26. januar 2022

Trafikkulykker med villsvin avtar i Sverige

Dette betyr ikke nødvendigvis at villsvinbestanden har gått ned i Sverige, men det kan være et tegn på det og det viser at det skjer en positiv utvikling i noe som er et stort problem for både landbruk og samfunn.
25. mai 2021

FrP med gode samferdselstiltak for skognæringen

FrP lekket fra sitt forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) . De setter av milliarder i sitt forslag til NTP, og satser stort på skogfylket Innlandet.
12. mai 2021

Vurdering av hjorteviltforvaltningen

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Menon Economics, NORSKOG og Høgskolen i Innlandet evaluert «Strategi for forvaltning av hjortevilt» fra 2009. Strategien definerer tre innsatsområder for å nå mål om livs­kraftige og sunne hjorteviltbestander, en forvaltning med bred legitimitet og en forvaltning basert på samarbeid og høy kompetanse. Strategien har ni fyrtårn for å mobilisere til handling om satsingene. Få av de skisserte tiltakene er fulgt opp i tråd med strategien. Likevel finner vi at en del av resultatmålene i strategien er oppnådd.
11. mai 2021

Miljøsiden krever en skogpolitikk kun på naturens premisser

Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Sabima og WWF har henvendt seg til politikerne i anledning høsten valg. I fellesskap krever de omfattende endringer i skogpolitikken som de hevder er nødvendige for å redde naturmangfoldet og sikre naturlig karbonlagring.
11. mai 2021

Investinor får samarbeide med private om investeringsfond i skogsektoren

Regjeringen vil åpne for at Investinors midler til skog- og trenæringene skal kunne inngå i felles fond med private aktører, og at Investinor skal kunne forvalte midlene, dersom det ikke finnes egnede private forvaltere. NORSKOG berømmer Regjeringen for å finne løsninger som stimulerer til økt investering i norsk skog- og treindustri.
11. mai 2021

Skogbrukets konferansesenter AS har besluttet å selge eiendommen sin på Honne.

Skogbrukets konferansesenter AS sitt formål er å eie og drive et konferansesenter for norsk skogbruk på eiendommen Honne på Biri. Eiendomsselskapet har 52 aksjonærer. Skogbruket Kursinstitutt (Skogkurs) står for daglig ledelse, og er største eier (35 %).
28. april 2021

NORSKOGs årsmelding for 2020

Eiendomsrett er et høyt prioritert tema for NORSKOG. Vi har jobbet mye både med å kartlegge hva som påvirker eiendomsretten negativt, og hva som kan gjøres for å forbedre situasjonen. Både noen av våre webinarer, og ikke minst årsmeldingen, er preget av dette.
17. april 2021

NORSKOG-webinar om skatt 20.april

Vi rydder i skattejungelen! Både nye og mer erfarne skogeiere er velkomne!
16. april 2021

Stortingspolitikerne støtter skogplanting!

Det er en veldig god nyhet at et flertall på Stortinget, ved Sp, Ap, Frp og SV, sikrer en ordning som kompenserer for en del av merkostnadene for å få skogplantene i jorda i år, sier Per Skorge i Norges Skogeierforbund og Arne Rørå i NORSKOG. 
15. april 2021

Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet foreslår retningslinjer for avveining mellom skognæringens bidrag til det grønne skiftet og skogvern.

Ny rapport foreslår retningslinjer for hvordan myndighetene skal vurdere hvordan områdets verneverdi og verdien for skogbruket og leveringssikkerhet til industri skal vektes mot hverandre ved vurdering av nye frivillig vern-områder.
15. april 2021

Revisjon av skogbrukets nøkkelbiotoper. Er skogbruksplanleggingen på villspor?

Skogbrukets nøkkelbiotoper ble i sin tid lansert som en del av skogbruksplanleggingen. Dette var rasjonelt og fornuftig i sin tid og i dag har man etablert nøkkelbiotoper over store deler av landet. Registreringsarbeidet er kontinuerlig, og kvaliteten på registreringene øker stadig.
30. mars 2021

Innfører vi unødvendige reguleringer i skogbruket?

Skogloven er basert på prinsippet om frihet under ansvar og virker sammen med bl.a. næringens egen sertifiseringsordning.
26. mars 2021

Staten og grunneierorganisasjonen vant en knusende seier i ulverettsaken i Høyesterett.

En enstemmig Høyesterett sier at både vedtaket om uttak av streifulv og lisensfelling var gyldig. Resultatet var ikke uventet.
26. mars 2021

Positive søkertall og opptak til skogstudiene

Det siste året økte søkningen og opptakstallene til skogbruk for både de yrkesfaglige naturbruksskolene og til de høyere skogutdanningene hos Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) og Høgskolen i Innlandet (HINN), Campus Evenstad.
25. mars 2021

Arbeidskraftsituasjonen og vårplantesesongen 2021 i Innlandet

Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen gjør det per dato ikke mulig å hente arbeidskraft fra utlandet til vårplantesesongen i skogbruket.
23. mars 2021

Stort engasjement på webinar om eiendomsretten

NORSKOGs webinar om eiendomsretten viste at utfordringene i Norge og Sverige har mye til felles når det gjelder skogbruket.
20. mars 2021

Plantesesongen er rett rundt hjørnet – hvem skal sette dem i bakken?

Skogplanting er arbeid som i veldig stor grad utføres ved hjelp av utenlandsk arbeidskraft og i et normalt år er mer enn 600 utenlandske arbeidere i sving med plantespett. I år blir det ikke slik på grunn av de sterke reiserestriksjonene og kravene til karantene. 
19. mars 2021

Nasjonal transportplan (2022-2033) lagt fram av samferdselsminister Hareide

Skognæring har spilt inn flere forslag for å få bedre og mer sømløse transportløsninger for tømmertransporten. Dette gjelder både vei, jernbane og sjøtransport.
17. mars 2021

SSB med tall fra skogbruket i 2019

18 323 skogeiere hadde positiv næringsinntekt fra skogbruket i 2019
8. mars 2021

Flere oppkjøp vil følge – formuesskatten gir utlendinger et fortrinn

Torsdag: Svensker legger inn bud på Bank Norwegian. Fredag: Hydro selger valseverkene sine til amerikanere. Og slik kommer det til å fortsette om vi ikke fjerner den særnorske formuesskatten.
8. mars 2021

Verden trenger grønne nordiske løsninger

De nordiske landenes komplementære styrker gjør at vi kan bygge sterke felles næringsmiljøer som skaper innovasjon, skriver Håkon Haugli i Innovasjon Norge, sammen med sine kolleger fra Sverige og Finland.
2. mars 2021

Planlegger vi oss ut av et problem – eller inn i en myriade av regler og intensjoner?

Det blåser en vind over landet der alt skal planlegges.
26. februar 2021

NORSKOGs årsmøte avholdes 17. juni 2021

Det ser i dag ut til å være liten sannsynlighet for å kunne gjennomføre et fysisk møte i april, så styret har derfor besluttet å flytte årsmøtet til 17. juni.
22. februar 2021

Frp vil at skog skal inngå i det norske klimaregnskapet

Frp vil at skogen skal regnes inn i de norske klimamålene. Jon Georg Dale (Frp) mener at Norge bør trekke inn skog etter samme beregningsmetodikk som EU gjør i sitt klimaregnskap.
22. februar 2021

Skogkurs med nytt hjelpemiddel til skogfond

Snart skal skattemeldingen leveres. Både du som driver skog som virksomhet og du som er såkalt kapitalskogeier må rapportere slik at dere får med skattefordelen på skogfond i 2020.
15. februar 2021

Digitalt møte om konsesjon og AS for NORSKOGs medlemmer 18.feb.

Konsesjon til å eie skog for aksjeselskaper har blitt et hett politisk tema. NORSKOG ønsker å diskutere problemstillingen og mulige løsninger med medlemmene.
10. februar 2021

Kontoutskrift skogfond for 2020 produseres på nytt

Landbruksdirektoratet har fått noen spørsmål, henvendelser og tilbakemeldinger på at henvisningene til næringsoppgave mm var tatt ut av årets ‘Kontoutskrift skogfond’ til skogeier.
7. februar 2021

Regjeringen legger frem forslag om å fastsette kapitaliseringsrenten ved forskrift

Alle som arbeider med verdsetting av fremtidige kontantstrømmer, vet at renten er en kritisk faktor. Jo høyere rente, jo lavere blir nåverdien. Når verdsetting har vært overlatt til domstolene, har renten derfor vært en parameter som domstolene har fastsatt.
5. februar 2021

NORSKOGs innspill til KLD om økosystemet våtmark

NORSKOG mener at systemet med «helhetlige forvaltningsplaner» er svært uhensiktsmessig og at økosystemet våtmark hensyntas på en god måte i Norsk PEFC skogstandard.
4. februar 2021

Klima- og miljødepartementet gjeninnfører tvangsvern

Sommeren 2020, uten å orientere organisasjonene, sendte departementet et oppdrag til Miljødirektoratet der de bes om å starte opp en prosess til gjennomføring av det supplerende vernet. Prosjektet har nå fått nytt navn: «Bevaring av verdifull natur» heter det nå. Og alle antydningene til frivillig gjennomføring eller kontakt med grunneierne, er som fordampet.
3. februar 2021

Debatt i Stortinget om eierskap til skogen

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Geir Pollestad og Marit Arnstad om eit styrka lovverk for å sikra norsk eigarskap til skogen (Innst. 188 S (2020–2021), jf. Dokument 8:15 S (2020–2021)).
3. februar 2021

Jordlovens § 12. Er vi på vei tilbake til 70-tallet?

Regulering av adgangen til å dele opp eiendommer kom inn i lovverket i 1955. Denne regelen hadde som bakgrunn at man ønsket å forhindre videre oppdeling av eiendommer og har etter dette vært forsøkt tilpasset de skiftende målsettingene i landbruket.
2. februar 2021

Tilskudd til tettere planting og gjødsling av skog 2021

Det er tildelt 29,04 mill. kroner til tettere planting ved forynging etter hogst og gjødsling av skog i 2021. Ordningen har vært virksom noen år og forvaltning og praksis tør være kjent.
2. februar 2021

Terje Hoel ansatt i NORSKOG

Han startet opp den 1. februar og vil overta ledelsen av NORSKOGs internasjonale virksomhet når Øystein Aasaaren går av med pensjon  til sommeren.  
2. februar 2021

Hva opposisjonens alternative budsjetter betyr for norske private bedrifter 

Alle de rødgrønne partiene foreslår økninger i formuesskatten. Noen av dem foreslår også arveavgift, skjerpet utbytteskatt og skjerpet selskapsskatt. Dette vil få konsekvenser for norske bedrifter, deres ansatte og deres eiere.
27. januar 2021

Ny veileder til miljøinformasjonsloven

Du har rett til å spørre og krav på å få svar om klima og miljø fra myndigheter og virksomheter. Denne veilederen skal gjøre det lettere for forbrukere, journalister, organisasjoner og andre å få tak i miljøinformasjon.
27. januar 2021

Private bedrifter går dystre tider i møte

Det er lett å leke med tall. Men det Svensson i virkeligheten leker med, er arbeidsplasser.
26. januar 2021

2021 blir et år hvor viktige skogpolitiske prosesser avgjøres i EU

I 2021 skal EU revidere sin skogstrategi. Det er 8 år siden forrige revisjon og siden den gang har man fått både Parisavtalen, FNs bærekrafts mål, EUs bioøkonomistrategi og EUs Green Deal.
25. januar 2021

Registrering av skogskader!

NIBIO oppfordrer alle skoginteresserte til å registrere snø- og vindskader på skogen.
20. januar 2021

Viken Skog SA benytter forkjøpsretten og kjøper seg opp i Moelven Industrier ASA

Styret i Viken Skog besluttet mandag å benytte seg av retten i aksjonæravtalen om forkjøpsrett til aksjene som er annonsert solgt til Kommunal Landspensjonskasse.
15. januar 2021

Webinar om Tømmermarkedet! Programmet er klart, – meld deg på!

NORSKOG og NORTØMMER avholder et webinar om tømmermarkedet tirsdag 26. januar kl. 18:00-20:00 der vi vil gi deg siste nytt fra markedet samt våre prognoser for fremtiden.
13. januar 2021

Naturbruksalliansen inviterer til Bålaksjon for markering mot ulv

Naturbruksalliansen ønsker å markere sin støtte til de regionale rovviltnemndenes vedtak om lisensjakt ulv i ulvesona gjennom en bålaksjon den 19. januar kl. 18.
11. januar 2021

Webinar: Ny industri – greier Norge omstillingen?

Hans Christian Gabrielsen og Ole Erik Almlid er blant blant topplederne som skal holde innlegg på webinar om omstilling i industrien onsdag 20. januar. Meld deg på her!
11. januar 2021

Lite skogskader i året som gikk

Omfanget av branner og annen skade i norske skoger holdt seg lavt gjennom 2020, viser ny oversikt. Men klimaendringer vil skape stadig større utfordringer, påpeker bransjefolk.
8. januar 2021

Skogbruk, – en viktig brikke i Regjeringens klimaplan!

Regjeringen la i dag fram sin klimaplan for 2021-2030. " Klimaplanen er eit historisk taktskifte i norsk klimapolitikk", sier Klima- og miløminister Sveinung Rotevatn.
8. januar 2021

Gjødsling av skog med klimatilskudd

I et nærmere bestemt område i fylkene Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland var det et arealtak for gjødsling av skog med klimatilskudd i periden 2016 til 2020.
7. januar 2021

Økende areal med gammel skog i Norge

Arealet med gammel skog øker. Det viser tall fra en ny NIBIO-rapport om miljøtilstanden i de norske skoger.
4. januar 2021

Endringer i viltloven mv. (bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin mv.)

NORSKOG syns det er positivt at det er iverksatt prosesser for å modernisere og tydeliggjøre regelverket tilknyttet bruk av kunstig lys til jakt.
23. desember 2020

Miljøbevegelsen tapte på alle punker i Høyesterett

Greenpeace sammen med Natur og ungdom tapte søksmålet mot staten basert å brudd på grunnlovens paragraf 112 (miljøparagrafen).
23. desember 2020

KLP går inn på eiersiden i Moelven Industrier

Glommen Mjøsen Skog SA selger 12 prosent av aksjene i Moelven Industrier ASA til pensjonsselskapet Kommunal landspensjonskasse (KLP). Etter salget er Glommen Mjøsen Skog fortsatt største eier.
23. desember 2020

Skogeierorganisasjonene overtar ansvaret for Skogtiltaksfondet

Norges Skogeierforbund og NORSKOG har etablert Stiftelsen Skogtiltaksfondet., som vil videreføre arbeidet med finansiering av FoU-oppgaver. Plikten til å innbetale FoU-avgift består uendret.
22. desember 2020

Rotevatn og KLD vil ikke ta ut mer enn to ulveflokker innenfor ulvesonen.

Klima- og miljødepartementet (KLD) har nå fastsatt lisensfellingskvoten til åtte ulver i Kynna og to ulver i Aurskog.
21. desember 2020

Manglende faglig diskusjon om ulvegenetikk

Den faglige og empiriske dokumentasjonen rundt konsekvensene av flytting av ulv holder ikke mål, sier leder i Naturbruksalliansen Erling Aas-Eng. – Naturbruksalliansen setter derfor store spørsmålstegn ved både nytten og ressursbruken knyttet til flyttingen av Deisjø-reviret.
20. desember 2020

Råte er et stort problem i norske skoger

Råte gir et økonomisk tap for den enkelte skogeier, men vel så viktig er at råte fører til tap av bærekraftig industriråstoff. Konsekvensene av råte er enten at sagtømmer (som gir produkter med lang bindingstid for karbon) i stedet må benyttes til massevirke (som gir produkter med kort karbon-bindingstid) eller at råstoffet benyttes til forbrenning (ingen karbonbinding, men erstatning av fossilt brensel). Derfor er råte et stort problem for klimaet.
2. desember 2020

LUF-midlene for 2021 er klare

I jordbruksoppgjøret for 2020 ble det satt av 257 millioner kroner til skogbruk over Landbrukets utviklingsfond (LUF) for 2021.
1. desember 2020

Statskog vil sette ny standard for skogsdrift

Nå setter Statskog norsk skogstandard under lupen. Det norske PEFC skogsertifiseringssystemet (Programme for the Endorsement of Forest Certification) skal revideres med sike på å øke bærekraften i skogbruket.
27. november 2020

Storstilt biodrivstoffproduksjon vil endre skogsektoren betydelig

Eirik Ogner Jåstad har i sin doktorgradsavhandling undersøkt hvordan skog- og energisektoren vil tilpasse seg produksjonen av biodrivstoff og biovarme i Norden fremover. Resultatene viser at en storstilt biodrivstoffproduksjon i Norden vil endre den tradisjonelle skogsektoren, og at skogeieren vil være den store vinneren.
26. november 2020

Kvoter for lisensfelling av ulv utenfor ulvesona i 2020-2021

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesona starter den 1. desember. Klima- og miljødepartementet har opprettholdt vedtaket fra rovviltnemndene. Totalt for landet er kvota satt til 27 ulver utenfor ulvesona.
15. november 2020

Budsjettforhandlingene er i gang

Budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og Frp er i gang. Frp har prioritert arbeidende kapital denne gangen og har lagt inn verdsettelsesrabatt på 10 prosentpoeng (utover regjeringens forslag om 55 pst rabatt) på aksjer og driftsmidler.
4. november 2020

Trenger vi en «eierskapsmelding» for skogbruket?

Stortingsrepresentantane Geir Pollestad og Marit Arnstad fra Sp har levert inn et representantforslag om eit styrka lovverk for å sikra norsk eigarskap til skogen.
4. november 2020

Naturbruksalliansen sender brev til Klima- og miljødepartementet hvor de støtter rovviltnemdenes vedtak om å ta ut 5 ulveflokker.

Naturbruksalliansen representerer en stor bredde av organisasjoner innen landbruk og naturbruk. Det er viktig at disse organisasjonene gir et klart signal til KLD.
16. september 2020

Skognæringen og Statsråden diskuterte FoU

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad møtte næringen til det tredje møte i Dialogforum for skog- og trenæringen. Tema var forskning, utvikling og innovasjon.
10. september 2020

NORSKOG styrker det næringspolitiske arbeidet

Julie Bjøre Glesne fra Krødsherad er fra 1. september ansatt som næringspolitisk rådgiver.
31. august 2020

Husk fristen 1.sept. for ektraordinært plantetilskudd!

Tilskuddet utbetales til alle som utfører planting våren 2020. Der plantearbeidet utføres av skogeier eller av lokale entreprenører engasjert av skogeier utbetales tilskuddet til skogeier.
28. august 2020

Husk frist 1. september for ekstraordinært tilskudd til skogplanting

Plantet du selv i vår? Skogeiere som selv sto for vårens skogplanting, må sende søknad til kommunen innen 1.9 for å få dette tilskuddet. Gjelder også ved planting av juletrær.
28. august 2020

Landsskogtakseringen, 2015-2019

Det står 978 millioner kubikkmeter tømmer i skogene våre.
27. august 2020

SKOGFORUM høsten 2020 avlyses

Høstens faglige og sosiale høydepunkt må dessverre avlyses på grunn av COVID-19. Vi håper verden ser annerledes ut neste år, - sett av 4. og 5. november 2021 allerede nå.
27. august 2020

Naturbruksalliansen ber rovviltnemdene vedta uttak av 3 helnorske flokker og 3 grenserevir.

" Vi støtter dette fullt ut", sier Arne Rørå i NORSKOG. Rovviltnemdenes sekretariat har innstilt på å ta ut kun to flokker. Vi reagerer kraftig på at det enda en gang legges opp til et uttak som ikke bringer ulvebestanden ned på det nivået Stortinget har fastsatt. Nå må vi komme i gang med å forvalte grenseflokkene.
26. august 2020

Livgivende «trolltrær»

Hva har sauene, billene og kunstnerne til felles? Alle elsker disse gamle trærne.
26. august 2020

Fryktar bomskudd og skadeskotne dyr under årets jakt

Smitteverntiltak gjer at årets jegerar kan jakte utan å trene i forkant. – Det gjer at fleire dyr vil lida, seier dyrevernorganisasjonen Noah.
21. august 2020

Ja til konsesjon på Staur gård i Stange.

Stange kommune vedtok i mai å gi konsesjon til Ola Haugen på Staur gård. I juni varslet Fylkesmannen at vi ville vurdere å omgjøre kommunes vedtak. Etter en vurdering av saken har vi nå konkludert med at kommunens vedtak opprettholdes.
19. august 2020

Markant økning i eksporten – dører og bad med størst vekst

- Sammenlignet med tallene fra i fjor, har norsk trevarebransje hatt en økning i eksporten på 16 prosent i første halvår i år. Dette er veldig hyggelige tall, sjøl om det er en økning også i importen.
19. august 2020

Villsvinprosjektet tester ut feller for fangst av levende dyr.

Villsvinprosjektet gjennomføres i samarbeid mellom NORSKOG, Norges Bondelag, Utmarksforvaltningen AS og Glommen Mjøsen skog. Prosjektet skal bidra til å nå målene i den nasjonale handlingsplan mot villsvin som Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet la fram i november 2019.
18. august 2020

Foreslår å ta ut to ulverevir under jakta

Sekretariatet for rovviltnemnede i region 4 og 5 foreslår å felle 16 ulver i to ulverevir under vinterens jakt.
13. august 2020

Sweco vil ha klimakrav i offentlige anskaffelser – ministeren lover innskjerping

Sweco-direktør Grete Aspelund understreket at de først og fremst ønsker at det offentlige legger til rette for konkrete klimakrav i sine innkjøp. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn lovet handling.
11. august 2020

Skogavvirkning for salg

Statistisk Sentralbyrå publiserte i dag foreløpige tall for Skogavvirkning for salg, 2. kvartal 2020.
23. juli 2020

Klargjøring av byggestart på jernbanen mot Hamar

På grunn av utbruddet av koronaviruset ble utlysningen av kontraktene for å bygge ut Kleverud-Sørli i Innlandet trukket. Bane NOR har jobbet iherdig for å få på plass en ny utlysning av den første kontrakten. Det er derfor svært gledelig at den kom denne uka. Da er vi ett skritt nærmere dobbeltspor på strekningen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.
20. juli 2020

Skorge misforstår

Kommentar fra NORSKOG og Arne Rørå i forbindelse med Skorges uttalelse i et intervju i Nationen.
2. juli 2020

Vestre bygger verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk

Den norske møbelprodusenten Vestre har møblert både Aker Brygge i Oslo og Times Square i New York. Nå skal familiebedriften bygge verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk, The Plus, på Magnor i Innlandet.
30. juni 2020

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt, 2019/2020

Statistikken viser avgang av elg, hjort, villrein og rådyr som er registrert omkommet eller drept utenom ordinær jakt.
26. juni 2020

Presisjonsgjødsling i Stangeskovene

​NORSKOG og Stangeskovene inviterte Landbruks- og matminister Olaug Bollestad på demonstrasjon av skoggjødsling med helikopter.
26. juni 2020

Nordmenn har satt ny terrasserekord hos Moelven

Da Norge ble korona-stengt spratt nye terrasser opp. Til sammen har nordmenn i vår kjøpt terrassegulv fra Moelven tilsvarende 40 000 typiske* norske terrasser. Det er like langt som avstanden Oslo - Lofoten tur/retur fire ganger.
26. juni 2020

Samfunnsnytten av godstrafikk på bane må på dagsordenen

CargoNet har kommet på offensiven igjen etter flere år med nedgang og røde tall. Nå mener selskapet at samfunnsnytten av godstrafikken må bli tydeligere.
24. juni 2020

NORSKOGs innspill til modernisering av viltloven

NORSKOG er glade for at det nå blir en gjennomgang av Viltloven. Mye har skjedd siden den kom i 1981.
23. juni 2020

Høring Nasjonal transportplan juni 2020

Gode og effektive logistikkløsninger er helt avgjørende for skog- og trenæringen som skal frakte mye, tungt og langt.
21. juni 2020

Christian Anker-Rasch gjenvalgt som styreleder i NORSKOG

NORSKOG avholdt sitt første digitale årsmøte den 18. juni.
19. juni 2020

Granbarkbillene svermer i varmen

NIBIO melder om at fangsten av barkbiller i noen områder har vært stor i andre felleperiode (19. mai – 9. juni).
19. juni 2020

Barkbilleovervåking

NIBIO og skogbruksetaten overvåker barkbillebestandene i Norge og utfører en årlig registrering.
19. juni 2020

Flytt Norsenga tømmerterminal til Brandval for nasjonal verdiskaping

Bergene Holm AS er Norges nest største trelastprodusent, med 3 av 7 fabrikker i Glåmdalen. Konsernet forbruker årlig omtrent 1,1 millioner kbm med sagtømmer (25 000 vogntog), til en verdi av omtrent 700 MNOK til norske skogeiere. Vi har satt produksjonsrekord de siste 6 år. Våre to sagbruk på Kirkenær/Grue og Brandval/Kongsvinger bruker årlig omtrent 425 000 kbm sagtømmer.
17. juni 2020

INNSIKT Marked nr. 3-20

«INNSIKT - Marked» er et informasjonsprodukt fra NORSKOG som skal gi våre medlemmer og bransjen bedre oversikt over markedet for tømmer og treprodukter.
16. juni 2020

Forskningsmiljøer og skognæringa satser stort sammen 

NORSKOG er en sentral aktør i norsk skogindustri og i prosjektet. Administrerende direktør Arne Rørå er en av dem som har ivret for et samarbeid mellom skognæring og skogforskning.
16. juni 2020

Infrastruktur for arealbasert reiseliv

Ett av NORSKOGs formål er å skape grunnlag for aktive virksomheter i landbruket for å gi arbeidsplasser, verdiskaping og grunnlag for bosetning i distriktene. Våre medlemmer og kunder forvalter store LNFR-arealer og hvordan samfunnet tilrettelegger for utnyttelse av disse er av stor betydning både for disse og for samfunnet rundt.
16. juni 2020

Nye bestemmelser om bålforbud

Norske kommuner kan nå innføre bålforbud når som helst i løpet av året dersom brannfaren er spesielt stor. Dette er klart etter at § 3 i Forskrift om brannforebygging er utvidet med virkning fra 11. juni.
12. juni 2020

Vi er avhengige av å ansette de beste hodene!

NORSKOG har ansatt to nye medarbeidere, noe som styrker organisasjonen ytterligere.
11. juni 2020

Vil forsikre mer trøndersk skog

Skogen i Trøndelag trenger gjennomgående bedre forsikringsdekning, mener Anders Børstad, nyvalgt styreleder i selskapet Skogbrand.
10. juni 2020

Kvantesprang i skogbrannovervåkinga

I samarbeid med 110 Innlandet og skognæringa har vi spleisa på nytt, moderne utstyr for skogbrannflyovervåkning. Ny teknologi gir mer presis informasjon om skogbranner med raskere og sikrere innsats ved brann.
9. juni 2020

Midlertidig forskrift om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020 er fastsatt

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt en ny midlertidig forskrift om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020.
9. juni 2020

Forhåndsgodkjenning av skogsbilvegvedlikehold, er det grunnlag for endring?

Med virkning fra 1. januar 2007 ble formål man kunne benytte skogfond med skattefordel til, utvidet til å omfatte vedlikehold av skogsbilveger.
9. juni 2020

Ny storinvestering: Tømmerforbruk på inntil 400.000 kbm i året

Bergene Holm AS har satt produksjonsrekord de siste seks årene. Nå skal de investere flere titalls millioner på avdelingen på Nidarå i Åmli.
8. juni 2020

Markedskommentar juni 2020

For april isolert ser vi som forventet en nedgang på hele 17%, mye som følge av volumreduksjonene til industrien grunnet koronakrisen; 798.000 i 2020 mot 959.000 i 2019.
5. juni 2020

Regjeringspartiene snudde og støttet Ap sitt forslag om at det skal bli enklere å ta ut ulv når bestanden er over bestandsmålet.

Ap sitt forslag til endring av Naturmangfoldslovens §18c lyder: Det skal ved vurdering av uttak av rovvilt etter første ledd bokstav c legges vekt på om bestandsmål som er vedtatt i Stortinget, er nådd.
4. juni 2020

Regjeringen stemte for Aps ulveforslag

Ap fikk flertall på Stortinget for forslaget om å lovfeste at det skal tas hensyn til bestandsmål ved felling av rovvilt.
3. juni 2020

SSB: Arealbruk og arealressurser, 1. januar 2020

Statistikken beskriver arealbruk og arealressurser i Norge. Arealbruk beskriver areal som er bebygd, og klassifiserer dette etter bruksformål. Arealressurser beskriver markslag i områder som ikke er bebygd.
28. mai 2020

Statistikk: Skogavvirkning for salg, 2019

Statistikken viser hvor mye tømmer som hogges for salg av ulike treslag og sortimenter, og hvilke priser skogeierne oppnår.
27. mai 2020

Endelig et reelt gjennomslag i rovdyrpolitikken for Distrikts-Norge.

Stortingsflertallet skrotet regjeringens forslag om å etablere en uavhengig klagenemd og redusere antall forvaltningsregioner fra 8 til 6.
26. mai 2020

Ap enige om ulv – støtter Frp og Sp om klagenemd og ulvesoner

Ap gikk tirsdag sammen med Frp og Sp i energi- og miljøkomiteen og dannet flertall for ny rovdyrpolitikk. Dermed blir det ingen uavhengig klagenemd.
22. mai 2020

Er dette fornuftig bruk av skattebetalernes penger?

Menon Economics har levert en rapport til Klima- og miljødepertementet som NORSKOG mener er svært unyansert. De tar utgangspunkt i en verden uten mennesker.
20. mai 2020

Ola Hauge får likevel konsesjon på Staur gård

Advokat Ola Hauge har fått medhold i sin klage til formannskapet i Stange kommune, og får derfor likevel konsesjon.
19. mai 2020

Lav moms ved utleie i turistvirksomhet

Den reduserte satsen gjelder fra 1. april 2020 til og med 31. oktober 2020.
19. mai 2020

Jeg har store udekkede investeringer på skogfondskonto og får kanskje ikke avvirket i 2020. Hva gjør jeg?

Dette spesielle corona-året har ført til at mange problemstillinger dukker opp som ellers ikke er så vanlige.
15. mai 2020

Hadia Tajik glemmer formuesskatten

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik skriver i Aftenposten 11. mai at hun ikke hadde trodd det skulle være nødvendig for en sosialdemokrat å forklare at den som tar risiko, må tåle både tap og gevinst.
15. mai 2020

Frp gir opp å bli enige med regjeringen om ulv – vil forhandle med Sp og Ap

Regjeringen klarer ikke å bli enig med Frp om en uavhengig rovdyrklagenemnd og andre endringer i naturmangfoldloven.
14. mai 2020

Vellykket skogdag i koronatider!

Det ble en godt besøkt skogdag da NORTØMMER hadde fokus på ungskogpleie og førstegangs tynning.
14. mai 2020

Innspill fra Verdikjeden Skog og Tre – Åpning av tømmervegnettet for modulvogntog

Skog- og trenæringen frakter store volumer tømmer, flis og ferdigvarer. Tømmer og massevirke skal fraktes fra skog til produksjonssted, biprodukter som flis skal videre til annen industri, og ferdigvarer skal ut til markedet nasjonalt og internasjonalt. Det er en gjensidig avhengighet mellom leddene i verdikjeden.
14. mai 2020

Skogfondskalkulatoren oppdatert med de nyeste skattereglene!

Det er stadig justeringer i skattereglene for skogbruket. Siste endringer var at kapitalbeskattet skogeier skal ha skattefordel på merverdiavgift som dekkes med skogfond. Dette er det motsatte av det som tidligere praksis.
12. mai 2020

– Det eneste som er sikkert, er at Moelven vil bli påvirket av pandemien

Moelven startet året positivt, og koronaviruset har ennå ikke påvirket driften i konsernet i vesentlig grad. Pandemien gjør derimot at framtiden nærmest er umulig å lese.
12. mai 2020

Skogbrannfare – utvidet fullmakt foreslått i revidert nasjonalbudsjett

50. mill ekstra ved stor skogbrannfare.
12. mai 2020

Revidert nasjonalbudsjett 2020 med flere gode saker for skogbruket

Det bekreftes i dag de 50 mill. som skal brukes for å holde hjulene i gang i skogbruket.
12. mai 2020

Høring på Stortinget om endringer i rovdyrforvaltningen. NORSKOG sterkt imot etablering av rovviltklagenemd.

NORSKOG er sterkt imot at det skal etableres en egen rovviltklagenemd som ikke er underlagt politisk styring.
11. mai 2020

Tilskudd til miljøtiltak i skog 2020 – nasjonal ramme

På samme måte som i fjor, så er det for 2020 også bevilget og øremerket 8 mill. kr. til miljøtiltak i skogbruket.
8. mai 2020

Regjeringen vil forsøke seg på ny rovdyrenighet på Stortinget

Høyre mener regjeringens forslag om en ny rovviltklagenemnd og opposisjonens to ulveforslag må sees i sammenheng. De håper å få til en avtale med Frp.
5. mai 2020

50 mill. til skogbruket for å holde hjulene i gang

"Skogminister" Olaug Bollestad skapte stor glede i skogen ved å lekke fra revidert nasjonalbudsjett som kommer 12. mai
4. mai 2020

INNSIKT Marked nr 2-20

Tømmer og skogbruksmarkedet i koronaskyggen, mai 2020, av markedssjef i NORTØMMER Knut Jacobsen Melum og adm. direktør i NORSKOG Arne Rørå
30. april 2020

Skyteprøven fra i fjor gjelder også under årets jakt

Koronasituasjonen gjør det vanskelig for storviltjegere å avlegge skyteprøve. Miljødirektoratet åpner for at prøve fra i fjor også vil gjelde i år.
28. april 2020

Ny blogg om eiendomsjuss

Nå kan du få faglig påfyll om eiendomsjuss i hyggelige porsjoner på bloggen til Marianne Reusch
27. april 2020

Høringssvar fra NORSKOG til Klimakur 2030

NORSKOG oppfatter Klimakur 2030 som en god analyse av situasjonen og skogbrukets betydning i klimasammenheng. Fra vår side vil vi være klare til å samarbeide om å utvikle næringen slik at verdiproduksjonen og karbonbindingen kan økes både på kort og lang sikt, og derved bli en viktig bidragsyter inn i det grønne skiftet.
27. april 2020

SKOGSKOLENs første lansering: Nettkurs i planting

NORSKOG, Glommen Mjøsen Skog, Viken Skog, AT Skog, Allskog, Statskog og Skogkurs står bak satsingen SKOGSKOLEN. Planting er det første kurset som SKOGSKOLEN lanserer.
25. april 2020

Viktig informasjon til deg som er skogeier i Oslo og Viken

Her følger nyheter om koronasituasjonen i skogbruket. Vi oppfordrer skogeiere til å holde aktiviteten i gang i skogen i en presset tid.
23. april 2020

Kan kommunen innføre gebyr på byggesøknad av landbruksvei?

Vi ser stadig oftere at skogeiere som sender søknad om bygging av landbruksvei etter landbruksveiforskriften, blir møtt med krav om saksbehandlingsgebyr.
23. april 2020

Nybygging og ombygging av skogsbilveier i 2019

Statistikken gir informasjon om antall kilometer nybygde og ombygde skogsveier som ble ferdigstilt og godkjent i meldingsåret. Den bygger på uttrekk av data fra Landbruksdirektoratets database for Skogfond.
6. april 2020

Ekstraordinært plantetilskudd – en god løsning for skogbruket

Vi er godt fornøyde med å ha fått denne ordningen på plass så raskt, ettersom plantesesongen er rett rundt svingen, forteller adm.dir. i Norges Skogeierforbund, Per Skorge og adm.dir. i NORSKOG, Arne Rørå.
6. april 2020

Skogsentreprenører kan også få kompensasjon fra krisepakker!

NORSKOG er opptatt av at vi skal ha et intakt  entreprenørkorps når denne krisen er over. Dette er den gruppen i vår verdikjede som er mest utsatt og vi må jobbe for å sikre dem løsninger som kompenserer for tapte inntekter. Det viktigste er at vi klarer å holde hjulene i gang.
3. april 2020

Kunstig lys kan brukes ved uttak av villsvin

Miljødirektoratet har åpnet for bruk av fast montert kunstig lys ved åtejakt på villsvin, og bruk av kunstig lys ved ettersøk av villsvin.
3. april 2020

NORTØMMER-sjefen vil plante 500.000 skogplanter i vår!

Vi har nå en situasjon i landet med generell fare for permitteringer i mange bransjer, og en usikkerhet om det blir nok arbeidskraft til landbruket. Denne utfordringen tar NORTØMMER bokstavelig talt i egne hender!
3. april 2020

Skogbrukets verdiskapingsfond garanterer for å dekke kostnadene til kurs for permitterte lærlinger!

Skogkurs og MEF videreutvikler og skal gjennomføre et spesialsydd kurs for å holde permitterte lærlinger hos skogentreprenører i sving i en spesiell tid for bransjen.
3. april 2020

Selvstendig næringsdrivende får dekket 80 prosent

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte fredag en ny ordning som sikrer selvstendig næringsdrivende – som ikke har organisert virksomheten i et AS – 80 prosent kompensasjon av inntektsbortfall som følge av koronaviruset.
1. april 2020

Mer gunstig å kombinere dagpenger og sesongarbeid i landbruket

Det innføres en ordning der dagpengemottakere som arbeider i landbruket bare trenger å føre halvparten av timene på meldekortet.
31. mars 2020

Innreisemuligheter for EØS-borgere

Grensene åpnes for sesongarbeidere fra EØS-land som skal jobbe i landbruk, gartneri, skogbruk og matindustri.
31. mars 2020

Kritisk å sikre tømmerleveransene til industrien

Etterspørselen etter sagtømmer er fallende som en følge av et ustabilt og fallende bolig- og forretningsbyggmarked. Når det gjelder papir og bioraffineringsindustrien, så er markedet tilnærmet uendret. Det innebærer at produksjon på sagtømmer må reduseres, mens produksjon av massevirke må opprettholdes. I denne situasjon er det avgjørende å sikre tømmerleveransene til hele industrien, sier adm.dir Arne Rørå i Norskog og adm.dir i Norges Skogeierforbund Per Skorge.
30. mars 2020

Ber turfolk droppe båltenning

Denne påsken er det ekstra viktig å bruke brannvett ved ferdsel i skog og mark, påpeker fagfolk. Å tenne bål blir sterkt frarådet.
27. mars 2020

Ekstra midler til skogplanting!

Det har vært arbeidet på spreng fra både næring og myndigheter de siste dagene for å finne gode løsninger for skogbruket i disse utfordrene tider.
25. mars 2020

Skisse til tiltakspakke skogbruk

Overordnet sett er det viktigste nå at alle også innen skog- og trenæringen bidrar i den nasjonale dugnaden for å redusere konsekvensene av Korona-pandemien. Vi må holde hjulene i gang.
23. mars 2020

Samlet næring gir innspill til tiltakspakke: – Viktig å få på plass tiltak for å holde hjulene i gang

Byggenæringen er en viktig motor for å holde hjulene i gang i samfunnet. Derfor har en samlet næring jobbet frem en tiltakspakke, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL.
23. mars 2020

Det er nå forbudt å oppholde seg på fritidsboliger utenfor bostedskommunen. Men hva gjelder for sekundærboliger og landbrukseiendom?

«Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.»
20. mars 2020

Skogbruket ber om tiltakspakke for å opprettholde aktiviteten!

Skogbruket jobber nå i fellesskap sammen med myndighetene for å finne gode løsninger.
20. mars 2020

Landbruket er i beredskap

Fylkesmannen er opptatt av at matproduksjonen og aktiviteten i skogbruket i størst mulig grad går som normalt i en utfordrende tid.
19. mars 2020

Høringsuttalelse til «Forslag til forskriftsendring om adgang til bruk av kunstig lys ved åtejakt på villsvin og ved ettersøk av påskutt villsvin»

NORSKOGs svar til Miljødirektoratets høringsbrev av 7. februar 2020.
18. mars 2020

NORSKOG svarer på FrP og Ap sine forslag til endringer i rovviltforvaltningen

Både FrP og Ap har nå kommet med forslag til endringer i dagens praksis. Disse forslagene er ute til høring, og NORSKOG har svart.
17. mars 2020

Treindustrien: – Kommuner, nå må dere produsere reguleringsplaner

– Det vil få dramatisk effekt for byggenæringen hvis kommunene ikke produserer reguleringsplaner og vedtar byggesaker selv om vi nå er i en helsekrise. Det er nå noe av det viktigste kommunene kan gjøre for å holde hjulene i gang for landet største næring, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.
17. mars 2020

Sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende

Mange i landbruket opplever i disse dager at oppdrag avlyses på grunn av situasjonen knyttet til spredning av koronaviruset. Dette er særlig for de som har virksomhet knyttet opp mot en eller annen form for reiseliv.
17. mars 2020

Krisepakke vedtatt i Stortinget

Politisk enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet de Grønne og Rødt om første fase av økonomiske tiltak for å håndtere koronapandemiens konsekvenser for Norge
17. mars 2020

100 milliarder i garantier og lån for å hjelpe kriserammede bedrifter

Regjeringen vil foreslå to nye lånetiltak med en samlet ramme på minst 100 milliarder kroner. Tiltakene vil gjøre det lettere for kriserammede norske bedrifter å skaffe seg likviditeten de trenger for å komme seg gjennom den krevende situasjonen de nå står i.
15. mars 2020

Kapitalbeskattet skogeier skal ha skattefordel på merverdiavgift som dekkes med skogfond

Den nyeste Skatte-ABC slår fast at skogeiere som ikke er merverdiavgiftspliktige, såkalte kapitalskogeiere, har rett på bruk av skogfond med skattefordel også på merverdiavgiftsdelen av kostnaden!
14. mars 2020

NORSKOG og NORTØMMER har tatt aktive grep for å forhindre koronasmitte og begrense konsekvenser av det pågående virusutbruddet

Risikobildet og tiltak i forhold til koronautbruddet har eskalert betydelig de siste dager. NORSKOG og NORTØMMER gjennomførte tidlig omfattende tiltak.
13. mars 2020

NORSKOGs årsmøte den 23. april er avlyst inntil videre

Med bakgrunn i den pågående og usikre situasjonen med Korona-smitte ser vi oss dessverre nødt til å avlyse NORSKOGs årsmøte.
12. mars 2020

Distriktsårsmøtene i NORSKOG avlyses

NORSKOG har i dag besluttet å avlyse alle gjenstående distriktsårsmøter. Bakgrunnen for dette er den pågående situasjonen med risiko for Korona smitte som nå defineres som en pandemi.
11. mars 2020

Skogeiernes inntekt

SSB har publisert en statistikk som gir en oversikt over de personlige skogeiernes inntekter, gjeld og formue.
10. mars 2020

Kartlegging av natur skjer med god kvalitet

Kritikken fra nettmagasinet Pan består derimot mer av spissformulerte påstander enn realiteter.
5. mars 2020

Motorferdselloven m. forskrift – høringsuttalelse fra NORSKOG

NORSKOGs medlemmer er skogeiere der inntekt fra skog og utmarksbasert turisme utgjør en betydelig del av inntektsgrunnlaget. Vi har derfor noen synspunkter på regelverket rundt motorferdsel.
5. mars 2020

Arveavgiften – før, nå og i fremtiden

Dette notatet beskriver endringene i beskatningen av arv de senere årene, og ser på argumentene for og imot å gjeninnføre en arveavgift. Notatet presenterer dagens system med et kontinutetsprinsipp, der arv beskattes ved realisering, og tar til orde for at dette prinsippet fortsatt bør være sentralt i beskatningen av arv og gaver.
28. februar 2020

AT Skog selger seg helt ut av Moelven Industrier ASA

Glommen Mjøsen Skogs anvendelse av forkjøpsretten, utløste også tilbudsplikt på samtlige aksjer til øvrige aksjonærer.
27. februar 2020

Innlegg: Skatten skal også stimulere til verdiskaping

Annette Alstadsæter og flere andre akademikere har en sentral posisjon når skattespørsmål skal utredes. Få av dem er opptatt av skattens virkning på verdiskapingen.
27. februar 2020

Beste skogbrukskandidat i 2019: Øyvind Sørhuus

Øyvind Sørhuus ble onsdag tildelt Bollerøds legat for beste karaktersnitt på mastergraden i skogfag i 2019.
24. februar 2020

Oppdrag om lage verneforslag

Fylkesmannen i Oslo og Viken har nå fått i oppdrag å utarbeide et forslag til nasjonalpark for deler av Østmarka.
23. februar 2020

Høyre-utvalg vil plante sitkagran for å redde klimaet

Høyre-landsmøtet i mars skal ta stilling til et forslag om å tillate storstilt planting av trær med høy evne til CO2-opptak for å berge klimaet. I så fall må det omstridte sitkagrantreet tas til nåde igjen.
21. februar 2020

Distriktsårsmøter i NORSKOG – husk å melde deg på!

Det vil i mars bli avholdt distriktsårsmøter i NORSKOG slik som vedtektene tilsier. Det vil i etterkant av de ordinære årsmøtene bli orientering fra NORSKOGs og NORTØMMERs administrasjon med påfølgende diskusjon.
20. februar 2020

Lukket hogst og skogproduksjon – vi tar debatten på Litteraturhuset!

Kan man drive et skogbruk med fleraldret skog som kan gi god økonomi og binde like mye karbon som det vi gjør i dag?
18. februar 2020

Metsä Group och Dasos anskaffar värdefulla naturobjekt för Metsä Groups ägarmedlemmar som är intresserade av FSC

Metsä Group pressmeddelande 22.1.2020   Metsä Group förvärvar naturobjekt som ersätter de skyddade arealer som […]
18. februar 2020

Store deler av dagens næringsliv er under angrep fra de rødgrønne

MDGs veksthemmende klimapolitikk og drøm om å skru tiden tilbake, Aps kvelende skatteøkninger og SV og SPs angrep på EØS-avtalen. Hver for seg alvorlige angrep, samlet en giftig cocktail for næringslivet.
13. februar 2020

Klimakur 2030 – tiltak i skogen

Hvert år har skogen i Norge et netto opptak av nær 30 millioner tonn CO2, og stående skog tilsvarer en milliard tonn CO2. Klimakur 2030-rapporten som ble lagt frem for få dager siden presenterer tiltak og virkemidler, blant annet for økt netto karbonfangst i skog.
12. februar 2020

Store muligheter i nye anvendelser av tre

Nye anvendelser av tre gir muligheter for verdiskaping, viser en ny rapport gjort av samfunnsøkonomisk analyse (SØA) på oppdrag fra Innovasjon Norge.
10. februar 2020

Klimakur 2030: Et aktivt skogbruk binder mer karbon

Selv om skogbruk ikke er i kvotepliktig sektor, fikk næringen stor omtale i Klimakur 2030. Det viser klimapotensialet i skogen, – der verdiskaping og karbonbinding henger tett sammen. NORSKOG ønsker å være med og øke karbonbinding i norsk skog, slik Klimakur foreslår det.
3. februar 2020

Moelven tjente 335 millioner kr i 2019

Fjoråret ble et år preget av store svingninger for Moelven. Det viser det foreløpige driftsresultatet til konsernet. Moelven omsatte for NOK 10297,5 millioner i 2019, og leverte et driftsresultat på NOK 335,4 millioner kr.
31. januar 2020

NORSKOG på høring om Distriktsmeldingen

Regjeringen ønsker levende lokalsamfunn og vekst i hele landet. De vil legge til rette for at bærekraftig utnyttelse av naturressursene også gir positive ringvirkninger for lokalsamfunnene.
30. januar 2020

NORSKOG søker: Næringspolitisk rådgiver

Vi har behov for å ytterligere styrke vår næringspolitiske innsats for å skape best mulige rammevilkår for et fremtidsrettet og lønnsomt norsk skogbruk. Gode rammevilkår for næringen skapes i et samspill mellom politikere, offentlige myndigheter og næringsaktørene og krever aktivt arbeid fra alle parter.
30. januar 2020

Arbeiderpartiet glemmer nok engang egne vedtak

I 2017 var det Knut Storberget som lagde rabalder rundt det såkalte «nedsalget» hos Statskog. Nå er det Nils Kristen Sandtrøen som har overtatt stafettpinnen. Når det gjaldt Storberget, drev han med et bevisst underslag av fakta siden han selv var en del av den regjeringen som sto bak vedtaket, men når det gjelder Sandtrøen kan det jo hende at han faktisk ikke husker.
29. januar 2020

Tilskudd til Gjødsling og Tettere planting 2020

Det er på statsbudsjettet for 2020 bevilget 23,5 mill kr til klimatiltakene gjødsling og tettere planting. Med ubrukte midler fra 2019 er det ca 24,5 mill kr til disposisjon i 2020 for disse klimatiltakene. I 2019 ble det brukt ca. 36,5 mill kr i tilskudd til gjødsling og tettere planting. Det lar seg dermed ikke gjøre å opprettholde fjorårets tilskuddssatser i 2020.
29. januar 2020

Lars Storslett får mer ansvar i Moelven

Lars Storslett (40) får utvidet ansvarsområde i Moelven. Han får hovedansvaret for virkesforsyningen, fiberomsetningen og utviklingen av bioenergi for hele Moelven-konsernet.
28. januar 2020

Ny statistikk: Skogavvirkning for salg

Statistikken viser hvor mye tømmer som hogges for salg av ulike treslag og sortimenter, og hvilke priser skogeierne oppnår.
25. januar 2020

Er jussen til hinder for økt uttak av ulv?

Det er derfor ikke jussen som stenger for uttak av rovdyr her heller, men vurderingen av de faktiske forhold.
24. januar 2020

Villsvin i Norge – hva nå?

Det observeres stadig flere villsvin i Norge, og det reiser spørsmål hos mange. Hvor mange er de? Er de en trussel mot tamme griser, andre dyr i skogen eller oss mennesker? Hvordan håndterer forvaltningen denne nye arten? Kom og lær mer på et åpent seminar!
22. januar 2020

Rundt 1500 møtte til ulvedemonstrasjon!

Mange møtte opp på Bjørkelangen for å demonstrere for at stortingets vedtak må etterleves. Naturbruksalliansen var arrangør av fakkeltog og stormøtet i etterkant.
22. januar 2020

Statistikk for Skogavvirkning for salg

Statistikken viser hvor mye tømmer som hogges for salg av ulike treslag og sortimenter, og hvilke priser skogeierne oppnår.
21. januar 2020

12 klima- og miljøframskritt som kan gi deg håp

Skremmende klimarapporter og katastrofebranner i Australia har gitt dystre nyhetsforsider. Her er noen fakta om klima og miljø som viser at ikke alt er svart.
20. januar 2020

Invitasjon :Jakt og jaktopplevelser som næring – stort potensiale, men lykkes vi?

Innovasjon Norge og Skogkurs arrangerer workshop: Jakt og jaktopplevelser som næring
18. januar 2020

Nytt globalt rammeverk for natur

Den 7. januar 2020 deltok NORSKOG i innspillsmøte i Klima- og miljødepartementet. Bakgrunnen for møtet var at det høsten 2020 skal vedtas nye globale mål for naturmangfold som del av et nytt globalt rammeverk for natur og statsråden ønsket at ulike organisasjoner skulle få anledning til å komme med innspill.
18. januar 2020

Fakkeltog og folkemøte mot regjeringas rovdyrforvaltning

Nyttårsaften overprøvde regjeringen rovviltnemndenes beslutning om å ta ut tre ulveflokker i ulvesona. Denne overkjøringa av rovviltnemdene må ta slutt, og Stortingets vedtak må følges! Den 22. januar sees vi på Bjørkelangen.
15. januar 2020

Øremerkede midler til miljøtiltak i skog for 2020

Etter forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) § 6 kan det gis tilskudd til å ivareta og videreutvikle miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog.
14. januar 2020

Færrest mulig villsvin på minst mulig areal

Landbruks- og matministeren fikk i dag presentert prosjektet «Grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge».
14. januar 2020

Har aldri betalt mer formuesskatt enn nå

At skattebelastningen har økt, skyldes at verdien på selskapene har økt og det lave rentenivået. For mange er det papirverdier. Det gir økt skatt, men ikke nødvendigvis økte inntekter.
14. januar 2020

Er det en god idé med nasjonalpark i Østmarka? Skiforeningen tviler

Erik Eide i Skiforeningen stiller seg tvilende til om nasjonalpark i Østmarka er forenelig med friluftslivet. Han frykter både for ski og løypenett - og for leirskolen på Vangen.
10. januar 2020

Stor etterspørsel etter bygg i tre: – Markedet eksploderer

Neste år vil Vestfold og Telemark fylkeskommune bygge alle nye bygg i tre. I årene fremover kan vi se flere slike bygg i Norge.
8. januar 2020

Mindre skogskader enn fryktet

Omfanget av både skogbranner og klimaskader ble lavere enn fryktet i 2019. Dermed unngår skogeierne at prisen på forsikringen øker.
6. januar 2020

Ny, avansert modell for bestandsestimater av skandinaviske rovdyr

Ett NMBU-prosjekt har laget en ny, avansert modell for å estimere tetthet og bestandsstørrelse for jerv, ulv og brunbjørn i Norge og Sverige. Prosjektet kombinerer økologisk kunnskap, «big data» og statistisk modellering for å takle en av viltforvaltningens store utfordringer.
4. januar 2020

Moelven: Viken skog benytter forkjøpsretten, det gjør ikke AT skog

Det har over lengre tid vært en uavklart eiersituasjon i Moelven Industrier ASA. Eidsiva vekst AS og Felleskjøpet Agri SA har i nesten 4 år ønsket å selge sin eierandel på 40 %. Før jul 2019 bidro Viken Skog sammen med Felleskjøpet og AT Skog til å få en bevegelse i prosessen. Partene gjorde en avtale med Eidsiva om at et selskap eid av partene, Skog Holdco AS, skulle kjøpe aksjene, vel vitende om at dette ville utløse forkjøpsrett.
2. januar 2020

Høring ledningsregistreringsforskriften

Det er ute en høringssak om å lage forskrift for innmåling, dokumentasjon og utlevering av informasjon om ledninger i grunnen.
2. januar 2020

Regjeringen Solbergs nyttårshilsen til folk i Ulvesonen – vi skal ha mer ulv i Norge!

Rovviltnemdene vedtok tidlig i høst at både Letjenna-reviret, Mangen-reviret og Rømskogreviret skal tas ut, men Klima- og miljødepartementet (KLD) opphevet på nyttårsaften formiddag vedtaket for de to sistnevnte revirene. Dette provoserer skogeiere, jegere og distriktsbefolkning kraftig.
31. desember 2019

Høringsuttalelse, andelsfordeling felles private veier

Etter NORSKOGs oppfatning, må fordelingsnøkler av veger basere seg på den nytte den enkelte bruker har av vegen. Ved at de ulike brukergruppenes forhold mellom økonomiske verdier og transportvolum er svært ulike, må åpenbart transportvolum (uttrykt i vekt) være et fullstendig galt utgangspunkt for beregninger.
31. desember 2019

Kun lisensfelling av et revir innenfor ulvesonen

Departementet har videre kommet til at det ikke finnes andre tilfredsstillende løsninger enn lisensfelling av Letjennareviret. Uttaket vil ikke true bestandens overlevelse, og vurderes heller ikke å hindre at bestandsmålet nås etter neste års yngling. Departementet viser til at sekretariatene ikke har funnet grunnlag for å ta ut Mangen- reviret eller Rømskogreviret. Ut fra den informasjon som per i dag foreligger om Mangenreviret og Rømskogreviret, er det etter departementets vurdering ikke hjemmel i nml. § 18 første ledd bokstav c for å felle ulvene i disse to revirene.
20. desember 2019

Førjulsgave fra Regjeringen – Endrer ikke skatten for småkraftverk

Høyre, Frp, Venstre og Krf avlyser kraftskatteutvalgets forslag om å redusere innslagspunkt for grunnrenteskatt på småkraftverkene. 
19. desember 2019

Utlegging av åte reguleres i ny forskrift

Fôring og utlegging av åte er fortsatt tillatt, unntatt for store rovdyr, kongeørn og villsvin, når en ny forskrift som trer i kraft 1. januar 2020.
6. desember 2019

Venstre til Venstre?

Lederen i Unge Venstre, Sondre Hansmark, vil gjeninnføre en form for arveavgift og skjerpe formuesskatten.
3. desember 2019

Å endre grunnrenteskatten vil utradere småkraftbransjen

Sanderud-utvalget foreslår å senke innslagspunktet for grunnrenteskatt. Dette vil ramme småkraftbransjen spesielt hardt noe som kan medføre en dramatisk nedgang i produksjon av fornybar energi – stikk i strid med hva alle partier ønsker. I disse «klima-tider» vil dette være et stort tilbakeskritt.
2. desember 2019

NORSKOGs høringssvar på forskrift for rente

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å endre skadeerstatningsloven § 3-9 slik at det gis en egen lovhjemmel til å fastsette kapitaliseringsrente ved personskadeoppgjør i forskrift.
30. november 2019

Kvoter for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen

Lisensfellingen av ulv utenfor ulvesonen starter den 1. desember. Klima- og miljødepartementet har behandlet klagene på rovviltnemndenes vedtak for lisensfelling utenfor ulvesonen. Formålet med lisensfelling er bestandsregulering. For landet som helhet kan inntil 26 ulver felles utenfor ulvesonen.
26. november 2019

Ny SSB-statistikk om skogeiendommer

Ny statistikk fra 2018 angående skogeiendommer og hvordan de blir utnyttet. Det blir publisert tall for antall eiendommer, eierkategorier, skogareal, hogst og skogfond.
25. november 2019

Landsskogtakseringen i Norge er 100 år

I 2019 er det hundre år siden Landsskogtakseringen ble etablert, som det første nasjonale skogtakserings-programmet i verden. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad deltok i dag på markeringen på Vitensenteret på Ås.
22. november 2019

Norges skogvolum tredoblet på 100 år

Gjennom målrettet kartlegging og forvaltning har skogen i Norge tredoblet seg i volum på hundre år. - Dette er en internasjonal suksesshistorie, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.
13. november 2019

NORTØMMER arrangerer PEFC kurs

Norsk Skogmuseum, Elverum, 21. januar kl. 09:00-15:30.
11. november 2019

Aktørene samles for å bekjempe råtesopp med presisjonsskogbruk

Rotkjuke koster samfunnet mange millioner hvert år. Et stort, internasjonalt forskningsprosjekt samler aktører og forskningsmiljøer til felles kamp mot råten. Nå møtes de for å diskutere strategier og metodikk.
11. november 2019

Tilskuddsfrist for utført skogkultur 2019

Onsdag 27.11.19 er fristen for skogeiere til å registrere/rapportere utført skogkultur som er tilskuddsberettiget (skogfond + tilskudd) i 2019 til kommunen.
5. november 2019

Mer gods på bane

Samferdselsminister Jon Georg Dale møtte i dag næringslivet for å gå gjennom og få innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033
22. oktober 2019

Tømmertransport tema i Stortingets transportkomite

Råvareleddets rolle i utviklingen av verdikjeden skog og tre er og blir å sikre en jevn og tilstrekkelig strøm av råstoff. Regjeringens satsing på samferdsel er av stor betydning for skogbruket som håndterer store volumer og der transportkostnader er avgjørende for aktiviteten. Effektivt samspill mellom ulike transportbærere som veg, bane og båt er og blir stadig viktigere.
22. oktober 2019

NORSKOG på høring: Alle arealer har en verdi

For NORSKOG er det viktig å understreke at for å få fart i det grønne skiftet, må politikere akseptere betydningen av et aktivt skogbruk kombinert med full erstatning for klausuleringer.
21. oktober 2019

Brev til Klima- og miljøminister Ola Elvestuen

NORSKOG, Norges Skogeierforbund og Bondelaget har hatt møte med Klima- og miljøministeren om supplerende vern og har i dag fulgt opp dette med et felles brev til ministeren.
19. oktober 2019

SKOGFORUM på Honne – noen ledige plasser igjen!

31.oktober - 1.november går årets SKOGFORUM av stabelen. Meld deg på i dag for å sikre deg rom på hotellet.
15. oktober 2019

NORSKOG på høring i næringskomiteen

Vi ser at skogen nevnes som et viktig satsingsfelt i mange departementer. Det viser at skogen er i ferd med å få den plassen den fortjener, som en grønn oppfølger i oljeøkonomien.
14. oktober 2019

NORSKOG på høring i finanskomiteen

Øverst på ønskelisten til våre politikere står fortsatt aksept for betydningen av det aktive skogbruket i miljø- og klimasammenheng på de arealene vi skal drive, kombinert med full kompensasjon av båndlagte arealer.
14. oktober 2019

Rovviltnemnder opprettholder vedtak om å skyte tre ulveflokker

Rovviltnemndene i Hedmark og i Oslo, Akershus og Østfold avviser klagene på vedtaket om å felle alle ulvene i tre flokker innenfor ulvesonen.
11. oktober 2019

Felles ønske om mer gods over på bane

Det var stort engasjement når Jernbanedirektoratets "Gods-gjeng" møtte Jernbaneforum Røros- og Solørbanen, Klosser Innovasjon og næringsaktører innen skog, laks og annet gods.
7. oktober 2019

Statsbudsjettet: Blandet signal fra regjeringen når det gjelder biodrivstoff

Regjeringen øker kravet til innblanding av avansert biodrivstoff fra 2,25% til 4% i 2020. Dette er et godt tiltak for å skape marked for en fremtidig norsk produksjon av biodrivstoff.
7. oktober 2019

Statsbudsjettet: Mer gods på bane

Regjeringen fortsetter sin satsing på samferdsel og det å få mer gods over fra vei til bane. Dette er vi i tømmernæringen glade for. De nye krysningssporene som ligger inne i budsjettet er svært viktige for oss.
7. oktober 2019

Statsbudsjettet 2020: Rekordhøy formuesskatt på arbeidene kapital

Det er overraskende og skuffende at rabatten på formuesskatt på arbeidene kapital ikke foreslås økt i 2020.
27. september 2019

NORSKOGs uttallese til ny åteforskrift

Miljødirektoratet har sendt en forskrift om åte og foring av vilt på høring. NORSKOG mener det er behov for innføring av en slik forskrift som gir tydelige regler for åting og foring av vilt. Problemstillingen har blitt ytterligere aktualisert av innvandring av villsvin til Norge og risiko for overføring av virussykdommen Afrikansk svinepest til tamsvinbesetninger i Norge. Åting er et viktig virkemiddel i kontroll av villsvinbestanden.
26. september 2019

Høringssvar fra NORSKOG om fjerning av viltkontrollsteder

Mattilsynet foreslår å fjerne ordningen med viltkontrollsteder og dermed muligheten for å påføre godkjent vilt et kvadratisk stempelmerke (firkantstempel).
26. september 2019

NORSKOG klager på lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen

Med bakgrunn i bestandsregistreringen i 2019 mener NORSKOG at det minimum må felles to helnorske flokker og to grenseflokker dersom det skal være mulig å komme ned innenfor bestandsmålet før neste ynglesesong. NORSKOG ber i tillegg om at det åpnes for lisensfelling av enkeltindivider i deler av ulvesonen der det ikke er etablerte revir.
19. september 2019

Seminar om næringsutvikling i ulvesonen trakk nær 100 til Skogmuseet

Nær 100 personer deltok på seminar på Skogmuseet med tema «Mulighetene for utmarksbasert næring og aktivitet i ulvesonen». Seminaret ble arrangert av Naturbruksalliansen, der NORSKOG er et av medlemmene.
11. september 2019

Positiv start på Dialogforum – lyttende Landbruksminister

NORSKOG har i mange år etterspurt et forum der skog- og trenæringen kan løfte spesielt viktige saker inn for LMD og andre aktuelle departement. Nå er forumet på plass med en godt fremoverlent Statsråd til stede.
28. august 2019

Høringsinnspill fra NORSKOG til – Enklere merverdiavgift med én sats

Av konkrete merknader vil NORSKOG kun kommentere på de felt som har direkte betydning for våre medlemmer.
9. august 2019

Norske Skog Saugbrugs AS i Halden får CO2-kompensasjon

Klima- og miljødepartementet har vedtatt at papirfabrikken Saugbrugs i Halden skal gis kompensasjon fullt ut, noe som betyr at selskapet vil få ekstra utbetalinger på omtrent 31 millioner kroner i 2019, 82,5 millioner kroner i 2020 og estimert 120 millioner kroner i 2021.
9. august 2019

Skogen må brukes – FNs klimapanel

Rapporten styrker og videreutvikler slik vi ser det, klimapanelets tidligere budskap på skogsiden, nemlig det at skogen må brukes og at vi må plante mer.
27. juni 2019

Svar fra Bollestad på hugst i hekketiden

I spørsmålet fra Bastholm vises det til statistikk fra Landbruksdirektoratet. Denne statistikken er basert på tidspunkt for innmåling av tømmer og ikke hogststidspunkt. Ifølge Landbruksdirektoratet hogges det desidert mest i vintermånedene, og hogstnivået er betydelig lavere i månedene mai, juni og juli. Innmålingen og transporten av tømmer fram til industrien foregår normalt flere uker etter hogsten. Innmålingen i juni blir ofte ekstra stor fordi veiene er åpnet igjen etter telerestriksjoner i vårløsningen.
25. juni 2019

Program for utbedring av flaskehalser for tømmertransport

Høringsuttalelse fra Verdikjeden. Verdikjeden Skog og Tre er svært tilfreds med Statens Vegvesen sin oppfølging av bruprogrammet, og støtter forslaget som foreligger.
6. juni 2019

Helhetlige forvaltningsplaner for natur – NORSKOG er skeptiske til Klima- og miljødepartementet

NORSKOG advarer på det sterkeste mot at regjeringen iverksetter arbeidet med disse forvaltnings­planene. Før man igangsetter konkretisering av slike planer, må man som et minimum forutsette at det foretas en grundig og faglig gjennomgang av de samfunnsøkonomiske konsekvensene av et slikt byråkratiserende forvaltningsnivå.
3. juni 2019

Utredning om merverdiavgift avgitt

Hammer Madsen-utvalget som har avgitt sin utredning (NOU 2019:11), har ikke overraskende kommet til at man ser store fordeler i å ha samme moms-sats på alle varer og tjenester. Gitt utvalgets mandat og sammensetning, synes NORSKOG dette var en opplagt konklusjon.
27. mai 2019

Betinget ja til villsvin i Danmark

Landbrug & Fødevarer havde noget af en naturnyhed med, da organisationen debatterede vildsvin i Danmarks Jægerforbunds telt på Naturmødet i Hirtshals. Den store landbrugsorganisation har nemlig ændret holdning til vildsvin, og siger nu ja til en vild bestand i Danmark, når der engang er kommet styr på afrikansk svinepest.
26. mai 2019

Utenlandske treslag: – Bruk «karbonstøvsugeren» optimalt

Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet har konkludert med å ikke forby planting av fremmede treslag.
25. mai 2019

NORSKOG på høring om EUs bokføringsregler for utslipp og opptak i skog2

Skal en lykkes med å nå nasjonale og internasjonale klimamål er vi både globalt og i Norge avhengig av å øke produksjonen, uttaket og bruken av trevirke for å kunne erstatte bruk av fossile ressurser og klimabelastende materialer/produkter.
15. mai 2019

Ny nettside om forskning og forvaltning på elg og skog i Norge

En tverrfaglig gruppe forskere fra NTNU, NINA og NIBIO har lansert en ny nettside om forskning og forvaltning av elg- og skogøkosystemer i Norge. De er på utkikk etter personer som har en eller annen form for interesse for temaet og kan få en nytte av en slik side.
26. april 2019

Høy aktivitet i skogkultur, men skogeierne må drive mer ungskogpleie!

SSB har sluppet statistikken over skogkultur for 2018.
26. april 2019

Christian Anker-Rasch gjenvalgt som styreleder i NORSKOG

Som ny nestleder ble Halvor Westye Egeberg valgt.
10. april 2019

Østmarka nasjonalpark – vi trenger smartere miljøhensyn!

Debatten går om etablering av en nasjonalpark i Østmarka. Østmarkas venner, som er initiativtakere til verneforslaget, argumenterer for behovet for å sikre det biologiske mangfoldet i en samfunnets naturbank. Men, de biologisk viktige områdene i Østmarka er allerede vernet i to større naturreservat og det i en verneform som er langt strengere enn nasjonalpark.
9. april 2019

Markfuktighetskart for store deler av skogen i Norge er nå fritt tilgjengelig

Markfuktighetskart viser hvor det er fare for sporskader og er et effektivt hjelpemiddel i driftsplanleggingen for å hindre sporskader, samt påfølgende erosjon og forringing av vannkvalitet.
4. april 2019

Skatt og samfunnsbidrag

Denne rapporten fra Mathilde Fasting, CIVITA, gir ny kunnskap om beskatningen av næringsvirksomhet og norske eiere.
25. mars 2019

Årsmøte i NORSKOG

Torsdag 25.april avholdes årsmøte i NORSKOG.
24. mars 2019

Distriktsårsmøter i NORSKOG

Det skal i de nærmeste ukene arrangeres årsmøter med Skogforum i alle NORSKOGs distrikter.
15. mars 2019

Nasjonalpark i Østmarka?

Miljødirektoratet har vurdert verneverdiene i Østmarka. Et område på 50-70 km2 kan ut fra gitte forutsetninger fylle kravene til å bli nasjonalpark.
13. mars 2019

NORSKOG, Norges skogeierforbund og Norges Bondelag fraråder medlemmer å bruke ny kraftlinjeavtale

Grunneierorganisasjonene har nå vært i dialog med REN AS, som på vegne av Energi Norge har utarbeidet en ny mal for luftledningsanlegg.
13. mars 2019

Offensiv «Skogminister» ønsker mer bruk av skog

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad la tirsdag 12.mars fram strategien " Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling" .
11. mars 2019

Skogkveld for skogfagstudenter ved NMBU og Evenstad.

I slutten av februar arrangert Velg Skog; «Skogkveld med Velg Skog og næringen» på henholdsvis NMBU og Høgskolen i Innlandet, avd. Evenstad.
6. mars 2019

2. generasjons biodrivstoff fungerer på skogsmaskiner

Krogsrud sag (Klokkerengen) har vært med på å prøve ut 2. generasjons biodrivstoff i et prosjekt drevet av Energigården, Nibio, NORSKOG og MEF.
1. mars 2019

Reduksjon av formuesskatt på arbeidende kapital i statsbudsjettet for 2020

Alliansen mener det er svært viktig å få til en større reduksjon av formuesskatten på arbeidende kapital i statsbudsjettet for 2020. Vi mener det er rom for å redusere verdsettelsen av aksjer og driftsmidler til 35 prosent i 2020, med sikte på ytterligere reduksjon i 2021.
1. mars 2019

Høringsuttalelse til ny fjellov

Redusert bruk av klimavennlig skog innebærer en svekkelse av det grønne skiftet.
22. februar 2019

Regjeringen har besluttet en referansebane for skog i klimaavtalen med EU som gir rom for økt hogst.

Norge legger til grunn en metodikk som ligner på Finland når det gjelder utarbeidelse av referansebanen.  Gitt at vilkår er tilstede for kompensasjon i Norge og EU som helhet vil den norske avvirkningen kunne bli på 16,5 mill m3 rundvirke inkludert ved.
18. februar 2019

NORSKOG søker skogkonsulent

NORSKOG har det fremste skogøkonomiske fagmiljøet i privat sektor i Norge. Vi arbeider med skogfaglige problemstillinger og utredninger i Norge og utlandet.
6. februar 2019

Søk om tilskudd fra nasjonale rentemidler for 2019

Landbruksdirektoratet forvalter tilskudd på nasjonalt nivå. Rentemidlene som direktoratet forvalter kan gis til prosjekter og formål som kommer skogbrukets næringsvirksomhet til gode på landsbasis. Lokale eller regionale tiltak henvises til kommunen eller Fylkesmannen der disse hører hjemme. Søkerne oppfordres til også å sette seg inn i andre fond og tilskuddsordninger, se under Lenker. For 2019 kan Landbruksdirektoratet dele ut totalt inntil 2,8 millioner kroner i tilskudd.
1. februar 2019

Line Venn er ansatt som Kommunikasjonssjef i NORSKOG

Line Venn er ansatt som Kommunikasjonssjef i NORSKOG. Hun vil arbeide både med kommunikasjon og næringspolitikk. Vi er svært godt fornøyd med å ha fått en person med på laget som både har kompetanse innen kommunikasjon og skog.
27. januar 2019

Skogbruk har stor samfunnsmessig lønnsomhet

I GD 24. januar hyller Gjermund Andersen skogvernet og sier at fredning av skog gir skogeier en mulighet til å få en «gullkantet kompensasjon» for å ta skogareal ut av produksjon. Han skriver også at fredning «alltid vil være mer lønnsomt» enn inntektene fra skogen.
26. januar 2019

Sitter du som medarving i et langvarig dødsbo der dere ikke blir enige om en skifteløsning?

Når arvingene har tatt et dødsbo til privat skifte, er dette fullstendig overlatt til arvingene og det eksisterer ingen frist for når boet må skiftes.
24. januar 2019

Jaktmoms til ESA – Finansdepartementet finner ingen løsning

Finansdepartementet mener det er vanskelig å finne en god løsning på problemet med diskriminering av private grunneiere når det gjelder moms på jakt og fiske.
24. januar 2019

NORSKOG klager staten inn for ESA for diskriminering av private grunneiere ved salg av jakt- og fiskerettigheter.

Staten har gitt seg selv og flere andre markedsaktører fritak for mva. ved salg av jakt og fiske-kort. Fritakene er senere utvidet til også å gjelde ordinært salg av storviltjakt for noen av aktørene. Konsekvensen er en systematisk diskriminering av private grunneiere.
24. januar 2019

Stortingets transportkomité på Norsenga, Kongsvinger

Onsdag denne uken var transport- og kommunikasjonskomiteen på fylkesreise i Hedmark. Tema for dagen var "Gull i grønne skoger - behov for gode transportårer i skogfylte transitfylker".
18. januar 2019

Ny regjeringsplattform med mye bra for skogbruket

NORSKOG er fornøyd med at mange av punktene i den nye regjeringserklæringen viser stor tro på skogbruket og et ønske om å utvikle denne næringen videre. Det vil også bli spennende å se hvordan dette håndteres fremover, når «makten» nå blir flyttet fra Stortinget og inn i Regjeringen.
17. januar 2019

Skogeierorganisasjonene sier nei til tvangsvern av Østmarka

Klima- og miljødepartementet ga i mars 2018 Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus (nå Oslo og Viken) å utrede spørsmålet om det er grunnlag for å starte en verneplanprosess for å opprette nasjonalpark i Østmarka. Fylkesmannen avga sin innstilling 17.12.2018 og saken ligger nå hos Miljødirektoratet.
17. januar 2019

NORSKOGs høringsinnspill til endringer i Markaloven

NORSKOG har ingen merknader til de foreslåtte endringene som gjelder justering av grensene. Vi ønsker kun å kommentere på forslag til endringer i markalovens § 10, som gjelder bruk av el-sykler i utmark innenfor Marka.
16. januar 2019

Miljødirektoratet skal utarbeide handlingsplan mot villsvin i Norge

Klima og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet, sammen med Mattilsynet, i oppdrag å utarbeide en handlingsplan mot villsvin i Norge. Som utgangspunkt for handlingsplanen skal det legges til grunn et hovedmål om minst mulig villsvin i Norge, spredt utover et minst mulig område.
15. januar 2019

NORTØMMER omsatte 1.722.000 m3 og satte med det ny volumrekord i 2018.

2018 var et godt år for hele skogbruket. Vi er svært godt fornøyd med den utviklingen NORTØMMER har hatt i markedet.
15. januar 2019

Gledelig lavt sykefravær i skogbruket

NHO utgir hvert kvartal oversikt over sykefraværstall i NHO-bedrifter, med nivå- og endringsmåletall sammenlignet med foregående kvartaler. Sykefraværsstatistikken er basert på tall fra SSB som NHO bearbeider videre for de enkelte landsforeningene og bransjene. Det egenmeldte fraværet fremkommer ved en utvalgsundersøkelse som SSB foretar for omtrent 20-30 % av antall ansatte i NHOs medlemsbedrifter.
14. januar 2019

NORSKOGs høringsinnspill til endringer i arveloven

NORSKOG mener at norske landbrukseiendommer, jord og skog, best utnyttes i et privat eierskap og at man bør ha som mål at en større andel av eiendommene i Norge er så store at de representerer økonomisk driv­bare enheter.
8. januar 2019