Skrinlegger nasjonal ramme for vindkraft
18. oktober 2019
SKOGFORUM på Honne – noen ledige plasser igjen!
19. oktober 2019

«Flere lokale veier og bruer må oppgraderes»

Det skriver Per Kristian Skjærvik og Petter Harald Kimo i dette leserinnlegget. Indre Fosen Arbeiderparti ser med frustrasjon på regjeringas forslag til statsbudsjett når vi ser den totalt fraværende satsingen på skog.

Alle rapporter peker på at skogen i Norge med rett pleie, vedlikehold og forvaltning kan spille en helt avgjørende rolle i å redusere klimagassutslippene, samt stå for store mengder naturlig binding av klimagasser.

Vi ser med stor undring på at det bevilges 650 mill. til teknologiutvikling for kunstig fangst og lagring av karbon, noe som isolert sett er positivt mens det ikke er satt av ei krone av de 40 mill. skognæringa har bedt om for klimaplanting av skog. Altså «småpenger» i forhold, men som ville gitt en vesentlig binding av klimagasser på naturens egne premisser.

Et «biprodukt» av dette er verdiskaping i distriktene og økt selvforsyning av klimanøytrale byggematerialer for framtiden. En investering i budsjettmidler her ville gitt stor avkastning til storsamfunnet!

Det er også med stor skuffelse vi ser at det er bevilget bare halvparten av behovet skissert i Nasjonal transportplan for utbedringer av flaskehalser på vegnettet.

Godt over 70% av tømmeret fra Fosen, går via Fv. 720 (Olsøykrysset- Hjellebotn) for øvrig like over trappesteinene til stortingsrepresentant og medlem i næringskommiteen Andre Skjelstad (V), med leveringer til Namsos, Follafoss, Steinkjer og Skogn.

Stort sett er hovedveinettet vårt utbygd til 60-tonns totalvekt. Dessverre har vi på denne veistrekningen to flaskehalsbroer fra krigens dager i Skaugdalen ved Stoum og Alseth som lenge har vært utskiftningsklare som har nedsatt bæreevne til 50 tonn. Dette gir en inn-effektiv transport av tømmeret vår da hvert vogntog må kjøre med 10 tonn mindre pr tur. Dette fører til økte kostnader for skognæringa og gir et unødvendig høyt klimaavtrykk i transportdelen. Å bygge nye broer i lokalprodusert trevirke, vil gi bortimot klimanøytral bygde broer, skape lokale arbeidsplasser og gi en effektiviserings- og klimagevinst til transportsektoren! Budsjettoverføringer som dette ville gitt en investering som ville rentet seg godt!

I tillegg kan vi se langt etter ønsket om å oppgradere fylkesveien over Leksviksogen til 60-tonns veg om ikke bevilgningene økes vesentlig. Også oppgradering her, ville gitt en klimagevinst og økt verdiskaping for skognæringa men også industrien i området vesentlig.

Indre Fosen Arbeiderparti forventer at trøndelagsbenken på stortinget og spesielt representantene for regjeringspartiene jobber hardt til økt satsing på skognæringa i statsbudsjettet!

Norsk skog sitter på store deler av løsningen for framtidig klimagassbinding, energiutvinning og klimanøytrale byggematerialer!

Indre Fosen Arbeiderparti stiller seg 100% bak pressemeldingen Skognæringa Kyst v/styreleder Ole Hartvig Bakke har utarbeidet

For Indre Fosen Arbeiderparti

Per Kristian Skjærvik

Petter Harald Kimo