Spørsmål og svar i rovviltforvaltningen

Kraftig ökning av skogsskador i Mellaneuropa
10. januar 2019
Nye Veier får tre nye Europaveger – og trolig kommer det enda mer
13. januar 2019

Spørsmål og svar i rovviltforvaltningen

Svar på spørsmål som ofte blir stilt om rovviltforvaltningen.

Spørsmålsliste:

1. Hva er rovvilt?

2. Hva er rovviltforlikene?

3. Hva er Bernkonvensjonen?

4. Hvorfor skal vi ha rovvilt i Norge?

5. Hva er den todelte målsettingen?

6. Hvilke bestandsmål har vi for rovvilt i Norge?

7. Hvorfor kan vi ikke felle ulv når vi er over bestandsmålet?

8. Hvordan har ulvebestanden utviklet seg i Norge?

9. Hvor mange ulv blir felt i Norge?

10. Blir det mer tap av beitedyr utenfor ulvesona når det blir flere ulv innenfor ulvesona?

11. Hvor mange sau går tapt til rovvilt hvert år?

12. Hva er en forvaltningsplan for rovvilt?

13. Gis det erstatning når rovdyr dreper dyr på beite?

14. Er rovvilt farlige for mennesker?

15. Er det lov til å jakte rovvilt i Norge?

16. Hvor mange sau og rein blir tatt av rovvilt?

Spørsmål:

Hva er rovvilt?

Kongeørn, gaupe, jerv, ulv og bjørn er det vi omtaler som rovvilt. Norge har forpliktet seg til å ta vare på disse artene etter naturmangfoldloven og internasjonale avtaler, som Bernkonvensjonen.

Spørsmål:

Hva er rovviltforlikene?

I juni 2011 ble alle partiene på Stortinget enige om rovviltpolitikken – det såkalte rovviltforliket av 2011. Rovviltforliket av 2011 bygger på et forlik Stortinget vedtok i 2004. Dermed har vi to rovviltforlik, det fra 2004 og det fra 2011. Et flertall på Stortinget vedtok 6. juni 2016 et nytt bestandsmål for ulv og endringer i ulvesonen. Dette vedtaket kalles flertallsvedtaket om ulv, og supplerer de to rovviltforlikene for ulv.

Spørsmål:

Hva er Bernkonvensjonen?

Bernkonvensjonen er en internasjonal avtale undertegnet av Norge og over 50 andre land. Formålet er å verne om europeiske ville dyr og planter og deres levesteder. Konvensjonen opererer med fire lister, der liste I og liste II omfatter arter som hvert avtaleland har et ansvar for å gi beskyttelse. Både ulv, bjørn, jerv, gaupe og kongeørn står oppført på disse listene.

Spørsmål:

Hvorfor skal vi ha rovvilt i Norge?

Naturen og artene i seg selv har en egenverdi, og det er et nasjonalt mål at ingen arter skal utryddes. På lik linje som man skal ha levedyktige bestander av f.eks. løver og tigre i land som dekker utbredelsesområdet for disse artene skal Norge forvalte levedyktige bestander av rovviltarter som har sitt utbredelsesområde i Norge.