Naboorganisering for bedre skogforvaltning
3. januar 2018
Rypeforvaltningsprosjektet
20. juli 2017

Skognæring

 
Prosjekt

Skognæring

Hovedrapport fra prosjekt: Utfordringer og mulige tiltak for revitalisering av skognæringen i Norge.

Denne rapporten er utarbeidet av en prosjektgruppe sammensatt av Norsk Institutt for Skog og Landskap, Damvad, NORSKOG, Glommen Skogeierforening, Norges Skogeierforbund, Norsk Treteknisk Institutt og Institutt for Naturforvaltning ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap ved UMB.

Prosjektet har pågått over 10 måneder fra April 2013 til januar 2014. Første del av prosjektet dreide seg om innhenting av aktuell bakgrunnsinformasjon og foreløpige vurderinger basert på denne informasjonen. Dette er fulgt opp videre gjennom intervjuer med representanter fra ulike ledd i verdikjedene. Resultatene fra dette arbeidet ble utfylt med innsamlet erfaringsmateriale og systematisert med tilleggsinformasjon og ytterligere analyser for å få etablert et mest mulig komplett bilde av situasjonen. Det samlede datagrunnlaget med tilhørende analyser av verdikjeden viser behov og muligheter for skognæringen i Norge.

Utgangspunktet for dette prosjektet er den helt spesielle situasjonen norsk skognæring har kommet i, som følge av de siste års reduksjoner i treforedlingsindustrien.

Prosjektet har som følge av dette hatt hovedfokus på muligheter og utfordringer knyttet til å sikre en fortsatt aktiv skognæring i skogstrøka. Kystskogbruket har spesielle utfordringer som vi ikke har gått inn på.

Det vises for mer spesiell vurdering av muligheter og utfordringer i Kystskogbruket til Melding om kystskogbruket (2008). Arbeidet med rullering av denne er i gang og vil være ferdig i løpet av året.

Det er prosjektgruppen som står bak konklusjonene i rapporten. De enkelte organisasjoner og institusjoner som deltar i prosjektet er ikke nødvendigvis enige i konklusjonene, og heller ikke på noen måte bundet av disse.

Prosjektet er finansiert av Landbruksdepartementet og Skogtiltaksfondet, samt noe egenandel fra de involverte parter.

Prosjektleder

Erling Bergsaker

Skogsjef

+ 47 91 51 14 67


Oppgaver og fagfelt: Skogsjef, konsulentoppdrag i Norge og utlandet.