Forsøksanlegg for produksjon av biodiesel på Tofte

Glommen og Mjøsen vil fusjonere: – En helt logisk fusjon
15. november 2018
Kanadensisk skogsjätte köper aktiemajoritet i Vida
16. november 2018

Forsøksanlegg for produksjon av biodiesel på Tofte

Fylkesmannen stadfester Hurum kommunes vedtak om dispensasjon for etablering av forsøksanlegg for produksjon av biodiesel på Tofte.

Saken dreier seg om Silva Green Fuel AS ønske om etablering av forsøksanlegg for produksjon av biodiesel på Tofte. Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse om plankrav, samt plan- og bygningslovens forbud mot tiltak innenfor 100-metersbeltet langs sjøen.

Hurum kommune godkjente søknaden i vedtak av 19. juni 2018. Vedtaket ble påklaget av en rekke naboer som var sterkt uenig i at det skulle innvilges dispensasjon fra plankravet. Det ble anført at en dispensasjon ville svekke hensynene en planprosess skal ivareta, blant annet til medvirkning og åpenhet.

Fylkesmannen har vurdert at dispensasjon fra plankravet ikke vil tilsidesette hensynene vesentlig. Det er i vurderingen særlig lagt vekt på at tiltaket er søkt etablert på en eiendom som i kommuneplanen er regulert til næring, og hvor det har vært drevet industri i en årrekke. Videre gjelder tiltaket et midlertidig forsøksanlegg av begrenset omfang. Fylkesmannen vurderer at ulempene ved å innvilge dispensasjon fra plankravet er begrenset, og at fordelene klart overstiger disse.

Når det gjelder dispensasjon fra byggeforbudet langs sjøen er Fylkesmannen enig med kommunens vurdering der hensynene bak byggeforbudet langs sjøen ikke vil bli vesentlig tilsidesatt. Området er allerede sperret av for allmennheten. Ulempene ved dispensasjonen anses beskjedne, mens fordelene av å nyttiggjøre seg av allerede eksisterende bygningsmassen medfører at fordelene klart overstiger ulempene.

Fylkesmannens vedtak finner du i menyen til høyre.