Vi skal verne Østmarka – men hvorfor?
10. november 2022
4 år gammel Silkeeik-plantasje ved Rib Dam, Sør-Gondar sonen, Amhara, Etiopia.
Skogrestaurering i Etiopia (fase 1)
22. november 2022

Tilskuddsmidler over LUF (Landbrukets utviklingsfond)

I jordbruksoppgjøret for 2022 ble det satt av 260 millioner kroner til skogbruk over Landbrukets utviklingsfond (LUF) for 2023.

 

NORSKOG er svært fornøyd med at nivået på tildelingen er tilbake til tidligere nivå etter at det ble betydelig redusert siste år (kr.221 mill for 2022). Å ha tilgjengelige tilskuddsmidler til en økt satsing på skogkultur er og blir viktig. I tillegg er det stort behov for midler til vegombygging og noen nyanlegg.

 

Landbruks- og matdepartementet har drøftet fordelingen av disse midlene på ulike skog- og kompetansetiltak med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag der også Norges Skogeierforbund og NORSKOG har vært med. Den endelige fordelingen bestemmes av landbruks- og matministeren – noe som vil være klart med det første.

 

Tallene fra Landbruksdirektoratet viser at det står ca 2,5 mrd. Kr på skogfond og at den gjennomsnittlige avsetningen til skogfond i 2021 var på 15,9%. Utbetaling fra skogfondskonti i 2021 var 519 mill. kroner. Av de samlede skogfondutbetalingene gikk 56 % til skogkulturformål, 33 % til skogsveier og 11 % til andre formål.