22. mars 2023

Datoene for årets distriktsmøter er klare!

I løpet av april og mai vil NORSKOG arrangere distriktsmøter for medlemmene.
6. mars 2023

Åpnet for påmelding til skattewebinar

NORSKOG har nå åpnet for påmelding til webinaret: Skatteendringer i sikte?    Tidspunkt: 13. mars […]
1. mars 2023

Åpnet for påmelding til webinar om stormen 19. november 2021

NORSKOG har nå åpnet for påmelding til webinaret: Stormen 19. november 2021– hva kan vi […]
21. februar 2023

Endringer i vårens webinar-serie

Vi har dessverre sett oss nødt til å gjøre endringer i webinar-serien.
14. februar 2023

NORSKOG med innspill til NTP og samferdselsministeren

NORSKOG var 13.02 representert på innspillsmøte til NTP, og hadde klare oppfordringer til samferdselsministeren. Tømmer på bane må prioriteres, og skogbruket må også kunne søke miljøstøtteordningen når kostnadene ved bruk av jernbane øker. Hauerseter og Kongsvinger må prioriteres.
10. februar 2023

Svar på skriftlig spørsmål om miljøhensyn i skogforvaltningen

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug (MDG) om miljøhensyn i skogforvaltningen.
10. februar 2023

Kurstilbud om lukket hogst

NORSKOG inviterer både medlemmer og ikke-medlemmer til å melde seg på kurs i lukket hogst. Kurset gjennomføres med 3 sesjoner på 1,5 time på Teams og en skogdag.
3. februar 2023

Påmelding til tømmermarked i endring

NORSKOG har nå åpnet for påmelding til webinaret: Tømmermarked i endring     Tidspunkt: 8. […]
25. januar 2023

Vårens webinarer: Tømmermarked, stormen 19. november, og skatt

Denne våren inviterer NORSKOG til tre webinarer. Alle webinarene er gratis.
20. januar 2023

Rettskraftig dom i sak om ekspropriasjonserstatning for skog

Retten har knesatt prinsippet om at kapitaliseringsrenten for skog bør være 2,5%. Grunneier fikk i dommen medhold i at kapitaliseringsrenten for erstatning av skog som et utgangspunkt bør være 2,5 %. Ankefristen for anke til Høyesterett gikk ut 17 januar og staten har valgt å ikke anke. Dommen er derfor rettskraftig.
18. januar 2023

Høyre utfordrer klimaministeren om LULUCF

Rundt årsskiftet stilte Anna Molberg i Høyre spørsmål til Klimaminister Barth Eide om: Hvordan ser regjeringen for seg avtaleinngåelse og implementering av LULUCF i Norge som korrelerer med grønt industriløft og på en måte som ikke begrenser skogbruket?
17. januar 2023

Norsk versjon av FSC-standard lanseres

Endelig er ny norsk FSC-standard på plass, etter at arbeidet har pågått i syv år. I dag er omtrent 10 % av skogarealet i Norge FSC-sertifisert, men FSC Norge har en tydelig strategi om å øke FSC-sertifiserte skogarealet.
13. januar 2023

Er nasjonalpark i Østmarka en god idé?

Statsforvalteren i Oslo og Viken fikk i februar 2020 i oppdrag å starte en verneprosess for en nasjonalpark i Østmarka. Ideen om nasjonalpark i marka kom på initativ fra Østmarkas Venner våren 2012. Siden den gang har saken vært mye omdiskutert, og er nå på høring. 
13. januar 2023

KLD anker beslutningen om stans i lisensfelling av ulv i ulvesona

Oslo tingrett har i dag opprettholdt sin kjennelse om at Klima- og miljødepartementet forbys å iverksette sitt vedtak om felling av ulver på norsk side av grensen i revirene Juvberget, Kockohonka og Ulvåa. Klima- og miljødepartementet anker kjennelsen til lagmannsretten.
6. januar 2023

KULA-registreringer i Hedmark

Riksantikvaren vil styrke arbeidet med landskap og utarbeider som ledd i dette et landsomfattende register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. Dette skal være et verktøy for kommunene og relevante sektorer slik at de kan ivareta viktige landskapsverdier i sin planlegging. I denne forbindelse har NORSKOG inngitt høringsinnspill til registreringene.
28. desember 2022

Regjeringen ber om snarlig rettsmøte om stans av lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen

Regjeringen er uenig med tingretten, som forbyr lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i januar og februar. De ber derfor om et snarlig rettsmøte.
20. desember 2022

Vedtar felling av tre ulveflokker i grenserevir innenfor ulvesonen

Klima- og miljødepartementet opprettholder rovviltnemndenes vedtak om felling av ulvene i de tre grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kockohonka. Det åpnes ikke for ordinær lisensfelling av ulvene i Mangenreviret.
20. desember 2022

Avtale om bevaring av natur vedtatt på naturtoppmøte i Montreal

Norge og de andre medlemslandene i Konvensjonen for biologisk mangfold har vært samlet til et naturtoppmøte "COP15" i Montreal. Her landet de for første gang på 12 år en ny internasjonale avtale for bevaring av naturen.
9. desember 2022

Skogrestaurering i Etiopia – bærekraft og kunnskapsoverføring til myndighetene

NORSKOG har gjennom Norwegian Forestry Group (NFG) hatt en sentral rolle i gjennomføringen av et skogrestaureringsprosjekt i Amhara regionen i Etiopia finansiert av det norske klima- og skoginitiativet (KoS) via den norske ambassaden i Etiopia. Prosjektets tittel er: Forest Landscape Restoration (FLR) Program in Amhara.
7. desember 2022

Dom om kapitaliseringsrente for skog

Kapitaliseringsrenten i skogbruket er sentral ved beregning av erstatning. Erstatningen baserer seg på at man får utbetalt et engangsbeløp for fremtidige tapte inntekter. Jo lavere rente som legges til grunn, jo høyere vil erstatningen bli.
29. november 2022

SV reverserer kuttet til frivillig skogvern

AP, SP og SV har nå kommet til enighet om Statsbudsjettet for 2023. Det foreslåtte kuttet på 235 mill. kroner til frivillig skogvern har blitt så godt som reversert.
20. oktober 2022

NORSKOG på høring i Energi- og miljøkomiteen

For NORSKOG var det viktig å understreke at for å få fart i det grønne skiftet, må politikere akseptere betydningen av et aktivt skogbruk kombinert med full erstatning for areal som båndlegges.