Kristin Slyngstad (57) skal lede Velg Skog videre
7. februar 2022
Snart kan du søke om tilskudd til opprydding av vindfall
7. februar 2022

Skogskader på historisk høyt nivå

STORE SKADER: De siste månedenes uvær har ødelagt mye skog på uvanlig kort tid. I mange tilfeller mangler eierne forsikring mot stormskader. (Illustrasjonsfoto: Pegasus, Skogbrand)

– Siden senhøsten i fjor har vi hatt tre stormer med betydelige skader. Omfanget av de to siste er ennå ikke helt klarlagt, sier Per Asbjørn Flugstad, administrerende direktør i Skogbrand. Selskapet forsikrer mer enn 42000 skogeiendommer spredt rundt i hele landet.

 

Stormen som raste på Sør- og Østlandet i november medførte om lag 1200 registrerte skader med et samlet erstatningsbeløp på drøyt 100 millioner kroner. – Dette gjelder kun den delen av skogen som er forsikret, og utgjør i denne landsdelen anslagsvis 60 prosent av det produktive arealet, sier Flugstad.

 

NORSKOG oppfordrer alle skogeiere som er rammet av storm til å få oversikt over skadene. Dersom opprydningsarbeidet etter skogen ikke er økonomisk lønnsomt, kan skogfond benyttes. Les mer om det her.

 

Historisk skadetopp

I januar fulgte ekstremværet Gyda, som rammet store deler av Midt-Norge, og deretter stormen som herjet i Sør-Norge mot slutten av måneden. – Så langt har vi fått inn om lag 70 skademeldinger etter disse hendelsene, men antallet vil nok øke.

 

Et slikt omfang av stormskader over en periode på bare tre måneder er unikt i Skogbrands mer enn 100 år lange historie, ifølge Flugstad. Selskapet ser også en økning i andre typer skogskader som kan settes i sammenheng med endringer i klimaet, ikke minst snøskader.

 

– Det går i retning av mildere vintre med en del regn som gir våt og tung snø. I kombinasjon med kaldt væromslag og gjerne litt vind fører dette til skader, som i økende grad antas å ramme høyereliggende områder, og fører til høyere risiko for sentrale skogstrøk på Østlandet.

 

Venter mer uværsskader

Utviklingen kan allerede avleses i Skogbrands skadebilde for 2021, der høydelag på mellom 350 og 500 meter over havet er hardere rammet enn tidligere. I fjor registrerte selskapet 450 slike skader, med en samlet erstatning på 30 millioner kroner.

 

– Vi må ta høyde for at klimaendringene generelt sett vil gi mer storm- og uværsskader i årene fremover, og at dette kan ramme hyppigere enn vi er vant til. Derfor bør skogeierne i større grad enn hittil forsikre seg også mot dette.

 

Å forsikre skogen mot både brann og uværsskader koster om lag én krone per dekar. Oppdatert statistikk fra Skogbrand viser at drøyt halvparten av landets produktive skogareal er forsikret mot brann, mens bare om lag 45 prosent er forsikret også mot stormskader.

– Mange har nok hittil ikke vært tilstrekkelig klar over risikoen ved at skogen er uforsikret. Nå ser vi at antall nytegninger går markant opp, trolig som en konsekvens av den tøffe uværsperioden, sier Per Asbjørn Flugstad.

 

Kontaktperson: Per Asbjørn Flugstad, adm. direktør i Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig, telefon 482 12 580.