Nå kan du få tilskudd til bruk av helikopter
29. juni 2022
Åpner for å tillate tyngre vogntog på flere veier
18. juli 2022

Debatt om Norsenga-terminalen

NORSKOG og NORTØMMER var svært begeistret for "Godspakken", men tror også rimeligere lønsinger kan gi merkbar effekt for tømmernæringen.

Tor André Johnsen tok opp temaet godstransport og skognæringens mulighet for å frakte tømmer på bane på Stortingets nettsider. Les næringsminsterens svar, samt NORSKOGs kommentar.

 

Spørsmål

Tor André Johnsen (FrP): Er samferdselsministeren fornøyd med BaneNOR sitt forslag om at bygging av tilsving og krysningsspor på Kongsvinger- og Solørbanen, samt flytting og utvidelse av den sterkt overbelasta tømmerterminalen på Nordsenga skrinlegges?

 

Begrunnelse

Da FrP var i regjering vedtok vi «Godspakka». Det var en helhetlig plan for utbygging av jernbane i Norge. […] Spesielt for tømmernæringa og for å få mer gods fra vei til bane, hadde vi offensive planer for bygging av flere og lengre krysningsspor, nye tømmerterminaler og elektrifisering av deler av Røros- og Solørbanen. Skognæringa var så fornøyd og uttalte at deres næring aldri hadde opplevd en tilsvarende satsing, som det vi la opp til.

 

«Godspakka» er nå byttet ut med mindre ambisiøse «effektpakker». Med dagens regjering så er det bråstopp for videre satsing på samferdsel. […] Nylig kunne vi lese i Glåmdalen at BaneNOR foreslår at t.o.m. flytting og utbedring av den sterkt overbelasta tømmerterminalen på Norsenga skrinlegges. […] Skrinleggingen av Norsenga-planene betyr også at planene om tilsving og krysningsspor skrinlegges. Det vil ikke bidra til å flytte gods fra vei til bane, ikke bidra til å legge til rette for bedre rammevilkår for skognæringa og det vil heller ikke bidra til et bedre passasjertogtilbud for folk flest. Totalt sett så er disse signalene fra BaneNOR meget alvorlig både for folk flest, næringslivet og det grønne skifte. Om Ap/Sp regjeringen ønsker å beholde et snev av troverdighet, når det gjelder satsing på jernbane, så må de gi klar instruks til BaneNOR om å gjennomføre planene for å flytte Norsenga, samt bygge tilsving og krysningsspor på Kongsvinger- og Solørbanen. […]

 

Svar

Jon-Ivar Nygård (Ap): Bane NOR opplyser at de ikke har foreslått å skrinlegge bygging av tilsving, kryssingsspor eller ny tømmerterminal i Kongsvingerområdet. Bane NOR har derimot besluttet å undersøke om det er mulig å øke terminalkapasiteten i Kongsvingerområdet uten å måtte etablere en helt ny tømmerterminal. Det er derfor startet et internt utredningsarbeid for å se på muligheten for å optimalisere Kongsvinger stasjon og Norsenga tømmerterminal. Hensikten med arbeidet er å undersøke om det er mulig å øke terminalkapasiteten i Kongsvingerområdet til en lavere investeringskostnad. Målet er å finne en bedre og mer effektiv løsning, som løser utfordringene på en bedre måte enn det som tidligere er foreslått.

 

Ifølge Bane NOR har foretaket kommunisert at dersom man kan øke terminalkapasiteten på Norsenga, så vil behovet for en tilsving mellom Solør- og Kongsvingerbanen og etablering av nytt kryssingsspor på Granli også måtte vurderes på nytt. Bane NOR har etablert en dialog med berørte næringsaktører og Kongsvinger kommune, og opplyser at de vil fortsette denne dialogen fremover.

 

Regjeringen vil føre en offensiv jernbanepolitikk og legge til rette for at jernbanen kan ta en større andel av godstrafikken. I NTP 2022-2033 ble det innført et porteføljestyringssystem som legger til rette for at Bane NOR ikke låses til konkrete løsninger for tidlig. […] Dette vil bidra til at vi får mer for pengene og bruker ressursene våre mer effektivt. Incentiver til mer effektiv ressursbruk blir stadig viktigere i lys av det økonomiske handlingsrommet i budsjettene ser ut til å reduseres i årene fremover.

 

Dette mener NORSKOG

NORSKOG og NORTØMMER var svært begeistret for «Godspakken», men tror også rimeligere lønsinger kan gi merkbar effekt for tømmernæringen.

 

– Vi er i dialog med BaneNOR for å få til nye beregninger på flytting av terminalen på Norsenga, forteller Benthe E. Løvenskiold, næringspolitisk sjef hos NORSKOG. – Arbeidet som ble gjort med Hauerseter tømmerterminal viser at det er mulig å bygge rimeligere ved å lage noe som er tilstrekkelig, og ikke bare gå for Rolls Royce-løsninger. NORSKOG og NORTØMMER vil bidra med det vi kan for å få flyttet og utvidet terminalen slik at det tyngste skogområdet i Norge får en god og effektiv terminal. I tillegg vil en tilsving mellom Solør- og grensebanen være et viktig bidrag i å lette trykket på Kongsvinger stasjon.