Urbant landbruk

Tilskudd til miljøtiltak i skogbruket
10. september 2019
Nå går tømmertogene på strøm
10. september 2019

Urbant landbruk

Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en strategi for urbant landbruk. Strategien skal bidra til bærekraftig byutvikling, integrering, utdanning og opplæring, arbeidstrening, kunnskapsutvikling, innovasjon og klimatilpasning.

– Det pågår en oppblomstring av urbant landbruk i byer over hele verden, også i Norge, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. – Stadig flere oppdager gleden ved å dyrke jorda og høste sin egen mat. Når flere får kunnskap om matproduksjon, og jordteiger holdes i hevd styrker vi samtidig beredskapen og matsikkerheten, sier Bollestad.

Forstørr bilde

Mat kan dyrkes på tak, i tomme bygninger og på områder som tidligere bestod av grus og asfalt. Foto: Landbruks- og matdepartementet

En nasjonal strategi kan gjøre byene grønnere. Mat kan dyrkes på tak, i tomme bygninger og på områder som tidligere bestod av grus og asfalt. Nye områder med dyrking og blomstrende planter gir mat til bier og andre insekter og øker naturmangfoldet.

– Det urbane landbruket er mer enn matproduksjon, sier Bollestad. – I tillegg til miljøgevinster og en grønnere byer kan det gi en arena hvor folk møtes og deler sin kunnskap, uavhengig av sosialt lag eller etnisitet sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Dagens byer kjennetegnes ved at mat og varer transporteres inn, og avfall transporteres ut. Det urbane landbruket kan skape bærekraftige kretsløp basert på lokalt ressursgrunnlag. Organisk avfall som fortsatt i stor grad er et problem kan bli en ressurs. Det handler om resirkulering av næringsstoffer og vann, bedre håndtering av regnvann og mer effektiv energiutnyttelse. Slik kan det urbane landbruket bidra til å utvikle fremtidens smarte og bærekraftige byer.

Arbeidet startes opp med innspillskonferanse i høst.