HVEM ER VI?

Årsmeldinger

Årsmelding 2022

 

Les NORSKOGs nyeste årsmelding fra fjoråret.

 

Les mer om skogåret 2022 HER

 

LAST NED

 

HVEM ER VI?

Vedtekter

§ 1 FORETAK

NORSKOG er en forening med vekslende kapital og medlemstall.

 

§ 2 FORMÅL

NORSKOG har til formål å arbeide for:

a) en sterk eiendoms- og råderett.

b) rammevilkår som gir god lønnsomhet i skognæringen.

c) aktiv bruk av skog- og utmarkressursene.

d) helhetlig forvaltning av skogeiendommenes ressurser til nytte for samfunn og grunneier.

e) å skape et effektivt marked for omsetning av skogeiendommer, -produkter og -tjenester.

f) å være et kompetanse- og ressurssenter for medlemmene i skogfaglige spørsmål.

 

NORSKOG kan drive egen forretningsvirksomhet som bygger opp under formålet, og kan ved innskudd eller på annen måte stifte eller delta i foretak både nasjonalt og internasjonalt av betydning for å fremme medlemmenes interesse og NORSKOGs formål.

 

§ 3 MEDLEMMER

Som medlemmer av NORSKOG opptas:

 • Alle som eier skog og/eller utmark.
 • Medlemmer kan opprettholde sitt medlemsskap også etter at de har overdratt eiendommen til andre. Kontingenten til NORSKOG fastsettes av styret.

 

Ved søknad om medlemskap må det oppgis gårds- og bruksnummer, og gis oppgave over hele det produktive skogareal, samt uproduktive og vernede arealer.

 

Utmeldelse av NORSKOG må skje skriftlig innen utgangen av et kalenderår, og gjøres gjeldende fra utløpet av det året utmeldelsen mottas.  Medlem som har handlet i strid med NORSKOGs formål, eller med dens vedtekter eller bestemmelser truffet i henhold til dem, kan ekskluderes ved beslutning av styret. Beslutningen kan ankes inn for årsmøtet. Dersom kontingenten ikke er betalt innen den frist styret fastsetter, opphører medlemskapet. Medlem som trer ut av NORSKOG har intet krav på NORSKOGs midler.  Ved oppløsning gjelder forøvrig bestemmelsene i § 12.

 

§ 4 AREALAVGIFT

Medlemmene skal betale en årlig arealavgift til NORSKOG. Arealavgiften og dens beregningsgrunnlag fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret. I særlige tilfeller kan styret gjøre unntak fra bestemmelsen om beregning av avgiften og fra satsene for den. Betalingsfrist for arealavgiften fastsettes av styret.

 

Kontingenten for honnørmedlemmene fastsettes av årsmøtet.

 

§ 5 EIENDOMSRETTSFOND

NORSKOGs eiendomsrettsfond har som formål å fremme retten til ressursene på medlemmenes eiendommer i tilfeller der denne trues. NORSKOGs styre legger til enhver tid føringer for eiendomsrettsfondets anvendelse.

 

§ 6 STYRE

NORSKOGs styre består av styrets leder, nestleder og tre styremedlemmer med ett varamedlem som alle velges på årsmøtet for to år av gangen. Styrets leder og nestleder velges ved særskilt valg for to år av gangen. Styremedlemmene skal primært velges blant NORSKOGs medlemmer eller ansatte på medlemmenes eiendom, men inntil ett styremedlem kan velges blant eksterne kandidater for å styrke styrets samlede kompetanse.

 

Til gyldig styrebeslutning kreves det at styrets leder eller nestleder og minst to av de øvrige styremedlemmer er til stede. Alle beslutninger fattes med alminnelig stemmeflertall blant de møtende. Står stemmene likt avgjør styreleders stemme, eller nestleders stemme ved styreleders fravær. Hvert av styrets medlemmer kan forlange styremøte avholdt.

 

NORSKOG forpliktes av styreleder eller nestleder alene, eller av to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

 

Styret skal lede NORSKOG i overensstemmelse med vedtekter, årsmøtets beslutninger og gjeldende lover og regler. Styret skal ved regelmessige møter følge driften og fremme NORSKOGs interesse og formål. Styret ansetter administrerende direktør. Administrerende direktør har den daglige ledelse av foreningens virksomhet.

 

Årsmøtet fastsetter styrets samlede honorar, møte- og reisegodtgjørelse.

 

§ 7 VALGKOMITE

Årsmøtet velger etter forslag fra styret en valgkomité bestående av leder samt to medlemmer som alle velges for to år av gangen.

 

§ 8 ÅRSMØTE

Årsmøtet er NORSKOGs høyeste myndighet. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling og fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest 14 dager før årsmøtet. Forslag fra medlemmene som skal behandles på årsmøtet skal være styret i hende senest en måned før årsmøtet. Årsmøtet ledes av styreleder eller en møteleder valgt av årsmøtet. På årsmøtet behandles:

 1. Styrets beretning om NORSKOGs virksomhet siste år og revidert årsregnskap. Disponering av årsresultatet etter innstilling fra styret.
 2. Styrets forslag til arealavgift.
 3. Valg av
  a) Leder
  b) Nestleder
  c) Styremedlemmer
  d) Varamedlem til styret
  d) Leder av valgkomiteen
  e) To medlemmer til valgkomiteen
  f) Revisor
 4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse
 5. Andre saker som er oppført i innkallelsen

 

Alle medlemmer som betalte arealavgift foregående år og har vært medlem minimum i tre måneder, har stemmerett på årsmøtet. Medlem som selv ikke møter kan stemme ved skriftlig fullmakt til annet medlem, funksjonær eller tillitsvalgt i NORSKOG. Ingen kan stille med mer enn tre fullmakter. Alle beslutninger fattes med alminnelig stemmeflertall når ikke vedtektene bestemmer noe annet. Står stemmene likt, avgjør styreleders stemme.

 

Hvert medlem har en stemme på årsmøtet. Dette gjelder også honnørmedlemmer.

 

§ 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte holdes etter styrets beslutning, eller når det kreves av minst 10% av stemmeberettigede medlemmer. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel. Sakene som skal behandles oppgis i innkallelsen. Saker som noe medlem forlanger behandlet på ekstraordinært årsmøte skal tas med i innkallelsen dersom styret har fått skriftlig anmodning om dette innen en måned før ekstraordinært årsmøte skal avholdes. Ekstraordinært årsmøte ledes av styrets leder eller en møteleder valgt av møtet.

 

Forøvrig gjelder de samme stemmerettsbestemmelsene for ekstraordinært årsmøte som for ordinært årsmøte (ref. §8).

 

§ 10 MEDLEMSDISTRIKTER

For å styrke den faglige og sosiale kontakten og samarbeid mellom NORSKOG og dens medlemmer og mellom disse innbyrdes, skal medlemmene fortrinnsvis innen hvert fylke eller for en region (flere fylker) utgjøre et distrikt.  NORSKOGs styre skal oppnevne en eller flere kontaktpersoner i hvert distrikt for å ivareta kontaktflaten mellom myndigheter, NORSKOG og dens medlemmer. NORSKOG skal arrangere årlige medlemsmøter i samarbeid med kontaktpersonene.

 

§ 11 VEDTEKTSFORANDRINGER

Forslag om endringer i vedtektene må behandles på årsmøte. Gyldig vedtak krever minst 2/3 flertall. Endringsforslaget skal stå i innkallingen.

 

§ 12 OPPLØSNING

For å være gyldig må beslutning om NORSKOGs oppløsning være fattet med ¾ flertall av de møtende på årsmøtet og gjentas med tilsvarende flertall på første ekstraordinære årsmøte som tidligst kan holdes 1 måned senere.

 

Styret forestår i så fall avviklingen. Besluttes NORSKOG oppløst, skal alle forpliktelser dekkes. Foreningens formue skal i så fall overdras til en skogeiersammenslutning med lignende formål eller anvendes til fremme av tiltak innen norsk skogbruk etter vedtak i siste ekstraordinære årsmøte.

 

Stiftet 24. august 1950 • Vedtatt 17. juni 2021