Revidert nasjonalbudsjett: – Forventet mer til vern av skog
12. mai 2023
Fredrik Veggeland ansatt som skogkonsulent
31. mai 2023

Enstemmig dom i Høyesterett – Staten vant over NOAH

 

Terskelen for felling utenfor sonen er tidligere satt av Høyesterett. Spørsmålet i denne saken var hvilken terskel det ville være for felling av ulv innenfor sonen.

 

NORSKOG, som partshjelp i saken, er fornøyd med at terskelen for felling av ulv innenfor sonen er satt, og at dette må bero på en interesseavveining hvor bestandsmålene står sentralt i vurderingen. Det er likevel ikke slik at fellingsvilkår er oppfylt alene fordi bestandsmålet er satt, men at dette er av stor betydning, i motsetning til hva NOAH har hevdet i sin argumentasjon. I tillegg til NORSKOG var Norges Bondelag, Utmarkskommunenes Sammenslutning og Norges Skogeierforbund partshjelp i saken.

 

I tråd med Stortingets vilje

 

Samlet sett kan man si at Høyesterett kommer til at vedtaket om felling kunne vært bedre, men at det likevel var godt nok til å være gyldig, og at de distriktspolitiske interessene får betydning i interesseavveiningen. Vilkåret i naturmangfoldlovens § 18 første ledd bokstav c var derfor oppfylt.

 

Høyesterett vurderer også om målet kunne nås på en annen måte, men kommer til at det er klart at det ikke kunne nås på annen måte enn gjennom felling. Høyesterett konkluderer med at det er foretatt en bred interesseavveining og at fellingen er et egnet virkemiddel for å oppfylle de offentlige interessene.

 

Det er seks år siden Stortinget vedtok at ulvesona ikke skal være et ulvereservat. Det å fjerne muligheten for regulering innenfor sona medfører store byrder for lokalsamfunnet – også skogeiere.

 

NORSKOG er glad for at Høyesterett enstemmig har falt ned på et resultat som er i tråd med Stortingets vilje, og som medfører at det skal være mulig å drive med utmarksbaserte næringer, også innenfor ulvesonen.

 

Ulvesonen skal ikke være et reservat.