HVEM ER VI?

Årsmeldinger

HVEM ER VI?

Vedtekter

§ 1 FORETAK

NORSKOG er en forening med vekslende kapital og medlemstall.

 

§ 2 FORMÅL

NORSKOG har til formål:

a) å samle grunneiere til næringspolitisk samarbeid for skognæringen og virksomhet i tilknytning til medlemmenes eiendomsressurser.

b) å fremme en sunn økonomisk utvikling innen den totale forvaltning av en eiendom basert på en sterk eiendomsrett.

c) å ivareta medlemmenes interesser overfor myndighetene, organisasjoner og samfunnet for øvrig. NORSKOG skal arbeide for en mest mulig rasjonell og kostnadseffektiv struktur på omsetningen av skogprodukter.

d) NORSKOG kan ved innskudd eller på annen måte stifte og delta i foretak både nasjonalt og internasjonalt av betydning for å fremme medlemmenes og NORSKOGs formål.

 

§ 3 MEDLEMMER

Som medlemmer av NORSKOG opptas:

 • Alle som eier skog og/eller utmark.
 • Medlemmer kan opprettholde sitt medlemsskap også etter at de har overdratt eiendommen til andre. Kontingenten til NORSKOG fastsettes av styret.
 • Personer og juridiske enheter med tilknytning og interesse for skog- og utmarksnæring kan innvilges medlemskap. Søknaden(e) behandles individuelt av styret. Denne medlemsgruppen har møterett, men ikke stemmerett på foreningens årsmøte. Kontingenten fastsettes av styret.

 

Ved søknad om medlemskap må det gis oppgave over hele det produktive skogareal av høy, middels og lav bonitet, uproduktive arealer som uproduktiv skog, båndlagte arealer, fjell, myr, etc., samt opplysning om normal avvirkning. Ved annet grunnlag for medlemsavgift fastsettes denne av styret.

 

Utmeldelse av NORSKOG må skje skriftlig innen utgangen av et kalenderår. Medlem som har handlet i strid med NORSKOGs formål, eller med dens vedtekter eller bestemmelser truffet i henhold til dem, kan ekskluderes ved beslutning av styret. Beslutningen kan innankes for årsmøtet. Medlem som trer ut av NORSKOG har intet krav på NORSKOGs midler. Ved oppløsning gjelder forøvrig bestemmelsene i § 12.

 

§ 4 AVVIRKNINGSAVGIFT

Medlemmene skal betale en årlig avvirkningsavgift til NORSKOG. Avvirkningsavgiften og dens beregningsgrunnlag fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret. Avgiften kan graderes. 

 

I særlige tilfelle kan styret gjøre unntak fra bestemmelsen om beregning av avgiften og fra satsene for den. Årets avvirkningsavgift skal innbetales innen 1. juni.

 

§ 5 EIENDOMSRETTSFOND

NORSKOGs eiendomsrettsfond har som formål å fremme retten til ressursene på medlemmenes eiendommer i tilfeller der denne trues. NORSKOGs styre legger til enhver tid føringer for eiendomsrettsfondets anvendelse.

 

§ 6 STYRE

NORSKOGs styre består av 5 styremedlemmer med 2 varamedlemmer som velges på årsmøte for 2 år av gangen. Hvert år uttrer vekselvis 2 eller 3 medlemmer og 1 varamedlem, første gang etter loddtrekning, senere de medlemmer som siden siste valg har fungert lengst. Styrets leder og nestleder velges av årsmøtet for 1 år av gangen, ved særskilt valg. Styremedlemmene skal primært velges blant NORSKOGs medlemmer. Styret kan oppnevne utvalg av NORSKOGs medlemmer til å behandle særlige saker.

 

Til gyldig styrebeslutning kreves det at styrets leder eller nestleder og minst 2 av de øvrige styremedlemmer er til stede. Alle beslutninger fattes med alminnelig stemmeflertall blant de møtende. Står stemmene likt gjør styreleders stemme utslaget. Hvert av styrets medlemmer kan forlange styremøte avholdt. NORSKOG forpliktes av styreleder eller nestleder alene, eller av 2 styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

 

Styret skal lede NORSKOG overensstemmende med vedtekter og årsmøtets beslutninger og gjeldende lover og regler forøvrig.

 

Styret skal ved regelmessige møter nøye følge driften og fremme NORSKOGs interesse og formål. Styret ansetter administrerende direktør. Administrerende direktør har den daglige ledelsen av foreningens virksomhet. Årsmøtet fast setter styrets samlede honorar, møte- og reisegodtgjørelse.

 

§ 7 VALGKOMITE

Årsmøtet velger etter forslag fra styret en valgkomité på 3 medlemmer for 2 år av gangen, idet 1 medlem trer ut hvert år, første og annen gang etter loddtrekning, senere det medlem som siden siste valg har fungert lengst. Årsmøtet velger komitéens leder for 1 år av gangen.

 

§ 8 ÅRSMØTE

Årsmøte er NORSKOGs høyeste myndighet. Årsmøte er åpent for alle medlemmer. Årsmøte holdes hvert år innen april måneds utgang. Innkalling skjer ved styrets formann med minst 14 dagers varsel i brev til medlemmene. Årsmøte ledes av styreleder eller en av årsmøtet valgt møteleder.

 

På årsmøtet behandles:

 1. Styrets beretning om NORSKOGs virksomhet i det forløpne år og årsregnskap, som fremlegges i revidert stand, avsluttet pr. 31. desember. Disponering av årsresultatet etter innstilling fra styret.
 1. Styrets forslag til avvirkningsavgift.
 2. Valg av
  a) Styre
  b) Leder
  c) Nestleder
  d) Valgkomité og dens leder
  e) Eventuelt valg av ny revisor
 3. Fastsettelse av godtgjørelse til styret
 4. Andre saker som er oppført i innkallelsen

Medlem som ikke møter personlig kan stemme ved skriftlig fullmakt til annet medlem eller funksjonær.

 

Alle beslutninger fattes med alminnelig stemmeflertall når ikke vedtektene bestemmer noe annet. Står stemmene likt, gjør styreleders stemme utslaget.

 

§ 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte holdes etter beslutning av styret, eller når det kreves av minst 10 % av stemmeberettigede medlemmer. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel i brev til hvert enkelt medlem. De saker som skal behandles, blir å anføre i innkallelsen. Saker som noe medlem forlanger behandlet på ekstraordinært årsmøte skal tas med i innkallelsen hvis styret har fått skriftlig anmodning om dette innen 14 dager før ekstraordinært årsmøte skal holdes. Ekstraordinært årsmøte ledes av styrets leder eller en møteleder valgt av møtet.

 

§ 10 MEDLEMSDISTRIKTER

For å styrke den faglige og sosiale kontakten og samarbeid mellom NORSKOG og dens medlemmer og mellom disse innbyrdes, skal medlemmene fortrinnsvis innen hvert fylke eller for en region (flere fylker) utgjøre et distrikt. Distriktet har eget utvalg på 2 – 4 medlemmer valgt på distriktsårsmøte for to år av gangen.

 

Hvert år uttrer vekselvis 1 eller 2 medlemmer. Distriktsårsmøtet velger utvalgsleder for 1 år av gangen. Valgkomité bestående av 2 medlemmer velges av distriktsårsmøtet.

 

Distriktsårsmøtet holdes hvert år innen juni måneds utgang. Her skal distriktsutvalget behandle politiske, organisasjonsmessige og faglige temaer som opptar medlemmene samt avholde valg.

 

NORSKOGs styre trekker opp retningslinjer for distriktsutvalgets virksomhet. NORSKOG stiller til disposisjon for distriktsutvalgene årlig et beløp til dekning av løpende driftsutgifter innenfor en økonomisk ramme fastsatt av NORSKOGs styre.

 

§ 11 VEDTEKTSFORANDRINGER

Forslag om forandringer i vedtektene må behandles på årsmøte. Til gyldig vedtak av slikt forslag kreves at minst 2/3 av de avgitte stemmer er for forslaget. Det skal stå i innkallingen hva forandringen gjelder.

 

§ 12 OPPLØSNING

Beslutning om NORSKOGs oppløsning må, for å være gyldig, være fattet med 3/4 flertall av de møtende på årsmøte og gjentas med tilsvarende flertall på første ekstraordinære årsmøte som tidligst kan holdes 1 måned senere.

 

Styret forestår i så fall avviklingen og treffer bestemmelse om hvorledes det skal forholdes med NORSKOGs arkiv m.m. Besluttes NORSKOG oppløst, skal alle forpliktelser dekkes. Foreningens formue skal i så fall overdras til en skogeiersammenslutning med lignende formål eller anvendes til fremme av tiltak innen norsk skogbruk etter vedtak i siste ekstraordinære årsmøte.

 

Stiftet 24. august 1950 • Vedtatt 21. april 2006