SKOGFAGLIG RÅDGIVNING

Sertifisering

Skal du levere tømmer? Da er miljøsertifisering en forutsetning.

For NORSKOG er skogeiers økonomi i sentrum. Sertifiseringsløsningen bør derfor være både praktisk og økonomisk tilpasset din skogeiendom og omsetningsmuligheter for tømmer.

 

HVORDAN BLIR JEG SERTIFISERT?

 1. Bruk kontraktsbasert miljøavtale med NORTØMMER (mer informasjon  her).
 2. Bruk ordningen til Norsk Skogsertifisering (se under).

 

Vi hjelper deg!
Finn din kontaktperson hos oss, se under.

NORSKOG ønsker størst mulig frihet for skogeier
ved omsetning og sertifisering av tømmer

Norsk Skogsertifisering AS – ordning

Norsk Skogsertifisering AS ble stiftet i 1999 og er et datterselskap av NORSKOG. Virksomheten ble første gang sertifisert av Det Norske Veritas i henhold til ISO 14001 5. mai 2000. Resertifisering ble senest gjennomført i mai 2018.

 

 

NORSKOG ønsker at valget av sertifiseringsløsning i størst mulig grad skal være praktisk og økonomisk tilpasset den enkelte skogeiers eiendom og hans omsetningsmuligheter for tømmer. I tråd med dette tilbyr NORSKOG to ordninger som er tilpasset ulike behov. Den ene ordningen er å inngå kontraktsbasert miljøavtale med NORTØMMER, den andre er å inngå egen sertifiseringsavtale med Norsk Skogsertifisering. Kontraktsbasert sertifisering gjennom NORTØMMER er nærmere beskrevet under NORTØMMER. Nedenfor beskrives ordningen gjennom Norsk Skogsertifisering.

 

Sertifisering gjennom Norsk Skogsertifisering AS

Denne typen sertifisering er basert på et aktivt engasjement fra skogeierens side. Den gir, i forhold til andre sertifiseringsløsninger, økt frihet i tømmermarkedet. I motsetning til andre sertifiseringsopplegg i Norge er skogsertifiseringen frikoblet fra virkesomstningen, og skogeier kan fritt selge sitt tømmer som miljøsertifisert til den kjøper de måtte ønske. Ordningen er utviklet for å etablere et pålitelig og kostnadseffektivt system med gruppesertifisering basert på ISO 14001 (2014) og norsk PEFC skogstandard. Gjennom dette opplegget inngår den enkelte eier en avtale med Norsk Skogsertifisering der eieren som et minimum forplikter til å etterleve de miljømål og rutiner som er laget for å følge opp ordningen. Disse er utarbeidet av Norsk Skogsertifisering.

 

Sertifiseringsordningen

Norsk Skogsertifisering har utviklet en egen miljøhåndbok som ligger til grunn for sertifiseringen. Denne miljøhåndboken inneholder systemdokumenter som skal følges for å oppfylle sertifiseringskravene. I konseptet ligger for øvrig også rådgivning, opplæring, oppfølging og informasjon, som er relevant for sertifiseringen av eiendommens skogbruk.

 

Gruppesertifisering betyr at flere skogeiendommer sertifiseres samlet. Norsk Skogsertifisering er sertifisert gjennom Det norske Veritas, og eiendommene som er med i ordningen er dermed gruppesertifisert gjennom Norsk Skogsertifisering.

 

Fagsamlinger

Norsk Skogsertifisering har hele tiden et fokus på kompetanse og kunnskap. Vi arrangerer derfor en årlig fagsamling for alle eiendommer som er med ordningen. Temaene varierer fra gang til gang, og vil alltid være aktuelle i forhold til kravene i lovverk, skogstandard og ISO 14001.

Din kontakt:

Even Bergseng

Skogsjef

+ 47 97 66 61 73


Oppgaver og fagfelt:
FoU, skogproduksjon og skogøkonomi.

Din kontakt:

Erling Bergsaker

Seniorkonsulent

+ 47 91 51 14 67


Oppgaver og fagfelt:
Konsulentoppdrag i Norge og utlandet.

Skogsertifisering

Miljøsertifisering av skogforvaltning er i Norge i dag en forutsetning for å kunne selge tømmer til en seriøs tømmerkjøper.  På verdensbasis er det to forskjellige systemer for sertifisering av skog, PEFC og FSC.

 

Norsk PEFC skogstandard

Levende Skog ble etablert i 1998 og revidert i 2006. Enigheten bak Levende Skog opphørte i 2010, men standarden videreføres uendret under navnet Norsk PEFC skogstandard. Skogstandarden ble revidert i 2014-2015.

Ny norsk PEFC skogstandard ble sendt til internasjonal godkjenning i 2015 og endelig godkjent i januar 2016.

 

ISO 14001

ISO 14001 standard for miljøstyringssystemer er en standard som, sammen med Norsk PEFC Skogstandard, brukes i forbindelse med skogsertifisering i Norge. ISO 14001 angir ikke absolutte krav til miljøprestasjon, men er basert på at bedriften skal jobbe for kontinuerlig forbedring. International Organization for Standardization (ISO)er en verdensomspennende sammenslutning av nasjonale standardiseringsforbund fra ca 170 land. ISO er i Norge representert ved Norges Standardiseringsforbund (NSF). Målet med ISO er å bidra til utvikling av standardisering for å lette utvekslingen av varer og tjenester mellom land.

 

PEFC

The Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) ble offisielt stiftet 30. juni 1999 på initiativ fra skognæringen. PEFCs målsetting er å etablere et internasjonalt anerkjent rammeverk for de ulike skogsertifiseringssystemer som er fremkommet i ulike land. Rammeverket vil gjøre det mulig å sammenlikne de ulike sertifiseringssystemene og gir kunden visshet om at tømmeret kommer fra skoger som er drevet i henhold til PEFCs kriterier. PEFC er basert på uavhengig tredjeparts sertifisering og er i dag det største skogsertifiseringssystemet i verden med over 244 millioner hektar sertifisert skog, hvorav 9 millioner hektar i Norge.

 

Chain-of-Custody

Sporbarheten til PEFC-sertifisert tømmer gjennom Chain-of-Custody sertifisering og bruk av PEFCs logo er en viktig og integrert del av PEFC-rammeverket. Chain-of-Custody-sertifisering betyr at den sertifiserte bedriften kan dokumentere opprinnelsen av tømmeret som brukes i produksjonen.

FSC®

Forest Stewardship Council (FSC®) er en uavhengig, internasjonal medlemsorganisasjon med hovedkontor/sekretariat i Bonn i Tyskland. FSC skal oppmuntre til miljøtilpasset, samfunnsnyttig og økonomisk livskraftig bruk av verdens skoger. FSC arbeider for et frivillig akkrediteringsprogram for organisasjoner og foretak som sertifiserer skogbruk. FSC-standardene består av ti prinsipper med tilhørende underkriterier. I FSCs prinsipper og kriterier finnes overgripende bestemmelser som gjelder for hele verden. Utfra disse utvikler hvert land nasjonalt tilpassede standarder. Det er flere eiendommer i Norge som nå er FSC-sertifisert, foreløpig basert på den internasjonale generiske standarden. Det arbeides med å lage FSC-standarder tilpasset Norge.

 

Nedlastninger

Norsk PEFC skogstandard

PEFC N0s2

 

Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

PEFC N01

 

Krav ved gruppesertifisering

PEFC N03

Even Bergseng

Skogsjef

+ 47 97 66 61 73


Oppgaver og fagfelt:
FoU, skogproduksjon og skogøkonomi.

Erling Bergsaker

Seniorkonsulent

+ 47 91 51 14 67


Oppgaver og fagfelt:
Skogsjef, konsulentoppdrag i Norge og utlandet.

Miljøpolitikk og -mål

 

Miljøpolitikk

 

Vedtatt av styret 20. april 2017:

Norsk Skogsertifisering sammen med tilknyttede eiendommer skal arbeide for et sertifisert bærekraftig skogbruk, hvor hensyn til naturmiljø, friluftsliv, HMS og andre sosiale verdier ivaretas på en god måte sammen med skogbrukets potensial for CO2-binding og økonomisk verdiskaping.

Utgangspunktet for arbeidet er en forpliktelse til å følge norsk lov og gjeldende Norsk PEFC Skogstandard.

 

Norsk Skogsertifisering og tilknyttede eiendommer skal:

 • Arbeide for økt kompetanse i hele organisasjonen om skogbrukets mulige påvirkning på miljø, klima og friluftsliv, og hvordan dette kan balanseres mot et mål om rasjonell og lønnsom skogsdrift.
 • Drive et systematisk arbeid for å hindre forurensing og forbedre de samlede klima og miljøeffekter av det skogbruk som utøves, basert på et prinsipp om kontinuerlig forbedring.
 • Arbeide for alminnelig tillit til vårt miljøstyringssystem gjennom praktisering av stor grad av åpenhet om relevant miljøinformasjon.
 • Med tydelighet formidle innhold og krav i miljøarbeidet til egne medarbeidere, underleverandører, kunder og allmennhet.
 • Arbeide for rasjonell integrering av skogstandard og HMS med annet kvalitetssikringsarbeid i alle ledd i produksjonskjeden.

Miljømål for Norsk Skogsertifisering

 

Vedtatt av styret for Norsk Skogsertifisering 06. mars 2018:

Norsk Skogsertifisering skal være blant landets fremste fagmiljøer innenfor bærekraftig skogbruk og skogsertifisering. Norsk Skogsertifisering skal bidra til en kostnadseffektiv, uavhengig og troverdig sertifisert kvalitetssikring av et bærekraftig skogbruk på eiendomsnivå i Norge, med utgangspunkt i gjeldende miljøpolitikk for virksomheten.

Hovedmålet er å videreutvikle system og rutiner for praktisering, dokumentasjon og kvalitetssikring av miljøsertifisering basert på PEFC og ISO 14001 på de enkelte tilknyttede eiendommer, slik at dette blir en naturlig og innarbeidet del av det løpende skogbruk. Det skal være en løpende prosess med stadig forbedring av så vel rutiner og systematikk som miljøtilpasninger.

Spesiell innsats skal bli gjort på de felter hvor miljøeffektanalyser, risikoanalyser, samsvarsanalyser, innspill fra eksterne og interne parter samt løpende revisjoner viser de klareste forbedringspotensialer.

 

Med dette som utgangspunkt er det satt opp følgende konkrete delmål for perioden fram til utgangen av år 2018 (målperioden):

 • Utvikle og iverksette interne hensiktsmessige rutiner for å følge opp nye miljøkrav som følge av nye krav fra virkeskjøpere basert på FSC CW.
 • Avklare dokumentasjonskrav og utvikle rapporteringsruting for oppfølging av EUs tømmerforordning.
 • Videreføre arbeidet for at eiendommer knyttet til Norsk Skogsertifisering får økt tilgang til gradert miljøinformasjon for sine arealer.
 • Utvikle strategi og tiltak for å begrense risikoen for sosial dumping for innleiet arbeidskraft
 • Avklare hindringer og muligheter for bruk av biodrivstoff i skogbruk.

Din kontakt:

Even Bergseng

Skogsjef

+ 47 97 66 61 73


Oppgaver og fagfelt:
FoU, skogproduksjon og skogøkonomi.

Din kontakt:

Erling Bergsaker

Seniorkonsulent

+ 47 91 51 14 67


Oppgaver og fagfelt:
Skogsjef, konsulentoppdrag i Norge og utlandet.

Lover og regler

Aktuelle lover for bærekraftig skogbruk og ivaretakelse av det ytre miljø

 

Sist oppdatert januar 2021

 

Andre aktuelle lover for bærekraftig skogbruk:

(– for alle eller enkelte eiendomskategorier som følge av aktivitetsområde, beliggenhet, eiendomsforhold eller annet)

 

Din kontakt:

Even Bergseng

Skogsjef

+ 47 97 66 61 73


Oppgaver og fagfelt:
FoU, skogproduksjon og skogøkonomi.

Din kontakt:

Erling Bergsaker

Seniorkonsulent

+ 47 91 51 14 67


Oppgaver og fagfelt:
Skogsjef, konsulentoppdrag i Norge og utlandet.

NB! Hvis du ønsker en Excel-/Word-versjon av hvert enkelt skjema, henvend deg til Norsk skogsertifisering direkte.

Din kontakt:

Even Bergseng

Skogsjef

+4797666173


Oppgaver og fagfelt:
FoU, skogproduksjon og skogøkonomi.

Din kontakt:

Erling Bergsaker

Seniorkonsulent

+47 91 51 14 67


Oppgaver og fagfelt:
Skogsjef, konsulentoppdrag i Norge og utlandet.

Linker

Beregn netto CO2 binding for din eiendom

 

Det norske Skogselskap og Skogbrukets Kursinstitutt har laget en nettbasert klimakalkulator

klikk her for å åpne den

HVORDAN BLI SERTIFISERT?

TA KONTAKT MED OSS, SÅ HJELPER VI DEG.