SKOGFAGLIG RÅDGIVNING

Eiendomsutvikling

Tenk om noen for 30 år siden hadde foreslått å bygge vindmøller i utmark…

 

Kan eiendommen din brukes på en annen måte enn du gjør i dag? Når verden forandrer seg oppstår muligheter for nye utnyttelsesformer. Sitter du passivt og betrakter utviklingen, skjer det ikke noe.

 

NORSKOG kan hjelpe deg å vurdere nye forretningsmuligheter på din eiendom.

 

Ta kontakt med oss for å få utredet ulike muligheter 

(Din kontaktperson, se under).

NORSKOG hjelper deg å se mulighetene på din eiendom

Eiendomsutvikling

Det er bare fantasien og markedet som setter grenser for hvordan naturgrunnlaget kan settes i produksjon. Medlemsmassen i NORSKOG har lang erfaring med å ta eiendommens samlede ressurser i bruk. Merittlisten strekker seg fra jakt- og fiskebasert reiseliv, opplevelsesturisme og salg av tomter og hytter, til omsetning av geologiske forekomster og kraftproduksjon. Dette har også preget næringspolitikken i organisasjonen, der hensynet til de samlede ressursene på en eiendom har stått i høysetet.

 

Konsulentmiljøet i NORSKOG har kompetanse og praktisk erfaring med naturbasert produktutvikling, og har bistått kunder både i Norge og utenlands på dette fagfeltet. Mulighetsanalyser med utgangspunkt i tilgjengelige ressurser, marked og offentlige rammebetingelser er et av produktene NORSKOG kan tilby. Tilsvarende med forvaltningsplaner for fisk- og vilt, administrative modeller, avtaleverk osv.

 

NORSKOG har for øvrig gjennomført og er delaktig i ulike FoU-prosjekter rundt tilleggsnæringene, og dekker fagspekteret fra kartlegging og plan til realisering og drift.

 

 

Erik Ødegård

Leder konsulentavdeling

+4799359264


Oppgaver og fagfelt:
Konsulentoppdrag og prosjekter i Norge og utlandet.

Arne Rørå

Administrerende direktør

+ 47 91 33 59 14


Oppgaver og fagfelt:
Næringspolitikk, administrasjon og ledelse.

Kraftproduksjon

Mange eiendommer har vindforhold, vann eller elver som kan være aktuelle for utbygging til kraftproduksjon. Stadig flere grunneiere har blitt oppmerksomme på lønnsomheten i slike prosjekter. Noen grunneiere velger å bygge kraftverket selv mens andre leier ut vannfallet mot årlig leie og privat avtalt hjemfall av kraftverket til grunneier etter noen tiår. Det betyr at eierskapet til naturressursen i regelen forblir lokalt. For å drive næringspolitikk på dette feltet tok NORSKOG initiativet til å samle eiere og utbyggere av småskala kraftproduksjon til en egen forening. Foreningen kalles Småkraftforeninga.

 

Småkraftforeninga er organisasjonen for småkraftnæringa og representerer de som eier småkraftressurser, har bygd ut eller ønsker å bygge ut, eller har spesiell interesse for småkraftnæringen.  Kraftverkene dekker hele spekteret av småskala vannkraftanlegg, fra mikrokraft på 20 kW til store småkraftverk med en installert effekt på 10 MW. Foreningas medlemmer har  400-500 kraftverk i drift.  I tillegg kommer  ca. 200 medlemmer i planfase. I tillegg kommer ca 45 støttemedlemmer blant leverandørene til småkraftbransjen.

 

Foreninga representerer småkraftinteressene i politikk, samfunn og media. Småkraftforeninga driver aktivt næringspolitisk arbeid, og får stadig gjennomslag langt ut over organisasjonens størrelse. Foreninga har egen virksomhet opp mot driftsmedlemmene med medlemsforsikring for kraftverk og Kraftlosen som er et system for kvalitetssikring og internkontroll. Det arrangeres også faglige kurs for medlemmene.

 

Videre tilbyr foreninga avtale for omsetning av kraft, advokattjenester og småkraftfaglig rådgivning til rabattert pris, avtaler for omsetning av grønne verdier, gratis adgang til Småkraftdagene og abonnement på Småkraftnytt.

 

En viktig del av foreningas arbeid er å være tilgjengelig for medlemmene i det daglige med faglige råd og formidling av kontakt med faglige ressurser utenfor foreninga.   

 

Foreninga driver nyhetsformidling på www.smakraftforeinga.no ,  gir ut fagbladet Småkraftnytt fire ganger i året og arrangerer en av verdens største faste småkraftmesser, Småkraftdagene, i mars hvert år. Småkraftdagane samler over 400 deltakere og rundt 60 utstillere i messeområdet.

Din kontakt:

Knut Olav Tveit

Daglig leder i Småkraftforeninga

+47 41 47 63 90


Småkraftforeninga

Mulighetsanalyser

Her kan du se eksempel på en mulighetsstudie utarbeidet av NORSKOG som en del av et prosjekt gjennomført i Kragerøvassdraget.

 

Muligheter i din utmark?
NORSKOG kan hjelpe deg med
:

 • å prise jakt / jaktprodukter
 • digitale temakart (Jakt, fiske, vilt, m.m.) på PC, GPS og smarttelefon
 • eiendomsutvikling og mulighetsanalyser
 • markedsvurderinger
 • prosjektutvikling
 • å bygge nettverk innen næringsutvikling i utmark
 • forvaltning av vilt- og fiskeressurser
 • forvaltningsplaner for fisk og vilt.
 • kurs: jakt- og fiskeguiding, salg av tilrettelagte opplevelser, økonomistyring m.m.
 • å utvikle tilrettelagte jaktopplegg
 • å utvikle innlandsfiske som næring
 • å markedsføre utmarksprodukter, design av annonser og kampanjer

 

Din kontakt:

Erik Ødegård

Leder konsulentavdelingen

+4799359264


Oppgaver og fagfelt:
Konsulentoppdrag og prosjekter i Norge og utlandet.

Din kontakt:

Arne Rørå

Administrerende direktør

+ 47 91 33 59 14


Oppgaver og fagfelt:
Næringspolitikk, administrasjon og ledelse.