NYHETER

18. februar 2020

Med skog på tanken

STJØRDAL/STEINKJER: Bruk av skogsvirke til produksjon av biodiesel kan være nærmere en realitet enn tidligere antatt. Skepsis til bruk av biodiesel i forhold til driftssikkerhet er nærmest borte etter at resultatene fra prosjektet «Ren biodiesel i norsk landbruk» ble lagt fram før jul. Tilgang til andre generasjons biodiesel, og tiltak for å få prisen ned på samme nivå som fossilt, er avgjørende for hvor raskt landbruket blir fossilfritt.
14. februar 2020

Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

Une Bastholm (MDG): Arbeiderpartiet har fremmet et representantforslag om å endre naturmangfoldlovens § 18. Vil Norge, hvis forslaget blir vedtatt, bli nødt til å trekke seg fra Bernkonvensjonen?
14. februar 2020

Äganderätten och skogens roll i samhället genom historien

Går vi från mångbruk till mångbruk av skogen? Anna Sténs berättar att den produktionsinriktade synen på skogen egentligen kom först under 1950-talet. I takt med att anspråken på skogen ökar kanske vi nu mer går tillbaka till ett mångbruk igen. Foto: Hilla Aspman
14. februar 2020

Bio4Fuels – nasjonalt krafttak for bærekraftig biodrivstoff

Ambisjonen til FME Bio4Fuels er å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren ved å realisere bærekraftig og økonomisk produksjon av biodrivstoff. Biomasse, spesielt rester fra skog og landbruksavfall, er en fornybar ressurs som har stort potensiale for å erstatte bruk av fossile ressurser i transportsektor, sammen med andre fornybar energi løsninger.
13. februar 2020

Klimakur 2030 – tiltak i skogen

Hvert år har skogen i Norge et netto opptak av nær 30 millioner tonn CO2, og stående skog tilsvarer en milliard tonn CO2. Klimakur 2030-rapporten som ble lagt frem for få dager siden presenterer tiltak og virkemidler, blant annet for økt netto karbonfangst i skog.
12. februar 2020

Store muligheter i nye anvendelser av tre

Nye anvendelser av tre gir muligheter for verdiskaping, viser en ny rapport gjort av samfunnsøkonomisk analyse (SØA) på oppdrag fra Innovasjon Norge.
9. februar 2020

Et aktivt skogbruk binder mer karbon

Selv om skogbruk ikke er i kvotepliktig sektor, fikk næringen stor omtale i Klimakur 2030. Det viser klimapotensialet i skogen, der verdiskaping og karbonbinding henger tett sammen.
7. februar 2020

Ulvekrig på Stortinget

Frps utmarsj av regjeringen har utløst en åpen strid om forvaltningen av ulv og rovvilt på Stortinget. Striden kan ende med at flertallet vedtar lovendringer som gjør det enklere å felle ulv.
7. februar 2020

Frp skyter ned Sps ulveforslag, vurderer lovendring i stedet

Regjeringen anker dommen om lisensfelling av ulv til Høyesterett. Dersom anken ikke vinner fram, vil Fremskrittspartiet foreslå å endre loven.
7. februar 2020

Ønsker å stoppe villsvin på grensa

UØNSKET: Villsvin er uønsket i norsk natur, og ettersom det er i ferd med å etablere seg små grupper flere steder langs svenskegrensa må jord- og skogbrukerne ha en bevissthet rundt dette. Villsvinet på bildet ble skutt i 2012 på Slettås i Trysil. FOTO: Geir Brenden
6. februar 2020

Arbeiderpartiet vil gjøre det lettere å skyte ulv

Arbeiderpartiet vil foreslå en lovendring som senker terskelen for å felle ulv. Useriøst og ren populisme, mener både SV og Venstre.
6. februar 2020

Klima- og miljødepartementet ankar dommen i saka om lisensfelling av ulv

Borgarting lagmannsrett har kome til at to vedtak frå 2017 om felling av ulvane i revira Julussa og Osdalen er ugyldige. Staten, ved Klima- og miljødepartementet, har bestemt seg for å anke dommen til Høgsterett.
5. februar 2020

Klimakur 2030: Tiltak i skog

Ungskogpleie er et samlebegrep for tiltak som gjøres i etablert skog, men før trærne har vokst seg store nok til å gi nyttbart virke. Utført ungskogpleie vil også være gunstig med tanke på stabiliteten til trærne, siden deres motstandskraft mot vind- og snøbrekkskader i stor grad formes mens de fortsatt er unge. Utføring av ungskogpleie vil dermed også redusere sannsynligheten for klimabetingede skader senere i omløpet. Foto: Gunnhild Søgaard, NIBIO.
5. februar 2020

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Vedum Slagsvold, Geir Pollestad, Sandra Borch og Ole André Myhrvold om virkemidler for å ta i bruk Norges viktigste klimabidrag – skogen (Midlertidig)

BakgrunnNorge har forpliktet seg til å oppfylle Parisavtalen, som skal gjøre det mulig å begrense de globale klimaendringene.
5. februar 2020

Rekordhøy tømmerhogst

Skogeierne solgte 11 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2019. Det er 181 000 kubikkmeter mer enn året før.
4. februar 2020

Nye forskningsprosjekter til nytte for skog- og trenæringen

Nå skal det forskes mer på norsk skog- og trenæring. Forskningsprosjektene skal gi ny og bedre kunnskap for å styrke skogens rolle i klimaarbeidet, og om bruk av skogråstoff for grønn omstilling.
3. februar 2020
I 2019 åpnet Finansparken i Stavanger, et av Europas største næringsbygg i tre, med bærekonstruksjoner, himlinger og innredningsløsninger levert av Moelven. Foto: Sindre Ellingsen

Moelven tjente 335 millioner kr i 2019

Fjoråret ble et år preget av store svingninger for Moelven. Det viser det foreløpige driftsresultatet til konsernet. Moelven omsatte for NOK 10297,5 millioner i 2019, og leverte et driftsresultat på NOK 335,4 millioner kr.
2. februar 2020

Arbeiderpartiet glemmer egne vedtak

Det er kritikkverdig å reise prinsipiell motstand mot vedtak man selv står bak.
2. februar 2020

Fagsamling om skogvern

Miljødirektoratet inviterer til fagsamling for å markere at vi nå har vernet 5 prosent av skogen og er halvvegs til målet om 10 prosent skogvern.
1. februar 2020

Oppsummering av debatten om våpenlovgivning på Skyttermessen 2020

Representanter fra Norges Skytterforbund, Det frivillige Skyttervesen, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Danske Skytteunion og Justiskomitéen informerte og tok i mot spørsmål om våpenlovgivningen på Gardermoen i dag i forbindelse med Skyttermessen 2020.
1. februar 2020

Seminar mot framvekst av villsvin i Hedmark

Bli med på seminar om tiltaksplan mot villsvin på Bøndernes Hus på Brandval i Kongsvinger kl 18-21 torsdag 6. februar! Møtet er viktig for best mulig samordning av uttak av villsvin, slik at bestanden holdes nede. Vi ønsker IKKE ytterligere framvekst av villsvin i Hedmark!
29. januar 2020

Lars Storslett får mer ansvar i Moelven

Lars Storslett (40) får utvidet ansvarsområde i Moelven. Han får hovedansvaret for virkesforsyningen, fiberomsetningen og utviklingen av bioenergi for hele Moelven-konsernet.
28. januar 2020

Ny statistikk: Skogavvirkning for salg

Statistikken viser hvor mye tømmer som hogges for salg av ulike treslag og sortimenter, og hvilke priser skogeierne oppnår.
27. januar 2020

Trygt å bruke massivtre i bærekonstruksjoner

Polyseam feilinformerer om massivtre og brannegenskaper - ny "håndbok" er ren produktreklame.
25. januar 2020

Er jussen til hinder for økt uttak av ulv?

Det er derfor ikke jussen som stenger for uttak av rovdyr her heller, men vurderingen av de faktiske forhold.
24. januar 2020

Villsvin i Norge – hva nå?

Det observeres stadig flere villsvin i Norge, og det reiser spørsmål hos mange. Hvor mange er de? Er de en trussel mot tamme griser, andre dyr i skogen eller oss mennesker? Hvordan håndterer forvaltningen denne nye arten? Kom og lær mer på et åpent seminar!
23. januar 2020

Kort sagt, torsdag 23. januar

Nasjonalpark i Østmarka og friluftsliv.Statsministeren og psykisk helse. Svartmaling av håndverksbransjene. Antipsykotika og levealder. Høvik og ny E 18. Dette er dagens kortinnlegg.
23. januar 2020

Aftenposten, Kort sagt, torsdag 23. januar

Nasjonalpark i Østmarka og friluftsliv.Statsministeren og psykisk helse. Svartmaling av håndverksbransjene. Antipsykotika og levealder. Høvik og ny E 18. Dette er dagens kortinnlegg.
23. januar 2020

Svar på skriftlig spørsmål om oversikt over kjøpere av skogområder

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (A) om en totaloversikt over hvem som er kjøperne av våre felles skogområder fra 2014 til dags dato, der kjøperne bor andre steder enn der skogen er.
23. januar 2020

Den høge aktiviteten i skogen heldt fram i 2019

Den store aktiviteten i skogbruket heldt fram i 2019 også. Hogsten var høg, og det vart bygd mange kilometer ny skogsveg, eit godt grunnlag for framtidig skogsdrift.
23. januar 2020

Demonstrerte mot regjeringens rovdyrpolitikk

Tilreisende fra store deler av Østlandet var møtt opp for å demonstrere mot regjeringens rovdyrpolitkk. Naturvernforbundet mener markeringen er konfliktdrivende.
23. januar 2020

Rekordår i skogbruket

Skogeierne i Norge solgte over 11 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2019, viser tall fra Landbruksdirektoratet. Det er over to prosent mer enn i 2018, og i siste 10-års periode har volumet økt år for år. Tømmeret har en bruttoverdi på over 4,8 milliarder kroner for skogeierne.
22. januar 2020

Solgte over 11 millioner kubikkmeter tømmer i Norge i fjor

Landbruksdirektoratet har publisert nye tall om skogbruket i 2019.
22. januar 2020

Statistikk for Skogavvirkning for salg

Statistikken viser hvor mye tømmer som hogges for salg av ulike treslag og sortimenter, og hvilke priser skogeierne oppnår.
22. januar 2020

Tømmerprisene justeres ned

TILBUD OG ETTERSPØRSEL: Etterspørselen etter trelast er god, men lagrene er for tiden fulle og alle tømmeraktørene har redusert prisene til skogeier.
21. januar 2020

12 klima- og miljøframskritt som kan gi deg håp

Skremmende klimarapporter og katastrofebranner i Australia har gitt dystre nyhetsforsider. Her er noen fakta om klima og miljø som viser at ikke alt er svart.
21. januar 2020

Ny avvirkningsrekord tross prisfall

Kilde: Statistisk sentralbyrå (1970/71-2003) og Landbruksdirektoratet (2004-2019)
21. januar 2020

Aksjeselskaper kjøper opp Norges skog

Flere aksjeselskap, entreprenører og eiendomsutviklere er blant dem som har kjøpt skogeiendommer av Statskog.
20. januar 2020

Nytt nettbasert arealbarometer fra NIBIO

Statistikk om arealressursane i landets kommunar og fylke er samla i Arealbarometeret som no er klart på nibio.no. Her finst oversikt over ressursane som utgjer produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk i Noreg. Arealbarometeret viser og dagens bruk av jordbruksareala, og kor mykje som er i bruk til ulike produksjonar.
18. januar 2020

– Bra for Moelven – og for skogeierne

TO HATTER: Olav Veum mener det ikke er noen motsetning mellom å være styreleder i Skogeierforbundet og å ivareta AT Skogs interesser på en best mulig måte.
16. januar 2020

NOAH går rettens vei for å stoppe ulvejakt

I løpet av januar skal NOAH saksøke staten for å få stoppet ulvejakt i ulvesonen.
16. januar 2020

BM 0120: Bankpalass i tre

Med tre kan du bygge Stavangers flotteste kontorbygg og reparere Magnethuset i Tromsø! I BM 0120 møter du pensjonistene på Koppang som reddet driften, ser an fremtiden for bygningsvern i Agder og besøker villaen på Nøtterøy som fikk stilen sin tilbake etter 100 år.
15. januar 2020

Fylkesnytt fra Innlandet 1/2020

Fylkesmannen i Innlandet er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om stor aktivitet i Innlandsskogbruket viktig for et grønt skifte.
15. januar 2020

Stortinget – Møte tirsdag den 14. januar 2020

FormaliaSak nr. 1 [10:03:01]Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av setteombudsmann for Stortingets ombudsmann for forvaltningen ( Innst. 138 S (2019–2020) )
14. januar 2020

FN har utpekt år 2020 til Internasjonalt plantehelseår

Opptil 40 prosent av verdens avlinger til mat og fôr kan gå tapt på grunn av skadegjørere på planter. Å ha en god plantehelse er en forutsetning for den globale matsikkerheten. FN utpeker derfor 2020 til det internasjonale plantehelseåret.
14. januar 2020

Innlegg: Har aldri betalt mer formuesskatt

DN gir et spark til regjeringen i en leder 7. januar ved å peke på at Bø i Vesterålen klarer det regjeringen ikke klarer, nemlig å redusere formuesskatten på investeringer i næringslivet. I et svarinnlegg 9. januar viser finansminister Siv Jensen til at regjeringen har redusert formuesskatten fra 1,1 til 0,85 prosent, økt bunnfradraget og gitt en rabatt på 25 prosent på aksjer og driftsmidler (arbeidende kapital), til sammen syv milliarder kroner i lettelse for 2013–2018. Men ikke i år. Norske eiere har aldri betalt mer formuesskatt enn nå.
13. januar 2020

Er det en god idé med nasjonalpark i Østmarka? Skiforeningen tviler. | Erik Eide

Formålet med nasjonalparker er å verne naturen. Det kan gå ut over friluftslivet.
13. januar 2020

– Tiden er inne for å utarbeide nye planer

Nå skal det legges nye planer for å drifte skogen best mulig.
13. januar 2020

Kort sagt, mandag 13. januar

Nasjonalpark i Østmarka. Equinor, kutt og klimaeffekt. Dette er dagens kortinnlegg.
13. januar 2020

Storbrann i Australia under kontroll

Det brenner fremdeles i noen område, men brannsjef Shane Fitzsimmons i New South Wales opplyser at mulighetene for å slokke resten ser lovende ut.
9. januar 2020

PEFC-certifierad tänker till före

Drygt 47 000 av landets skogsägare och över 3 300 skogsentreprenörer är idag PEFC-certifierade.
9. januar 2020

Wallenstad ny markedsdirektør i Moelven Timber

Fredrik Wallenstad er ansatt som ny markedsdirektør i Moelven Timber.
9. januar 2020

Familien til Stein Erik Hagen unngår formuesskatt på 1,2 milliardar kroner i utbytte

Ved å overføre utbytte frå det norske holdingselskapet sitt til selskapet til dottera i Sveits, unngår Stein Erik Hagen og familien å betale formuesskatt.
9. januar 2020

DN-feil om formuesskatt

Av: Finansminister Siv Jensen (Innlegg i Dagens næringsliv 9. januar 2020)
9. januar 2020

Massivtre for alle

Levert under kostnadsramme og med landets første svømmehall i massivtre. Dette er bare to av tingene som er unikt med ny Flesberg skole.
8. januar 2020

Offensivt eierskap er avgjørende for Moelven

Glommen Mjøsen Skog SA fikk et dilemma i fanget rett før jul. Skulle vi redusere vår påvirkningskraft i Moelven Industrier ASA sin utvikling? Eller skulle vi fortsette vår rolle som aktiv og toneangivende pådriver til aktiv verdiutvikling av selskapet i årene fremover? Valget var enkelt. I en enstemmig vedtatt strategi i Glommen Mjøsen Skog SA…
8. januar 2020

Ministeren griper inn for å unngå at «skatteparadis» i Vesterålen slipper unna regninga

Regjeringa endrer reglene for å hindre at resten av landet må betale for at Bø kommune kutter i formueskatten.
8. januar 2020

– Kommunen bør bære inntektstapet selv

Stortingspolitiker Eirik Sivertsen (A) har stilt kommunalministeren spørsmål om resten av landets kommuner må kompensere Bø kommune dersom kommunens skatteinntekter blir lavere som følge av kuttet i formuesskatten. Ministeren mener Bø kommune bør bære inntektstapet selv.
8. januar 2020

– Skogsamvirket er det eneste rette for norsk skogbruk

– Jeg stiller meg helt og fullt bak oppkjøpet i Moelven, men jeg tror denne prosessen kan styrke samarbeidet innenfor skogsamvirket, ikke svekke det, sier Glommen Mjøsen Skogs tillitsvalgte for skogeierne i Sør-Østerdal, Øystein Aamodt.
8. januar 2020

Tømmerterminal på Toten: – To alternativer må vurderes mot hverandre

Et forslag til tømmerterminal ble brått til tre. Nå står det mellom Røste og Reinsvoll.
8. januar 2020

Færre skogskader enn fryktet

BEDRE ENN FRYKTET: Den norske skogen klarte seg bra gjennom 2019, med få klimaskader og langt færre branner enn året før. Foto: Jørgen Nordby/Skogbrand
7. januar 2020

Derfor nasjonalpark i Østmarka

Presset på Marka som utbyggingsområde kan øke med tiden. En nasjonalparkgrense ligger imidlertid fast.
7. januar 2020

Då Martin (32) starta nytt selskap vart det bråk: – Vi fekk eit tap på kring éin million

Då Martin Braanaas (32) vart medeigar i Fjordtømmer AS, vart det slutt på oppdraga for AT Skog som organiserer 9500 skogeigarar i Sør-Norge.
7. januar 2020

Har startet jakten på partner

Glommen Mjøsen Skog SA sitter trolig snart på 71 prosent av aksjene i Moelven Industrier ASA. Nå har jakten på en partner startet.
7. januar 2020

Viken Skog bruker 200 millioner på industriaksjer

Viken Skog SA øker sin eierandel i Moelven Industrier ASA til over 20 prosent. Eierutvidelsen koster selskapet rundt 200 millioner kroner.
7. januar 2020

Fryktar heile dyreartar kan døy av skogbrannane i Australia

Fleire millionar dyr har døydd i skogbrannane i Australia. No fryktar zoolog Petter Bøckman at villmarka dei høyrer heime i blir bygd ut.
4. januar 2020

Viken Skog SA benytter seg av forkjøpsretten

Det har over lengre tid vært en uavklart eiersituasjon i Moelven Industrier ASA. Eidsiva vekst AS og Felleskjøpet Agri SA har i nesten 4 år ønsket å selge sin eierandel på 40 %. Før jul 2019 bidro Viken Skog sammen med Felleskjøpet og AT Skog til å få en bevegelse i prosessen. Partene gjorde en avtale med Eidsiva om at et selskap eid av partene, Skog Holdco AS, skulle kjøpe aksjene, vel vitende om at dette ville utløse forkjøpsrett.
3. januar 2020

Kampen om Moelven-kontrollen: Glommen tar styringa

Styret i Glommen Mjøsen Skog har besluttet å benytte forkjøpsretten på Moelven-aksjene som Eidsiva har solgt. Skogandelslaget blar opp rundt 220 millioner kroner og sikrer med det kontrollen over industrigiganten.
3. januar 2020

Glommen Mjøsen tar kontroll over Moelven. Prisen kan bli alt fra 300 mill. til 1,2 milliarder

Styret Glommen Mjøsen Skog SA har rustet seg til storhandel. De benytter forkjøpsretten og blir største majoritetseier i Moelven Industrier.
3. januar 2020

Blir største eier i Moelven

Glommen Mjøsen Skog SA slår til og blir største aksjonær i Moelven Industrier ASA
3. januar 2020

Skogeierne tar kontroll over Moelven Industrier ASA

Glommen Mjøsen Skog SA har i styremøte torsdag 2. januar besluttet å benytte seg av forkjøpsretten og vil etter utøvelse av forkjøpsretten få mer enn 50% av aksjene i Moelven Industrier ASA.
3. januar 2020

Glommen Mjøsen Skog SA benytter forkjøpsretten: – Uaktuelt å miste kontrollen i Moelven Industrier ASA

Fredag 3. januar 2020 – Felleskjøpet Agri SA og Eidsiva har solgt sine aksjer i Moelven Industrier ASA til et nytt selskap – Skog Holdco AS. Glommen Mjøsen Skog SA har ifølge aksjonæravtale forkjøpsrett på disse aksjene. Glommen Mjøsen Skog SA har i styremøte torsdag 2. januar besluttet å benytte seg av forkjøpsretten og vil etter utøvelse av forkjøpsretten få mer enn 50 prosent av aksjene i Moelven Industrier ASA.
3. januar 2020

Kampen om Moelven-kontrollen: – En fiendtlig handling

- Viken og AT Skogs forsøk på å ta kontrollen over Moelven er en direkte fiendtlig handling og gjør at det norske skogsamvirket er blåst, sier Torstein Opdahl til Østlendingen i går.
2. januar 2020

Skogbrukstall fra SSB

Mye av Norge er dekket av skog. Men hvor mye skog har vi, hvor mye vokser den og hvor mye hogst er det hvert år? Dette og andre tall om skogbruket finner du her.
2. januar 2020

Pass på formueskatten!

Vår særnorske formuesskatt fastsettes ved årsskiftet. Da er det viktig at grunnlaget ikke er kunstig høyt. Det er også kommet nye regler med virkning fra og med 2019.
2. januar 2020

Kjøpte Staur gård av staten – nå kan han få millionrabatt

Landbruksdepartementets salg av ærverdige Staur gård i Stange til Oslo-advokaten Ola Haugen kan være i strid med konsesjonsloven. Nå kan kommunen vedta millioner i priskutt.
2. januar 2020

Den nasjonale livsløgnen om naturen

Norge oppfyller knapt den eneste forpliktelsen vi har etter FNs biomangfoldkonvensjon. Det står dårligere til med norsk natur enn regjeringen rapporterer, og behovet for innsats er mye større.
2. januar 2020

– Hvorfor må det for enhver pris hete nasjonalpark i Østmarka?

Diskusjonen om Østmarka bør bli nasjonalpark går. Noen mener skogen blir ufremkommelig, andre argumenter for friluftslivets kår. Og det snakkes om biologisk mangfold. At skogen blir ufremkommelig, tror ikke NORSKOG. Men tilgjengelig er en annen sak, når veier og dammer i følge lover for nasjonalparker, egentlig skal fjernes. Kanskje velger politikerne å bryte egen lov her, fordi man for enhver pris ønsker en nasjonalpark.
2. januar 2020

Nye doktorgrader

Ny doktorgrad Fra biomasse til fornybart drivstoff og kjemikalier
2. januar 2020

– Brannene resultat av klimaendringene

Brannene i Australia er mer voldsomme og intense på grunn av klimaendringene. Det mener både klimaminister Ola Elvestuen og forsker Bjørn Samset ved Cicero, Senter for klimaforskning.
2. januar 2020

Planene om naturvern av Knutefjellet.

DEL LeserbrevI Laagendalsposten lørdag 14. desember hevder Geir Loe Vinsrygg at et framtidig naturvern av Knutefjell vil medføre store problemer for skjøtsel av kulturminnene.
2. januar 2020

Vil verne populært turområde i Fjella – og fem andre områder i distriktet

Et helt lite eldorado for friluftsfolk i Fjella-området er med i en ny runde frivillig skogvern.
2. januar 2020

Ikke vent på neste klimatoppmøte

Klimamøtet i Madrid (COP25) kom ikke til enighet om det viktige regelverket for handel med utslippskutt.
2. januar 2020

Stig Ove har drømmejobben. Duften av nyhogd tømmer er ren bonus

- En tømmerbil er den sikreste medtrafikanten du kan møte i trafikken, sier Stig Ove Sagmo. Hver dag kjører han 500 kilometer på trønderske veier.
2. januar 2020

17 millioner til forskning på biokompositter

Borregaard og Norske Skog Saugbrugs får 17 millioner kroner fra Innovasjon Norge til forskning og utvikling av fiberkompositter.
2. januar 2020

Nytt dokumentasjonssenter bygges i massivtre

Nybygget på over 5000 kvadratmeter skal ligge ved siden av Anno Glomdalsmuseet i Elverum.
31. desember 2019

Vedtak i klagesak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen

Klima- og miljødepartementet har behandlet rovviltnemndenes vedtak om å felle tre ulveflokker innenfor ulvesonen. Departementet stadfester vedtaket om lisensfelling av Letjennareviret. Vedtaket om lisensfelling av ulvene i Mangenreviret eller Rømskogreviret godkjennes ikke.
30. desember 2019

Kort sagt, tirsdag 24. desember, Østmarka

Skogvern. Dette er dagens kortinnlegg.
20. desember 2019

Endrer ikke skatten for småkraftverk

Regjeringen avviser full skatt på småkraft før saken er behandlet.
20. desember 2019

5 prosent av norsk skog er vernet

Etter fredagens statsråd er nå 5 prosent av all norsk skog vernet.
20. desember 2019

Skogvernet øker – fem prosent av skogen er vernet

Norge har passert en milepæl innen skogvern. Med vern av 46 nye områder fredag, er fem prosent av skogarealet vernet.
20. desember 2019

Julenøtt for Glommen Mjøsen

Eidsiva og Felleskjøpets salg av sine Moelven-aksjer til det nyopprettede selskapet Skog as har skapt hodebry hos den andre store eieren av Moelven, Glommen Mjøsen Skog. Skal det nyfusjonerte andelslaget legge resten av eggene sine opp i samme kurv som de andre for å beholde kontrollen over selskapet?
19. desember 2019

Nytt prosjekt om klimasmart skogbruk i Norge

Et nytt, stort prosjekt koordinert av NMBU, tar sikte på å legge til rette for et klimasmart skogbruk i Norge. Det skal utvikles verktøy som forbedrer skogens motstandsevne mot klimaendringer og som bidrar til reduserte klimagassutslipp ved å erstatte fossilbaserte produkter med skogprodukter, og som samtidig gir en økt og bærekraftig avkastning for skogeieren.
19. desember 2019

Moelven gir en halv million kroner til Redd Barna

Moelven dropper også i år julegave til de ansatte. I stedet gir de 500.000 kroner til Redd Barna.
18. desember 2019

Rafal Chudy har begynt i NORSKOG

1. desember startet polske Rafal Chudy i NORSKOG. Han studerte på NMBU og kommer nå fra en jobb i Australia. Chudy skal arbeide med internasjonale oppdrag i NORSKOG.
18. desember 2019

Fylkesnytt fra Oslo og Viken 4/2019

Fylkesmannen i Oslo og Viken er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om en felles handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken.
18. desember 2019

Nytt selskap med kontroll over Moelven

Eidsiva har solgt 23, 8 prosent av Moelven til nyetablerte Skog AS, som eies av Viken Skog, AT Skog og Felleskjøpet Agri. Glommen Mjøsen Skog har forkjøpsrett og vil vurdere å bruke den.
18. desember 2019

Hva betyr naturtype-kartlegging for skogeier?

Ulike registreringer i skog og utmark har skutt veldig fart de siste 10-15 årene, og gitt oss mye mer kunnskaper om arter og naturtyper. For skogeiere er oppmerksomheten først og fremst rettet mot de konsekvensene en slik kartlegging har i forhold til å drive næring på eiendommen.
18. desember 2019

Villsvin herjer med purkene til Heinrich

ÅSNES (NRK): Grisebonde Heinrich Jung frykter for griseflokken sin om det blir enda flere villsvin i Norge.
18. desember 2019

Vernar kystfurukog

28 nye skogvernområde vart vedteke av kongen i statsråd nyleg. Tre av dei ligg i Sogn og Fjordane, og to av dei i Bremanger.
18. desember 2019

Blandade känslor efter mötet på sågen – håller tummarna för en framtid: “Hoppas verkligen att det blir av”

Dalaföretaget Fiskarheden Trävaru AB uppges ha visat intresse för att köpa sågverket i Östavall. Nu spekulerar personalen i hur många tjänster som kan komma att erbjudas om affären blir av. – Det blev ett litet ljus i det hela, säger Madelene Wennberg som arbetat på sågen i 24 år.
18. desember 2019

Distriktsmelding i fortidens tegn?

Det lukter ikke kvae og ferskt treverk av distriktsmeldingen, men heller svidd olje og gammel plast.
17. desember 2019

Vil prøve ut el-sykling i nasjonalparken

Fylkesmannen i Innlandet vil opne for el-sykling i Veodalen, på vegen inn til Glitterheim.
17. desember 2019

Klimatoppmøtet: Brasil fortsetter å blokkere

Det er et stort gap mellom hva folk roper i gatene, og hva som skjer inne på klimatoppmøtet, sier Fernanda de Carvalho i WWF Brasil.
17. desember 2019

Kjenner seg utestengde

Selskapet Fjordtømmer AS reagerer på at dei ikkje får tilgang til tømmerkaia på Ørstaterminalen. No tek dei saka opp med kommunen.
17. desember 2019

Han er en av ni som vil bli ny skogbrukssjef

Levanger kommune har utlyst en stilling som ny skogbrukssjef, hvor søknadsfristen utløp torsdag 12. desember. Innen fristen søkte ni personer på stillingen. Derav en kvinne og åtte menn.:
17. desember 2019

Ole Arne er ivrig jeger, men ser ikke for seg å vasse rundt i snø etter elg i vinter: – De ivrigste finner kanskje fram trugene

Ole Arne Øyhus er skogeier i Sør-Aurdal og ivrig jeger gjennom 40 år, og ser både positive og negative sider ved å redusere bestanden av hjortedyr. Han ser imidlertid ikke for seg å legge ut på jakt i januar, når jakttidene på elg og hjort utvides fra nyttår.
17. desember 2019

– Elgjakten vil bestå, men den må utføres på en annen måte i framtiden

Elgjakta vil bestå, men vi må belage oss på en annerledes jakt i årene framover.
17. desember 2019

Kort sagt, søndag 15. desember

Nasjonalpark i Østmarka. Klima. Helsehjelp. Her er dagens kortinnlegg.
17. desember 2019

Stor dag på Blæstad

Onsdag 18.desember holdes den første doktorgradsdisputasen noensinne på Blæstad.
17. desember 2019

Lasse André skjøt tre rådyr med ett skudd: – Dette skal egentlig ikke gå an

Med en lånt HV-Mauser, felte Lasse André Forås tre rådyr med ett skudd.
17. desember 2019

– Hjorten må tildeles der hjorten står

Leder i Ålvundfjord Vest Hjorteviltområde er bekymret for jaktbelastningen i område Øst. Det kommer fram i en epost som er sendt til Sunndal kommune.
13. desember 2019

501 vil ha taksert granskog, men flere ser ikke skogen for bare trær…

Allskog har fått oppdraget med å lage ny skogbruksplan for 501 skogeiere i Averøy, Eide, Gjemnes og Kristiansund, og starter arbeidet over nyttår. Eierne av om lag 60 prosent av all plantet granskog i de fire kommunene er med.
12. desember 2019

Bø kutter formueskatt kraftig

Bø i Vesterålen kutter kraftig i formuesskatten, skriver E24. Det gjør de for å tiltrekke seg næringsliv. Bø kutter formuesskattesatsen til 0,35 prosent, fra 0,85 prosent.
11. desember 2019

Svar på skriftlig spørsmål om det vedtatte bestandsmålet

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (A) om det demokratisk vedtatte bestandsmålet, som nok en gang forhindres.
11. desember 2019

De viktigste utspillene fra Zerokonferansen 2019

Over 1000 mennesker, 150 foredrag og en bråte med klimaløsninger. Her har vi samlet de viktigste utspillene fra årets Zerokonferanse.
11. desember 2019

La arveavgiften ligge

Nå har en arbeidsgruppe i Venstre, ledet av Unge Venstre-leder Sondre Hansmark, sett på Venstres bolig- og finanspolitikk. Utvalget foreslår at Venstre skal gå inn for å innføre en arveavgift med en mer rettferdig innretning enn den hadde tidligere. Det skal blant annet ikke være «vanskelig å overføre en familiebedrift mellom generasjoner».
9. desember 2019

Utvider jakttiden for å stoppe skrantesyke

Fra nyttår utvides jaktperioden på elg og hjort i 15 kommuner. Målet er å stoppe spredning av skrantesyke.
9. desember 2019

28 nye skogsområde vert naturreservat

– Skogvern er eit svært viktig tiltak for å bevare norsk naturmangfald. Det finst ni truga naturtypar og meir enn 1100 truga arter i skogane i Noreg.
9. desember 2019

Nasjonalpark i Østmarka sikrer naturen for framtiden

Vi trenger mer natur, både for å ta vare på livsgrunnlaget vårt og for å løse klimakrisa. En ny nasjonalpark i Østmarka sikrer at vi tar vare på den unike naturen som finnes i noen av landets tettest befolkede kommuner på Østlandet.
9. desember 2019

Kort sagt, mandag 9. desember

Nasjonalpark i Østmarka. Private sykehjem. Her er dagens kortinnlegg.
9. desember 2019

Raksting kjøpte familiegård på Jeløya til over 18,5 millioner kroner

18,580 millioner kroner endte salgssummen for lystgården Augustenborg på Jeløy på. Nå står nye eiere klare for å overta.
6. desember 2019

Venstre til Venstre?

Lederen i Unge Venstre, Sondre Hansmark, vil gjeninnføre en form for arveavgift og skjerpe formuesskatten.
6. desember 2019

Vernar 28 viktige skogområde

Regjeringa vernar 28 nye skogområde som naturreservat. Mange truga arter lever i områda. Regjeringa er snart halvvegs i målet om vern av 10 prosent av skogarealet.
6. desember 2019

Kort sagt, fredag 6. desember

Nasjonalpark i Østmarka. Grøntområder i sentrum. Eldreomsorg. Sykefravær. Private barnehager. Antisemittisme. Her er dagens kortinnlegg.
6. desember 2019

Miljødirektoratet utvider jakttid for elg og hjort

Jakttida for elg og hjort utvides i 15 kommuner i og rundt Nordfjella villreinområde de kommende to årene. Målet er å redusere tettheten av hjortevilt, for å hindre smitte av skrantesjuke.
6. desember 2019

Stor etterspørsel etter bygg i tre: – Markedet eksploderer

Neste år vil Vestfold og Telemark fylkeskommune bygge alle nye bygg i tre. I årene fremover kan vi se flere slike bygg i Norge.
5. desember 2019

Her er den delen av Berger skog som ikke er vernet – og som nå er kjøpt av boligstrateg Ole Feet

Rundt 170 dekar av eiendommen Berger skog ligger mellom markagrensa og dagens bebyggelse på Tumyrhaugen.
5. desember 2019

Fylkesnytt fra Troms og Finnmark 3/2019

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. Dette nummeret inneholder blant annet en artikkel om trebedrifter i nord som har besøkt Møre og Romsdal.
5. desember 2019

Nasjonalparken der skogen dør

– Det har overhode ikke vært noe offentlig engasjement rundt forvaltningen av parken, skriver Bernt Suhr.
5. desember 2019

Nytt selskap overtar Moelven-aksjer

Felleskjøpet Agri har sammen med Viken Skog og AT Skog, opprettet selskapet Skog, som overtar aksjeposter i Moelven Industrier.
5. desember 2019

Brann i lastebil med salt ombord

Politiet meldte ved 16.20-tiden onsdag ettermiddag om brann i en lastebil på E6 ved Skogn, ikke langt fra Norske Skog.
5. desember 2019

Nytt selskap med kontroll over Moelven

Eidsiva har solgt 23, 8 prosent av Moelven til nyetablerte Skog AS, som eies av Viken Skog, AT Skog og Felleskjøpet Agri. Glommen Mjøsen Skog har forkjøpsrett og vil vurdere å bruke den.
5. desember 2019

– Håper dommen blir stående

Fra venstre regjeringsadvokatene Asgeir Nygaard og Elisabeth Stenwig, advokat Stein Erik Stinessen fra Lund & Co (repr. USS) og Bondelagets advokat Karoline Hustad.
5. desember 2019

Barkbilleangrep i Europa er en klimakatastrofe

Derfor må skogen brukes. Stor skade: Barkbiller kan gjøre stor skade på skog. Her fra barkbilleovervåking i Trøndelag 2016. Foto: Reidun Gomo / Nibio
5. desember 2019

– Håper dommen blir stående

Mandag startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett. WWF Verdens naturfond gikk i 2017 til søksmål mot Klima- og miljødepartementet med påstand om at departementets uttak av 12 streifulv og flokkene Julussa og Osdalen, begge utenfor ulvesona, var ulovlig og i strid med naturmangfoldloven, Grunnloven og Bernkonvensjonen. Saken ble behandlet av tingretten i 2018, hvor staten fikk medhold
4. desember 2019

Nytt stort næringsbygg med trematerialer åpnet

Arkitektene i Helen & Hard og SAAHA har tegnet bygget, og fasaden består nesten utelukkende i glass, mens interiøret i stor grad er preget av tre.
4. desember 2019

Vil teste ut ulike jaktformer på villsvin i Rakkestad

Flere millioner kroner er satt av for å bekjempe villsvinene. Metodene som skal brukes blir først testet ut i Rakkestad.
4. desember 2019

NiN-systemet er feil adresse for kritikken

Skogeierforbundet mener at systemet «Natur i Norge» (NiN) er feil adresse for kritikk av Miljødirektoratets nye naturtypekartlegging.
3. desember 2019

Registreringsjukset i skogen må opphøre!

Kunnskap om naturverdiene er en forutsetning for et bærekraftig skogbruk. Denne kunnskapen har ikke skogbruket i Norge. Naturmangfoldet blir taperen.
3. desember 2019

Fornybar biodiesel i landbruket før 2030

Klimakrisa blir mer og mer akutt. I all virksomhet haster det nå med å redusere utslipp av klimagasser og fase ut fossilt drivstoff.
2. desember 2019

Ny markedsdirektør i Moelven Timber

Fredrik Wallenstad er ansatt som ny markedsdirektør i Moelven Timber. Han startet i jobben 1. desember.
2. desember 2019

Vellykket villsvinseminar: Presentasjoner og foredrag

Tirsdag 26. november arrangerte NORSKOG sammen med Norges Bondelag, Glommen Mjøsen Skog og Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold et villsvinseminar i Askim kulturhus. Villsvinseminaret ble arrangert i forbindelse med prosjektet «Grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge» og var rettet mot grunneiere og offentlig forvaltning.
2. desember 2019

Jegerne frustrerte over stans i ulvejakta

Nok en gang stanser miljøforvaltningen lisensfellingen av ulv i store områder, bare timer før jakta skal starte. NJFF mener det legges kjelker i veien for en effektiv ulveforvaltning i tråd med Stortingets intensjoner.
29. november 2019

Hva vil utfordringene være for fremtidens skogeier?

Som skogeiere og grunneiere må vi samle oss og stemme på politiske partier som fortsatt vil ha privat grunneier og selvråderett på skog og landbrukseiendommer i Norge.
29. november 2019

Studenter hedret med pengepriser

– Dette var overraskende. Kullet vårt holdt et høyt nivå, sa en glad Svein Harald Skjerstad som sikret seg prisen beste masteroppgave og 100 000 kroner da da Velg Skog hedret årets beste skogstudenter.
28. november 2019

Stipenddryss til skogfagstudenter

Landbruks- og matminister Oalug Bollestad delte ut til sammen 225.000 kroner i stipend til fem skogfagstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Høgskolen i Innlandet (INN – Evenstad).
28. november 2019

Enighet om minst mulig villsvin

Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold og Norges Bondelag rettet fokus mot en grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge.
27. november 2019

Fortsatt god butikk å hogge tømmer i Valdres

De siste to åra har tømmerprisene vært svært gode, og dette bærer skogen i Valdres preg av enkelte plasser.
27. november 2019

Ønsker å overta gården Haddeland

Kjøperne av Haddeland på Miland gir 2,3 millioner kroner for gården med innmark og setereiendom ved Frøystul. Nå søker paret konsesjon for landbrukseiendommen.
27. november 2019

Ikea investerar miljarder för klimatet: ”Vill snabba på”

Mer än hälften av Ikeas klimatavtryck kommer från materialen i produkterna och produktionen, men målet är att komma ned till noll år 2030. Nu investerar därför möbeljätten drygt två miljarder kronor i satsningar som ska snabba på klimatarbetet. Den svenska stålindustrin siktar på ett jätteskifte: Skrota masugnen, kol och koks och ersätta med en helt ny process för fossilfritt stål. 2019 har varit ett spännande år för smarta mobiler. Ny Tekniks experter har testat årets prestigelurar. I det här avsnittet blir det mobilnörderi på hög nivå. Ansiktsigenkänningen är lätt att implementera. Och nu har vi kommit till en punkt där själva ansiktsmatchningsprocessen för att identifiera en individ är snabb och träffsäker. Vad innebär den här utvecklingen för oss som individer? Hur klarar biltillverkarna omställningen till elektrifiering? Vilka ligger längst fram? Ny Teknik reder ut. Digitalisering, innovation, artificiell intelligens – här hittar du alla våra podcastavsnitt.
27. november 2019

Vil kartlegge ulovlige bygg i verneområdene i Trollheimen

Mandag kan det bli fattet vedtak om at de vernede områdene i Trollheimen systematisk skal undersøkes for å avdekke blant annet ulovlige byggverk.
27. november 2019

ABG Sundal Collier og DNB Markets tar opp dekning på Norske Skog – anbefaler kjøp

TAR OPP DEKNING: Både ABG Sundal Collier og DNB Markets tar opp dekning på Norske Skog, med konsernsjef Sven Ombudstvedt i spissen. Foto: Eivind Yggeseth
26. november 2019

Skogforsk lyfter fem områden i inspel till kommande forskningspolitik

Utveckling och tillämpning av ny skogsteknik är ett av fem områden som Skogforsk vill att staten satsar på i kommande forskningsprogram.
25. november 2019

Shell med finansiell støtte til bioråolje-fabrikk i Åmli

Norske Biozin Holding har inngått en avtale med Shell om finansiell støtte – for å få bygget et fullskala produksjonsanlegg for bioråolje i Åmli, Aust-Agder.
25. november 2019

Kort sagt, lørdag 23. november

Nasjonalpark i Østmarka. Dette er dagens kortinnlegg.
25. november 2019

Foreslår nye naturreservater i Risør og Gjerstad – skogen til Anders er blant områdene som kan bli vernet

To områder i Risør og Gjerstad, på tilsammen 2528 dekar, er nå foreslått som naturreservater. Det er Urvassliene i Gjerstad og Urfjellheia i Risør.
25. november 2019

På lag med naturen

Naturen, og det å ta vare på den, er noen av de mest sentrale verdiene for oss i NOTS. Hensynet til naturen er nedfelt i NOTS sin formålsbestemmelse der det blant annet står at NOTS skal: «…søke at alle terrengsyklister i Norge utøver aktiviteten på en måte som er forenlig med hensyn til naturen og alle brukere av den».
21. november 2019

Nybildade skogsbolag certifierar enligt PEFC

den 20 november 2019 09:41 | Av Monica Almgren | Tipsa redaktionen
21. november 2019

– Etablering av villsvin i Norge er en stor risiko

Ny handlingsplan har mål om minst mulig villsvin i Norge. Bondelaget hadde helst sett at målet var bekjempelse av villsvin.
21. november 2019

Se opp for tømmertrafikk

Like ved Høgåskrysset går en skogsvei opp til venstre. Et par kilometer oppe i denne veien drives det nå skogsdrift og skogeier Thomas Tinne er nå redd parkerte biler skal stenge dem inne.
21. november 2019

Oljegigant blir med på biosatsing i Åmli

Over tre milliarder skal investeres i et nytt produksjonsanlegg for biodrivstoff i Åmli. Nå blir oljegiganten Shell med på satsingen.
21. november 2019

Skattegleder

Arbeiderpartiet har lagt frem sitt alternative budsjett for 2020, og det er ingen stor overraskelse at Ap vil ha mer skatt. Den totale skatteøkningen er på 9,7 milliarder kroner, hvorav 5,3 milliarder kroner er økt formuesskatt. De rike skal betale regningen.
21. november 2019

Nå blir SAS-kuben mer miljøvennlig

Denne siden kan inneholde links til partnere som støtter oss hvis du handler fra dem.
21. november 2019

Oljegiganten Shell støtter Biozin i Åmli

Anlegget til Bergene Holm AS på Nidarå i Åmli, hvor det skal investeres flere milliarder kroner i et biozin-anlegg. Foto: Bergene Holm AS
21. november 2019

Massiv kritik mot Skogsstyrelsens förslag om nyckelbiotoper

Skogsstyrelsens förslag att sluta registrera nyckelbiotoper vid avverkningsanmälningar har mött massiv kritik från flera miljöorganisationer och länsstyrelser. Tidigare i höst skickades förslaget ut på remiss och nu har synpunkter samlats in hos myndigheten.
20. november 2019

Genetisk verdifull ulv merket og flyttet

Det ble nylig registrert en genetisk verdifull ulv nord i Hedmark utenfor ulvesonen. Det er viktig å unngå felling av slike ulver for å bedre ulvebestandens genetiske situasjon. Ulven ble derfor merket og flyttet innenfor ulvesonen av Miljødirektoratet 14. november i år.
20. november 2019

To ulver skutt på ti minutter

Statens naturoppsyn brukte kun ti minutter på å felle to ulver som det tidligere i dag ble gitt fellingstillatelse på i Rendalen Østfjell.
20. november 2019

Konferens: Förarlösa maskiner allt närmare praktiskt skogsbruk

I framtiden kanske maskinoperatörer sitter tillsammans och kör maskinerna från distans, vilket branschen hoppas kan underlätta rekryteringen av maskinförare.
20. november 2019

Kva juletre er mest miljøvenleg?

Gran, furu, edelgran, eller plast? Norsk skogselskap seier du skal kjøpe naturleg juletre, men plasttreet kan vere like miljøvenleg.
18. november 2019

Beste kongleår i nyere tid: Har samlet frø til 500 millioner skogstrær

2019 er det aller beste kongleåret i nyere tid. Denne høsten er det sanket inn rundt 120 tonn kongler – som kan gi over 500 millioner skogplanter. – Et viktig bidrag i klimakampen, sier fagfolk.
18. november 2019

Naturvernforbundet refser KrF-Skogan: – Faglig svakt, tendensiøst og oppkonstruert

Beitedyr, rovdyr og effektivt skogbruk kan lett kombineres med litt vilje, kunnskap og et mål om å redusere konfliktnivået, mener Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.
18. november 2019

Norges skogvolum tredoblet på 100 år

Gjennom målrettet kartlegging og forvaltning har skogen i Norge tredoblet seg i volum på hundre år. - Dette er en internasjonal suksesshistorie, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. – En målrettet forvaltning av en viktig ressurs har gitt resultater en bare kunne drømme om. Vi er stolte av 100 års innsats, og over at vi kan være et eksempel på hvordan en negativ trend kan snus.
18. november 2019

Slik vil han ramme Røkke og co.

SV vil øke formuesskatten og innføre en egen toppskatt for de aller mest velstående. - Skrivebordspolitikk, fnyser Høyres Henrik Asheim.
15. november 2019

Enorm interesse for en helt spesiell familie i Brumunddal

Det var stappfullt da boka om Berger Langmoen ble lansert.
15. november 2019

Nationen arbeider etter

Tidligere studier viser at den skandinaviske ulvebestanden stammer fra Russland og Finland, ikke fra dyreparker i Paris.
15. november 2019

Ny handlingsplan mot villsvin

Villsvin regnes som en fremmed art og kan potensielt gjøre stor skade i landbruket og på naturmangfoldet i Norge. I dag fikk regjeringen oversendt en handlingsplan som beskriver tiltak for hvordan villsvinbestanden i Norge skal holdes så liten som mulig.
15. november 2019

Små bedrifter i distriktene merker formueskatten mest

Formuesskatten rammer bedriftseiere i distriktene hardest, mens investeringer i eiendom i sentrale strøk fortsatt er skattefavorisert, viser masteroppgaver fra NHH.
15. november 2019

Konferanse om urbant landbruk

Landbruks- og matdepartementet inviterer til konferanse om urbant landbruk 18.november. Konferansen markerer startskuddet for arbeidet med strategien for urbant landbruk.
15. november 2019

Nei til Østmarka Nasjonalpark

Faglig sett foreligger det ikke grunnlag for opprettelse av Østmarka Nasjonalpark, mener innsenderne av dette innlegget.
15. november 2019

WWF USA mottar norske regnskog-millioner. Topplederen fikk 12 millioner kroner i lønn

Toppsjefen i den amerikanske grenen av World Wildlife Fund (WWF) fikk lønn og godtgjørelser på over 12 millioner kroner i 2017. Miljøorganisasjonen har mottatt over 100 millioner norske bistandskroner. Norad sier lederlønna kan få konsekvenser for framtidig norsk støtte. Av Tor Aksel Bolle
13. november 2019

Østmarka skal bli nasjonalpark

En nasjonalpark i Østmarka vil bidra til å ta vare på naturverdiene og sørge for at denne bynære skogen forblir et attraktivt og viktig område for friluftslivet i Osloregionen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V)., Foto: Skålsjøen i Østmarka CC, haakonhansen https://flic.kr/p/39aBE
12. november 2019

En ulvethriller

En småbruker fra Telemark kan ha skrevet om historien om norsk ulv. Det ligner en Hollywood-film.
12. november 2019

Trønderske tre skal løse miljøutfordringer

Skognæringa i Midt- Norge får seks millioner kroner årlig i fem år framover fra regjeringa. Målet er å erstatte fossil plast og fiskefor med trøndersk trefiber.
12. november 2019

Ønsker seg flere norske juletrær til jul

Nordmenn kjøpte rundt 1,4 millioner juletrær i 2018 viser tall fra Norsk Juletre, og i fjor handlet vi juletrær for rundt 850 millioner kroner. Stadig flere ønsker seg norske juletrær i stua til jul. Et nærings- og eksportpotensial, mener landbruks- og matminister Olaug Bollestad.
12. november 2019

Vil tette hull som kan gi mye lavere formuesskatt

13. desember skal Stortinget stemme over en endring i skattereglene som kan føre til at det blir slutt på en mye lavere ligningsformue ved å opprette nye aksjeselskaper.
12. november 2019

Norske Skog er ny Holberg-favoritt

PÅ SKOGTUR: Holberg-forvalter Robert Lie Olsen øyner pene utbytter i Norske Skog. Foto: Eivind Yggeseth
7. november 2019

Gjødsling av skog er lønnsom klimakamp

Gjødsling av et dekar skog binder minst ett tonn ekstra karbondioksid, om du gjødsler riktig skog til rett tid. Ifølge både skogeiere, forskere, Yara og staten er det også utrolig lønnsomt.
7. november 2019

Ny norm skal gi bedre grøfting i skogen

«Vassjuk» mark etter hogst gir dårlige vilkår til ny skog. Da kan det være lurt å få inn en gravemaskin og senke grunnvannsstanden med grøfting. Nå har Skogkurs laget en ny norm for riktig grøfting i skog. Det trengs også mere grøfting i skogen.
7. november 2019

Endelig kunne snoren klippes – det gir nye muligheter for industrien

DEL HOF: For fylkesordfører Rune Hogsnes var det en spesiell dag, og ikke bare fordi krysset endelig stod ferdig.
6. november 2019

Skogforum på Honne: Se presentasjonene her

Foredragsholderne på Skogforum på Honne 31. okt og 1. nov snakket blant annet om høyere skogproduksjon, barkbilleproblematikk, båndlegging av areal, planting og utfordringer i forbindelse med kart og med veg. Gikk du glipp av dette kan du nå lese presentasjonene her.
6. november 2019

– Det er grovt å felle et dyr som det ikke er jakt på

En jeger fra Stavanger skal ha skutt en elg under hjortejakt på Amdal i Nedstrand for drøye to uker siden. Det ser kommunen alvorlig på.
5. november 2019

Regjeringen må hindre konflikter rundt nytt vern

Både grunneiere og folk flest er av den oppfatning at ethvert areal har en verdi. Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag og Norskog oppfordrer regjeringen til å hindre at arbeidet med nye verneområder blir konfliktfylt. Dette kan gjøres ved at regjeringen legger opp til at vernet skjer gjennom minnelige avtaler, og gir økonomisk erstatning for disse.
5. november 2019

Børskommentar: Norske Skog-aksjonærer bør like «kronemysteriet»

Den rekordsvake kronen er en vesentlig bidragsyter til Norske Skogs gode resultater. Der ligger det også en betydelig risiko.
5. november 2019

Dette er satsingene på Gjøvikbanen: Vurderer tømmerterminal på Reinsvoll

Nortømmer er i dialog med nye Reinsvoll næringspark.
5. november 2019

Norske Skog tilbake på børsen: – Det er ingen grunn til å være uinteressert i lokalt næringsliv

DEL MeningerNorske Skog, med sterke røtter i Halden, var tilbake på Oslo Børs for handel 18. oktober etter å ha vært borte i nesten to år. Det fortjener litt oppmerksomhet.
31. oktober 2019

Skogforum på Honne: – Nibio lager ny analyse av hogstpotensialet

Forsker ved Nibio, Aksel Granhus fulgte opp Bergsakers utfordring om skogbrukets produksjonsmål med å fortelle om et nystartet prosjekt, der målet er å få en ny analyse om hogstpotensiale som er korrigert for de senere års endringer.
31. oktober 2019

Skogforum på Honne: – Kan vi slå produksjonstabellene?

140 deltakere er kanskje ny rekord. Og konsentrasjonen i salen var høy da NORSKOGs Erling Bergsaker startet med å utfordre det norske skogbruket på skogproduksjon. – 15 millioner m3 var konklusjonen på analysen som ble gjort til SKOG22 i 2014. Men er dette en evig sannhet?
31. oktober 2019

Villsvin-sugge observert på Rognes, sist observert i retning Singsås

DEL I helgen og mandag har jegere jaktet på villsvin i Trøndelag, nærmere bestemt i området Rognes i Gauldalen.Det er Adressa.no som omtaler saken.
31. oktober 2019

Villsvin observert i Trøndelag Hoksrud fryktar villsvin-innvasjon Salmonella hos villsvin Jegerar kan ha fått salmonella Villsvinjegere må være forsiktige

For første gang er et vilt villsvin observert i Trøndelag. Et viltkamera i Rognes i Midtre-Gauldal fanget et villsvin på kamera i natt. To jaktlag leter etter villsvinet.
31. oktober 2019

Åpning for jakt på rype i høgfjellet

Det åpnes for jakt på rype uten hund over 1200 meter på Dalsida statsallmenning og Lordalen statsallmenning i perioden 1. november til og med 23. desember 2019.
31. oktober 2019

Historisk felling av villsvin: Norges nordligste noensinne

Jegeren kan glede seg til juleribbe med historisk sus over seg.
31. oktober 2019

Slik gikk det med Norske Skog i tredje kvartal

OMSETNINGEN FALLER: Omsetningen faller for Norske Skog, men lønnsomheten er god. Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog, kan være fornøyd. Foto: Eivind Yggeseth
31. oktober 2019

Norske Skog tjente én milliard i tredje kvartal

Norske Skog har torsdag morgen levert sin første kvartalsrapport etter comebacket på Oslo Børs.
25. oktober 2019

Blir elevene friskere av å gå på denne skolen? Nå vil forskerne finne svar.

De sies å være miljøvennlige og helsefremmende. Uansett er de populære. En teknisk revolusjon og miljøsug har ført til stadig flere kjempebygg i tre.
25. oktober 2019

Bioenergi – bra for klimaet og bra for kraftsystemet

Publisert 25. oktober 2019 | Skrevet av Av Johannes Fjell Hojem, daglig leder i Norsk Bioenergiforening og Per Skorge, adm. dir. i Norges Skogeierforbund | Utskrift | E-post
24. oktober 2019

Gigant-vogntog på 74 tonn skal testes ut i Hedmark

Statens vegvesen forbereder en prøveordning for tømmervogntog med opptil 74 tonn totalvekt. Oppstart ligger an til å skje i slutten av 2020.
24. oktober 2019

Satser kraftig på grønn energi

50 prosent av omsetningen til Aker Solutions skal innen 2030 komme fra grønn energi.
23. oktober 2019

Omfattande virkesimport från Norge

Sverige importerar över 2 miljoner kubikmeter timmer och massaved per år från Norge.
22. oktober 2019

Krev at merking blir fjerna: – Utgangspunktet er at det er ulovleg å merka stiar i verneområdet

Ein sti frå Legdaskaret til utkikkspunktet Skomakernipa i Nærøyfjorden landskapsvernområde er blitt merkt i strid med reglane.
21. oktober 2019

Feil premiss om bioenergi

DEBATT: Diskusjonene rundt økt hogst av skog utelukkende for å produsere energi treffer dårlig på den innsatsen som gjøres i Norge i dag.
21. oktober 2019

Elgfall og forvaltning.

Vil løfte frem flere storokser for en mer robust elgstamme: I jaktåret 2018 ble det skutt 30 636 elger i Norge.
21. oktober 2019

DEBATT: Miljöetiketten FSC drabbar små skogsägare alltför hårt

Skogsägare vill bedriva ett hållbart skogsbruk. Vi vet att våra fastigheter om de förvaltas klokt ger stor samhällsnytta såsom klimatsmarta
18. oktober 2019

«Flere lokale veier og bruer må oppgraderes»

Det skriver Per Kristian Skjærvik og Petter Harald Kimo i dette leserinnlegget. Indre Fosen Arbeiderparti ser med frustrasjon på regjeringas forslag til statsbudsjett når vi ser den totalt fraværende satsingen på skog.
18. oktober 2019

Skrinlegger nasjonal ramme for vindkraft

Regjeringen har kommet frem til at den ikke vil gjennomføre forslaget til nasjonal ramme for vindkraft med de 13 områdene som er vurdert som særlig egnet for etablering av vindkraftproduksjon.
18. oktober 2019

– Gi naturmangfoldloven styrke!

(KRONIKK) Etter ti år med naturmangfoldloven konstaterer vi at gode intensjoner om å bevare naturen langt fra har blitt innfridd. Mer enn noen gang tidligere trenger vi en sterkere juridisk beskyttelse av natur og økosystemer.
18. oktober 2019

Arne Fredly om Norske Skog: – Det ser billig ut. Jeg har tegnet

BILLIG: Arne Fredly var Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt største kritiker da han i 2015 ga Goldman Sachs-kundene det Fredly kalte et gullkort og som forhindret at selskapet fikk konvertert gjeld til egenkapital. Nå kaster han seg over et gjeldfritt Norske Skog. Foto: Iván Kverme
18. oktober 2019

Massevirkeprisene fortsetter å øke

Prisen på massevirke økte med 17 prosent i 3. kvartal 2019. I gjennomsnitt fikk skogeierne 346 kroner per kubikkmeter, noe som er 46 kroner mer enn i 3. kvartal 2018. Prisen på sagtømmer gikk ned med 2 prosent.
18. oktober 2019

Avventende handel for Norske Skog i comebacket

21 minutter siden · Martin Hagh Høgseth Drøyt to år etter at Norske Skog gikk konkurs, gjør selskapet fredag comeback på Oslo Børs.
17. oktober 2019

Ungdomsredaksjonen i Norsk Skogbruk er i gang

En nyhetsredaksjon bestående av ungdom prøves ut i et samarbeidsprosjekt mellom Velg Skog og Norsk Skogbruk. I Norsk Skogbruk nr 9-2019 presenteres ungdomsredaksjonen og planene de har videre.
17. oktober 2019

Norske Skog tilbake på Oslo Børs.

Papirkonsernet Norske Skog vender tilbake til Oslo Børs på fredag etter at selskapet gikk av børsen i forbindelsen med konkursen for to år siden.
17. oktober 2019

Regjeringen dropper nasjonal rammeplan for vindkraft

Etter massiv kritikk fra kommunene, velger regjeringen nå å skrote NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land.Saken oppdateres.
15. oktober 2019

Skogstrær tilpasset et klima i endring

Skogfrøverket har åpnet et nytt foredlingssenter for skogstrær. Målet er frøproduksjon og foredling tilpasset klima i endring, samt sikker oppbevaring av frøkloner.
15. oktober 2019

Moelven største lokale

GLÅMDAL/NES: Det er i år fem lokale innslag blant landets 35 største byggevareprodusenter.
15. oktober 2019

Rekordår for Linda (45) og Viken Skog: – Vi har gjort en betydelig snuoperasjon

Viken Skog opplevde rekordår i fjor, både når det gjelder tømmerhogst og omsetning. Men det har ikke alltid vært slik. - Vi har jobbet hardt, sier Linda Camilla Strømsod.
15. oktober 2019

Krever på nytt riving av påbygget på denne setra – hvis ikke blir det bot på 500 kroner dagen

Et enstemmig Rondane Dovre Nasjonalparkstyre krever at Hanne Hvattum river påbygget på setra i Frydalen i Nord-Fron innen 15. november.
15. oktober 2019

Kjell (39) skal selge én million vedsekker i året: – Jeg har trua!

Kjell Vesleenga er ny prosjektleder i Varma AS på Follum. Nå står bedriften overfor en kraftig ekspansjon.
14. oktober 2019

Rovviltnemnder vil fortsatt skyte tre ulveflokker innenfor ulvesonen

Rovviltnemndene i Hedmark og i Oslo, Akershus og Østfold opprettholder sitt vedtak om å skyte alle ulvene i tre revirer innenfor ulvesonen og 12 ulver utenfor.
14. oktober 2019

”Mesta möjliga skog bör brukas”

Begränsningen av brukanderätten är negativ för miljön och ogynnsam för skogsägare, skriver Tage Andersson.
14. oktober 2019

Se, de bygger skikkelig skogsbilvei

Her bygges en kort men viktig tverrforbindelse mellom to skogsbilveier i Toten Allmenning. Slett ikke et uvanlig syn der i skogen. I landet for øvrig er det dårlig stelt. Halvparten av skogsbilveinettet knapt kjørbart.
14. oktober 2019

Nya mångmiljoninvesteringen klar vid Fiskarheden: “Man kan aldrig slappna av och luta sig tillbaka”

Det nya timmerintaget vid Fiskarhedens sågverk är taget i drift. En investering på 50 miljoner kronor. – Det nya klarar i varje fall 350 000 kubikmeter och är helt automatiserat, så alla stockar går in i sågen med toppändan, berättar Olle Larsson, Fiskarheden.
14. oktober 2019

Spolarvätska får ny kostym av kartong

Bjørkes Chemistry som tillverkar spolarvätska blir först på marknaden att byta ut plastförpackningen till en förnybar och återvinningsbar kartongförpackning.
14. oktober 2019

Formuesskattedebatten og drittsekkene i «EXIT»

Jeg har i mange år, i ulike posisjoner, argumentert og arbeidet for å få fjernet formuesskatten på arbeidende kapital.
14. oktober 2019

Ny kalkulator regner kostnader på skogsdrift

Publisert 14. oktober 2019 av Jørn Søderholm • Sist endret 11. oktober 2019
8. oktober 2019

Avverkningen mot högsta nivån sedan 2007

Skogsavverkningen i Sverige väntas öka under 2019 till 94 miljoner skogskubikmeter brutto. Om prognosen står sig blir det den högsta siffran sedan 2007.
8. oktober 2019

Sier ja til lutzgran på Andøya

Miljødirektoratet har avslått klagen fra tre miljøvernorganisasjoner og opprettholder vedtaket fra Fylkesmannen i Nordland. Dermed får Magnar Svandal tillatelse til å sette ut 7.500 lutzgran på Andøya.
8. oktober 2019

Helge Syver (38) skal konkurrere med Viken Skog

Helge Syver Holte fra Nes i Ådal er ansatt som ny daglig leder i Glommen Skog AS.
8. oktober 2019

Henter millionverdier ut av skogen, og vil gjøre det på rett tid for klimaet

Skogen er en fornybar ressurs. Å hogge skogen på rett tid er viktig for best mulig CO₂-opptak. Årlig henter skogeierne i Rana ut millionverdier.
8. oktober 2019

Negativ utveckling för skogsägare och miljön

”Brukandet av den svenska skogen är ett internationellt föredöme. Men dagens system måste uppdateras och reformeras”, skriver Tage Andersson, styrelseordförande, ATA Timber.
8. oktober 2019

Eit budsjett for meir natur

Regjeringa foreslår å styrke tiltak for naturmangfald og friluftsliv med 76 millionar kroner i 2020. Ein stor del av pengane går til å ta vare på den naturen som er mest truga, til å restaurere elvar og bekkar og til å forvalte verneområda betre.
8. oktober 2019

– Regjeringen har ikke forstått alvoret

– I 2020 skal klimamål nås og tapet av arter stanses. Med dette statsbudsjettet bommer Regjeringen grovt på begge deler. Regjeringen viser at den fortsatt ikke har forstått alvoret i natur- og klimakrisen, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.
8. oktober 2019

Barkborren fortsätter att orsaka huvudbry för skogsbranschen

Dystra rapporter om angrepp från granbarkborre kommer allt oftare. Stora värden i skogen är redan förstörda och ännu större riskerar att förstöras.
8. oktober 2019

Trær som vokser opp og legger på seg karbon

Regjeringa vil legge til rette for bedre utnyttelse av skogressursene – fordi den er grønn, fordi den er bærekraftig, og fordi den «har gode utsikter til å spille en viktig rolle i bioøkonomien fremover».
8. oktober 2019

DNB Markets mener 2019 er et godt år for børsnoteringer

Med eller uten en høy prising av Norske Skog og Sats er 2019 sålangt et godt børsnoteringsår, ifølge DNB Markets.
8. oktober 2019

Einar Andreas (18) fra Vikersund er best på motorsag

Einar Andreas Skinstad (18) fra Vikersund kan nå smykke seg med tittelen «Norgesmester i motorsag». – Veldig kult, sier en fornøyd Einar.
8. oktober 2019

Statsbudsjettet 2020 – skatter og avgifter

Regjeringen foreslår marginale forbedringer av SkatteFunn og av opsjonsordningen for oppstartsbedrifter. Noen av mulighetene for å redusere formuesskatten fjernes og rentebegrensningsreglene strammes litt. Detaljhandelen kan glede seg over at 350-kronersgrensen for mva-fri vareimport oppheves. NRK-lisensen oppheves og pakkes inn i en generell skatteskjerpelse. For øvrig er det «stø kurs», mens de mer komplekse saker skyves ut i tid.
8. oktober 2019

Skuffa over manglande kutt

NHO-direktøren i Møre og Romsdal, Torill Ytreberg, reagerer på at regjeringa ikkje vil kutte i formuesskatten.
8. oktober 2019

«Vindkraft er en trussel mot biomangfoldet»

Her kan du lese vindkraftinnspillet til «Nei til vindindustri i Rennebu».Skrevet av Merete Fossum og Dagfinn Vold
8. oktober 2019

Pengene til tømmerkaier i 2019 er fordelt

Landbruksdirektoratet har gitt 53,3 mill. kroner i støtte til bygging av tømmerkaier i 2019. De nye kaiprosjektene ligger i Nordland og på Vestlandet.
7. oktober 2019

– Gode og dårlige nyheter for jobbskaping

- Nå trenger vi mer enn noen gang jobbskapere som sørger for omstillingen av Norge. Derfor hadde vi forventet at regjeringen skulle følge opp sine egne løfter om å redusere den særnorske skatten på arbeidende kapital. Denne skatten skader norske bedrifters evne til å skape nye arbeidsplasser i hele landet, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.
3. oktober 2019

Norske Skog drar inn 700 millioner netto fra salg av fabrikk i Australia

Norske Skog selger fabrikk i Australia og ser dermed økt sikkerhet for attraktive utbytter.
30. september 2019

Trä är framtidens bärande byggmaterial

Trä är ett sunt, elegant och flexibelt naturmaterial som gör positiv skillnad för koldioxidutsläppen. Och när träet är FSC®-certifierat får byggherrar och rådgivare dokumentation på att det härstammar från ansvarsfulla skogsbruk.
30. september 2019

Bergans og Spinnova vil revolusjonere tekstilindustrien

Bergans vil være en pådriver i utviklingen av mer bærekraftige tekstiler.
30. september 2019

Ber direktoratet om å få jakte ulven

Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Åseral kommuner har sendt en felles søknad til Miljødirektoratet om at det må igangsettes lisensjakt på ulv.
30. september 2019

Frustrasjonen er stor etter at elghund ble funnet ulvedrept – flere jaktlag har tatt pause

Sist ukes ulveangrep, der elghunden Rufus ble drept, har påvirket jegerne på Unset i Rendalen sterkt. Flere jaktlag har tatt pause fra jakta.
30. september 2019

Rapport fra kraftskatteutvalget

Finansminister Siv Jensen (FrP) mottok i dag utredningen fra utvalget som har vurdert skattleggingen av vannkraftverk.
27. september 2019

Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

Lars Haltbrekken (SV): I Dagens Næringsliv 19. september kommer Equinors Brasil-sjef med flere positive uttalelser om politikken til Brasils president. Bla bagatelliseres skogbrannene det siste året gjennom å peke på at Brasil har vernet langt mer skog enn Norge, og det sies at Brasil har god skogskjøtsel.
27. september 2019

– Vernerne skaper unødvendig tap for oss skogeiere

– Naturvernorganisasjonene som klaget på det positive vedtaket hos Fylkesmannen vant ikke fram. Det er jeg glad for, men de skaper samtidig unødvendig økonomisk tap for oss skogeiere.
27. september 2019

Skal gripe mulighetene

Interessen for å investere grønt er rekordstor meldes det på E24. Internasjonalt strømmer investorene til selskaper som skal finansiere grønne prosjekter
27. september 2019

– Tar feil om bioenergi

Fylkeskommunen har valgt klimavennlig – Toftaker tar feil, mener Allskog og Nord Energi om kritikken fra tidligere OVS-rektor Helge Toftaker om valget av bioenergi som oppvarming av fylkeskommunale bygg.
27. september 2019

Tynning i gang igjen i Trøndelag

UTKJØRING: Når tømmermengden er passelig og bakken ikke for bløt, saler Bård Tetlien om og hogstmaskinen blir til lassbærer
27. september 2019

Fremdeles 6 av 10 med udekket kompetansebehov

- Vår kjernekompetanse ligger hos dem som utfører hogstjobben, sa organisasjonssjef Per Skaare fra Glommen Mjøsen Skog under paneldebatten på lanseringen av NHOs kompetansebarometer 2019.
27. september 2019

– Rovdyrpolitikken begrenser skogen som klimatiltak

Skog har enorm betydning for klimautslipp. I Norge ville det vært best å flytte beitedyra og plante skog. Men det går ikke på grunn av rovdyrpolitikken.
27. september 2019

Naturskyddsföreningen: Marknaden riskerar bli grundlurad av skogsbruket

Medvetna konsumenter vill vara säkra på att de köper produkter som tillverkats i ett hållbart skogsbruk.
27. september 2019

Treindustrien ber bestillerne etterspørre dokumentasjon på bestandighet ved kjøp av brannbehandlet trekledning

Treindustrien har den senere tiden brukt ressurser på å utarbeide nye brannveiledere og sjekklister når brannbehandlet fasade på større bygg skal benyttes, men de ber bestillerne i større grad etterspørre dokumentasjon på bestandighet ved kjøp av brannbehandlet trekledning – og har bedt DiBK undersøke hvor god denne dokumentasjonen faktisk er i denne delen av bransjen.
27. september 2019

Dette kjøttet kan du spise hver dag – uten skam!

Viltkjøtt er magert, velsmakende, miljøvennlig og sunt! Dessuten har dyret du spiser garantert hatt et fritt liv. Men i snitt spiser vi kun en drøy kilo av det årlig.
23. september 2019

De skal på børs og det vi får er Mikke Mus-tall

23. september 2019

Høring – Forslag til forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Høring - forslag til forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket. Forskriften er hjemlet i §§ 3 og 18 i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova).
23. september 2019

Vet du hva det betyr? – No er det sirkulærøkonomi som tel

Dei siste åra har det dukka opp nye omgrep, som «det grøne skiftet» og «sirkulærøkonomi». For oss som lange har jobba med dette saksområdet, kan vi oppleve desse orda som keisaren sine nye klede.
23. september 2019

Gabon får norsk støtte til å bekjempe avskoging

Gabon har høye ambisjoner om å bevare regnskogen sin og får nå norsk støtte til kampen mot avskoging, opplyser FN.
23. september 2019

FSC och svenskt skogsbruk ur ett internationellt perspektiv

Sten Nilsson har arbetat med skogsstrategifrågor i över 30 år i hela världen. Han tycker att det finns brister med FSC-certifieringen och det svenska skogsbruket.
23. september 2019

Norske Skog på vei tilbake til Oslo Børs

Papirkonsernet Norske Skog gjør det mandag kjent at selskapet igjen ønsker å bli notert på Oslo Børs.
20. september 2019

XL-Bygg Haslestad blir til Bygger’n

DEL Hof: Første oktober i år blir XL-Bygg Haslestad en del av Bygger’n-kjeden.Det tradisjonsrike byggevarehuset på Hof har røtter tilbake til 1917.
19. september 2019

Statssekretær Widar Skogan (KrF) forteller om muligheter i ulvesonen

«Mulighetene for utmarksbasert næring og aktivitet i ulvesonen» – det er temaet for et seminar på Norsk Skogmuseum i Elverum torsdag.
19. september 2019

Nytt företag i Värnamo öppnade kontor

Nyheter Värnamos näringsliv har fått ett tillskott. Det är skogsföretaget Vida som har öppnat ett kontor på Silkesvägen 19 i Värnamo.
19. september 2019

Metsä Board lanserar en ny plastfri kartong med ekobarriär för livsmedel och matservice

Konsumenter och varumärken runt om i världen söker mer hållbara och återvinningsbara alternativ till plastförpackningar.
18. september 2019

Bærekraftig forvaltning av jord og skog

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø, David R. Boyd, møtte mandag landbruks- og matminister Olaug Bollestad som del av sitt Norges-besøk. Jordvern, karbonlagring i skog og redusert matsvinn var blant de nasjonale erfaringene som ble trukket fram.
18. september 2019

Ny artikelserie: Kan man lita på FSC?

I en ny artikelserie här på Natursidan kommer vi skriva om skogsbrukscertifieringen Forest Stewardship Council (FSC). De hävdar själva att de ”arbetar för att världens skogar ska brukas ansvarsfullt”, men har fått hård kritik från flera håll för att de inte lever upp till sina ord.
18. september 2019

Kåre i Nannestad har anmeldt Viken skog og krever millionerstatning: – Miljøkriminalitet

Skogeier Kåre Homble har anmeldt Viken skog for kjøreskader i et område som er tenkt som naturreservat. Nå krever han millionerstatning.
18. september 2019

Robert Svarva vender tilbake til Norske Skog

Avtroppende ordfører Robert Svarva (Ap) har fortsatt jobb ved Norske Skog på Skogn – 12 år etter han forlot den.
17. september 2019

Dette skogsområdet i Rakkestad kan bli vernet

DEL Fylkesmannen i Oslo og Viken skal utarbeide et konkret verneforslag for Finnskutt – Haugen i Rakkestad.
17. september 2019

«Mulighetene for utmarksbasert næring og aktivitet i ulvesonen»

Naturbruksalliansen inviterer til seminar om ulveforvaltningen på Norsk Skogmuseum.
13. september 2019

Vinner av Eksteriørprisen

I dag har juryen endelig gleden av å kunne presentere vinneren av den kanskje mest prestisjetunge prisen av Inspirasjonsprisene, nemlig Eksteriørprisen.
13. september 2019

Skognæringa: Utbedring av jernbanenettet kan ta bort hundrevis av lastebiler fra veiene hver dag

Skognæringa mener Norge må fortgang i planene om ny tømmerterminal og utbedring av jernbanenettet. Bra for klimaet, trafikksikkerheten og økonomien, sier Norskog.
13. september 2019

Därför blev avverkningsanmälningar på nätet kontroversiellt

Skogsstyrelsens publicering av avverkningsanmälningar på nätet har provocerat stora delar av Skogsägarsverige. Varför, och hur började det egentligen? Här är del 1 i historien som aldrig har berättats.
13. september 2019

Ulveseminar på Norsk Skogmuseum 19. september

Naturbruksalliansen inviterer til ulveseminar på Norsk Skogmuseum 19. september kl. 18.00 - 20.30. Temaet er "Mulighetene for utmarksbasert næring og aktivitet i ulvesonen."
13. september 2019

Faglig forvaltning av jakt med hund

I et leserinnlegg er professor i rettsvitenskap, Øyvind Ravna, kritisk til at styret i FeFo lar små- og storviltjakta gå som normalt etter utbrudd av alvorlig sykdom blant hunder i Oslo-området.
13. september 2019

Åpnet ny vei: – Dette er verdiskapning i skogen

Det er ikke hvert år det godkjennes bygging for nye skogsbilveger i Stjørdal, men mandag var mange samlet til åpningen av den nylig ferdigbygde skogsbilvegen i Ytteråsen i Elvran.
12. september 2019

Bollestad har satt i gang gruppearbeid for å styrke skog- og trenæringa

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) møtte onsdag skog- og trenæringen for å legge en plan for hvordan næringen skal styrkes ytterligere.
12. september 2019

Kartläggning av skogar i behov av naturvårdande skötsel

De frivilliga avsättningarna är 1,2 miljoner hektar. På en del av dessa arealer har ett behov av naturvårdande skötsel identifierats. En studie har nu genomförts för att kvantifiera och beskriva dem.
12. september 2019

Treindustrien med roboter og sensorer på timeplanen

Treindustrien arrangerte fagdag hos Mechatronics Innovation Lab for å lære mer om blant annet roboter og sensorer i Industri 4.0.
11. september 2019

Den nye tømmerkaia i Egersund er åpnet

Tømmerkaia har en lengde på 72 meter og et bakareal for tømmer på 2 dekar. Den vil betjene utskiping av tømmer fra opprinnelig 17 kommuner; Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time, Hå, Eigersund, Bjerkreim, Lund, Sokndal, Sirdal, Kvinesdal og Flekkefjord. Skogeierne i denne regionen er sikret tilgang til kaia og sjøtransport gjennom en langsiktig og prioritert bruksrett til anlegget, skriver Landbruks- og matdepartementet.
11. september 2019

Norske Skog-konkurrent stenger to fabrikker. – En god dag for oss, sier Norske Skog-sjefen.

Norske Skog blir kvitt to brysomme konkurrenter etter at finske UPM-Kymmene skal stenge ned to store papirfabrikker.
11. september 2019

Kan fella åtte jervar og tre ulvar

Rovviltnemnda har vedteke at åtte jervar og tre ulvar kan fellast under årets lisensjakt i region 1.
11. september 2019

Kemiska skydd fasas ut

Nästa år är det inte längre tillåtet att använda kemiska plantskydd i certifierat skogsbruk. Det är dags att se över mekaniska alternativ – men kunskapen om dem är inte så stor.
11. september 2019

Russisk rulett i FeFo-styret

Finnmarkseiendommen (FeFo) vil ikke forby bruk av hund i høstens småviltjakt. Dette på tross av at det sørpå har brutt ut en dødelig hundesykdom som ingen har kontroll på eller tilstrekkelig fagkunnskap om.
11. september 2019

Ny kvinnesjef

Britt T. Godtlund er ansatt som ny daglig leder i Kvinner i skogbruket. – Jeg skal være mye på farten, for vi har mange viktige oppgaver, sier hun.
11. september 2019

Jegere slår alarm etter bjørneangrep i Nord-Sverige

DEL Fremover: Det var torsdag i forrige uke at den svenske elgjegeren Erik Johansson (24) ble angrepet av bjørn i Vittangi i Kiruna.
11. september 2019

Ministeren inviterte til samtaler om skog- og trenæringen

Startskuddet har gått for det etterlengtede dialogforumet for skog- og trenæringen. - Dette er unikt og veldig viktig for næringa, sier Olav Veum, styreleder i Norges Skogeierforbund.
10. september 2019

Dialogforum for skog- og trenæringen

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har invitert næringen til et første møte i Dialogforum for skog- og trenæringen onsdag 11. september. Formålet er å bidra til tettere koblinger i og mellom aktører i hele verdikjeden, og legge til rette for dialog mellom næring, kunnskapsmiljøer, virkemiddelapparatet og myndigheter.
10. september 2019

Nå går tømmertogene på strøm

Skognæringen sparer både minutter og millioner på at jernbanen er elektrifisert mellom Hønefoss stasjon og Follum tømmerterminal.
10. september 2019

– Jeg var på utkikk etter nye utfordringer

Han falt for Norske Skog Skogn allerede da han som ung gutt gjestet besteforeldrene som da drev Laberget leirsted. 40 år etterpå blir han fabrikkdirektør.
10. september 2019

Urbant landbruk

Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en strategi for urbant landbruk. Strategien skal bidra til bærekraftig byutvikling, integrering, utdanning og opplæring, arbeidstrening, kunnskapsutvikling, innovasjon og klimatilpasning.
10. september 2019

Senterpartiet vant valget i nye Indre Østfold kommune

Senterpartiet fikk 31,2 prosent av stemmene i den nye storkommunen Indre Østfold.
10. september 2019

Tilskudd til miljøtiltak i skogbruket

Er du skogeier som nylig har fått utarbeidet ny skogbruksplan for din eiendom og har fått utlagt store nøkkelbiotoper?
4. september 2019

Första tåget med massaved har lämnat järnvägsterminalen i Malungsfors

Hösten 1994 rullade det sista timmertåget med massaved från virkesterminalen i Malungsfors. I helgen kunde Mellanskog lasta 20 järnvägsvagnar med massaved vid den nyöppnade terminalen.
4. september 2019

Åpnet ny tømmerkai

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad sto for den offisielle åpningen av den nye tømmerkaia i Egersund 2. september. Det er ventet at inntil 50 000 kubikkmeter tømmer årlig vil bli transportert over kaia.
2. september 2019

Norge kan vedta å skyte grenseulver uansett hva svenskene måtte mene

Norge kan velge å skyte ulvene i Rømskog-reviret uansett hva svenske myndigheter mener om saken, opplyser statssekretær Sveinung Rotevatn (V) i Klima- og miljødepartementet.
2. september 2019

Kjøpte storgarden Viker for 18 millioner. Har allerede avtalt videresalg – i to deler

Christen Sveaas ønsker å dele storgarden Viker ved Randsfjorden i to. Han har allerede inngått avtaler om å selge skogen til AS Kistefos Tresliberi, som han eier, og gardstunet og landbruksjorda til driftssjefen i selskapet sitt.
2. september 2019

– Oslomarka: Skal vi verne noe som ikke er verneverdig?

MDG Oslos Einar Wilhelmsen argumenterer i et leserinnlegg som om Norskog er mot nasjonalparker. Det er vi jo ikke.
2. september 2019

Ny fabrikksjef ved Norske Skog Skogn

Bjørn Einar Ugedal (48) er ansatt som administrerende direktør ved Norske Skog Skogn AS.
2. september 2019

Navnet på det nye store skogselskapet er bestemt

Fusjonen mellom Glommen Skog SA og Mjøsen Skog SA er i gang og nytt navn er nå vedtatt. Det er Glommen Mjøsen Skog.
2. september 2019

På bedriftsbesøk med “Det grønne skiftet” som tema

Fredag hadde Arbeiderpartiet besøk av Stig Klomsten fra Trøndelag fylkeskommune. Temaet for besøket var ”Det grønne skiftet” og skogens rolle mot et klimanøytralt fylke, jordbruk, klima og matproduksjon.
2. september 2019

E6 ble stengt da tømmebil veltet i Åsen

Rundt klokka 12 mandag formiddag fikk nødetatene melding om at en tømmerbil hadde veltet på E6 i Åsen.Delvis stengt
2. september 2019

Landbruksklynga

Fredag feira vi flytting til nye kontorlokaler og åpninga av InnoCamp Steinkjer, hvor vi sammen med de resterende bedriftene har fått tilhørighet i hver vår klynge.
2. september 2019

Åsnes- og Trysil-bedrifter slås sammen – blir Norges nest største produsent av skogplanter

Sønsterud Skogplanter AS og Trysil Skogplanter AS fusjonerer i løpet av året og satser offensivt inn i framtida. Produksjonen vil fortsette både i Åsnes og Trysil, og nye investeringer er gjort på stedene.
2. september 2019

Svar på skriftlig spørsmål om kartlegging av gammelskog

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) om kartlegging av gammelskog.
28. august 2019

NHO vil kutte formuesskatten: – Det er greit med skatt på det eiere tar ut til eget forbruk. Men det gjør jo ikke sunnmøringer

26. august 2019

«Ressursene er fortsatt i vår region og må brukes»

Skrevet av Rune Krutå, ordførerkandidat, Tor Aufles, 8. kandidat 25.08.2019 14:28 - OPPDATERT 26.08.2019 07:01
26. august 2019

Investerte nær en million for å drive med ved på deltid

Den gamle Vazelina-sangen «Fem Fyrer Med Ved» lyder i bakhodet når Rune Garli og Arne Brufladt jobber med ved. Det gjør de ofte.
26. august 2019

Sågverken i Dalarna täljer guld – hans bolag gjorde en vinst på 111 miljoner: “Ett bra år”

Efter många magra år är vinsterna tillbaka för sågverken. 2018 gjorde sågverksbolagen i Dalarna en sammanlagd vinst på runt 400 miljoner kronor.
26. august 2019

Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til landbruks- og matministeren

Arne Nævra (SV): I skogmeldingen fastslo regjeringen at gammelskogen skal kartlegges og Stortinget la enstemming vekt på at kartene skal være offentlig tilgjengelig, og at NINA skulle trekkes inn i arbeidet. Det haster med å få på plass et nasjonalt kart, da vi har årlig hogstrekord i Norge. Så vidt vi har forstått pågår det et liknende prosjekt i regi av LMD/NIBIO.Vil statsråden i så fall medvirke til at disse miljøene samarbeider, og vil kartene offentliggjøres i Naturbase, eventuelt når?
26. august 2019

Fiborgtangen kan bli delt opp

Norske Skog vurderer å selge deler av Fiborgtangen til kommunen. Tanken et at kommunen får hånd om fire store tomter lengst øst på området, total 335 dekar.
23. august 2019

Norske Skog og Levanger kommune skal samarbeide om næringsutvikling

Norske Skog Skogn og Levanger kommune innleder et samarbeid om å utvikle næringsarealene på Fiborgtangen, et av Midt-Norges største industriarealer.
23. august 2019

Norske Skog inviterer kommunen inn på tomta

Norske Skog Skogn vurderer å selge deler av industritomten Fiborgtangen til Levanger kommune.
23. august 2019

Ja til et mer plantebasert landbruk i Norge: Utmarksbeite er en illusjon!

Når FNs nye rapport Climate change and land oppfordrer til kjøttkutt, viser norsk kjøttlobby til «store beiteressurser i norsk utmark». Ifølge Landbruksdirektoratet er det dog kun «
23. august 2019

Slik blir årets rypejakt

I jaktsesongen blir det en dagskvote på tre ryper (fjellrype og lirype) per jeger som jakter på Finnmarkseiendommen.
23. august 2019

– Norge må legge press på Bolsonaro og norske selskaper for å verne Amazonas

Naturvernforbundet ber regjeringen bruke alle midler til å legge press på Bolsonaro-regjeringen og norske selskaper i Brasil for å hindre avskoging, skader og skogbrann i Amazonas.
23. august 2019

Brå slutt på oppgangen

SMEKKFULL: Terminalen på Norsenga er smekkfull og stadige innkjøringsstopper medfører at massevirke blir liggende i skogen lenger enn normalt. Foto: BaneNor.
21. august 2019

Fiskarheden flyttar över till tåget

När Västerdalsbanan nu invigs öppnar det för att Fiskarheden kör trävaror, timmer och flis på järnväg.
21. august 2019

Västerdalsbanan nu i drift

Totalt har det investerats runt 100 miljoner kronor i Västerdalsbanan. Karta: Trafikverket
21. august 2019

En stor dag när den upprustade timmerterminalen och tågsträckan mellan i Malungsfors och Rågsveden invigdes.

Nu rullar det virkestransporter igen på järnvägen mellan Malungsfors och Rågsveden.
21. august 2019

XL Bygg Haslestad går over til Bygger’n

1. oktober blir XL-Bygg Haslestad en del av Bygger’n-kjeden.
21. august 2019

Kommunen vil overta deler av næringsareal

Levanger kommune vil i onsdagens formannskapsmøte presentere en løsning der kommunen sammen med private aktører overtar deler av Fiborgtangen industriområde.
16. august 2019

FN-rapport: – Bærekraftig skogbruk kan øke skogens karbonlagring

Mer og bærekraftig skogbruk er blant klimatiltakene som pekes på i FNs klimapanels rapport om jordas utnyttelse. Norskog mener vi må ta et valg og plante mer.
14. august 2019

– I Marka bør mennesker og miljø stå i sentrum. Her får skogindustrien finne seg i å komme sist til bordet

Om nasjonalparker er museer, kan du gjerne kalle meg museumsvokter. Oslo MDG vil ha nasjonalpark i Østmarka og i store deler av Nordmarka.
13. august 2019

La bare gründerne flytte

Formuesskatten fører til utflytting, men det benektes fortsatt.
12. august 2019

Skal utrede formuesskattens virkninger

Nærings- og fiskeridepartementet ønsker å se nærmere på hvordan formuesskatten faktisk påvirker bedrifter og bedriftseiere.
12. august 2019

Så lönsam är FSC-certifieringen för skogsägaren

Certifierat virke blir allt viktigare även för sågverken. Men geografiska skillnader finns – både för efterfrågan och för ersättningen. Det är bara skogsägare i södra Sverige som får tillägg för FSC- eller PEFC- märkningen.
12. august 2019

Er årets villreinkvote på Hardangervidda en ny standard i norsk viltforvaltning?

Med villreinjakta nå straks i gang, har vi lyst til å oppsummere situasjonen rundt Mattilsynets inntog i norsk villreinforvaltning.
12. august 2019

Ny utredning ska stärka äganderätten

Regeringen tillsätter en utredning med uppgift att stärka äganderätten för skogsägare. Den ska också ge förslag på nya ersättningsformer vid inskränkningar i brukanderätten.
9. august 2019

Mindre kjøtt og mer skog må til for å takle klimakrisen

Klimakrisen kan gi kamp om landområder. Det kreves en helt annet bruk av jorda om vi skal plante nok trær til å bremse temperaturstigningen og samtidig sikre mat til alle.
9. august 2019

Norske Skog Saugbrugs får full CO2-kompensasjon

Får over 230 millioner kroner ekstra de neste tre årene fordi CO2-prisen har gjort strømmen dyrere.
7. august 2019

Ethiopia breaks tree-planting record to tackle climate change

Some government offices have been shut down to allow civil servants to take part in the campaign [Photo:BBC]
7. august 2019

Lav formuesskatt, for folk flest

Sveits lever godt med formuesskatt, men satsene er vesentlig lavere enn i Norge, og skatten rammer folk flest, ikke bare «de rike». Samlet er skattesystemet i Sveits mindre omfordelende enn i Norge.
7. august 2019

Rekordavvirkning, men ikke i Trøndelag

MISTER KVANTUM: Allskogs administerende direktørSnorre Furberg må konstatere at avvirkningen i Trøndelag faller og at det er Allskog som tar støyten. Foto: Line Venn.
2. august 2019

“Det behövs prejudicerande domar”

omstolen gav en markägare i Roslagen rätt till full ersättning då en avverkning stoppades på grund av artskydd. Nu överklagar Skogsstyrelsen domen. För SKOGEN förklarar de varför.
2. august 2019

Nu startar rättegången om skogsbranden

Växtligheten återvänder till det 13 000 hektar stora brandområdet. Men ansvarsfrågan kvarstår.
1. august 2019

Utvikler nytt dørsystem i trefiber

Målet er at det fossilbaserte materialet som har blitt brukt i dørproduksjon vil utfases på sikt.
1. august 2019

NJFF ønsker velkommen til Elverum 2019

Helgen 8.-11. august er det klart for de 57. Nordiske Jakt- og Fiskedagene på Skogmuseet på Elverum. NJFF er selvsagt til stede, med messetilbud til jakt- og fiskeinteresserte. Ta en tur innom standen vår for en titt, eller en hyggelig jakt- og fiskeprat!
1. august 2019

– Vi tvinges til å selge utmarka

– Utmarksnæringa avvikles, og vi frykter for at vi må selge hele eiendommen hvis miljøvernmyndighetene nekter oss å kjøre ATV inn til utleiehyttene vi har i fjellet.
30. juli 2019

Redusert avskoging i Colombia

Avskogingen i Colombia gikk ned med 10,4 prosent på landsbasis i fjor sammenliknet med året før. Dette er første gang siden 2015 at avskogingen går ned i Colombia – som er et viktig samarbeidsland for regjeringens klima- og skoginitiativ. Fortsatt høy avskoging i deler av landet skyldes i all hovedsak at kriminelle grupper rydder skog for å okkupere land, dyrke koka og drive med illegal gruvedrift i områder som FARC-geriljaen trakk seg ut av etter av fredsavtalen ble inngått.
30. juli 2019

Norge har verdens hardeste formuesskatt

Bare ett annet OECD-land har formuesskatt. Vår er den hardeste.Kronikk: Ole Gjems-Onstad om skatt
30. juli 2019

Kalhyggen hotar det underjordiska svampsystemet i skogen – ”the wood wide web”

Ett kalhygge kan utplåna runt 75 procent av markens svampsystem som är livsviktiga för träden enligt ny forskning. – Det sker en utarmning av ovanligare och specialiserade arter, säger professor Anders Dahlberg.
30. juli 2019

Svensk treindustri satser på røntgenteknologi

Oppretter forskningssenter innen røntgen- og materialteknologi som skal bli et sentralt knutepunkt i digitaliseringen av tømmerindustrien.
9. juli 2019

Kan få dispens för kemisk bekämpning av barkborre

FSC öppnar för möjligheten att använda insekticider mot granbarkborre under 2019. Sex tillstånd för nätfällor har redan beviljats och nu prövas ansökningar för kemikalien cypermetrin.
9. juli 2019

Gina Tricot kutter ut plastposer

Gina Tricot erstatter plastposer med papirposer som er produsert av resirkulert papir og som brytes ned raskt. Kjeden vil bidra til mindre plast i naturen og i havene.
9. juli 2019

Skogens ro i våre koier

Snippkoia - i skogen vest for Gitvola Foto: Margrete Ruud Skjeseth
9. juli 2019

Norge i dialog med Brasil om Amazonasfondet

Norge står ved klima- og skogavtalen med Brasil og fra norsk ståsted har Amazonasfondet fungert godt fram til nå. –Det vil være et tilbakeskritt dersom fondet, som har vært en inspirasjon for andre skogland, ikke videreføres. Jeg vil gjøre det jeg kan for at vi skal kunne fortsette, men det er ikke aktuelt å gå inn i en samarbeidsform som svekker grunnlaget for vårt partnerskap med Brasil. Det sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).
9. juli 2019

Det grønne gullet – Verdier i skogen

Av Kjerstin Lundgård, Fylkesvaraordførerkandidat, Innlandet AP, Åsmarka
6. juli 2019

Forsker: Flere trær kan slette 100 år med karbonutslipp

Mer treplanting og skog over hele verden kan fjerne hele to tredjedeler av menneskeskapte utslipp, fastslår en ny klimarapport.
27. juni 2019

Skognæringen slår tilbake: Industrien trenger tømmer hele året

Skognæringen tilbakeviser at de ikke tar nok hensyn til fugler i hekkeperioden. De avviser også at det hogges mest i juni.
26. juni 2019

Sverige bygger verdens høyeste trehus

Med sine 20 etasjer blir Skellefteå kulturhus verdens høyeste trehus, målt i antall etasjer. Bygget skal stå klart i 2021.
25. juni 2019

Skognæringen slår tilbake: Industrien trenger tømmer hele året

Skognæringen tilbakeviser at de ikke tar nok hensyn til fugler i hekkeperioden. De avviser også at det hogges mest i juni.
25. juni 2019

30 millioner til skogsolje fra Åmli

Biozin-fabrikken får avgjørende støtte. DEL Biozin Holding har fått tildelt 30 millioner kroner fra Innovasjon Norge til jobben i forkant med å utvinne bio-råolje fra skogen i Åmli.
25. juni 2019

30 millioner til bioråolje

30 MILLIONER: Innovasjon Norge spytter inn 30 millioner kroner til et forprosjekt for den planlagte biozin-fabrikken i Åmli.
23. juni 2019

Tillater fusjonen mellom Glommen Skog SA og Mjøsen Skog SA

Konkurransetilsynet har i dag orientert Glommen Skog SA og Mjøsen Skog SA om at fusjonen mellom de to selskapene kan gjennomføres.
22. juni 2019

Sjur Baardsen blir ny rektor ved NMBU

Styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) ansatte i dag dekan Sjur Baardsen (60) som ny rektor. Han tiltrer 1. august.
21. juni 2019

Fjern formueskatten før den siste norske suksessbedriften selges til utlandet

Gründer og milliardær Jakob Hatteland advarer mot en politikk hvor alt blir solgt ut av landet.
18. juni 2019

Skog er gull

Vi er heldige i Norge som har mye skog. Den må vi forvalte godt. Skogen er en viktig del av løsningen i klimapolitikken.
18. juni 2019

Nybildade skogsbolag certifierar sitt skogsbruk enligt PEFC

Gysinge Skog, Hällefors Tierp Skogar och Kopparfors Skogar är nya skogsbolag som har bildats i och med delningen av Bergvik Skog. De nya bolagen certifierar sitt skogsbruk enligt PEFC-standarden.
18. juni 2019

Møtt med kritikk for å framstå arrogant: – Jeg beklager at jeg har vært for lite ydmyk

Det ble et klart ja til sammenslutning mellom Mjøsen Skog og Glommen Skog og nesten like klar oppslutning om Mjøsens styreleder Terje Uggen på det ekstraordinære årsmøtet i Mjøsen Skog.
18. juni 2019

Enstemmig vedtak om fusjon i Glommen

38 årsmøtedelegater stemte enstemmig ja til Glommen Mjøsen Skog under det ekstraordinære årsmøtet i Glommen Skog i dag. Dermed er det bare Konkurransetilsynet som kan forhindre en storfusjon blant skogeierandelslagene i Innlandet.
17. juni 2019

Miljødirektoratet kjenner seg ikke igjen i sitka-kritikk

Naturvernforbundet har beskyldt sitka-rapport for å være næringspolitisk. Miljødirektoratet kjenner seg ikke igjen i kritikken.
17. juni 2019

VM og badeliv hånd i hånd ved Sagtjernet

På årets fineste dag var stranda på Sagtjernet opptatt av VM i tømmerfløting. Heldigvis ble det plass både til VM-deltakere og badegjester.
14. juni 2019

Kortreist drivstoff. Kjører på biogass fra Saugbrugs

Torsdag åpnet Haldens nye fyllestasjon for biogass. Dermed tar Halden kommune i bruk seks nye renovasjonsbiler som skal gå på biogass produsert ved Norske Skog Saugbrugs opplyser kommunen på sine nettsider.
14. juni 2019

Ni millioner for å lage «treklynge»

Agder Tresenter søker om finansiering til et treårig prosjekt, hvor målet er å styrke verdikjeden for tre på Agder gjennom etablering av treklyngen TRE på Agder.
14. juni 2019

”Skogsstyrelsens beslut nedgraderar nyckelbiotoperna”

DEBATT. Det fanns en gång en tid då bevarandet av nyckelbiotoper, våra allra mest skyddsvärda skogar, var något att vara stolt över i det svenska skogsbruket Idag har nyckelbiotoperna istället blivit ett skällsord och ett politiskt slagträ. Men det finns en oprövad väg framåt, skriver flera företrädare för naturvårdsorganisationer.
14. juni 2019

For fire år siden feiret de med kake: Nå er fabrikken på Follum skrinlagt

Hønefoss skulle få biokullfabrikk til 400 millioner kroner og opptil 25 nye arbeidsplasser. Nå blir det ingenting.
14. juni 2019

Greenpeace kritiserar svenska SCA i ny rapport

Det svenska skogsbolaget SCA pekas i en ny rapport från Greenpeace ut som ett av flera storbolag som bidrar till den globala skogsskövlingen. Bolaget är leverantör till bland andra Libero, Edet och Ikea.
14. juni 2019

Mjøsen og Glommen slår seg sammen: Terje Uggen får fornyet tillit som styreleder

Det går mest sannsynlig mot en fusjon mellom Mjøsen skog og Glommen skog på deres ekstraordinære styremøte 18. juni.
14. juni 2019

Norske Skog AS vurderer notering på Oslo Børs

Norske Skog AS har i dag annonserer i en pressemelding igangsatt en prosess for å vurdere et offentlig tilbud og notering av aksjer på Oslo Børs. Norske Skog AS eies i dag av fond administrert av Oceanwood Capital Management Limited.
13. juni 2019

Ornitologer fortviler: Skogen meies ned mens fugleungene ligger i reirene

Norske fugleeksperter mener at tømmerhogst er skyld i at et stort antall fugleunger stryker med. Nå innfører skogbruket nye og strengere retningslinjer for hogst i fuglenes hekkesesong.
13. juni 2019

Løvenskiold trur ikkje skogavtalen med EU vil hindre næringa

Senterpartiet vil utsette klimaavtale med EU. Norskog ser ingen grunn til å vente.
13. juni 2019

Norske Skog AS vurderer offentlig tilbud og notering av aksjer på Oslo Børs

Norske Skog AS har igangsatt en prosess for å vurdere et offentlig tilbud (IPO) og notering av aksjer på Oslo Børs.
13. juni 2019

FSC föreslås ge dispens för giftigt preparat mot barkborrar

DNVLG, som miljöcertifierar skog åt FSC, vill få dispens för att använda det miljöfarliga preparatet Forester för att bekämpa barkborre. Preparatet innehåller cypermetrin som kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön, är farligt för bin och är hälsovådligt för människor, enligt
12. juni 2019

Fortsatt trøkk på tømmerkaier

Landbruksdirektoratet har mottatt 12 skisser etter utlysningen av tilskuddsmidler til utvikling av kai- og tømmerterminaler i 2019. Seks av prosjektene inviteres til den endelige søknadsrunden.
9. juni 2019

Nasjonalpark i Østmarka – hva vet vi, hva synes vi og finnes det alternativer?

DEL Det ville politikere fra Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti i Enebakk ha innspill på, og inviterte til åpent møte i kommunestyresalen tirsdag kveld.
3. juni 2019

Salg av landbrukseiendom

Eiendommen Oppheim, er en utmarkseiendom beliggende i Rindal kommune. Eiendommen består av småkupert utmark 213 daa. Utmarksområdet inngår i reguleringsplan for Furuhaugmarka hytteområde, hvor det er regulert og tinglyst 4 hyttetomter/fritidseiendommer hver på 1 daa – 1,8 daa. I tillegg inngår eiendom ved RV 65 med 6 daa, hvor det på eiendommen er et gammelt verksted.
3. juni 2019

Spara träd vid avverkning – hjälp mykorrhizasvampar

Det är inte bara fåglar som gynnas av sparade träd vid avverkningar. Ny forskning från SLU visar att dessa träd också är mycket viktiga för de mykorrhizasvampar som växer i skogen och som bidrar till att ny skog kan växa upp.
3. juni 2019

Nå er den nye kaia på Mølen ferdig støpt

Halden kommune investerer 23 millioner kroner på Mølen for å sørge for at Halden-bedriftene har gode muligheter til eksport og import.
3. juni 2019

Har limträ någonsin varit hetare?

Den svenska tillverkningen av byggelement i korslimmat trä (CLT/KL-trä) och limträbalkar fortsätter att öka. Samtidigt genomför flera stora aktörer omfattande industrisatsningar på ytterligare produktionskapacitet av de populära byggmaterialen.
3. juni 2019

Utforsk tema:

Frøya kommunestyre har vedtatt å bruke en million kroner fra havbruksfondet til bekjempelse av sitkagra. Kommunen jobber med en plan for hvordan dette skal gjennomføres, og i planarbeidet har man behov for økt kunnskap om sitkagranas utbredelse og volum i kommunen.
3. juni 2019

Mjøsen Skog-styreleder ber eierne vurdere hans stilling

Mjøsen Skogs styreleder Terje Uggen stiller sin plass til disposisjon. Det orienterte han styret om under dagens møte.
3. juni 2019

Frykter trusselen om medlemsflukt: – Kan ikke leve med splittelse

De mente at sammenslutningen av Mjøsen Skog og Glommen Skog var for dårlig utredet, gir for liten gevinst og for stor risiko. Nå har Erik A. Dahl og Hans Rindal kommet til at de vil stemme ja.
28. mai 2019

Vil produsere menneskeføde – ikke rovdyrmat

Skal, skal ikke. Etter å ha mistet 16 voksensauer og 27 lam på utmarksbeite i fjor, telte Torill O. Selboe på knappene om hun skulle fortsette med saueholdet eller ikke. To bjørnefellinger ble avgjørende.
28. mai 2019

Gir 60 000 til smårovvilt-prosjekt

Fylkeskommunen har besluttet å gi inntil 60 000 kroner i tilskudd til gjennomføring av prosjektet Smårrovvilt i Salten.
28. mai 2019

Svenskt bolag äger omstridd rumänsk skog

Förre statsministern Göran Persson, som är nominerad till ordförandeposten i Swedbank, är genom ett av sina bolag delägare i skog i Rumänien som enligt företrädare för rumänska skogsägare är stulen. Det visar ATL:s granskning.
28. mai 2019

Sylli Skog AS må vente til august for å få vedtak i konsesjonssøknaden

Etter at Rendalen kommune avslo søknad om konsesjon på Øvre Sjølie gård, har søknaden havnet hos Fylkesmannen. Der har de stor saksmengde for tiden.
27. mai 2019

Innspurt for ekteskap i skogen Avgjørende for skogsekteskap Høyspenning for skogbrukerne

Skogeierne i distriktet har spennende dager. Tidlig i juni velger skogeierne representanter til et ekstraordinært årsmøte 18. juni som skal ta stilling til sammenslåing av Mjøsen Skog SA og Glommen Skog SA. Et lite mindretall kan velte fusjonsplanene.
27. mai 2019

Landsskogtakseringen vant Eidsvold Værks skogpris

Det var Landsskogtakseringen som ble tildelt Eidsvold Værks skogpris 2019, under festmiddagen på Skog og Tre.
24. mai 2019

Nye rovdyrtall: Økning av jerv og bjørn i Norge

Mens både bjørne- og jervebestanden øker, ble det registrert færre ulver i 2018.
24. mai 2019

Grøfting etter hogst kan gi nytt bestand en god start

For å hindre at grøftekantene raser, skal grøfting helst gjennomføres ved bruk av profilskuffe med rette kanter. Foto Bjørn Helge Bjørnstad
24. mai 2019

Skogsägare allt mer intresserade av alternativa avverkningsmetoder – kan bokskogar bli något för ett varmare Finland?

Skogen är mycket viktig både för Finlands ekonomi och för att motarbeta klimatförändringen. Den är en förnyelsebar resurs och en viktig del av klimat- och miljöfrågorna som avlöser varandra.
24. mai 2019

Etablerer ny tømmeraktør, mister styreplass i Skogeierforbundet

Sammen med Tarje Kusslid og Martin Braanaas i Sunnfjord Skog har Ingunn Kjelstad etablert selskapet Fjordtømmer AS.
24. mai 2019

Utredning av forbud mot bruk av utenlandske treslag

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD), har Landsbruksdirektoratet og Miljødirektoratet levert en utredning av et eventuelt forbud mot utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål. Rapporten viser at hensynene til naturmangfold, klima og næring kan balanseres godt gjennom fortsatt streng regulering av utsetting av utenlandske treslag.
24. mai 2019

Kjøp tre. Dropp plast. Redd verden. Sier skogbruket.

Skog- og trenæringen vil at vi skal bruke mer tre for å redde klima. En ny klima/natur-konflikt er på vei.
20. mai 2019

Vil gjenvinne spillvarme for å drifte drivhus og fiskeoppdrettsanlegg

Den svenske papirfabrikken BillerudKorsnäs Frövi og selskapet WA3RM ønsker å gjenvinne spillvarme for å drifte et stort drivhus og fiskeoppdrett på tettstedet Frövi.
20. mai 2019

Vil tilbakeføre fritak av elavgift for treindustrien

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil sikre at den norske treindustrien fortsatt får fritak for elavgift. Avgjørelsen blir tatt i Brussel.
20. mai 2019

Lokal jeger: – Rypejakta har blitt til en krigssone

Frustrerte lokale jegere mener dagens rypejakt må endres.
20. mai 2019

Det ser ikke riktig ut for Mjøsen Skog

DEL Leserinnlegg
20. mai 2019

Skogforskere frykter barkbilleepidemi

Tørkesommeren 2018 har gitt mye død gran på Østlandet. En annen viktig årsak til skogskadene og barkbilleangrepene var tung snø og mange brekte tretopper forrige vinter. Dersom årets forsommer blir varm og tørr kan det resultere i en ny barkbilleepidemi og omfattende skader på granskog.
20. mai 2019

Festår for tømmermenn

Det koker i tømmermarkedet, men barkbiller og gigahogst på kontinentet truer lønnsomheten.
20. mai 2019

Anmeldes for grov miljøkriminalitet: – Dette var da veldig tøft

Austri Vind ved styreleder Thor Svegården og Våler kommune ved ordfører Lise B. Svenkerud er politianmeldt av Norges Miljøvernforbund. – Miljøvernforbundet anser de to lederne som en direkte fare for natur- og miljøinteressene på Finnskogen og Kjølberget. Derfor bes politimyndighetene lokalt om umiddelbart ta dem inn til avhør.
20. mai 2019

– Tørkeskadene i skogen ser verre ut enn vi fryktet

Fjorårets drømmesommer får en høy pris. Enorme verdier er i ferd med å gå tapt fordi grantrær tørket, og blir angrepet av barkebiller.
16. mai 2019

Färskt papper mer miljövänligt än returpapper

I alla fall om elen kommer från förnybara energikällor och skogsbruket där råvaran produceras bedrivs på ett hållbart sätt. Detta visar en ny livscykelanalys från svenska miljöinstitutet.
15. mai 2019

Utmark som næring – nytt kurs

Skogbrukets Kursinstitutt har i samarbeid med NORSKOG, utviklet opplæringstilbudet: Utmark som næring. Første kurs er satt opp på Honne, Biri 7.-8. juni 2019.
15. mai 2019

Fusjonsdebatt for større innsikt?

DEL DEBATT
15. mai 2019

“Rotbløyta” i helga hjalp godt på skogbrannfaren. Men nå er det forbudt å gjøre opp ild i utmarka

Mange steder i Valdres kom det mellom 40 og 60 millimeter nedbør i løpet av helga. Det reduserte faren for skogbrann betraktelig.
15. mai 2019

FSC- ett viktigt skydd för svenska skogen

Sverker Liden påstår i en debattartikel att Världsnaturfonden tillsammans med andra aktörer står bakom köpbojkott av virke från 300 000 skogsägare. Detta är felaktigt, svarar Peter Westman, biträdande generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF.
14. mai 2019

Skogeierne får 55 kroner mer for kubikkmeteren

Tømmerprisen økte med 14 prosent i 1. kvartal 2019. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).
14. mai 2019

Flere vil bygge skogsveger

I forbindelse med vårens søknadsrunde har Fylkesmannen i Trøndelag mottatt en rekke søknader om tilskudd til skogvegbygging.
11. mai 2019

Kraftig ökning av landets virkeslager

Färska siffror från Skogsstyrelsen visar på en kraftig ökning när det gäller lagervolymer av barrsågtimmer, massaved och massaflis. Enligt en nyligen genomförd lagerinventering ligger nivåerna på 10,1 miljoner kubikmeter, vilket är 36 procent högre än ifjol.
11. mai 2019

Stor potential att producera gröna bränslen inom massaindustrin

Forskningsinstitutet RISE menar att den svenska pappers- och massaindustrin skulle kunna öka produktionen av förnybara drivmedel och kemikalier och samtidigt ta en mer aktiv roll på elmarknaden genom att producera så kallade elektrobränslen.
9. mai 2019

Norsk gran kan bli til iskrem og ost

Tømmerflis kan erstatta importert soya i dyrefôr og sikra matfatet vårt når klimaendringane trugar mattryggleiken.
9. mai 2019

God vekst og solid resultat for Bergene Holm

Bergene Holm melder om god vekst og godt resultat i 2018. For femte år på rad ble det produsert mer trelast enn noen gang i selskapets 72-årige historie.
9. mai 2019

Skogsvalet 2019: EU-valet viktigt för skogen och skogsägaren

Snart efter att riksdagsvalet avgjorts har det blivit dags för EU-val. EU-valet har hamnat lite i skymundan för riksdagsvalet och regeringsförhandlingarna, men det är också ett viktigt val för skogen och skogsägarna i Finland. Speciellt med tanke på att skogen har en så viktigt roll för Finland är det viktigt att använda sin röst i EU-valet för en god, europeisk skogspolitik.
9. mai 2019

Aftenbladet mener: Vi trenger nasjonalparker

Leder: Naturen i Rogaland er intenst utnyttet. Derfor trengs det et kraftigere vern av de mest verdifulle områdene som fortsatt er noenlunde uberørt.
8. mai 2019

Hunton flyttar hem tillverkningen till ny fabrik för den nordiska marknaden

Norska Hunton firar i år 130 år, och under denna tid har företaget upplevt många mot- och medgångar. Efter en nystart i mitten av 2000-talet och beslutet att starta en egen försäljningsavdelning tar man nu steget att flytta hem tillverkningen av träfiberisolering till en ny fabrik i norska Gjövik.
7. mai 2019

Sporsnø hjalp jegere å felle ulv i Rendalen

I morgentimene tirsdag ble en ulvetispe felt i Rendalen. Det bekrefter Fylkesmannen i Innlandet.
7. mai 2019

Et klimasmart engangsprodukt af nanocellulose

Nyt og gammelt mødes, når skovens træer i samarbejde med en 3D-printer giver hospitalerne et alternativ til engangsforbindinger til pleje og beskyttelse af patienternes sår.
6. mai 2019

Holmen och Vida sänker timmerpriserna

Avverkningar på grund av barkborreangrepp ger stora mängder virke in till industrin i Södra Sverige. Det sammanfaller med vikande konjunktur för sågade trävaror och nu sänks därför timmerpriserna.
6. mai 2019

Debatt: Ett konkurrenskraftigt näringsliv behöver investeringar i vägar

De långa avstånden i norra Sverige riskerar bli ännu längre när hastigheten på vägarna sänks på grund av eftersatt vägunderhåll och trafikfarliga vägar. Men framförallt påverkar det bristande vägunderhållet konkurrenskraften för näringslivet i norra Sverige. Därför behövs investeringar i både vägar och järnväg. De ökade anslagen för infrastruktur är välkommet, men räcker inte till på långa vägar. Anslagen till byggnation och underhåll av vägar behöver öka väsentligt.
6. mai 2019

Kraftig nedgang i bruk av palmeolje

Det ble brukt langt mindre palmeolje i drivstoff i Norge i 2018 enn året før, 93 millioner liter i 2018, mot 320 millioner liter i 2017. Samtidig har bruken av avansert biodrivstoff økt. Det viser omsetningstallene for biodrivstoff i 2018.
6. mai 2019

Europas barkborrar skapar problem för inhemska sågade trävaror

Många skogsägare lider fortfarande av sviterna efter fjolårets omfattande barkborreangrepp, och årets svärmning står för dörren i södra Sverige. Samtidigt har angreppen i Tyskland och Mellaneuropa fått sågverken där att gå för högtryck vilket skapar ett överutbud av timmer.
6. mai 2019

Raskt inn i fremtiden

LEDER: «Tre er noe av det mest trendy som finnes. Miljøet gir industrien mye gratis. Det er ingen grunn til at en trendy bransje skal produsere på gammeldags vis.»
2. mai 2019

Åpner verdens største massivtrefabrikk på Åmot

Treindustriselskapet Splitkon åpner tirsdag selskapets nye fabrikk til 250 millioner kroner.
2. mai 2019

Aldri har det stått så mye trær i skogen. Aldri har det vært tatt ut så mye tømmer. Aldri har det vært så høye priser

Tømmerveltene ligger godt synlig langs vegene, og på sagbrukene og terminalene ligger tømmeret i uendelige rekker. De bølger avgårde ikke helt ulike de åsene de har vokst opp i.
2. mai 2019

Rekordmange granbarkebiller i svenske skoger

Den svenske Skogsstyrelsen forteller om urovekkende nytt om barkebiller i svenske skoger. De er flere og tidligere ut enn vanlig.
30. april 2019

Tømmerprisene fortsetter å øke

Tømmerprisen økte med 14 prosent i 1. kvartal 2019. I gjennomsnitt fikk skogeierne 450 kroner per kubikkmeter, noe som er 55 kroner mer enn i 1. kvartal 2018. Det er hogst av gran og furu til massevirke som bidrar mest til prisøkningen.
26. april 2019

Skogkultur

Statistikken gir en oversikt over utført skogplanting, ungskogpleie, markberedning og annen skogkultur. Den omfatter bare tiltak som er dekket av skogfond og/eller har fått statstilskudd, og bygger på uttrekk av data fra Landbruksdirektoratets database for Skogfond.
26. april 2019

Skogsveier

OppdatertNeste oppdatering22. april 2020Nøkkeltall 94 kilometer skogsbilveier ferdigstilt i 2018
26. april 2019

Sterkt fall i Indonesias avskoging

Avskogingen i Indonesia gikk kraftig ned i 2018 sammenlignet med året før. Det viser tall som ble offentliggjort i dag fra Global Forest Watch, et norsk-støttet samarbeid med Google. Dette er andre år på rad at avskogingen i verdens tredje største regnskogland går ned.
24. april 2019

Skogbranner ute av kontroll i Vest-Agder

Brannvesenet har rekvirert helikopter for å få slukket flere skogbranner i Vest-Agder.
24. april 2019

Null nullskatteytere

Ingen mennesker med formue i Norge blir nullskatteytere over mange år, dersom formuesskatten på arbeidende kapital fjernes. Mennesker som har ligningsformue på over 10 millioner kroner, som typisk eier en liten eller mellomstor bedrift, har 75 prosent eller mer av formuen sin i virksomhetene de eier. Derfor kan det personlige skattebidraget de betaler variere over tid, avhengig av om bedriften de eier, tjener penger eller ikke.
23. april 2019

FSC i Norge: Nasjonal standard på høring

En skogeier som vil bytte fra PEFC- sertifkat til FSC må påregne mer administrasjon, advarer skogsjef i Norskog, Erling Bergsaker: – Du må ha mer system i rapportering på eiendomsnivå. Det fordrer en litt mer aktiv eier. En skogbruksplan ivaretar ikke dette fullt og helt, sier han. Foto: Norskog
12. april 2019

Landbruksdirektoratet utvikler kurs i Miljøregistrering i skog ved bruk av NiN.

Natur i Norge (NiN) er et type- og beskrivelsessystem for variasjonen i norsk natur somt ble tatt i bruk i MiS-kartleggingen i 2017.
12. april 2019

Tilskudd for 2019 – nasjonale rentemidler av skogfond

Landbruksdirektoratet har tildelt nær 2,8 millioner kroner til prosjekter som skal fremme skogbrukets næringsvirksomhet på landsbasis. Midlene er nasjonale rentemidler fra skogfondet.
12. april 2019

Frykt for at Blæstad-underskudd skal ramme videre satsing på Evenstad

Ordfører Terje A. Hoffstad (Ap) i Stor-Elvdal kommune, samt skogsjef Per Skaare og næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen i Glommen skog, er bekymret for Evenstad-framtiden etter de siste dagenes uro ved høgskoleavdelingen.
11. april 2019

Stadig flere jegere

Over en halv million nordmenn står oppført i Jegerregisteret nå, noe som er en økning på nesten 90 000 jegere på ti år. Av disse er 14,5 prosent kvinner. Over 202.000 løste jegeravgift i fjor.
11. april 2019

Fra studentbedrift til vellykket arbeidsplass

Henrik Selboe og Vegard Kjøsnes har begge tatt en bachelorgrad i skogbruk på HINN Evenstad. Nå driver de Trøndelag trefelling AS.
11. april 2019

Svenske jegere bekymret for tiltak for å skyte mer villsvin

Svenske myndigheter har bestemt at varmesøkende sikte skal tillates i jakt på villsvin fra 15. mai. Det svenske jegerforbundet er bekymret, og frykter det vil føre til jaktulykker.
11. april 2019

Fra studentbedrift til vellykket arbeidsplass

Henrik Selboe og Vegard Kjøsnes har begge tatt en bachelorgrad i skogbruk på HINN Evenstad. Nå driver de Trøndelag trefelling AS.
11. april 2019

Svenske jegere bekymret for tiltak for å skyte mer villsvin

Svenske myndigheter har bestemt at varmesøkende sikte skal tillates i jakt på villsvin fra 15. mai. Det svenske jegerforbundet er bekymret, og frykter det vil føre til jaktulykker.
10. april 2019

Så mange jegere er det i din kommune

De etter hvert så kjente «jegertvillingene» er langt fra de eneste kvinnelige jegerne i Norge. I fjor økte andelen kvinnelige jegere med 4,7 prosent.
10. april 2019

Så mange jegere er det i Nittedal

*Klikk på din kommune i kartet over for å få tallene for din kommune*
10. april 2019

NJFF går så det suser!

NJFF har god grunn til å være fornøyde om dagen. Aldri før har det vært så mye aktivitet i foreningene og medlemstallene øker.
10. april 2019

Sensurerer prisene i tømmermarkedet

Skogeierne får bind for øynene. Romedal- og Stange Almenning bruker virkesdatasystemet VSOP sine månedlige prisopplysninger, brutt ned til kommunenivå, for å holde oss prismessig orientert i tømmermarkedet.
10. april 2019

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Per Olaf Lundteigen, Ole André Myhrvold og Geir Pollestad om økt bruk av tre som byggemateriale (Midlertidig)

BakgrunnBruk av tre til bærende konstruksjoner er et godt klimatiltak i alle faser av en byggeprosess. Lavere energiforbruk i byggeperioden, renere arbeidsmiljø og mindre støv, mindre avfall og raskere oppføring av bygg er noen av fordelene med å bygge i massivtre.
9. april 2019

Stadig flere kvinnelige jegere i Norge

Totalt er det over en halv million registrerte jeger i Norge, viser tallene fra jegerregisteret til Statistisk sentralbyrå (SSB).
9. april 2019

Full strid om verneprosess

Innlandskommuner reagerer kraftig på at Fylkesmannen oversendte en liste med 153 aktuelle vernearealer, før kommunene ble orientert – via telefonmøter.
9. april 2019

Certifiering kräver giftfria plantor

Svenska PEFC har beslutat att plantor behandlade med kemiska insekticider inte får användas i det certifierade skogsbruket efter 2019.
8. april 2019

Planting av skog er et godt klimatiltak

Evalueringen av pilotfasen for planting av skog på nye areal bekrefter at tiltaket har god klima- og næringseffekt. I løpet av en treårige pilotfase har det blitt plantet gran på i overkant av 6000 dekar i pilotfylkene Rogaland, Trøndelag og Nordland.
8. april 2019

Overdrive skogvern i Norge

Staten har dei seinare åra løyvd 400-500 millionar kroner kr årleg til skogvern. Det er pengar som kan nyttast til viktigare føremål.
8. april 2019

Velg Skog og Tenk Tre

Skogbruket ville neppe vært det samme uten tidligere generasjoners fremsynthet og samhandling. Nå må vi ta den samme medisinen i kampen om de unge og kloke hodene og virkelighetsoppfatningen av skogbruket blant folk flest, skriver Jørn Lileng i Velg Skog i Norsk Skogbruk 3-2019
8. april 2019

Foreslår jakt av 7000 bukker på Hardangervidda

For å sikre seg mot skrantesyke på villrein, vil Villreinutvalget for Hardangervidda nå få ned bukkebestanden.
4. april 2019

Planting av skog på nye areal er et godt klimatiltak

Evalueringen av pilotfasen for planting av skog på nye areal bekrefter at tiltaket har god klima- og næringseffekt.
4. april 2019

Insektskader fører til at skogen i Europa dør

Etter flere år med varme og tørre somre har mange land i Europa hatt omfattende angrep av granbarkbillen. Også i Skandinavia har vi sett en økning i senere år.
4. april 2019

Fylkesnytt fra Innlandet 2/2019

Fylkesmannen i Innlandet er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om Innlandets første Regionale bygdeutviklingsprogram.
4. april 2019

Sommerjobb skogbruk

Prosjekt JOB:U avd. Stor-Elvdal søker ivrig og motivert ungdom mellom 15 og 26 år til skogrelatert sommerjobb. Søknadsfrist 20. april 2019
3. april 2019

Nå blir tilbudene på storviltjakt lagt ut

Over 1 000 jaktlag er med i kampen om elgjakt hos Statskog. Nå legges tilbudene ut.
2. april 2019

Uvanlig barkbilleangrep i Vestfold

Undersøkelser viser at det ikke bare var den vanlige barkbille-arten som hadde angrepet skogen i Vestfold.
1. april 2019

Et nytt kapittel for vindkraften

Avisinnlegg av olje- energiminister Kjell-Børge Freiberg
1. april 2019

Skautravere protesterte mot vern: – Vi ble hørt!

Det ble ramaskrik da det i fjor ble kjent at et område i Røysjømarka var foreslått vernet som naturreservat. Nå er Trestikle naturreservat et faktum, men brukerne av marka har blitt hørt – og området kan fortsatt brukes til blant annet orienteringsløp.
29. mars 2019

Villedende markedsføring fra Glommen Skog

Viken Skog er opptatt av at skogeierne skal få god og korrekt informasjon om priser og leveringsvilkår, og har derfor reagert på den senere tids markedsføring fra Glommen Skog og Mjøsen Skog, som begge blant annet hevdet at de hadde best tømmerpris. Begge har nå innrømmet at dette var villedende markedsføring og at de har brutt markedsføringsloven. Glommen Skog fortsetter imidlertid å spre prisinformasjon til skogeierne som ikke er etterprøvbar av andre enn dem selv.
29. mars 2019

Konsernsjefen i Norske Skog går av

Konsernsjefen i Norske Skog fratrer etter uenigheter med styret.
29. mars 2019

Etablerer nytt skogselskap i vest

Vil effektivisere hogst og transport av tømmeret, samt etablere ny treindustri.
29. mars 2019

Skogplanteforedling er viktig for bioøkonomien

Om lag 50 deltagere fra bl.a. skogforskningen, skogforvaltningen, planteskoler og skogeierforeningene var tidligere denne uken samlet på Kvatninga i Trøndelag til nordisk temadag om skogfrø- og planteforsyning i et framtidig klima.
27. mars 2019

Ekstra kvote for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen

Klima- og miljødepartementet opprettholder rovviltnemndene i region 4 og 5 sitt vedtak om ekstra kvote for lisensfelling av inntil fire ulv utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus. Det er samtidig gitt instruks til alle rovviltnemndene om at de normalt kan fatte nye vedtak når det foreligger oppdaterte bestandstall. Et minstekrav vil være at slike tall skal være verifisert av Rovdata eller Statens Naturoppsyn.
27. mars 2019

– Rovviltovervåking i verdensklasse

Publisert 27.03.2019
27. mars 2019

Ny type skogbruk kan redusere råteskader i skog

Soppen rotkjuke tar knekken på hvert femte norske grantre og fører til enorme tap for skogbransjen. Digitale data fra hogstmaskiner, satellitter, fly og droner kan bidra til å hindre smittespredning.
27. mars 2019

Nå har Elverum fått nok et milliardselskap

2018 ble et rekordår for 20-årsjubilanten Nortømmer AS, som nå er Elverums andre milliardselskap.
26. mars 2019

20 millioner til miljøvennlig transport

Södra investerer 20 millioner svenske kroner i miljøvennlige transportløsninger. Investeringen er et skritt i retning målet om å bli fossilfri innen 2030.
26. mars 2019

Massevirkeprisene øker fortsatt.

I gjennomsnitt for hele landet er nå massevirkeprisen på gran oppe i 350 kroner pr. m³, mens den for furu ligger på 327 kroner. Sammenlignet med februar i fjor er granprisen 85 kroner opp og furuprisen 86 kroner opp, det skriver Norsk-Skogbruk.
26. mars 2019

Mistet tømmer under uværet på Nordvestlandet

DEL Cirka 400 kubikkmeter tømmer gikk på havet da lasteskipet Hagland Captain fikk problemer i Hustadvika i Møre og Romsdal lørdag kveld.
25. mars 2019

Norges plan for telling av opptak og utslipp fra forvaltet skog i 2021-2025

Skog og annen arealbruk vil være en del av samarbeidet mellom Norge og EU om oppfyllelse av våre utslippsmål for 2030.
25. mars 2019

Valgt inn i Sp-toppen: – Vi kan skape 20 milliarder og 25.000 nye jobber i Innlandet. Men det virker som rikspolitikerne har mistet interessen

Nyvalgt sentralstyremedlem Kjersti Bjørnstad fra Gjøvik etterlyste større ambisjoner og satsing på bioenergi på Sp-landsmøtet på Hamar lørdag.
25. mars 2019

Eventyrlige tømmerpriser

Wilhelm Gerhard er skogbestyrer for glassverkfamilien Poschinger. Han vil ikke bytte med noen. Foto Johs Bjørndal
24. mars 2019

Distriktsårsmøter i NORSKOG

Det skal i de nærmeste ukene arrangeres årsmøter med Skogforum i alle NORSKOGs distrikter.
22. mars 2019

Svar på skriftlig spørsmål om tiltak for å skjøte mer skog i Norge

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp) om hvilke konkrete tiltak statsråden vil sette i gang for at vi skal kunne hugge, plante og skjøte mer skog i Norge.
21. mars 2019

Velg Skog har vært viktig for rekrutteringen til skogbruket

Landbruks- og matdepartementet i sitt nye strategidokument "Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling" peker på at Velg Skog har vært viktig for rekruttering til skogbruket.
20. mars 2019

Tømmertransporten skal fram på utbetra vegar

- Flaskehalsar, til dømes i form av bruer som ikkje toler dei tyngste tømmervogntoga, gjer transport av tømmer langs smale vegar i Noreg tungvint. Derfor fordeler vi no 25 millionar kroner til å utbetre fylkesvegar med mykje tømmertransport. Utbetring av flaskehalsane vil styrke konkurransekrafta i skog- og trenæringa gjennom lågare transportkostnadar, gi færre lastebilar på vegane og betre miljø, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.
20. mars 2019

Nytt rekordår for hjortejakta – nedgang for elgjakta

Utbyttet fra hjortejakta stiger og fikk en ny toppnotering i jaktåret 2018/19. For elg går jaktutbytte ned. I alt ble det felt 43 800 hjort og 30 600 elg i løpet av jaktåret 2018/19.
20. mars 2019

Elgjakt

Statistikken viser omfanget av elgjakt i Norge. Det blir gitt tall for antall felte dyr og antall tillatt felte dyr fordelt på alder og kjønn. Beregnet slaktevekt er også en del av statistikken.
19. mars 2019

Mjøstårgnet – världens högsta träbyggnad färdigställd

Mjøstårgnet öppnades officiellt den 15 mars 2019 och tog över titeln som världens högsta träbyggnad. Den 18 våningar höga byggnaden i Brumunddal i Norge når en höjd på 85,4 meter. I byggnaden finns ett hotell, bostäder och kontorsutrymmen. Metsä Wood s snabba, lätta och miljövänliga Kerto® LVL-produkter (laminated veneer lumber) användes i byggnadens mellanbjälklag.
19. mars 2019

Færre villrein felt i Norge

Årets villreinjakt er over. Det ble til sammen felt ca. 6500 villrein i hele landet. I 15 av de 23 ulike villreinområdene i Norge gikk antall felte dyr ned.
19. mars 2019

Stora Enso investerar mångmiljonbelopp i Hyltebruk

Skogsindustrikoncernen Stora Enso investerar motsvarande drygt 52 miljoner kronor i en ny produktionslinje och ny infrastruktur för formpressad fiber vid massabruket i Hylte.
18. mars 2019

Regjeringen endrer lisensfellingsperioden for ulv uten for ulvesona

Lisensfellingsperiodens lengde utenfor ulvesonen endres fra 1. oktober til og med 31. mars til å være fra 1. desember til og med 31. mai. Det vil bedre muligheten for lisensfelling på sporsnø om våren samtidig som man fortsatt tar vare på genetisk viktige ulver om høsten. Endringen vil tre i kraft straks, slik at lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen vil gjelde også for våren 2019.
18. mars 2019

Innlandet har og kan skog

Av fylkesmann Knut Storberget og Kjell Joar Rognstad, avdelingsdirektør, skog- og trebruk
15. mars 2019

Verner viktige skogområder

Regjeringen verner i dag 18 skogområder i åtte fylker. Et stort antall truede arter lever i områdene. Vernevedtaket er enda et skritt mot målet om vern av ti prosent av skogarealet.
15. mars 2019

Riktig skogsdrift bidrar til godt klima

I et leserinnlegg i forrige uke kommer MDGs Kristoffer Robin Haug og Hanne Lisa Matt med et utspill mot flatehogst som setter både klima og eiendomsretten til side.
15. mars 2019

Truet villreinbestand har økt med 400 dyr

Villreinbestanden som trues fra alle hold av ferdsel og aktivitet i Rondane har økt med 400 dyr i løpet av de siste årene.
15. mars 2019

Sier ja til Fritzøe Skoger som AS

SILJAN: Mye tyder på at foretaket som eier nesten all skog i Siljan får lov til å bli aksjeselskap. - Ja, jeg har tro på et enstemmig vedtak i formannskapet.
15. mars 2019