Rettskraftig dom i sak om ekspropriasjonserstatning for skog
20. januar 2023
Et helhetlig skattesystem NOU 2022:20
24. januar 2023

NORSKOG erklærer partshjelp i prinsipiell sak om eiendomsrett og mineralutvinning

SAK AV PRINSIPIELL BETYDNING FOR EIENDOMSRETTEN

NORSKOG mener saken har prinsipiell betydning for eiendomsretten og potensielt også betydning for utformingen av ny minerallov. Minerallovutvalget fremmet forslag om ny minerallov i NOU 2022:8. Forslaget innebærer forbedringer og en modernisering av relevant lovverk, men etter NORSKOGS syn også problematiske begrensninger i eiendomsretten. Vårt høringssvar til ny minerallov leser du HER.

 

Saken mellom Arctic Mineral Resources (AMR) og Nordic Rutile (NRU) gjelder grensen mellom statens og grunneiers mineraler og rekkevidden av mineralloven §§ 7 og 32, herunder forståelsen av malmbegrepet og utvinningsretten.

 

Problemstillingene kommer på spissen der grunneiers og statens mineraler er sammenblandet i en kompleks forekomst. Saken reiser spørsmål om statens mineraler konsumerer grunneiers mineral i en sammensatt forekomst. Videre oppstår spørsmål om forholdet mellom minerallovens regler og retten til full erstatning ved avståelse av eiendom etter reglene i Grunnlovens § 105 og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK P 1-1).

 

 

PARTENS ANFØRSLER OPPSUMMERT

Metalliske mineraler er eid av staten og industrimineraler er eid av grunneierne. De fleste mineralforekomster i Norge består av en kombinasjon av grunneiers og statens mineraler,sammenvevd i grunnen slik at de bare kan skilles ved at de tas ut og oppredes.

AMR og NORSKOG mener at eiendomsretten til begge kategorier mineraler er likestilt. NRU hevder at en selvstendig drivbar forekomst av grunneiers mineraler konsumeres av malm av statens mineraler, slik at staten da eier hele forekomsten.

 

Saken reiser tre hovedproblemstillinger, og avgjørelsen av disse har stor betydning for alle som driver utvinning av grunneiers mineraler i Norge.

 

  1. Konsumerer statens mineraler grunneiers mineraler i forekomster hvor det tildeles utvinningsrett til statens mineraler?
  2. Hvis det ikke er tilfellet, har utvinner av statens mineraler en fortrinnsrett til drift uavhengig av om grunneiers mineraler i samme forekomst kan utvinnes økonomisk, og
    uavhengig av om grunneiers mineraler har en høyere verdi enn statens mineraler i forekomsten?
  3. Har en som driver utvinning av statensmineraler i en forekomst der grunneiers mineraler gir grunnlag for selvstendig drift, plikt til å erstatte grunneier fulle økonomiske tap?

 

I Norge er det rundt 970 foretak som driver utvinning basert på rettigheter til grunneiers mineraler, herunder naturstein pukk og grus. Avgjørelsen av saken har derfor store konsekvenser for svært mange grunneiere. Dom som gir NRU medhold vil åpne for den regelen som er foreslått i NOU 2022:8.

 

Hvis svaret på i) er ja, vil svært mange bedrifter som i dag er basert på utvinning av grunneiers mineraler være utsatt for at det tildeles utvinningsrett til statens mineraler i samme forekomst, med den konsekvens at de som får tildelt utvinningsrettigheten overtar hele forekomsten, inkludert eiendomsretten til grunneiers mineral.

Hvis svaret på ii) er at utvinningsrett til statens mineraler gir en fortrinnsrett til å etablere drift, helt uavhengig av om det ville vært mer bærekraftig å etablere drift på grunneiers mineraler, så vil de fleste igangværende mineralutvinningsforetak, herunder naturstein, pukk og grus være utsatt for at en som søker om og får innvilget utvinningsrett til statens mineraler, deretter overtar driften.

Hvis svaret på iii) er nei, så kan man overta grunneiers mineraler etter mineralloven § 32, 2. ledd uten
full erstatning til grunneier.

 

 

NORSKOG FORVENTER BEHANDLING I HØYESTERETT

NORSKOG er opptatt av at eiendomsretten til grunneiers mineraler ikke blir begrenset på en måte som er uheldig både for grunneierne og samfunnet.

AMR har tapt saken i tingretten og lagmannsretten, men likevel slik at domstolene har vært enige i AMRs tolkning av mineralloven § 7. Både tingretten og lagmannsretten anerkjenner synspunktet om at en selvstendig drivbar forekomst av grunneiers mineraler ikke konsumeres av statens mineraler.  Lagmannsrettens dom er også avsagt under dissens, hvor mindretallets votum er svært godt begrunnet.

Saken reiser spørsmål som har betydning for utnyttelsen av en rekke mineralforekomster i Norge og NORSKOG forventer derfor at denne vil bli henvist til behandling i Høyesterett.

 

 

DÆHLIN SAND ADVOKATFIRMA

NORSKOG bistås av Dæhlin Sand Advokatfirma (DSA), som er organisasjonens samarbeidende advokatkontor.