Stor potential att producera gröna bränslen inom massaindustrin
11. mai 2019
Mer tømmer på jernbane
13. mai 2019

Kraftig ökning av landets virkeslager

Färska siffror från Skogsstyrelsen visar på en kraftig ökning när det gäller lagervolymer av barrsågtimmer, massaved och massaflis. Enligt en nyligen genomförd lagerinventering ligger nivåerna på 10,1 miljoner kubikmeter, vilket är 36 procent högre än ifjol.

Skogsstyrelsens senaste lagerinventering den 31 mars i år visar på kraftigt ökade virkeslager för både timmer, massaved och massaflis. Foto: Mostphotos

Enligt Skogsstyrelsen är de nuvarande lagervolymerna av barrsågtimmer, massaved och massaflis de högsta sedan 2015. Lagren av barrsågtimmer uppgår enligt Skogsstyrelsens siffror till 3,7 miljoner kubikmeter, vilket är 8 procent mer än vid samma tidpunkt förra året. Ökningen har skett i hela landet förutom de sydligaste delarna.

Vid den senaste lagerinventeringen den 31 mars uppgick massavedslagren till totalt 5,4 miljoner kubikmeter vilket var 58 procent mer än samma period förra året. Lagret av tall- och barrmassaved var dubbelt så stort jämfört med mars 2018 och uppgick till 3,6 miljoner kubikmeter. Största ökningen när det gäller massaved var i norra delen av landet. Lagren av granmassaved och lövmassaved var 0,9 respektive 0,8 miljoner kubikmeter. Även dessa lager var något större än förra året. Enligt Skogsstyrelsen är det framförallt lagren vid industri och terminal som ökat mest.

Lagret av massaflis var knappt 1 miljoner kubikmeter. Även detta lager var betydligt större i år än första kvartalet 2018.