Erstatning for stormskadet skog

Hovedregelen i naturskadeerstatningsloven § 2 andre ledd er at det ikke ytes naturskadeerstatning for skade man kan forsikre seg mot ved alminnelig forsikringsordning, herunder skog (Skogbrand).I naturskadeerstatningsforskriften § 19 finnes en unntaksregel. Den gjelder for skog som ikke er økonomisk drivverdig, og gjelder kun etter et pålegg fra skogbruksmyndighetene om opprydding med hjemmel i skogbrukslova § 10 eller bærekraftforskriften § 14. Vurderingen av hva som er økonomisk drivverdig foretas med utgangspunkt i skog som umiddelbart før stormen kunne vært avvirket med salgsverdi større enn vanlige utgifter til hogst og fremdrift. Det ytes ikke erstatning for skade den skadelidte faktisk får dekket av en forsikring, jf. naturskadeerstatningsloven § 2 andre ledd.Fristen for å søke om erstatning er tre måneder jf. naturskadeerstatningsloven § 12, og løper fra tidspunktet for vedtak om pålegg.

 

Erstatning for skade på annet enn skog som følge av vindfall

Det er et vilkår i naturskadeerstatningsloven § 4 første ledd at skaden er en direkte følge av stormen. Det vil i utgangspunktet si at skade på annet enn skogen, så som veg, gjerde bro osv. (den indirekte skaden), som følge av vindfall (den direkte skaden) ikke er omfattet. I andre ledd finnes imidlertid en unntaksregel som sier at det i særlige tilfeller kan ytes hel eller delvis erstatning for skader som er en nærliggende følge av naturulykken. Det kan tenkes at noen tilfeller faller inn under denne unntaksregelen, vi anbefaler skogeier å søke dersom man er i tvil. 

Generelt

Se Landbruksdirektoratets temaside om naturskadeerstatningFor mer informasjon om stormforsikring av skog, les mer på skogbrand.noDen generelle grensen for å kunne søke erstatning for stormskade er 20,8 m/s. Hvis du har fått en skade, men er usikker på hastigheten, anbefaler vi deg å søke erstatning heller enn å la være. Det er skader som direkte skyldes sterk vind med hastighet over 20,8 m/s som dekkes under naturskadeordningen.