Sak for Høyesterett: NORSKOG erklærer partshjelp 
1. november 2023
Tømmermarkedet høsten 2023
5. november 2023

Webinar om solkraft – Presentasjoner og oppsummering

18. oktober inviterte NORSKOG til webinaret Solkraftanlegg i skogen, – en utfordring eller mulighet?

 

Webinaret var en del av NORSKOGs webinarserie denne høsten. Totalt fikk 92 deltakere med seg halvannen time faglig påfyll om solkraft denne kvelden.

 

Relevant for stadig flere

 

Samfunnet trenger stadig mer kraft. Selv om solkraft på grå arealer er det mest optimale og minst konfliktfylte, vet vi at det også må tas i bruk bakkemontert sol for å nå energikommisjonens anslag for nødvendig produksjon av solkraft.

 

Stadig flere grunneiere blir kontaktet om muligheten for å bygge ut solkraftverk. Det var derfor viktig for NORSKOG å sette søkelyset på akkurat solkraft denne høsten, gjennom et webinar som var åpent for alle, ikke bare NORSKOGs medlemmer, sier NORSKOGs næringspolitiske sjef Benthe E. Løvenskiold, som også ledet møtet.

 

– Hensikten med webinaret var å gi informasjon om prosesser, muligheter og skranker. I tillegg ønsket vi å få svar på en del av de spørsmålene som går igjen, og som vil være relevante for grunneiere enten man er positiv eller negativ til bakkemontert solkraft i skog. Webinaret avsluttet med mulighet for spørsmål fra deltakerne.

 

Fra både skogeier- og grunneierperspektiv

 

Webinaret ble åpnet av Kristine Jacobsen, jurist og næringspolitisk rådgiver i NORSKOG. Jacobsen tok for seg både grunneier- og skogeierperspektivet. Hun understreket her NORSKOGs ønske om å jobbe for en sterk privat eiendomsrett.

 

– Eiendomsretten forsvares så lenge den har en samfunnsnytte. Forvaltning av norske skoger bidrar til råstoff til en lang og lønnsom verdikjede og er derfor det beste forsvar av privat eiendomsrett.

Våre medlemmer er aktive og profesjonelle, og de utnytter gjerne sine utmarksressurser. Dette gjør at vi også må bry oss tungt om grunneiers ønsker og rettigheter, påpekte Jacobsen.

 

Hele Jacobsens presentasjon finner du HER.

 

Hvilke utfordringer kan dukke opp?

 

Første eksterne foredragsholder i webinaret var Helge Midttun, landbruksrådgiver i Energeia. Midttun tok for seg ulike utfordringer som kan dukke opp med tanke på arealer på ulike boniteter, tiltakets varighet, tilgjengelighet og tilkomst, veier, gjerder og jakt.

 

Midtun tok også for seg ulike fordeler og ulemper ved et solkraftverk i kombinasjon med landbruk.

 

Hele Midtuns presentasjon finner du HER.

 

Myndighetsprosesser

 

Etter Midtun ga Thomas Riddervold fra Statkraft en gjennomgang av myndighetsprosesser for bakkemontert solkraft.

 

Riddervold understreket her Stakrafts fokus på bærekraft, kvalitet, lokal forankring og verdioptimalisering. Presentasjonen ga også en gjennomgang av konsesjonsprosessen for solkraft, samt saksbehandlingstider:

Saker til behandling hos NVE er sterkt økende. Tidligere har NVE antydet saksbehandlingstid på seks måneder, mens siste eksempel viser 11 måneder.

 

Statkraft gikk også gjennom en oversikt over andre myndighetsprosesser som en utvikler må regne med å må forholde seg til. Spesielt avklaringer for nettilknytning med nettselskapet og avklaring etter plan- og bygningsloven ble trukket frem.

 

Statkraft påpekte avslutningsvis at myndighetsprosessene for solkraft er i endring. Blant annet har Stortinget vedtatt at det i løpet av høsten 2023 skal legges frem forslag til hvordan solkraft kan innlemmes i plan- og bygningsloven, slik det nå i sommer ble vedtatt for vindkraft.

 

Hele Riddervolds presentasjon kan leses HER. 

 

Hva er viktig for skogeier?

 

Webinaret ble avsluttet med et innlegg fra Peder Landfald, partner og advokat ved DSA. Her ga Landfald deltarkene en gjennomgang av prosessen fra selskapene tar kontakt og frem til avtalen er ferdig signert.

 

Landfald tok utgangspunkt i firmaets erfaring fra det siste året, hvor det har vært stor aktivitet på Østlandsområdet. Han gikk igjennom hva som er viktig for skogeieren – både av generelle og kommersielle vilkår – i de tre ulike fasene: Utvikling, bygging og drift.

 

Hele Landfalds presentasjon kan leses HER.

 

______________________

 

– Vi takker alle for deltakelsen på webinaret, og ikke minst foredragsholderne for matnyttig og interessant faglig påfyll, avslutter Løvenskiold.