Skogfaglig rådgivning

Skogøkonomi

 

Trenger du økonomisk rådgivning for din skogeiendom?
NORSKOG er Norges største private kompetansemiljø innenfor skogøkonomi.

 

Mer eller mindre alt man gjør på en skogeiendom har med økonomi å gjøre
– på lang eller kort sikt. Enten det er økonomiske beslutninger i den daglige driften eller
spesielle situasjoner som eiendomsinngrep fra det offentlige eller generasjonsskifte.

 

Da kan det være godt å kunne gå til et kompetansemiljø som kan skog.
NORSKOG kan hjelpe deg med din skogøkonomi – alt fra verdivurderinger,
generasjonsskfite og skatt til offentlige prosesser eller frivillig vern.

 

Finn din kontaktperson hos oss, se under.

Verdivurderinger

I løpet av eiertiden har eiere av skog ofte behov for å få en profesjonell verditakst av hele eller deler av skogeiendommen.  Verdivurderinger bygger på mange forutsetninger, og det er viktig at den som utfører arbeidet kjenner næringen, behersker skogøkonomisk tenkning og er rutinert i takstfaget.

Skog representerer store verdier, og detaljene i arbeidet kan gi store utslag. NORSKOGs konsulentavdeling har høy kompetanse og erfaring innen alle aspekter ved det å eie og drive en skog- og utmarkseiendom. Dette er en forutsetning for å tallfeste verdiene.

NORSKOG har håndtert en lang rekke verdifastsettelser for ulike formål, både i Norge og utenlands. Det være seg i forbindelse med kjøp eller salg, ekspropriasjon, vernesaker, erstatningsoppgjør, generasjonsskifte mm. Vi samarbeider med noen av landets fremste advokater, slik at våre kunder får den beste løsningen.

 

Eiendomsoverdragelse
Ved overdragelse av eiendom er det i alles interesse at verdiene er korrekt fastsatt. Forholdet mellom gammel og ny eier, eller øvrig familie, gjør det oftest nødvendig at en uavhengig tredjepart bidrar til en tillitsvekkende prosess. I tillegg til fastsettelse av verdier er det også viktig at konsulenten er løpende oppdatert på hvilke økonomiske og skattemessige skranker og muligheter som finnes, samt formelle og uformelle tilpasninger som er mulig for å gjennomføre en smidig overdragelse. Med sin lange erfaring har våre konsulenter alle forutsetninger for å bidra til en god håndtering av et eierskifte.

 

Ekspropriasjon
Offentlige prosesser av denne typen kan ofte være frustrerende for den som berøres. Dette gjelder ikke minst når man ufrivillig må avstå grunn og rettigheter til arealer som har vært i familiens eie over generasjoner. Stilt overfor en verdivurdering av evigvarende produksjon gir detaljene i takstgrunnlaget store konsekvenser for sluttsummen. Uten tung kompetanse i ryggen står man som skogeier overfor et sjansespill i slike sammenhenger.

 

Avståelse av rettigheter til verneformål
Ulike former for vern av arealer er miljøtiltak som er aktuelle over hele landet. I mange tilfeller skjer dette mer eller mindre mot skogeiers vilje, i andre tilfeller er dette et resultat av frivillig vern. I begge situasjoner er det viktig at skogeier har kvalifisert bistand i både verdsettingen og prosessen for å sikre vederlag som dekker det faktiske tapet.

 

 

Din kontakt:

Erling Bergsaker

Skogsjef

+ 47 91 51 14 67


Oppgaver og fagfelt:
Skogsjef, konsulentoppdrag i Norge og utlandet.

Frivillig vern

Frivillig vern er et GRATIS TILBUD TIL SKOGEIERE. Det er også en ordning kun for de som selv ønsker det. Skogeier styrer selv prosessen med frivillig vern. Er man ikke fornøyd med utfallet kan man når som helst trekke seg!

I prosessen med frivillig vern kan skogeiers rettigheter ivaretas av NORSKOG. Vi er en landsdekkende skogeierorganisasjon og bistår grunneiere over hele Norge i frivillig vern prosesser uavhengig av organisasjonstilknytning.

Frivillig vern kan være en løsning arealer på din eiendom med spesielle miljøverdier, ikke driveverdige arealer eller områder som du selv anser naturlig at vernes.

NORSKOG bistår skogeiere som ønsker vurdering av områder for frivillig vern. Denne bistanden er kostnadsfri for grunneier og består blant annet av kartlegging, befaring, taksering, rådgivning, myndighetskontakt og forhandlinger om erstatning og utforming av verneforskrift.

NORSKOG sin oppgave er å legge til rette og være på skogeiers side i verneprosessen, mens det er skogeier selv som bestemmer om det er ønskelig med en vurdering om frivillg vern, evt. godkjenner tilbudet til vernemyndighetene og inngår en avtale om frivillig vern.

 

Hovedmomenter i prosessen med frivillig vern

 1. Skogeier tilbyr aktuelt område for frivillig vern
 2. Fylkesmannen vurderer verneverdiene. Miljøverdier kartlegges i felt om det virker interessant.
 3. Fylkesmannen svarer JA, eller NEI.
 4. Hvis JA: Aktuell avgrensning omforenes og kartlegges
 5. Skoglige data genereres ved hjelp av eksisterende data, og/eller nyregistrering.
 6. Befaringer gjennomføres i samarbeid med grunneier/grunneiersakkyndig.
 7. Staten beregner og sender ut første erstatningstilbud.
 8. Spesielle forutsetninger inkluderes og forhandlinger gjennomføres før nytt erstatningstilbud kommer
 9. Førsteutkast til verneforskrift på høring hos involverte skogeiere
 10. Verneforskrift på åpen høring
 11. Endelig tilbud om vern med erstatningsbeløp, avgrensning og utkast til verneforskrift
 12. Signert avtale sendes miljødirektoratet. (Rentene løper på erstatningsbeløpet fra signeringsdato.)
 13. Endelig vedtak om vern fattes ved kongelig resolusjon og erstatning utbetales til grunneier

Påregnelig tidsperiode fra skogeier tilbyr et område til vernevedtak er halvannet til to år.

Dine kontakter:

Yngve Holth

Leder konsulentavdeling

+ 47 91 83 22 36


Oppgaver og fagfelt:
Eiendomsoverdragelser, ekspropriasjon, skatt, offentlige prosesser mm.

Erling Bergsaker

Skogsjef

+ 47 91 51 14 67


Oppgaver og fagfelt:
Skogsjef, konsulentoppdrag i Norge og utlandet.

Spørsmål?

Ta kontakt med en av våre konsulenter dersom du har et konkret område du ønsker å få vurdert for frivillig vern.

Du kan også lese mer om frivillig vern på nettsiden www.frivilligvern.no.

Generasjonsskifte

I løpet av eiertiden har eiere av skog ofte behov for å få en profesjonell verditakst av hele eller deler av skogeiendommen.  Verdivurderinger bygger på mange forutsetninger, og det er viktig at den som utfører arbeidet kjenner næringen, behersker skogøkonomisk tenkning og er rutinert i takstfaget.

 

Skog representerer store verdier, og detaljene i arbeidet kan gi store utslag. NORSKOGs konsulentavdeling har høy kompetanse og erfaring innen alle aspekter ved det å eie og drive en skog- og utmarkseiendom. Dette er en forutsetning for å tallfeste verdiene.

NORSKOG har håndtert en lang rekke verdifastsettelser for ulike formål, både i Norge og utenlands. Det være seg i forbindelse med kjøp eller salg, ekspropriasjon, vernesaker, erstatningsoppgjør, generasjonsskifte mm. Vi samarbeider med noen av landets fremste advokater, slik at våre kunder får den beste løsningen.

 

Eiendomsoverdragelse
Ved overdragelse av eiendom er det i alles interesse at verdiene er korrekt fastsatt. Forholdet mellom gammel og ny eier, eller øvrig familie, gjør det oftest nødvendig at en uavhengig tredjepart bidrar til en tillitsvekkende prosess. I tillegg til fastsettelse av verdier er det også viktig at konsulenten er løpende oppdatert på hvilke økonomiske og skattemessige skranker og muligheter som finnes, samt formelle og uformelle tilpasninger som er mulig for å gjennomføre en smidig overdragelse. Med sin lange erfaring har våre konsulenter alle forutsetninger for å bidra til en god håndtering av et eierskifte.

 

Ekspropriasjon
Offentlige prosesser av denne typen kan ofte være frustrerende for den som berøres. Dette gjelder ikke minst når man ufrivillig må avstå grunn og rettigheter til arealer som har vært i familiens eie over generasjoner. Stilt overfor en verdivurdering av evigvarende produksjon gir detaljene i takstgrunnlaget store konsekvenser for sluttsummen. Uten tung kompetanse i ryggen står man som skogeier overfor et sjansespill i slike sammenhenger.

 

Avståelse av rettigheter til verneformål
Ulike former for vern av arealer er miljøtiltak som er aktuelle over hele landet. I mange tilfeller skjer dette mer eller mindre mot skogeiers vilje, i andre tilfeller er dette et resultat av frivillig vern. I begge situasjoner er det viktig at skogeier har kvalifisert bistand i både verdsettingen og prosessen for å sikre vederlag som dekker det faktiske tapet.

 

 

Din kontakt:

Yngve Holth

Leder konsulentavdeling

+ 47 91 83 22 36


Oppgaver og fagfelt:
Eiendomsoverdragelser, ekspropriasjon, skatt, offentlige prosesser mm.

Offentlige prosesser

Arealforvaltning generelt, og særlig innenfor landbruket, er sterkt regulert. De fleste nye tiltak på en eiendom må derfor oftest igjennom en grundig offentlig behandling. Som privatperson er det vanskelig å bli hørt i slike prosesser. Derfor har arbeid med lokale og sentrale myndigheter, politiske miljøer og media blitt et eget tilbud fra NORSKOG.

 

De ulike delene av offentlig forvaltning har den daglige styringen med rammebetingelsene vi må forholde oss til. I mange saker er vi avhengige av samarbeid og forståelse fra myndighetene, enten det er på kommunalt plan, fylkesnivå eller i departementene. I tillegg er det viktig å ha oversikt over det regelverket man må forholde seg til ved ulike tiltak innen næringen. NORSKOG har bred erfaring med myndighetskontakt av høyst forskjellig karakter, og bistår daglig våre medlemmer og kunder i denne type arbeid. Stadig flere blir oppmerksomme på betydningen av et profesjonelt forhold til denne delen av et prosjekt.

 

Din kontakt:

Yngve Holth

Leder konsulentavdeling

+ 47 91 83 22 36


Oppgaver og fagfelt:
Eiendomsoverdragelser, ekspropriasjon, skatt, offentlige prosesser mm.

Trenger du hjelp med å tilpasse driften ved avslutning og oppstart
av eierskap, tømmerkonto, skogfondsordning og gevinstbeskatning ved salg?

 

Det kan gi betydelige økonomiske fordeler hvis ordningene brukes riktig og i tide. Tilsvarende kan konsekvensen være unødvendig merbeskatning hvis de ikke brukes planmessig og riktig.

 

NORSKOG tilbyr skatterådgivning til både medlemmer og andre oppdragsgivere.

 

Økonomisk forståelse er en forutsetning for all næringsutøvelse.
NORSKOG har derfor utviklet et sterkt økonomifaglig miljø som dekker fagfeltet fra skogøkonomi og skatt til regnskapsføring.

 

Økonomifaget er et viktig element i forvaltningen av skog- og utmarkseiendom. Fordi produksjonen er langsiktig har næringen en rekke skattemessige og regnskapstekniske ordninger som skiller seg fra andre næringer.

 

NORSKOG-miljøet er alltid oppdatert på skatt 

 

 

Din kontakt:

Benthe E. Løvenskiold

Næringspolitisk sjef

+47 91 87 80 54


Oppgaver og fagfelt:
Næringspolitikk og skatt