Nordfjella: Nytt program mot skrantesjuke (CWD) på villrein

Har startet produksjonen av Royal Svart
7. september 2018
St1 lanserer nytt drivstoff for tungtransport
10. september 2018

Nordfjella: Nytt program mot skrantesjuke (CWD) på villrein

4. september hadde programutvalet for å nedkjempe skrantesjuke i Nordfjella sitt fyrste møte. Utvalet skal utforme eit heilskapleg program for brakkleggingsperioden og reetablering av villrein i Nordfjella. Målsettinga er at vi om nokre år skal få tilbake ei frisk villreinstamme i Nordfjella (sone 1).

Den 8. mai 2018 inngikk Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, og ordførarane i Ulvik, Aurland, Lærdal, Hemsedal, Ål og Hol ein intensjonsavtale om felles kamp mot skrantesjuka (CWD).

– Eg er svært nøgd med at vi har fått denne avtala på plass og ønsker utvalet lukke til i arbeidet med å utforme programmet, seier Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Hovudmåla i avtalen er å:

1. Behalde friske stammer av villrein og anna hjortevilt i Norge

2. Utrydde sjukdommen før han får fotfeste

3. Bygge opp att ei frisk villreinstamme i Nordfjella raskast muleg i tråd med vedtekne planar

Heilskapleg program

Avtalepartane vart samde om å sette ned ei gruppe som skal lage eit utkast til eit heilskapleg program for det vidare arbeidet. Gruppa, som vert kalla programutval for skrantesjuke, er samansett av representantar frå kommunane og staten

Utvalet skal ha fire arbeidsmøter fram i mot jul og programmet skal ferdigstillast innan utgangen av 2018.