Stort engasjement på webinar om eiendomsretten
23. mars 2021
Positive søkertall og opptak til skogstudiene
26. mars 2021

Arbeidskraftsituasjonen og vårplantesesongen 2021 i Innlandet

Bakgrunn

Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen gjør det per dato ikke mulig å hente arbeidskraft fra utlandet til vårplantesesongen i skogbruket. Vårplantinga er pr. dato ikke regna for å være en samfunnskritisk oppgave. Derfor er det foreløpig ikke anledning til å ta inn ekstra utenlandsk arbeidskraft til dette arbeidet. Situasjonen kan endre seg lenger ut i sesongen, men det er ingen slike signaler nå. Derfor har skogandelslag og andre som utfører skogplanting store utfordringer med å ha nok arbeidskraft til vårplantesesongen. De har derfor spurt om muligheten til å forlenge vårplantesesongen lenger ut over sommeren.

 

Rammer for forlenget vårplantesesong
Det kan bli nødvendig å forlenge plantesesongen nå i vår, som ett av flere tiltak for å få utført alle planteoppdragene. Det må være en målsetting å få flest mulig planter ut så tidlig som mulig, innenfor den optimale vårplantesesongen, normalt fra april/mai og ut til midten av juni. Statsforvalteren har vurdert de faglige, skogbiologiske sidene ved dette sammen NIBIO. En stor utfordring med sein planting er at plantene ikke rekker å avslutte og utvikle herdighet i tide til høsten. Plantene må ha tilstrekkelig vekstsesong til vekst, herding, innvintring og setting av neste års knopper, samt være herdige til å unngå høstfrost. Vekstsesongen er kortere i de høgeste høgdelagene og høstfrosten kommer først der. En forlengelse av plantesesongen er derfor minst risikofylt i lavlandet.

 

Les det Statsforvalteren i Innlandet tilrår ut fra situasjonen her: Vårplantesesongen 2021 – anbefalinger

 

• Planting i alle høydelag iverksettes så raskt som mulig fra våren og kan gjennomføres ut uke 25 i alle høgdelag.
• Planting til og med høgdelag 4 kan gjennomføres ut uke 26.
• Planting i uke 27 eller senere tilrås ikke, men kan vurderes til og med høgdelag 4 dersom Statsforvalteren i samråd med NIBIO ser at plantens vitalitet er god og sommerens vær- og tørkeforhold tilsier det.
En forutsetning for Statsforvalterens råd er at anbefalingene for behandling av skogplantene i planteskolene og på distriktslager lager følges.

 

Anbefalinger ved forlenget sesong
Det er helt vesentlig å prioritere så tidlig som mulig planting av plantepartier som har sein vekstavslutning (uttak må planlegges i tett dialog med planteskolene) og der vekstsesongen er kort.
Det som er viktig er å få de plantene i bakken først som trenger lengst tid på vekstavslutning.
For at det skal være forsvarlig å forlenge plantesesongen er det viktig at lagringen av plantene frem til planting er mest mulig ideell. Det betyr (se også vedlagte skriv om lagring av skogplanter):

 

Les NIBIO sin anbefaling om lagring her: NIBIO faktaark-2-20-Lagring