Det haster med å ta ut stormskadet skog
29. november 2021
Første NORTØMMER-samling under korona
2. desember 2021

Økt støtte til frivillig vern i det nye statsbudsjettet

Den økte støtten til skognæringen ble stående, selv om SV foreslo å fjerne støtten i sitt alternative statsbudsjett. Dette er NORSKOG glad for – dersom regjeringen vil satse på skogen som et klimatiltak, må de følge dette opp.

 

SVs forslag om å øke støtten til skogvern fikk de gjennom, noe vi også er fornøyd med. Vi er med det tilbake på nivået som Regjeringen Solberg var på. Dette var en utvikling NORSKOG forutså. NORSKOG er i utgangspunktet ikke en tilhenger av vern, og ønsker ikke å øke verneomfanget. Men vi er opptatt av at skogeiere som har inngått en avtale med Staten om frivillig vern skal kompenseres, og at dette skal skje innen rimelig tid. Per i dag må flere skogeiere vente opptil tre år på kompensasjon, fordi det ikke er bevilget tilstrekkelig med penger til frivillig vern. Dette er ikke bra nok, og det er derfor viktig at støtten til frivillig vern økes, til fordel for skogeiere.

 

Regjeringen og SV ble også enige om å opprette et Bionova, som skal arbeide for å øke videreforedlingen i Norge, samt å utarbeide et forslag om fritak for veibruksavgift for rent avansert biodrivstoff. NORSKOG tror slike satsinger vil virke positivt for skognæringen i Norge, og gi en klimagevinst. NORSKOG ønsker at skog og tre skal erstatte fossile råstoffer, og det er da viktig at Staten legger til rette for dette.

 

Formueskatten økes i det nye statsbudsjettet, og blir mer progressiv. Skattesatsen økes til 1,1 prosent for de med formuer over 20 millioner kroner, og bunnfradraget økes til 1,7 millioner kroner. NORSKOG ønsker å fjerne formueskatten på arbeidene kapital, men ser ikke for seg at vi får en slik utvikling med det første.