Vida med fortsatt god lönsamhet
25. februar 2019
Rovviltnemnder snur ikke i sak om jakt på fire ekstra ulver
26. februar 2019

Ber for villreinen

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) ber regjeringen prioritere hensynet til villreinen i planleggingen av ny Europavei 134 over Haukelifjell. Forbundet ber om en lang tunnel som sikrer villreinen fri passasje mellom viktige beiteområder.

DEL I et brev stilet til statsminister Erna Solberg, samferdselsminister Jon Georg Dale og klima- og miljøminister Ola Elvestuen, ber NJFF sentralt og fylkeslagene i Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark, Rogaland og Hordaland om at det igangsettes en utbygging av en lang tunnel på nye E134 over Haukeli.

Viktige villreinområder Europaveien over Haukeli er grensen mellom vårt nest største og vårt største villreinområde. «Muligheter for utveksling av dyr mellom disse områdene er viktig, og de vil bli enda mer verdifulle i årene som kommer. Setesdal Ryfylkeheiene villreinområde er vårt nest største villreinområde. Det er et område som er særlig utsatt for klimaendringer med vekslende temperaturer kombinert med betydelige nedbørsmengder. Det gjør området svært utsatt for nedising og låsing av vinterbeiter. I et villreinområde som allerede har en lav andel av vinterbeiteområder vil en slik utvikling kunne være svært alvorlig. Mulighetene for å kunne krysse over til Hardangervidda villreinområde vil da kunne fungere som en viktig nødutgang. For at denne nødutgangen skal være tilgjengelig, er det avgjørende at veien over Haukelifjell ikke utgjør en vandringsbarriere for villreinen» heter det i brevet.

– Planlagt barriere

Det planlegges en ny firefelts vei med lyssetting og tre nye tunneler på den aktuelle delen av strekningen.Det planlegges en mindre tunnel øst og en mindre tunnel vest for Haukeliseter Fjellstove samt en tunnel fra litt øst for Peparsteinen og vestover til Rødal. «Utfordringene med disse planene er at tunnelene ikke samsvarer med de viktige villreintrekkene, og at veien i praksis vil kunne utgjøre en fullstendig barriere for utveksling av dyr mellom de to villreinområdene»

– Før det er for sent

Fylkeslagene og NJFF ber om at det tas nødvendige grep «slik at villreinen kan få gode og framtidsrettede løsninger når det kommer en ny E134 over Haukeli. Vi ber regjeringen gripe muligheten før det er for sent, og vise at de er klar til å ta villreinen og klimautfordringene på alvor. Det innebærer at Statens Vegvesen må få en utvidet kostnadsramme for veiprosjektet, og at regjeringen gir nødvendige føringer om at villreinhensyn skal være en avgjørende premiss for endelig valg av tunnelløsninger»