i NORTØMMER.

 

Denne sommeren begynte August Schultz som ny virkeskjøper i NORTØMMER. Med seg inn i stillingen tar Schultz verdifull kunnskap om norsk tømmeromsetning: Før sommeren leverte han sin bacheloroppgave om verdikjeden i norsk tømmerindustri. 

 

Med oppgaven fullførte Schultz sin bacheloroppgave i skogbruk ved Høgskolen i innlandet. Veileder for oppgaven var Knut Jacobsen Melum, markedssjef i NORTØMMER.  

 

 –I oppgaven min kartla jeg virkesflyten og omsetningen av norsk tømmer. Målet var å utarbeide en oversikt over hvordan det norske tømmeret fordeler seg – da enten norsk industri eller eksport samt hvordan norsk trebasert industri er lokalisert sammenlignet med avvirkningen i ulike fylker, forklarer Schultz, som nå er godt i gang med arbeidet som virkeskjøper i Åsnes, Våler og Nord-Odal kommuner.   

 

Kartlegging av potensiale  

 

Schultz ønsket også i sin oppgave å undersøke hva som er planlagt av ny trebasert industri, samt hva potensialet er for dette på bakgrunn av tømmerressursene.   

 

– Her brukte jeg data fra landbruksdirektoratet og offentlig tilgjengelig data fra statistisk sentralbyrå. Tall på forbruket fikk jeg direkte fra de ulike industriene og terminaldriverne, opplyser Schultz. 

 

Resultatene viser at det i 2022 var et forbruk på 4,8 millioner fm3 sagtømmer og 3,2  

millioner fm3 massevirke. I tillegg ble det eksportert 4,3 millioner fm3. Dette stemmer ganske bra med avvirkningen på 12,1 millioner fm3. De offisielle tallene viser oss en avvirkning på 11,6 milioner fm3, dette skyldes at de ikke inkluderer energivirke og vrak. 

 

 – I tillegg var det god sammenheng mellom lokalisering og størrelse av industri og terminaler sammenlignet med avvirkningen i ulike fylker. Resultatene viser også at det er planer for oppstart av en rekke nye industrier. Resultatene totalt sett viser vi at det er et stort behov for tømmer både i sagtømmerindustri og massevirkeindustri, forklarer Schultz. 

 

Øyeblikksbilde av omsettingen  

 

Tømmertransport på båt og tog, samt godt vegnett og terminalstruktur, er avgjørende for en lønnsom industri og verdikjede i Norge og for eksportmarkedet. For å finne ut hvor norsk tømmer blir omsatt, kartla Schultz i oppgaven også terminalene og så på hvordan disse lå plassert i forhold til avvirkningen. 

 

I studien har Schultz presentert et interessant øyeblikksbilde av hvordan omsetningen av norsk tømmer er per i dag. Vi heier på utviklingen av norsk skogindustri, og med omfattende investeringer ved mange norske sagbruk samt flere planlagte prosjekter innen treforedling, biokull og biodrivstoff, blir det spennende å følge utviklingen videre. Den høye eksportandelen viser at det er rom for flere av disse prosjektene, påpeker veileder Melum.  

 

Viktig kompetanse  

 

Per Kveseth, daglig leder i NORTØMMER, er godt fornøyd med å rekruttere Schultz til stillingen som virkeskjøper.   

 

– I NORTØMMER er vi opptatt av å ansette virkeskjøpere med solid faglig kompetanse og de riktige personlige egenskapene. Schultz har allerede vist at han passer godt inn i NORTØMMERs profil, og vi er glade for å ha han med på laget, avslutter Kveseth.  

 

Les her bachelorppgaven her: Bacheloroppgave August Schultz