SKOGFAGLIG RÅDGIVNING

Skogøkonomi

TRENGER DU EN Å SPARRE MED?

 

Alt du gjør på skogeiendommen får økonomiske konsekvenser – på lang eller kort sikt, – fra beslutninger i daglig drift til spesielle situasjoner som eiendomsinngrep fra det offentlige, effekter av klimaendringer som storm eller billeangrep eller generasjonsskifte.

 

NORSKOG kan skog og hjelper deg gjerne med din skogøkonomi,– alt fra verdivurderinger, generasjonsskifte og skatt til offentlige prosesser eller frivillig vern.

 

Ta kontakt for økonomisk rådgivning for din skogeiendom!

 

Finn din kontaktperson hos oss, se under.

NORSKOG er Norges største private kompetansemiljø på skogøkonomi

Kjøp og salg av skog

 

Kjøpt og salg av skog kan skje å flere måter:

 

Eiendomsoverdragelse
Ved overdragelse av eiendom er det i alles interesse at verdiene er korrekt fastsatt. Forholdet mellom gammel og ny eier, eller øvrig familie, gjør det oftest nødvendig at en uavhengig tredjepart bidrar til en tillitsvekkende prosess. I tillegg til fastsettelse av verdier er det også viktig at konsulenten er løpende oppdatert på hvilke økonomiske og skattemessige skranker og muligheter som finnes, samt formelle og uformelle tilpasninger som er mulig for å gjennomføre en smidig overdragelse. Med sin lange erfaring har våre konsulenter alle forutsetninger for å bidra til en god håndtering av et eierskifte.

 

Ekspropriasjon

Offentlige prosesser av denne typen kan ofte være frustrerende for den som berøres. Dette gjelder ikke minst når man ufrivillig må avstå grunn og rettigheter til arealer som har vært i familiens eie over generasjoner. Stilt overfor en verdivurdering av evigvarende produksjon gir detaljene i takstgrunnlaget store konsekvenser for sluttsummen. Uten tung kompetanse i ryggen står man som skogeier overfor et sjansespill i slike sammenhenger. I ekspropriasjonssaker vil NORSKOG alltid jobbe for grunneiers interesser, innenfor de rammer lovverket setter.

 

Avståelse av rettigheter til verneformål
Ulike former for vern av arealer er miljøtiltak som er aktuelle over hele landet. I noen tilfeller skjer dette mer eller mindre mot skogeiers vilje, i andre tilfeller er dette et resultat av frivillig vern. I begge situasjoner er det viktig at skogeier har kvalifisert bistand i både verdsettingen og prosessen for å sikre både hensiktsmessige vernebestemmelser og vederlag som dekker det faktiske tapet.

 

Se også hvordan NORSKOG kan hjelpe med  verdsetting av skogen.

 

 

Erik Ødegård

Leder konsulentavdeling

+ 47 99 35 92 64


Oppgaver og fagfelt:
Konsulentoppdrag og prosjekter i Norge og utlandet.

Arne Rørå

Administrerende direktør Oppgaver og fagfelt: Næringspolitikk, administrasjon og ledelse.

+ 47 91 33 59 14


Oppgaver og fagfelt:
Næringspolitikk, administrasjon og ledelse.

Verdsetting 

I løpet av eiertiden har skogeiere ofte behov for å få en profesjonell verditakst av hele eller deler av skogeiendommen.  Verdivurderinger bygger på mange forutsetninger, og det er viktig at den som utfører arbeidet kjenner næringen, behersker skogøkonomisk tenkning og er rutinert i takstfaget.

 

Skog representerer store verdier, og detaljene i arbeidet kan gi store utslag. NORSKOGs konsulentavdeling har høy kompetanse og erfaring innen alle aspekter ved det å eie og drive en skog- og utmarkseiendom. 

 

NORSKOG har håndtert en lang rekke verdifastsettelser for ulike formål, både i Norge og utenlands. Det være seg i forbindelse med kjøp eller salg, refinansiering, ekspropriasjon, vernesaker, erstatningsoppgjør, generasjonsskifte mm.

 

Verdsetting av skog er nødvendig ved:

– Eiendomsoverdragelse

– Ekspropriasjon

– Avståelse av rettigheter til verneformål

 

Les mer under «Kjøp og salg av skog»

 

 

Erik Ødegård

Leder konsulentavdeling

+4799359264


Oppgaver og fagfelt:
Konsulentoppdrag i Norge og utlandet.

Erling Bergsaker

Seniorkonsulent

+ 47 91 51 14 67


Oppgaver og fagfelt:
Konsulentoppdrag i Norge og utlandet.

Frivillig vern

Frivillig vern handler om å avsette et areal på eiendommen sin for vern (fredning) mot betaling. Ordningen er frivillig for skogeier og man får dekket alle sine kostnader med saken underveis. Er man ikke fornøyd med utfallet kan man når som helst trekke seg.

 

NORSKOG er en landsdekkende skogeierorganisasjon og bistår grunneiere over hele Norge i frivillig vern prosesser uavhengig av organisasjonstilknytning.

 

Frivillig vern kan være en løsning arealer på din eiendom med spesielle miljøverdier, vanskelig tilgjengelige arealer eller områder som du selv anser for naturlige å verne..

 

NORSKOGs bistand består blant annet av kartlegging, befaring, taksering, rådgivning, myndighetskontakt og forhandlinger om erstatning og utforming av verneforskrift.

 

NORSKOG sin oppgave er å legge til rette og være på skogeiers side i verneprosessen, mens det er skogeier selv som bestemmer om det er ønskelig med en vurdering om frivillig vern, evt. godkjenner tilbudet til vernemyndighetene og inngår en avtale om frivillig vern.

 

 

SLIK ER PROSESSEN:

 1. Skogeier tilbyr aktuelt område for frivillig vern
 2. Fylkesmannen vurderer verneverdiene. Miljøverdier kartlegges i felt om det virker interessant.
 3. Fylkesmannen svarer JA, eller NEI.
 4. Hvis JA: Aktuell avgrensning omforenes og kartlegges
 5. Skoglige data genereres ved hjelp av eksisterende data, og/eller nyregistrering.
 6. Befaringer gjennomføres i samarbeid med grunneier/grunneiersakkyndig.
 7. Staten beregner og sender ut første erstatningstilbud.
 8. En forhandlingsprosess starter opp der NORSKOG spiller inn spesielle forutsetninger som er viktig for denne grunneieren og der alle sider av tilbudet blir vurdert. Normalt fører dette frem til et justert tilbud fra Staten.
  Parallelt med dette forhandler man frem en verneforskrift som er passende for det aktuelle området.
 9. Dersom grunneier finner tilbudet akseptabelt, inngås en avtale med Staten om vern. Denne gir Staten en tidsbegrenset rett til å frede det aktuelle området mot å yte den avtalte erstatningen. Det løper renter på erstatningen fra avtaletidspunktet.
 10. Selve den formelle verneprosessen igangsettes med offentlig høring mv.
 11. vern blir vedtatt av kongen i statsråd. Verneforskriften blir tinglyst på eiendommen og verneområdets grenser blir merket i terrenget. Erstatning utbetales skogeier.

 

Samlet gjennomføringstid på et slikt prosjekt varierer veldig. Normalt forbereder vi grunneierne på at en sak vil ta halvannet til to år.

 

 

Dine kontakter:

Erik Ødegård

Leder konsulentavdeling

+ 47 99 35 92 64


Oppgaver og fagfelt:
Konsulentoppdrag og prosjekter i Norge og utlandet.

Even Bergseng

Skogsjef

+ 47 97 66 61 73


Oppgaver og fagfelt:
FoU, skogproduksjon og skogøkonomi.

Spørsmål?

Ta kontakt med en av våre konsulenter dersom du har et konkret område du ønsker å få vurdert for frivillig vern.

Du kan også lese mer om frivillig vern på nettsiden www.frivilligvern.no.

Generasjonsskifte

Se «Kjøp og salg av skog» og «Verdsetting»

 

Din kontakt:

Erik Ødegård

Leder konsulentavdeling

+ 47 99 35 92 64


Oppgaver og fagfelt:
Konsulentoppdrag og prosjekter i Norge og utlandet.

Din kontakt:

Benthe E. Løvenskiold

Nærinspolitisk sjef

+ 47 91 87 80 54


Oppgaver og fagfelt:
Næringspolitikk og skatt

Offentlige prosesser

Arealforvaltning generelt, og særlig innenfor landbruket, er sterkt regulert. De fleste nye tiltak på en eiendom må derfor oftest igjennom en grundig offentlig behandling. Som privatperson er det vanskelig å bli hørt i slike prosesser. Derfor har arbeid med lokale og sentrale myndigheter, politiske miljøer og media blitt et eget tilbud fra NORSKOG.

 

De ulike delene av offentlig forvaltning har den daglige styringen med rammebetingelsene vi må forholde oss til. I mange saker er vi avhengige av samarbeid og forståelse fra myndighetene, enten det er på kommunalt plan, fylkesnivå eller i departementene. I tillegg er det viktig å ha oversikt over det regelverket man må forholde seg til ved ulike tiltak innen næringen. NORSKOG har bred erfaring med myndighetskontakt av høyst forskjellig karakter, og bistår daglig våre medlemmer og kunder i denne type arbeid. Stadig flere blir oppmerksomme på betydningen av et profesjonelt forhold til denne delen av et prosjekt.

 

Din kontakt:

Erik Ødegård

Leder konsulentavdeling

+4799359264


Oppgaver og fagfelt:
Konsulentoppdrag og prosjekter i Norge og utlandet.

Din kontakt:

Even Bergseng

Skogsjef

+ 47 97 66 61 73


Oppgaver og fagfelt:
FoU, skogproduksjon og skogøkonomi.

Skatterådgivning

Trenger du hjelp med å tilpasse driften ved avslutning og oppstart
av eierskap, tømmerkonto, skogfondsordning og gevinstbeskatning ved salg?

 

Det kan gi betydelige økonomiske fordeler hvis ordningene brukes riktig og i tide. Tilsvarende kan konsekvensen være unødvendig merbeskatning hvis de ikke brukes planmessig og riktig.

 

NORSKOG tilbyr skatterådgivning til både medlemmer og andre oppdragsgivere.

 

Økonomisk forståelse er en forutsetning for all næringsutøvelse.
NORSKOG har derfor utviklet et sterkt økonomifaglig miljø som dekker fagfeltet fra skogøkonomi og skatt til regnskapsføring.

 

Økonomifaget er et viktig element i forvaltningen av skog- og utmarkseiendom. Fordi produksjonen er langsiktig har næringen en rekke skattemessige og regnskapstekniske ordninger som skiller seg fra andre næringer.

 

NORSKOG-miljøet er alltid oppdatert på skatt 

 

 

Din kontakt:

Benthe E. Løvenskiold

Næringspolitisk sjef

+47 91 87 80 54


Oppgaver og fagfelt:
Næringspolitikk og skatt