Eiendomsutvikling

Tjenester

Vi tilbyr en rekke tjenester innen eiendomsutvikling

Med eiendomsutvikling mener vi det å ta eiendommen i bruk til noe annet enn det den brukes til i dag. Ettersom verden forandrer seg oppstår muligheter for nye utnyttelsesformer. Tenk f.eks. dersom noen for 30 år siden hadde foreslått å bygge vindmøller i utmark….

Dersom man sitter passivt og betrakter utviklingen, er det langt fra sikkert at noen endret bruk vil inntreffe på din eiendom. Ta kontakt med oss for å få utredet ulike muligheter.

Eiendomsutvikling

Det er bare fantasien og markedet som setter grenser for hvordan naturgrunnlaget kan settes i produksjon. Medlemsmassen i NORSKOG har lang erfaring med å ta eiendommens samlede ressurser i bruk. Merittlisten strekker seg fra jakt- og fiskebasert reiseliv, opplevelsesturisme og salg av tomter og hytter, til omsetning av geologiske forekomster og kraftproduksjon. Dette har også preget næringspolitikken i organisasjonen, der hensynet til de samlede ressursene på en eiendom har stått i høysetet.

Konsulentmiljøet i NORSKOG har kompetanse og praktisk erfaring med naturbasert produktutvikling, og har bistått kunder både i Norge og utenlands på dette fagfeltet. Mulighetsanalyser med utgangspunkt i tilgjengelige ressurser, marked og offentlige rammebetingelser er et av produktene NORSKOG kan tilby. Tilsvarende med forvaltningsplaner for fisk- og vilt, administrative modeller, avtaleverk osv.

NORSKOG har for øvrig gjennomført og er delaktig i ulike FoU-prosjekter rundt tilleggsnæringene, og dekker fagspekteret fra kartlegging og plan til realisering og drift.

 

Yngve Holth

Leder konsulentavdeling

+ 47 91 83 22 36


Oppgaver og fagfelt:
Eiendomsoverdragelser, ekspropriasjon, skatt, offentlige prosesser mm.

Erling Bergsaker

Skogsjef

+ 47 91 51 14 67


Oppgaver og fagfelt:
Skogsjef, konsulentoppdrag i Norge og utlandet.

Kraftproduksjon

Mange eiendommer har vindforhold, vann eller elver som kan være aktuelle for utbygging til kraftproduksjon. Stadig flere grunneiere har blitt oppmerksomme på lønnsomheten i slike prosjekter. For å drive næringspolitikk på dette feltet tok NORSKOG initiativet til å samle eiere og utbyggere av småskala kraftproduksjon til en egen forening. Foreningen kalles Småkraftforeninga.

 

Foreningen representerer de som enten eier småkraftverk, ønsker å bygge ut, eller på annen måte har spesiell interesse for småkraftnæringen. I januar 2014 har foreningen 250 kraftverk i drift. Til sammen er det rundt 550 medlemmer og rundt 35 støttemedlemmer i organisasjonen.

Gode kraftprosjekter er interessante som investeringsobjekter blant aktører i kraftbransjen. Mange har derfor solgt sine fallretter til eksterne utbyggere. På denne måten unngår grunneieren risiko, men får samtidig en liten andel av overskuddet. Småkraftforeninga er kjent i markedet og gir råd til medlemmene. Vi arrangerer også Småkraftdagane som er en av de største fagmessene for små kraftverk i verden. Småkraftdagane er rettet mot medlemmer i Småkraftforeninga, private og offentlige kraftselskap som bygger og driver små kraftverk, konsulenter, entreprenører, firma som leverer tjenester og utstyr og den offentlige forvaltningen.

Knut Olav Tveit


Småkraftforeninga

Mulighetsanalyser

Det er bare fantasien og markedet som setter grenser for hvordan naturgrunnlaget på en eiendom kan settes i produksjon. NORSKOG fokuserer på lønnsom utnyttelse av alle ressurser som finnes på en eiendom. Næringsutvikling i utmark er en sentral del av dette arbeidet, og vi har derfor bygget opp kompetanse på feltet.  Medlemsmassen i NORSKOG har også lang erfaring med å ta eiendommens samlede ressurser i bruk. Det samme gjelder organisasjonen, både faglig og næringspolitisk. NORSKOG er aktivt med i ulike utviklingsprosjekter for å styrke kunnskapsgrunnlaget for næringsutvikling i utmark. Vi driver også systematisk erfaringsutveksling mellom eiendommer som er aktive på dette området.  Vi bistår i prosessen fra tankestadiet til ferdige produkter.

Merittlisten strekker seg fra jakt- og fiskebasert reiseliv, opplevelsesturisme og salg av tomter og hytter, til omsetning av geologiske forekomster og kraftproduksjon. Dette har også preget både fagmiljøet og næringspolitikken i organisasjonen, der hensynet til de samlede ressursene på en eiendom har stått i høysetet.

Konsulentmiljøet i NORSKOG har kompetanse og praktisk erfaring med naturbasert produktutvikling, og har bistått kunder både i Norge og utenlands på dette fagfeltet.

Mulighetsanalyser med utgangspunkt i tilgjengelige ressurser, marked og offentlige rammebetingelser er et av de produktene NORSKOG kan tilby.

NORSKOG bidrar også i konseptutvikling for naturbasert reiseliv, administrative modeller, avtaleverk osv. NORSKOG har for øvrig gjennomført og er delaktig i ulike FoU prosjekter rundt tilleggsnæringene, og dekker fagspekteret fra kartlegging og plan til realisering og drift.

Her kan du se eksempel på en mulighetsstudie utarbeidet av NORSKOG som en del av et prosjekt gjennomført i Kragerøvassdraget.

 

Relatert til utmark tilbyr NORSKOG tjenester innen bl.a.:

 • Prising av jakt / jaktprodukter
 • Digitale temakart (Jakt, fiske, vilt, m.m.) på PC, GPS og smarttelefon
 • Eiendomsutvikling og mulighetsanalyser
 • Markedsvurderinger
 • Prosjektutvikling
 • Nettverksbygging innen næringsutvikling i utmark
 • Forvaltning av vilt- og fiskeressurser
 • Forvaltningsplaner for fisk og vilt.
 • Kurs: Jakt- og fiskeguiding, salg av tilrettelagte opplevelser, økonomistyring m.m.
 • Utvikling av tilrettelagte jaktopplegg
 • Utvikling av innlandsfiske som næring
 • Markedsføring av utmarksprodukter, design av annonser og kampanjer

BEHOV FOR PROFESJONELL HJELP? RING OSS PÅ 48 17 10 00